Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Hra je u konce.
Hra zvaná crop circle gatě (gate, gatee)
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí (Agrosymboly)

EN version  GB flag

Pokračování hlavní stránky

zkrácená verze - zde, jiná verze zde (některé údaje mnohem podrobnější)

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

 

 

Předpokládaná plošná výměra poškození

Mezi 0,5 až 1,5 miliónu km2 polehlého, na zemi ležícího i jinak poškozeného obilí ročně. Kruhy v obilí i jakékoliv jiné pravidelné obrazce jsou poze milióntinou z uvedené plochy, nic co by stálo za řeč. Přesto, ačkoliv se to vůbec nezdá, se princip jejich vzniku a základní příčiny naprosto shodují s jakýmkoliv běžně, zcela a naprosto nepravidelně polehlým (stébla ohnutá k zemi) obilím kdekoliv na světě. Způsob formování pravidelných obrazců - kruhů v obilí může být velmi významně závislý na místních podmínkách (Británie), a v některých případech není vyloučeno, že k jejich utváření dojde i díky tomu, že k výboji blesku dojde na jednom místě dvakrát. Druhý o několik týdnů později, který už dopadá do struktury obilí podstatně oslabeného.  V některých případech je také možné, že výboj, který pravidelnou strukturu utvářel, byl extrémně silný, mimo jakoukoliv běžnou představivost. Jakýkoliv, i ten nejslabší výboj blesku, pracuje s takovými fyzikálními parametry, že kterýkoliv z nich je mimo jakoukoliv běžnou představivost (napětí, proud, magnetismus, strmost náběhové hrany). Safety first, please. Alan Pinkerton

 

 

Tohle není žert.

 

 

Genuine Crop Circles - tzv. přirozené kruhy v obilí

(obrazce v obilí vzniklé přirozenou cestou - základní fyzikální principy)

Mnohem více než 99,9% kruhů v obilí nacházejících se každý rok v polích na celém světě jsou takzvané pravé (anglicky genuine), tj. nebyly zhotoveny lidskou rukou, nejedná se o padělky.

 

Vznik a tvorba jmenovaných přírodních kruhů v obilí byly zapříčiněny reálnými, čistě přírodními, nesmírně prudkými a intenzivními mechanickými, elektrostatickými a elektromagnetickými silami, vznikajícími těsně před, během a těsně po výboji blesku. Pokud se v průběhu jejich utváření, v některých poměrně výjimečných případech, významě podílí interference a rezonance (foto), mohou vzniknout dokonce nepochopitelně složité a pravidelné tvary.

 

Vyjmenované síly jsou extrémně silné, mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com

www.flickr.com

 

Prvotní poškození rostlin kruhů v obilí - průchodem elektrického proudu

Kromě toho všeho se na vzniku obrazce kruhů v obilí podílelo i následné oslabení rostlin způsobené průchodem proudů rostlinami, které se v nich indukovaly, nebo do nich byly přímo přivedeny - půdou, ionizovaným vzduchem, dočasně vytvořenou strukturou vzájemně se dotýkajících stébel a listů, jejich kořeny a elektrolýzou toho všeho, (převážně, za následného vzniku rostlinám škodlivých látek, i přímo v jejich tělech) když všechny vyjmenované elementy se v tu chvíli chovaly jako vodiče proudu (ve kterých se napětí v okamžiku záblesku také indukovalo),

- pouze v okamžiku záblesku - méně než 1/1000sec.

 

Některé buňky díky tomu zahynou okamžitě, další se postupně přidávají v průběhu dnů a týdnů, díky přítomnosti vytvořených škodlivých chemikálií, kterých se ale rostlina současně snaží zbavit. Chronologie procesu je poměrně komplikovaná, ale rostliny se mohou z nastalého šoku i úspěšně vzpamatovat.

 

Kromě toho se současně na vzniku obrazce kruhu v obilí mohou velmi podstatnou měrou podílet rezonance a interference mezi všemi vyjmenovanými silami.

 

Také se mohou přidat mechanické rezonance a interference nejrůznějších podzemních prostor v blízkosti vznikajícího kruhu v obilí (dutých - jeskyně, nebo vyplněných vodou, eventuelně vodonosným substrátem - aquifery).

 

Například: následky výbojů blesku do zemědělského porostu mají zemědělci poměrně podrobně zmapovány, tisíce odborných publikací. Nepatrná ukázka, s řadou odkazů na nejrůznější vědecké zemědělské publikace, je například zde.

 

Podíl inženýrských sítí - industrializace venkova (1)

Z hlediska vedení elektrického proudu v blízkém podzemí může hrát podstatnou roli i přítomnost nejrůznějších podzemních vedení vytvořených člověkem (inženýrské sítě - voda, elektřina, plyn, kanalizace, drenáže, trativody). Jejich přítomnost a tvar se může podstatnou měrou podílet na tvaru vzniklého elektromagnetického obrazce - kruhu v obilí. V důsledku existence podzemních sítí, uměle vytvořených člověkem, dokonce pravděpodobně dochází k jednomu z nejčastějších jevů, vzniku rovných čar polehlého, na zemi ležícího nebo zcela mrtvého obilí v polích. Protože se ale pro průzkumníky jevu vyznačujícího se natolik "terrible - horrible nepochopitelným rozsahem a dosahem", jako jsou kruhy v obilí, jedná o jev zcela podružný a okrajový, nevěnují mu prakticky žádnou nebo jen zcela zanedbatelou pozornost. Je mu věnována celá stránka lines. Je to totiž jediný tvar, jehož výskyt, především velmi přesné pozice, bude možné poměrně úspěšně předvídat v budoucnosti. Jeho výskyt bude pravděpodobně možné detekovat na velkém množství leteckých fotografií z minulosti. Osamocené, nijak zvláštní čáry poškozeného ležícího obilí, mohou se vyskytovat i v blízkosti nebo uvnitř zcela nerovnoměrných tvarů poškozeného obilí. Vzniknou samozřejmě jedině tehdy, pokud v jejich těsné blízkosti dopadne blesk. Ale pokud k tomu dojde, vzniknou zcela určitě.

 

Crop circle created by lightning with underground pipesVzniknou tak, že určitá (může to být i velmi podstatná) část energie z výboje projde po jakémkoliv v podzemí se vyskytujícím potrubí nebo síti. Jakákoliv inženýrská síť, také se může jednat o keramické, betonové nebo umělohmotné podzemní trativody. Zůstatková energie výboje blesku, která prochází po jakýchkoliv podzemních strukturách, zčásti zasáhne kořenové systémy rostlin, nacházející se nad nimi, a nastane řada dějů následných, popsané na stránce chronologie. Elektrochemie, chemie, biologie, fyziologie, fytopatologie (rostliny poškozené a oslabené průchodem elektrické energie jsou snadnějším terčem, pro jakéhokoliv škůdce). Uplyne několik dnů, nebo i týdnů, a rostliny v linii přesně kopírující směr podzemního vedení, polehnou (ohnou stébla k zemi) nebo zcela odumřou. Může k tomu samozřejmě docházet v různých časových obdobích, pokud zasažené podzemní vedení přesahuje hranice několika polí, vzhledem k odlišným lokálním podmínkám a rozdílech v odolnosti nad ním pěstovaných plodin.

 

Je velmi pravděpodobné, že tyto rovné čáry, vzniklé v souladu s vysvětlením podaným v předchozím odstavci, jsou součástí mnoha pravidelných obrazců kruhů v obilí, nalézaných kdykoliv v minulosti. Plány inženýrských sítí existují a jsou k dohledání. Na řadě polí se vyskytují drenážní systémy.

 

Linie nebo některé složitější tvary se můžou objevit i nad některými archeologickými strukturami. Zahradní architektura by mohla vést k vytváření ještě složitějších tvarů. Kruhy samozřejmě také, například nad místem, kde byla studna, rondel, mlat, zahradní jezírko. Díky chronologii, během dnů nebo týdnů, mohou být obiloviny nad těmito liniemi postupně slábnout a ohýbat se k povrchu, nebo také velmi často zcela uvadnout a odumřít. I když se nachází v blízkosti všech kruhů v obilí, bývají zcela mimo pozornost každého pozorovatele kruhů v obilí. Také možné, že tyto linky procházejí více než jedno pole s obilím, někdy mnoho. (Opočno)

 

 

 

Potrubí

Místo, kde by se dalo předpokládat potrubí, je na spojnici středů kruhů v obilí, která na následujícím obrázku vlevo pokračuje rovnou čárou až ke kraji fotografie.

Crop circle created by lightning with underground pipesVlevo East Field, Wiltshire, 18. červenec 2005. Vpravo Winterbourne Bassett, Wiltshire, 23. květen 1998

Na obrázku kruhu v obilí vpravo je možné předpokládat výskyt podzemního potrubí nebo vedení (samozřejmě se může i zde jednat o již dávno nevyužívaný historický nebo prehistorický pozůstatek, třebas dávných civilizací, ale tak to opravdu nevypadá). Elektrický výboj zde totiž zcela evidentně po nějakém kanálu nebo vedení "podběhl" silnici. V popisu obrázku je sice uvedeno, že "The formation also crossed over a road", obrazec dokonce přechází nad cestou, mělo by však být zcela jednoznačně uvedeno, že proběhl pod ní (under).

 

Bylo by pravděpodobně možné najít celou řadu dalších fotografií kruhů v obilí, které obsahují delší čárové útvary, z nichž některé (nebo přímky spojující středy kruhů) bude možné ztotožnit s potrubím nebo vedením čehokoliv, Energie, data, suroviny, voda, odpady, tj. veškeré inženýrské sítě. Kromě toho, nejčastěji se pod povrchem polí vyskytující - drenáže a odvodňovací kanály, vedoucí v podzemí. Podrobněji se zmiňovanému jevu bude věnovat stránka Linie poškozeného obilí, kam bude soustředěna celá řada dalších fotografií kruhů v obilí výzkumníků z předchozích let.

 

Řadu fotografií z jednoho takového místa, bude možné je najít na stránce věnované zpětné lokalizaci bleskových výbojů (Zpětná lokalizace výoje blesku ). Jak je vidět z fotografie, elektrický proud z výboje vedený kovovým potrubím má velmi přesný "dostřel", doslova na úseku několika centimetrů kde končí mrtvé rostliny už není obilí ani polehlé, (neleží na zemi).

 

 

 

Záznam elektromagnetických dějů ve struktuře stébel

Pole obilí - záznamové médium, graficky zobrazující elektromagnetické děje

Každý, i nejjednodušší, jeden jediný kruh v obilí, lze považovat za obdobu zobrazení magnetického pole přímého vodiče prostřednictvím kovových pilin v rovině kolmé na tento vodič. Kruhy v obilí (a samozřejmě jakékoliv polehlé, leží na zemi (ležící na zemi) obilí) je možné považovat za určitý druh záznamu, grafu, charakteristiky nebo fotografie proběhlého elektromagnetického děje, převedeného prostřednictvím přirozených pochodů v rostlinách (jejich oslabením, a po něm následujícím polehnutím (ohnutí stébel k zemi) - vysvětleno jinde v textu - Mimikry, a mnohem podrobněji na stránce Chronologie) do viditelné podoby. Toto zviditelnění ale může trvat řadu dnů, v některých případech dokonce měsíců.

 

 

Grafické znázornění

Jednoduše řečeno, každý jednotlivý kruh v obilí je možné považovat za "vizualizace průběhu magnetických indukčních siločar v okolí vodiče".
Jedná se o poměrně přesnou grafickou reprezentaci. Vodičem byl v tomto případě vzduch, lépe řečeno plazma, která se z něho prostřednictvím výboje vytvořila, byl široký okolo 5, nejvýš  10mm, a protékal skrz něj proud několik set tisíc ampér (občas téměř milión). Magnetické pole takového vodiče je přeci jen "o něco větší", než pole jaké vytvoří pan učitel během fyzikálního pokusu v laboratoři. Pro zajímavost je možné uvést, že rychlost změny proudu v tomto vodiči během nárůstu (di/dt, strmost náběhové hrany) byla i víc než dvě stě tisíc ampér za jedinou mikrosekundu - milióntinu sekundy. V běžné technické praxi (spouštění motorů, generátorů, přechodové jevy) se pracuje s hodnotami řádově milionkrát nižšími. Strmost náběhové hrany je rozhodující činitel v průběhu indukce do okolních vodičů (i rostlina je vodič), čím je vyšší, tím vyšší je indukované napětí.

 

Některé možnosti přivedení elektrické energie do rostlin

Podstatnou roli v původu oslabení rostlin v kruhu v obilí může hrát i jen samotná indukce proudu v rostlinách (je jí věnována celá podstránka  Indukce oddílu EFP).  Proud, poškozující rostlinu, se do ní ale může dostat i dalšími způsoby - přímým vedením půdou nebo vzduchem. Za dalšího velkého favorita vedení elektřiny do rostlin je možné považovat koronu, která může obklopovat některé výboje velmi přesně do kruhu. Korona se vyskytuje všude tam, kde jsou napětí vyšší než stovky tisíc voltů, nezanedbatelnou roli hraje u ztrát na vysokonapěťových vedeních, lze ji detekovat především na ostrých hranách vedení, a v případě VVN (400 000V i víc) může dosahovat až do vzdálenosti několika centimetrů. V případě výboje blesku se jedná o vzdálenosti metry až desítky metrů (milióny až miliardy voltů), obklopuje kanál výboje velmi přesně do kruhu jako plášť. To, co je slyšet pod vedenim VVN (slabé sršení nebo bzučení) jsou koronové výboje.

 

 

Aféra CropCircleGatee - mnoho povyku pro nic

Vypadá to tak, že veškerá dosavadní fantastická sdělení o výskytu kruhů v obilí kdekoliv na světě, opírající se o nejfantastičtější teorie (mimozemšťané, psychická energie, vojenské pokusy nebo zastrašování, tančící ježci, nafetovaní klokani, telekineze, parapsychologie), lze s konečnou a definitivní platností odkázat do říše bajek, jednalo se totiž o pouhé vaření ve lžíci vody, neboli jak se říká, mnoho povyku pro nic. Pravděpodobně bude možné vše, co se okolo Kruhů v obilí během mnoha desítek let zpět (1970-2010, ale i mnohem dřív) na polích a ve všech sdělovacích prostředcích odehrálo, pro budoucí časy nazývat jako takzvaná

"Aféra crop circle gatee"...(gatě)

 

 

 

Přibližné parametry přírodních výbojů blesku

(podrobnější, výpočty doložené a reálně měřené údaje viz blesk a podstránky)

Během kteréhokoliv výboje blesku, do nebo nad kterýmkoliv místem na zeměkouli,

se tam vyskytuje, a současně i reálně fyzikálně - elektricky, elektromagneticky

i mechanicky pracuje:

 

 

Interference a rezonance mezi extrémně silnými elektromagnetickými paprsky mohou být také jedním z jevů, jehož pomocí by by se pravděpodobně dalo vysvětlit vytváření fraktálů a jiných složitějších obrazců (převážně uvnitř kruhu). Na místě může docházet k ohybu, difrakci, rozptylu, lámání a odrazům elektromagnetických paprsků. Chovají se do určité míry podobně, jako světelné paprsky. I světlo, včetně UV a IR jsou elektromagnetické paprsky (vlnění) o určité frekvenci. Viditelné světlo v rozmezí přibližně 390 - 790nm, což odpovídá frekvenci 3.9×1014 Hz až 7.9×1014 Hz. Za některých specifických podmínek, které se na místě vyskytují, tam může docházet k totálním odrazům elektromagnetického vlnění. Mohou se tam nacházet fázová rozhraní plazma - vzduch, horký vzduch - studený vzduch, vysoký tlak - nízký tlak, vrstvy rychle se pohybujícího vzduchu - stojící vrstvy vzduchu.

 

poznámka: celkový přibližný počet výbojů blesku, ke kterým dojde ročně nad ornou půdou a travnatými plochami na celé zeměkouli, je jedna miliarda...

 

Pro srovnání: jeden jen o trochu větší než průměrný výboj blesku obsahuje a vyzáří tolik energie, že by díky ní mohl ujet plně naložený nákladní automobil víc než jednou kolem zeměkoule.

Compare: one a little more than only approximate lightning flash may transfer such a great quantity of energy, that full loaded truck would move by that more than one time round globe...

 

 

 

Anomálie - úvod

Co je možné sledovat prakticky v každém dokumentárním filmu, knize, novinovém článku, TV zpravodajství nebo webu věnovanému problematice kruhů v obilí. Sami průzkumníci tohoto jevu, mnohdy dlouholetí harcovníci, jsou vyloženě nešťastní ze skutečnosti, že na místě výskytu jevu kruhů v obilí (v těch případech, které prokazatelně nebyly zhotoveny lidmi, tzv. genuine) je možné s naprostou jistotou pravidelně evidovat výskyt "čehosi elektromagnetického nepochopitelného" (i elektrostatického), a hledání řešení považují za něco v blízké i vzdálenější budoucnosti absolutně nerealizovatelného, za problém pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velká většina všech uvažovaných průzkumníků kruhů v obilí, kteří se kdy na místech jejich výskytu pohybovala, byla pravděpodobně odhalení principu jejich vzniku mnohem blíž, než si to kdokoliv z nich dokázal představit. Především ti z nich, kteří běhali po obrazci s kompasem v ruce jako splašení. Na jedné planetě sluneční soustavy, nazývané zeměkoule, totiž jiný způsob, jak zapříčinit odchylku intenzity geomagnetického pole s takovým časovým průběhem, jakou mohli zjistit oni, než výboj blesku neexistuje. Například na čedičovém podloží. To už věděl pan Pockels. Ten ale dělal své pokusy někdy těsně před rokem 1900. Stačilo se jen zeptat.

 

Takové řešení ale skutečně existuje, tak proč jim ho nenabídnout! Vždyť právě samotný výboj blesku je možné považovat za jev, pohybující se zcela mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Velmi často se na podobných místech vyskytuje fráze v duchu "there does not exist any possibility of an explanation using science methods" (záležitost není možné vysvětlit pomocí vědeckých metod).

 

"Krátký" seznam téměř 40 vědeckých oborů, lze nalézt zde. Všechny z nich jsou zcela objektivně, opakovatelně a reprodukovatelně, použitelné pro vysvětlení příčin nejrůznější jevů, které doprovázejí poškozené a oslabené obilí. Nejen obilí, ale i všechny druhy jiných rostlin. Někdy díky poškození a oslabení ohnuté až k zemi. Tím lze vysvětlit všechny oslabené a poškozené rostliny, které vznikly i uvnitř jakéhokoliv nepravidelného tvaru, nejen poškozené rostliny, zjištěné v rámci "klasických" kruhů v obilí.

 

Naprosto bez výjimky veškeré jimi zjištěné tak nepochopitelné úkazy a anomálie je možné poměrně velmi jednoduše vysvětlit. Určitou dobu před jejich zjištěním byl přesně na tom místě přítomen obrovský, gigantický, téměř nepředstavitelný elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanicko - plazmový impuls, jakým výboj blesku je. Předvádí přímo dokonalou souhru jevů, působení a sil, které je možné použít pro účely vysvětlení jakéhokoliv na místě zjištěného atypického jevu nebo anomálie. Velikost kterékoliv veličiny (proudy, napětí, strmost náběžné hrany, vyzářená energie, teplota plazmy a další, viz např tato tabulka) se pohybuje mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Kdokoliv, kdo by si to s těmito silami doopravdy rozdal, takzvaně "na férovku", už by o tom nikdy nic  nikomu nepověděl. Je možné si představit, že výboj blesku dokáže díky jmenovaným vlastnostem způsobit kteroukoliv na místě nalezených anomálií, i když by s nimi nemusela zdánlivě příliš souviset. Energie na to má opravdu dost. LEMP (Lightning Electro Magnetic Pulse) - elektromagnetický impuls výboje blesku. Viz literatura, odborné články. Bližší informace např www.ufl.edu, vyhledávače. 

 

Mnohem víc dalších informací, mnohem podrobnějších, na stránce anomálie a podstránky. Mimochodem, nejedná se pouze o fyzikální anomálie, nalézané na místě výskytu kteréhokoliv genuine, přírodního kruhu v obilí. Elektrostaticé, elektromagnetické, teplotní diference, které způsobily v podzemí značné změny v tlaku - "nevysvětlitelné" zvuky, až týdny po výboji. Také mnoho chemických produktů - na místě se může vyskytovat řada extrémně jedovatých látek (zvlášť nebezpečné jedy), jedovaté chemikálie v podzemí, desítky kilogramů, řada z nich v plynném stavu. Všechny zcela neviditelné. Safety first, please. Alan Pinkerton. Návštěvníci Kruhů v Obilí by se měli pokusit nefungovat jako pokusní králíci, a taději na místo nejdřív pozvat toxikology. Z toho, co tam toxikologové objeví, budou velice překvapeni. Dozimetrem ještě nikdy nikdo koncentrace jedovatých látek nenaměřil.

 

 

Malá galerie obrázků, použitelných na kterémkoliv místě výskytu Kruhů v obilí

Místo navštěvujete na vlastní nebezpečí.

Pravděpodobný výskyt vysoce toxických látek, zvlášť nebezpečných jedů

 

Kruhy v obilí vysvětleny. Jednou provždy a navždy.

Šokující objasnění !!!!!

Tento odstavec slouží na této stránce jako Pausa, to se tak na divadle říká.

Logical, scientific, using laws of nature, understanding and explaining. 

 

Téměř neuvěřitelné, šokující, avšak velice jasné vysvětlení vzniku kruhů v obilí, které kromě samotného procesu a průběhu vzniku Crop Circles zcela přirozeným a pochopitelným způsobem poskytuje velice jednoduché a zajímavé objasnění mnoha dalších, nepřirozených a zdánlivě až nadpřirozených úkazů, provázejících snadno rozlišitelné tzv. genuine Crop Circle(s) - přirozeně vzniklé obrazce, viz anomálie.

 

 

 

Mimikry

Jednou z nejpozoruhodnějších skutečností, díky které především se až dosud "hlavnímu viníkovi" - jedinému skutečnému autorovi kruhů v obilí dařilo unikat pozornosti, je fakt, že bezprostředně po výboji nemusí být na poli pozorovatelné naprosto nic. Došlo pouze k něčemu, co je možné nazvat expozice, především díky až neuvěřitelné obdobě uvedeného procesu s průběhem tvorby latentního obrazu v citlivé vrstvě halogenostříbrného materiálu a jeho následného vyvolání, používané v klasické fotografii a kinematografii. K polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí, a vizualizaci obrazce kruhů v obilí, dojde většinou až za desítky dnů i déle, dříve jen výjimečně, díky velmi pomalu probíhajícím chemickým a biologickým pochodům v rostlinách. Teprve potom je kruh v obilí zviditelněn, většinou až řadu dnů po elektrickém výboji a bouřce, která ho způsobila..

 

Teprve po tak dlouhé době od průchodu elektrického proudu skrz rostliny stébla zeslábnou natolik, že nedokážou udržet svou váhu a ohnou se k zemi. Na rozdíl od předcházejícího procesu slábnutí stonků, který trvá několik dnů nebo dokonce týdnů, proces jejich sklonění k zemi - vlastní vizualizace obrazce kruhu v obilí - může být kratší než hodinu, dokonce jen několik minut (domino efekt, butterfly efekt)

 

Proto si už polehnutí, ohnutí stébel k zemi, a objevení kruhu v obilí, nikdo nespojuje s kdysi proběhlou bouřkou na onom místě. Bezprostředně po bouřce zemědělci během obhlídky polností a kontroly napáchaných škod ani žádná významnější poškození objevit nemusí, zato o několik týdnů později, často za nádherného počasí, obilí začne masivně poléhat, ohýbat se k zemi, zprvu sice jen několik metrů čtverečních (na nejvíce poškozených místech), později se přidává další a další až nakonec leží na zemi desítky procent, někdy i přes 90 % celého pole. Mnohem podrobnější vysvětlení i zdokumentování tohoto jevu se nachází nebo bude na stránce chronologie a podstránkách.

 

 

 

"Expoziční automatika"

Závislost doby, která uplyne od dopadu výboje blesku do struktury obilí, a dobou kdy se stébla ohnou k zemi, na intenzitě expozice

Další velmi podstatnou skutečností je to, že k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí v důsledku i jen jediného výboje blesku vůbec nemusí docházet v jednom okamžiku, nebo dejme tomu během jediného dne, naopak. Poměrně často popisovaným jevem i u kruhů v obilí je, že některé z nich byly časem "dotvořeny", až po několika dnech. Samozřejmě z naznačené teorie velmi pochopitelně vyplývá, že se na jmenovaném "dotvoření", stejně jako na vytvoření předchozího obrazce, ani v jednom případě nepodílel žádný "lidský faktor". Odlišnou dobu objevení některých částí obrazce způsobila jedině odlišná "intenzita expozice". Kromě toho ale velmi často dochází k tomu, že po prvotním

Nine circles & associated pathways, at Eltopia

Washington (USA) which occurred during the night

of June 18-19, 1998. [photo taken June 21, 1998]

Eltopia, Washington formation re-photographed

3 weeks later, after the circle-making energy

system had revisited the field.

objevení obrazce, (který byl zasažen největší dávkou elektrické energie), se nejprve v jeho blízkosti, později i ve větší vzdálenosti začne objevovat nepravidelně polehlé, na zemi ležící obilí, vzniklé z úplně stejné příčiny, ale zasažené menší energií, a nacházející se díky své nepravidelnosti absolutně mimo jakýkoliv zájem průzkumníků pravidelných obrazců. Dvě doprovodné fotografie je možné nalézt na stránce bltresearch.com. S informací, že v druhém případě energie obrazec navštívila znovu, není třeba polemizovat, protože to samozřejmě připustit možné je. Obilí se ale chová naprosto stejně i bez jakékoliv další návštěvy jakékoliv další energie, úplně postačuje její jedna jediná návštěva - první a jediný (poslední) výboj blesku nebo soustava výbojů (v rozmezí nepřevyšujícím jednu vteřinu) může vést k postupnému poléhání, poškození, oslabení obilí  po celý zbytek vegetačního období. Každý čtenář uvedené informace by se měl zeptat: když "Circle Making energy has revisited the formation" (energie, která obrazec vytvořila, ho znovu navštívila), proč nevytvořila další circle - kruh? Autoři uvedeného textu tak vlastně nevědomky čtenářům, i sami sobě, podsouvají informaci, že vytváření RDF - nepravidelných obrazců, prostřednictvím "Circle-Making energy", energie utvářející kruhy, je něco zcela přirozeného. Má pravdu, předsedo! Obilí může postupně poléhat, ohýbat se k zemi (ohnout se k zemi) všude kolem, na celém poli, zcela nepravidelně, až do sklizně, včetně míst která nebyla viditelným výbojem  blesku vůbec zasažena. Jediný výboj nebo soustava výbojů v odstupu většinou nepřesahujícím jednu vteřinu, stačí k dokonání toho všeho (pozorováno, fotografováno). Kromě toho mohou být jeho důsledky některé další průvodní jevy, například nerovnoměrnost dozrávání. Ta může nastat u obilí, které vůbec nepolehne (neohne stébla k zemi), také především díky zásahu elektrickým proudem. Na stejné stránce je možné nalézt i další fotografii s popisem, pojednávající

Two formations at West Overton, Wiltshire (UK).

The large ring encircled the Overton Road "T"

junction -- and the long pictogram, which occurred

subsequently, itself gained another circle the night

after the rest of the pictogram had formed.

právě o jevu rozšiřování obrazce. Po 12 letech už stěží bude možné dohledat svědectví, kolik bouřek a blesků v místě proběhlo. Opět je ale možné vyslovit předpoklad, že za určitých okolností vše, co se na poli odehrávalo od prvních náznaků polehnutí (ohnutí stébel k zemi) až do sklizně (nejprve se objevil kruh, několik týdnů po něm cestička ubíhající do dáli a teprve jako poslední menší obrazec na konci), se může jednat o následky jediného, i když vícenásobného výboje (1st Return Stroke a po něm v průměru 4 až 8 Subsequent Strokes, viz Blesky), který na poli "naexponoval" všechny obrazce i jejich propojení, i když různou intenzitou expozice. Vzhledem k tomu, že kruh okolo T - křižovatky byl objeven najednou, je možné předpokládat, že na všech polích byla pěstována totožná plodina, i když nemusí být pravidlem. Po krátkém zagůglení je možné získat například ze stránky www.noufors.comm nebo freethinkradio.com obrázek kruhu v obilí vlevo, autor nezjištěn, totéž místo, zatím jen samotný kruh, bez dodatečného pokračování. 

 

 

 

 

Týká se veškerého polehlého, na zemi ležícího obilí

Ještě jednou je nutné zdůraznit: děje popsané nejen v oddílech

MIMIKRY a EXPOZIČNÍ AUTOMATIKA, ale na celém webu i všech podstránkách www.cropcirclesonline.com a na příbuzných webových stránkách, například www.lightningsymbols.com, se týkají veškerého polehlého, na zemi ležícího (ležícího na zemi) obilí na světě, a k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) dochází téměř vždy se značným časovým odstupem po výboji blesku (týdny, měsíce). K vytvoření pravidelného obrazce, jako kruhu v obilí, dojde podle velmi hrubého odhadu asi tak v jednom případě z několika miliónů. Mnohem podrobnější zdokumentování konkrétních případů časového vývoje polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí po výboji blesku i dějů odehrávajících se v rostlinných tkáních po průchodu elektrického proudu se nachází na stránce chronologie a podstránkách, ale i jinde, např. EFP (vliv průchodu elektrického proudu na tkáně a části rostlin, Elektrofytopathologie)

 

 

Obrazce na přímce

(v mnohakilometrových vzdálenostech od sebe)

Prostřednictvím bouřky, postupující po směru větru krajinou, je možné vysvětlit i tu udivující skutečnost, že se v terénu obrazce kruhů v obilí leckdy nacházejí na přímce, i když se objevovaly v různých dnech (v závislosti na síle blesku, který je vytvořil, a z ní plynoucí intenzity "expozice", také na momentální kondici a odolnosti plodin, vlhkosti rostlin i půdy, do kterých výboje směrovaly), mnoho kilometrů od sebe: Krajinou putoval nevelký bouřkový mrak, přesně po směru větru - jak také jinak, a tu a tam "zasadil" obrázek... Obrazce kruhů v obilí ale objevovaly až po řadě dnů, mnoho kilometrů od sebe, a nikoliv ve stejnou dobu, proto už si je navzájem mezi sebou, ani s kdysi proběhlou bouřkou, nikdo nespojuje. Pokud taková bouřka putovala náhodou nad některou z tzv. "Ley lines" (dráhy spojující starověká místa), například nad Britským Královstvíčkem, což je samozřejmě možné, nutno ale znovu zdůraznit, že víceméně náhodou, lidé si toho samozřejmě všimnou, a dílo jednoho velkého omylu hravě dokonáno jest.

 

O úplnou náhodu se ale jednat nemusí, protože vůbec není vyloučeno, že starověká místa (kamenné skulptury, megalitické stavby) praobyvatelé zbudovali tam, kde se jim na jejich polích nebo pastvinách pravidelně objevovaly obrazce v obilí nebo trávě. Obrazce jednoduše považovali za příkaz boží, navádějící je k vyvedení nějaké podobné voloviny, jakou například zbudování megalitické stavby je. Namátkou je možné vyjmenovat Stonehenge, Rollright Stones, Milk Hill, Alton Barnes, Silbury Hill, Avebury Manor, když už máme na mysli právě ono britské království, kde se obrazce objevují nejčastěji.

 

Je všechno jenom náhoda?

 

Následující dva obrázky jsou převzaty z dokumentu: "Záhadný svět - Kruhy v obilí"

("Crop circles: In search of a sign", vznikl pod vedením Michele Gardner-Smith)

vlevo: kruh v obilí Langdon, severní Dakota (Jů Es Ej, USA), rok 2000, 25. červen;

Později objeveny dva další obrazce kruhů v obilí, přesně na přímce, několik kilometrů od sebe - obrázek vpravo. Pamětníci si možná na bouřku vzpomenou, a pokud ne, mohou se obrátit na meteorology a jejich záznamy. Je ale nutné brát v úvahu, že bouřka mohla být i několik týdnů před objevením kruhů.

 

Pod některými čárovými útvary, které kruhy v obilí propojují, nebo z nich vybíhají, se mohou nacházet potrubí nebo vedení (nejčastěji voda nebo meliorace, ale může se jednat o jakékoliv inženýrské sítě, dokonce i o již dávno nevyužívané potrubí, vedení nebo kanalizaci, spadající už jen do oblasti archeologie).

Další informace na stránce čáry v obilí 

Linie polehlého, na zemi ležícího nebo mrtvého obilí

- nově popisovaná anomálie, dosavadním

"lovcům" kruhů v obilí věc zcela neznámá

v minulosti zcela prokazatelně existující

 

Zatím ale dosud byly kruhy v obilí jen nepochopitelným jevem, nad kterým mohou vykulené američanky dělat jen WOW!  (česky: UAU!)

 

 

 

Domino efekt, motýlí efekt

Další velmi zajímavou a udivující skutečností, kterou je možné prostřednictvím popisované teorie expozice a postupného slábnutí rostlin uvnitř obrazce kruhu v obilí poměrně snadno vysvětlit, jsou často se vyskytující pravidelně přes sebe poskládané svazky stébel, zcela očividně nezhotovitelné jakýmikoliv lidskými postupy (f,f). Stébla totiž vydržela až do nejzazší možné doby vzpřímena, jen se vlivem postupného slábnutí mírně naklonila, takže v porostu se nejdříve vytvořily svazky několika  stovek navzájem se podpírajících stébel. Stále stojí přibližně kolmo vzhůru, i když už jen tak tak, také díky tomu, že se podpírají navzájem. Rostliny a jejich části, které se navzájem dotknou, se k sobě přichytí měřitelnou silou díky povrchovému napětí vody, čímž se poměrně labilní struktura slábnoucích rostlin opět na nějaký čas ustálí a ochrání navzájem před rychlejším pádem k zemi. Proces zviditelnění obrazce kruhu v obilí je tak stále oddálen.

 

Vtom zničehonic přiletí motýl, posadí se na jeden z nich (motýlí efekt). Dosud stojící svazek stébel se začne pomalu naklánět, avšak stále odolává. Teprve když úhel náklonu překročí určitou mez, (několik desítek stupňů), přitažlivost ho už zcela přemůže a on potom klesne poměrně rychle k zemi. Přitom zavadí nejméně ještě o jeden, ale spíš o několik dalších, které proto už žádného motýla nepotřebují. Nakonec se jejich svazky poskládají sice částečně náhodně, přesto ale velmi pravidelně přes sebe díky domino efektu, kdy během poměrně krátké doby padaly přes sebe jeden svazek po druhém. Obrazec kruhu v obilí je tak definitivně zviditelněn, až nepochopitelně rychle, a zdánlivě bez působení jakékoliv viditelné a známé síly (pokud by byl náhodou pozorován - podobná svědectví existují). Protože lze považovat za téměř vyloučené, že jeden takový padající svazek sebou strhne pouze jeden další, ale spíš dva i víc, je možné dokonce takový proces spíš připodobnit k řetězové reakci. (samozřejmě stačí řetězová chemická reakce, na atomovou bombu už není vůbec třeba si  hrát, stejně už i tak má většina čtenářů hlavu jako škopek).

 

Na pohonu Domino Efektu se může podílet i proudění vzduchu, vyvolané padajícími svazky stébel (bude demo!). Zvířené proudění vzduchu (a prachu) může vypadat jako neznámá síla, vystupující z hlubin země, a pozorovatelé popisovaného způsobu vytváření kruhu v obilí se proto mohou tvářit poněkud vykuleně, vyjeveně až užasle. Ono jim totiž opravdu skoro nic jiného nezbývá.

 

V některých případech je na fotografiích kruhů v obilí možné dohledat pravděpodobně podobným způsobem vzniklé svazky stébel, které se ani neskácely k zemi. To mohlo být způsobeno například častějším střídáním vysoce vlhkých a naopak suchých období, během kterých se takto dočasně vytvořené struktury mohly určitým způsobem zpevnit (přichytit se k sobě navzájem prostřednictvím povrchového napětí vody, a takto dotýkající se části se k sobě mohou i částečně přilepit, díky odpařování vody, vylučování solí a částečnému pronikání extracelulárních tekutin). Na fotografiích je potom možné identifikovat struktury, které by mohly být ještě stojící svazky obilí, které dosud nejsou polehlé, neleží na zemi, nebo polehlé, leží na zemi jen zčásti.  !foto

 

Jako iniciátor butterfly efektu může samozřejmě sem tam zapůsobit i jakýkoliv zatoulaný čmelák.

 

 

Možné náměty pro průzkumníky kruhů v obilí:

Kde hledat kruhy v obilí:

tam, kde byly bouřky, nejlépe přímo na místě lokalizovaného výboje blesku v poli; lokace je možné dohledat na internetových stránkách, které se zabývají touto problematikou, kdo hledá, najde; ale je možné i pozorovat pole po bouřce a čerstvý zásah blesku (lze bezpečně rozeznat) zjistit ze stavu poblíž stojících stromů; v některých případech lze po určité době na některých místech v poli možné rozeznat místo, které bylo zasaženo, ještě před tím, než se stébla definitivně ohnou k zemi. (chronologie)

 

Kdy hledat kruhy v obilí:

1. nikdy ne během bouřky. Takoví průzkumníci by měli velmi malou trvanlivost a museli by být velmi často obnovováni.

 

2. nejlépe dlouho po bouřce - alespoň několik hodin, když už jsou elektricky nabité mraky v bezpečné vzdálenosti, nebo už vůbec neexistují. Nejčastěji se dostaví první náznaky polehnutí (ohnutí stébel k zemi) teprve za několik dnů, i týdnů po výboji blesku. Mohou se ale vyskytovat i případy, kdy k polehnutí, ohnutí stébel k zemi dojde prakticky okamžitě po výboji. Příčinou mohou být mimořádně silné srážky, které mohly přispět jednak ke zvýšenému mechanickému namáhání rostlin, jednak k vyššímy vedení proudu rostlinami i po povrchu země a těsně pod ním. Na velmi rychlém polehnutí (ohnutí stébel k zemi) se také mohl spolupodílet efekt dvou výbojů (viz násl.).

 

3. V některých případech dojde k polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) obilí až velmi dlouho po bouřce - dva měsíce i déle. Také není vyloučeno (ale nemusí to být pravidlem), že k polehnutí, ohnutí stébel k zemi došlo někdy hlavně díky tomu (a v mnohem větší míře než na okolních polích), že zásah blesku navštívil totéž pole dvakrát, při zcela nezávislých bouřkách, vzdálených časově nejméně několik dnů, ale i týdnů od sebe. Tato možnost je mnohem podrobněji popisována na stránce efekt dvou výbojů. První výboj jen připravil určitou nespecifikovaně velkou plochu (plochy), několik arů až hektarů oslabeného obilí (postupně stále více slábnoucího), které by ale přes toto oslabení vydrželo až do sklizně, nebo jen se zanedbatelným polehnutím (ohnutí stébel k zemi). Druhý zásah blesku o několik týdnů později už ale má podstatně znatelněji devastující účinky, protože dopadá do struktury mnohem méně odolné a pevné, dokonce tím slabší, čím větší je časové rozpětí mezi popisovanými událostmi. polehnutí, ohnutí stébel k zemi proto může po druhém výboji nastat téměř okamžitě, podstatně znatelnější následky mohou mít i jen silové účinky dopadajícího výboje - rázová a tlaková vlna, jejichž působení by jinak nepoškozené obilí přečkalo prakticky bez úhony. Stejně tak jen samotný druhý zásah blesku, bez předcházející "předexpozice" výbojem několik týdnů předcházejícím, by sám napáchal jen podstatně méně škody, nebo dokonce jen změny až do sklizně ani vizuálně, a snad ani laboratorně nezjistitelné.

 

Time - lapse - camera

 

 

4. jako velmi zajímavá možnost sledování procesu utváření kruhů v obilí se nabízí instalace time-lapse kamery, a nestarat se více. Například některé fotoaparáty Canon je možné naprogramovat tak, že fungují nejenom jako solidní time - lapse kamery, ale kromě toho zachytí viníka - blesk přímo "při činu". Při instalaci dvou takových shodně naprogramovaných kamer v nevelké vzdálenosti od sebe, metr nebo dva (podobně jako při snímání stereofotografie), zaměřených na lán obilí pro účely snímání stereo záběrů, by bylo možné prostřednictvím metod stereofotogrammetrie určit místo dopadu výboje (výbojů) s přesností na centimetry.

 

5. Alespoň dodatečná instalace time - lapse kamer po objevení obrazců kruhů v obilí, nebo sledování blízkého i vzdálenějšího okolí obrazce kruhu v obilí, alespoň v několikadenních intervalech (raději z uctivé vzdálenosti, viz varování, fotografování zdálky, pokud možno z nadhledu zcela postačuje) by po roce 2011 a následujících mělo být tou nejzákladnější povinností každého jen trochu seriózního průzkumníka kruhů v obilí. Pokud někdo takový na světě vůbec existuje. Pole ale navštěvovat co nejméně, k pozorování vybrat jen ta, která bude možné sledovat z uctivé vzdálenosti. Nutno zdůraznit, že samotný geometrický obrazec je pro účely následných výzkumů téměř nezajímavý, je nutné se zaměřit především na jeho bližší i vzdálenější okolí, které se na naprosté většině snímků kruhů v obilí téměř nikdy neobjevuje!!!

 

Podrobnosti o dosavadním nasazení Timelapse kamer ve výzkumu "procesů na polích",  a jejich možné využití v budoucnosti se někdy bude nacházet zde.

 

 

 

Polehlé, na zemi ležící obilí, běžně se vyskytující na polích

nepravidelné obrazce poškozeného, oslabeného, polehlého, na zemi ležícího obilí

další podrobnosti na stránce polehlé (ležící na zemi) obilí

Výboje blesků do polí a v jejich blízkosti jsou téměř jedinou hlavní příčinou (víc než 99%) polehlého, na zemi ležícího obilí na celém světě.

 

Něco mezi 0,5 až 1,5 miliónů km2 polehlého, na zemi ležícího (ležícího na zemi) obilí ročně na celé zeměkouli.

řepka během sklizně

Nejen obilí, ale i mnoha dalších kulturních plodin (namátkou např. řepka, mák). Nejen polehlého (ležícího na zemi), ale i jinak výrazně poškozeného - rostliny mohou být zcela mrtvé, nebo jen napadené škůdci, ať už rostlinného nebo živočišného původu - bakterie, viry, plísně, houby, paraziti. Napadení škůdci je v tomto případě samozřejmě pouze druhotné, protože o zdravých, elektrickým proudem nezasažených rostlinách by si jmenovaní škůdci mohli nechat jenom zdát. Znovu nutno opakovat, že síly, výbojem na místě vytvořené, byly nepředstavitelné, mechanické (lze přirovnat k velmi silné explozi, desítky až stovky kg TNT i víc), ale i elektrostatické a elektromagnetické, o stejné nebo i vyšší energii.
mák - 2008,  jedna lokalita, vlevo 6. července, další dva 3. srpna (strom vpravo - "identifikace viníka")
 

Přestože ale všechny vyjmenované síly byly opravdu mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost, bezprostředně po výboji (bouřce) nemusí být na celém poli polehlé, na zemi ležící ani stéblo, bylo by možné nalézt pouze mikroskopické změny ve tkáních rostlin, eventuelně několik sežehnutých, spálených jedinců. Až teprve časem...

 

Kruhy v obilí (i jakékoliv jiné pravidelné interferenční, fraktálové nebo kombinované obrazce) jsou jen nepatrným zlomkem tohoto jevu, a vznikají pravděpodobně jen při velmi vzácné souhře několika náhod, ke které dochází jen opravdu ojediněle, za podmínek, které dosud nejsou a ani v nejbližší době všechny nebudou pravděpodobně dostatečně uspokojivě a věrohodně objasněny a vysvětleny, mohou být jen velmi přibližně a částečně odhadnuty a laboratorně, případně počítačově simulovány.

 

Značný vliv těsně před polehnutím, ohnutím stébel k zemi může hrát vlhkost - i mírná přeháňka nebo mrholení, nebo dokonce jen ranní rosa. Další informace na stránce domino efekt. Zmínit se o zskvo 4-5 hodin ráno.

 

 

 

lissajousovy obrazce

Interference a rezonance

(napodobují chladni a lissajousovy obrazce v rostlinách)

Je také poměrně pravděpodobné, že určitou velmi výjimečnou shodou náhod došlo někdy při vzniku kruhů v obilí (především u složitějších geometrických obrazců) k velmi výrazným interferencím a rezonancím všech popisovaných sil, podílejících se na jejich vzniku. Jde o síly mechanické - proudění vzduchu, otřesy půdy, rázová a tlaková vlna,  rezonance podzemních dutin, dále síly elektromagnetické a elektrostatické. Ve všech vyjmenovaných případech se ve vzdálenosti do několika metrů až desítek metrů od místa dopadu výboje jednalo o síly obrovské, zcela mimo dosah jakékoliv běžné lidské představivosti. Některé obrazce kruhů v obilí potom vypadají jako záznam rezonančních a interferenčních dějů, ke kterým nad obilným lánem došlo. Nemělo by se zapomínat ani na pány Kyriliana a Lichtenberga, ale o nich až jindy a jinde.

Ukázka indukce proudu v rostlinách

 

 Motto: Ohromné množství kruhů v obilí nápadně připomíná počítačovou simulaci  elektromagnetického pole. Dokonce i jeden jediný, samostatný kruh. To proto, že  skutečně byly vytvořeny působením siločar elektromagnetického pole blesku.

Následující obrazce kruhů v obilí jsou nápadně podobné zobrazení magnetického pole, například v kovových (ferromagnetických) pilinách. Výboj se chová jako vodič umístěný kolmo k povrchu země a vytváří se kolem něj obrovské elektromagnetické pole, které se indukuje do všech předmětů v okolí.

Obrazce elektromagnetického pole, vytvořeného jedním, dvěma a šesticí ekvivalentních výbojů blesku.

 

Kruhy v obilí připomínají elektromagnetické siločáry, které byly vytvořeny elektromagnetickým polem v železných pilinách, jeden, dva a šest ekvivalentních elektrických výbojů, mířících kolmo k zemi, procházející povrchem hluboko pod zem. Byly vygenerovány velmi podobným způsobem, který je zobrazen na obrázku vpravo, ale ne jen jako jednoduchý kruh. Byly vytvořeny celé složité interferenční obrazce. Byly utvořeny velmi přesně v okamžiku bleskového výboje, ale byly zpracovávány několik dnů, týdnů, nebo ještě déle, díky velmi pomalému průběhu přírodních procesů uvnitř rostlin (přírodní vývojka). Doprovodný obrázek je možné zvětšit pomocí myši. Blesk ve všech naznačených případech vykonával až neuvěřitelně podobnou funkci jako fotografický blesk. Povrch pole obilí se choval až neuvěřitelně podobným způsobem, k jakému dochází během expozice fotografického materiálu. Letecká archeologie používá podobný termín, "přírodní vývojka", pro vysvětlení procesu během něhož dochází k utvoření cropmarks.

 

Vegetace působí tak trochu jako chemická vývojka na exponovaný negativ: vyvolává skryté obrazy. (Objevy z ptačí perspektivy: Příběh letecké archeologie, Leo Deuel, Mladá Fronta 1979, str. 50)

 

pro zajímavost: velmi podobné obrazce se pravděpodobně mohou vytvořit interferencí záření i jen jednoho excentricky dopadajícího následného výboje uvnitř válce rozpínajícího se vzduchu, který se vytvořil po prvním Return Stroke.

 

 

 

Trochu fyziky...

Jen pro ilustraci je možné uvést, že každý elektron v průměrném výboji blesku (myšleno jeho nejpodstatnější část - Return Stroke, hlavní elektrický výboj, viz blesky), přenáší energii řádově 1030 krát větší, než je potřeba k přeskoku elektronu z hladiny s na hladinu p v atomu vodíku, ale to už je opravdu dost. Elektronů je v takovém průměrném výboji blesku přibližně 1021, což sice zdánlivě není málo, jedná se o přibližně 300 Coulombů, což zase naopak zdánlivě vůbec není mnoho.

 

 

mimochodem, zde je odkaz na poznámku, která je pro jistotu umístěna až na konci této stránky, protože někteří čtenáři by to opravdu nemuseli rozchodit

 

Zde úvaha spíš teoretická:

Pravidelnost obrazců  kruhů v obilí a jejich statisticky vysoce nadprůměrně častá poměrně velmi přesná víceosá souměrnost

Mezi doposud obtížně vysvětlitelnou vlastnost obrazců v obilí je jejich velmi častá souměrnost i podle více než jedné osy, 2, 3, 4, 5, 6, i víc, také středová souměrnost a velmi přesné zrcadlení. Jedna z velmi těžko ověřitelných úvah nabízí, že se v plazmě výboje, během jeho dopadu na zem a těsně po něm může vytvořit něco jako gigantické obdoby atomových a molekulových struktur (krystalografie, atomové a molekulové orbitaly i jejich hybridizované varianty, konjugované dvojné a trojné vazby cyklických a řetězových sloučenin uhlíku nebo křemíku). Je to samozřejmě jen velmi mlhavá a těžko dokazatelná úvaha. Nutno podotknout, že v plazmě výboje, který může mít na délku jednoho metru mnoho miliónů voltů a probíhá jím několik set tisíc ampér, se mohou dít věci, které bude chtít (a moci) zkoumat málokdo...

 

O několik odstavců níž se ale vyskytuje popis procesu, u něhož je možné předpokládat - teoreticky i prakticky - (samozřejmě až někdy v budoucnosti) mnohem vyšší dokazatelnost (točivé elektromagnetické pole). Bezprostředně následuje úvaha možného přirovnání k dopadu kapky vody do kapaliny nebo tenké vrstvy kapaliny, které jsou všechny teoretickému i praktickému zkoumání mnohem přístupnější.

 

V přírodě se totiž úspěšné vzory opakují. Od nekonečně malých po ty nekonečně velké. Yann Arthus Bertrand. Nejlepší bude, když se omámené lidstvo přestane pokoušet přírodě "zakazovat" vytvářet pravidelné obrazce kruhů  v obilí. Stačí jen zcela jednoduše konstatovat, že to umí, stejně jako jakékoliv pravidelné obrazce kdekoliv jinde. Počítačové matematicko-fyzikální modelování je možné odložit kdykoliv do budoucnosti, stejně jako předběžné teoretické návrhy a představy jakýchkoliv fyzikálních modelů. Matka příroda si s tím poradí velmi dobře sama i bez hloupých mimozemšťanů. Nádherné obrazce ledových krystalů na skle, stejně jako jakékoliv krystalové struktury, také vytváří matka příroda zcela sama, bez jakékoliv asisence jakýchkoliv idiotských a směšných mimozemšťanů. Stačí jen sledovat. Nikdo se neshání po mimozemšťanech, když mu zamrzne okno, nebo když spatří čedičové varhany kdekoliv ve světě, nejenom ty u Panské skály u Kamenického Šenova (Steinschönau). Photo Devils Postpile National Monument U.S. National Park Service

 

Něco podobného je možné prohlásit i o možnostech mnohonásobných odrazů a interferencí paprsků elektromagnetického záření uvnitř sloupce prudce se rozpínajícího vzduchu. Vzhledem k zajímavosti tohoto tématu a faktu, že některé obrazce jako by podobnému způsobu vzniku skutečně jakoby "z oka vypadly", bude specielně této možnosti věnována některá nově založená podstránka oddílu blesk. Podstatné je, že podobným způsobem vznikne vždy jako základ kruh, uvnitř něhož se může nacházet nejrůznější interferenční, fraktálový nebo kombinovaný obrazec kruhů v obilí. (příklady fotografií)

 

Zde jen zjednodušený přehled:

Bezprostředně po výboji blesku (míněno první hlavní výboj - Return Stroke), během něhož existuje po velmi krátkou dobu (několik milióntin sekundy) jen velmi úzký sloupec plazmy, 5-10mm, který se okamžitě začne velmi rychle rozpínat do okolí a uvede do pohybu okolní masy vzduchu. Vyzařuje do svého okolí, a také dodává okolnímu vzduchu tepelnou a následně i kinetickou energii mnoha miliónů joulů na metr délky výboje. Paprsky elektromagnetického záření se od místa vzniku (kanál blesku) šíří rychlostí světla, rozpínání sloupce vzduchu se odehrává rychlostí srovnatelnou s rychlostí zvuku, tj asi milionkrát pomaleji. Během zlomku sekundy tak narážejí masy velmi rychle pohybujícího se sloupce vzduchu do vzduchu stojícího už ve vzdálenostech desítek metrů od výboje, a v tomto okamžiku může uvnitř tohoto sloupce prudce se pohybujícího vzduchu dojít k následnému výboji - Restrike. Pojem "sloupec prudce se pohybujícího vzduchu" je samozřejmě míněn relativně, sloupec se pohybuje rychle ve srovnání s okolním vzduchem.  Ve srovnání s elektromagnetickými paprsky, které se pohybují a odrážejí uvnitř něho, se pohybuje miliónkrát pomaleji.

 

Potom je ale možné považovat sloupec rozšiřujícího vzduchu za stojící objekt, válec, velmi ostře ohraničený, dejme tomu o průměru 10 m (0,03sec po prvním výboji), protože následný výboj se uvnitř tohoto sloupce pohybuje rychlostí 100-200 tisíc km/h a elektromagnetické záření, které vyzařuje, se pohybuje rychlostí světla. Během sto milióntin vteřiny, což je doba, za kterou dojde k vyzáření naprosté většiny energie následného výboje (99% a víc), urazí sloupec vzduchu, pohybující se "jen" rychlostí zvuku, vzdálenost 30 mm. Elektromagnetické záření následného výboje urazí za stejnou dobu vzdálenost 30 kilometry takže jeho paprsky, šířící se všemi směry, se mohou uvnitř takového sloupce během té doby přibližně 3000x odrazit a vytvářet nejrůznější interference.

 

Plášť válce i vzduch uvnitř bude velmi silně ionizovaný a elektricky vodivý. Část záření následného výboje se může na stěně válce indukovat a být svedena do země. Tak mohou vznikat pověstné úzké kruhy, které by nevytvořilo v porostu ani dítě, kdyby se jím proběhlo. Kromě toho se vzduchem šíří i rázová vlna, zpočátku rychlostí mnohem vyšší než zvuk, časem se zpomalí na rychlost zvuku. Rázová vlna se pohybuje před tlakovou vlnou, rychleji, a tak by mohly za určitých okolností po jednom restriku vzniknout dvě indukované kružnice. Z rozměrů některých vícenásobných kruhů by tak bylo možné přibližně odhadnout, jak dlouho trvaly odrazy uvnitř sloupce vzduchu vytvořeného prvním hlavním výbojem a jakou přibližně vzdálenost elektromagnetické záření uvnitř sloupce díky vícenásobným odrazům urazilo.

 

Šířka úzkých kruhů se pohybuje v rozmezí 10-20cm, což odpovídá půl tisíciny vteřiny při rychlosti zvuku, během které urazí světlo 150km. Jedná se o velmi přibližné odhady. Není vyloučeno, že uvnitř popisovaného dočasně vytvořeného sloupce vzduchu může docházet i k totálním odrazům paprsků elektromagnetického záření. Ty by se tak za určitých okolností mohly uvnitř pohybovat mnohem delší dobu, než je doba trvání následného výboje, urazit mnohem větší vzdálenost a vytvořit mnohem složitější interference. Totální odraz nastane, pokud paprsek svírá dostatečně malý (menší než mezní) úhel vůči tečně pláště válce v místě, do kterého dopadá.

 

Rychlost pohybu vzduchu vůči rychlosti světla je opravdu zanedbatelná, 1/106, ale právě díky velmi pomalému (ale nenulovému a konstantnímu) rozšiřování sloupce mohou uvnitř vznikat velmi zajímavé interference. Podrobnější zpracování možnosti interference záření uvnitř expandujícího sloupce se bude nalézat například na stránce mechanika výboje (interference uvnitř expandujícího sloupce vzduchu).

 

Uvnitř expandujícího sloupce vzduchu se může odehrát ještě jiná záležitost, napodobující přístroj z běžné technické praxe, pravděpodobně po nejbližším Restrike: regulérní obdoba exploze (nebo spíš řízeného spalování), odehrávající se uvnitř válce spalovacího, nebo vznětového motoru. Další podrobnosti budou na jiném místě stránky mechanika výboje (obdoba procesu uvnitř válce spalovacího motoru). (p)

 

Velmi zjednodušeně lze charakterizovat vznik některých obrazců kruhů v obilí tak, že jejich tvar představuje analogii interference zvukových vln a elektromagnetického záření (něco jako přírodní rádio, televize, osciloskop a fotografie dohromady)

 

 

 

Kapka vody - skokový impuls dopadající shora...

Další možností vytvoření pravidelné struktury kruhu v obilí je proces šíření obrovského přetlaku do okolí, podobně jako dochází k rozstřiku kapaliny při dopadu kapky do vody. Opět kliknutím navštívíme zdroj. (fotografie z webu zajímavá fyzika)

Od druhé fotografie dál se jedná o dopad kapky do tenké vrstvy kapaliny, velmi zajímavý je poslední snímek. V případě blesku dopadajícího do pole se vlastně také v některých případech může jednat o dopad impulsu do tenké vrstvy kapaliny, jen s tím rozdílem, že tento jev se dá přirovnat dopadu krabičky zápalek, vážící jako několik lokomotiv..

 

 

Točivé elektromagnetické pole, osciloskop

Jinou možností, kterou by bylo možné vysvětlit mnohonásobnou velmi přesnou víceosou souměrnost některých obrazců kruhů v obilí je možnost, že při dopadu následných výbojů (v průměru 20-30 ms po sobě) do míst vzdálených od sebe jen několik metrů, se na takovém místě vytvoří elektromagnetické točivé pole, i víc než třífázové, nebo několik takových polí, mezi kterými může docházet k nejrůznějším interferencím a rezonancím, a mohou ovlivňovat další dopadající elektronové paprsky a přímo jimi ";malovat po poli" nejrůznější mnohonásobně souměrné obrazce kruhů v obilí, podobně jako vykresluje elektronový paprsek v obrazovce osciloskopu nebo staršího televizoru. Dělo by se tak během časů, nepřevyšujících několik nepatrných zlomků sekundy (popisováno jinde, viz blesky)

 

Například při dopadu tří po sobě následujících (20ms) přibližně ekvivalentních impulzů přibližně do vrcholu rovnoramenného trojůhelníku ve vzdálenosti několika desítek metrů od sebe se nad povrchem obilného lánu může na okamžik vytvořit točivé elektromagnetické pole, sice jen na zlomek sekundy, zato však obrovské, mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost. Odstup impulsů 20 ms je hodnota běžné elektrické sítě (50Hz). Snad jen pro ilustraci, i kdyby se jednalo jen o hodně podprůměrný výboj blesku, vytvořil by nad povrchem obilného lánu takové elektromagnetické pole, kterým by bylo možné lehce pohánět elektromotor o výkonu alespoň 1 Terrawatt, pokud by na světě existoval.

 

Je možné odvodit, že takové elektromagnetické pole (stejně jako elektromagnetické pole jakéhokoliv blesku) dokáže kromě indukce na rostliny působit i mechanicky. Rostliny se v popisované chvíli chovají jako vodiče - prochází skrz ně indukovaný proud, takže se chovají i jako elektromagnety, a elektromagnetické pole na ně působí silou a může v nich zanechat mechanické následky i poškození. Kromě toho všeho, co je zde popsáno, mohou se na místě pozdějšího nálezu kruhu v obilí vyskytovat nejrůznější oscilace - harmonické i disharmonické, tlumené kmity (velké množství obrazců kruhů v obilí připomíná záznam tlumených kmitů, kdy po největším kruhu v obilí následuje menší, po něm ještě menší, a další a další, často víc než deset; některé fotografie takových kruhů v obilí slouží jako příklad i na této stránce 1, 2, 3, a existují stovky dalších, které je možné najít na kterémkoliv webu s kruhy v obilí)

 

Všechny zde popisované děje, ke kterým ale nad lánem obilí (nebo kukuřice, máku, řepky i jakékoliv jiné plodiny) došlo, v nich nemusí zanechat téměř žádné viditelné následky, (zpočátku, v prvních dnech) protože se do pravidelné struktury tvořené jednotlivými rostlinami jen takzvaně "naexponovaly" (ovaly" (expozice - popisováno jinde), a k jejich viditelným změnám nebo polehnutí, ohnutí stébel k zemi (ohnutí stébel k zemi) dojde až za řadu dnů, nebo dokonce týdnů i déle. Kruh v obilí je už sice ve struktuře rostlin zaznamenán, ale zatím je zcela neviditelný.

 

Zde popisované děje se samozřejmě mohou odehrát i nad jakoukoliv jinou zemědělskou lokalitou, na které jsou zrovna pěstovány plodiny, které se po poškození nemohou položit na zem (polehnout), protože jim to jejich anatomická stavba nedovoluje (potato, tomato, řepa cukrová i červená, paprika nebo cokoliv jiného). Po delším časovém odstupu od výboje je možné pozorovat poškození rostlin nebo jejich úplné zničení - odumření, nejčastěji v kruhu. O takových případech je možné se dočíst v odborné literatuře, ukázky budou uvedeny na podstránce sci-re, zemědělství. Zde zatím jen jako příklad, ale v odkazu mnohem podrobněji. Řada podobných případů byla v minulosti pozorovateli kruhů v obilí zaznamenána, a zcela mylně považována za výsledek působení nepochopitelných sil. Zemědělci velmi dobře vědí, že následek výboje blesku je možné velmi snadno zaměnit za cokoliv jiného (škůdci rostlinní i živočišní, nedostatek nebo přebytek hnojiva, působení sucha, vlhka, vysoké nebo nízké teploty, viz odborná literatura), a tak spíš jen pro zábavu diletantské průzkumníky kruhů v obilí dál nechávají tápat v jejich bludech. (l, p)

 

 

 

Důležité upozornění é upozornění

Kterýkoliv náhodný svědek, nacházející se v okamžiku vzniku obrazce kruhu v obilí na místě vzdáleném pouze několik metrů až desítek metrů od něho, by o tom už nikdy, nikde ani nikomu žádné svědectví nepodal, jak je možné se přesvědčit na obrázcích, které lze kliknutím zvětšit. Nehledě na skutečnost, že by si ani v nejmenším nevšiml a neuvědomil, že tam něco jako kruh v obilí vzniká. Měl by totiž úplně jiné starosti, pokud by vůbec ještě nějaké měl. Na obrázku vpravo je na stromu, pod kterým se nebohý skot ukrýval, zřetelně vidět "podpis hlavního viníka". Na obrázku vlevo tak zřetelný není, ale je tam. Mnohem podrobnější informace na stránce varování

 

 

 

Pokusy a experimenty

Některé pokusy a experimenty již byly provedeny, fotografie existují a budou zveřejněny na stránkách k tomu určených

Poznámka 5. prosince 2010: Budou provedeny (někdy) experimenty dopadu jiskry do práškového materiálu (disperzní barvivo, velikost částic řádu mikrometry, snímáno vysokou rychlostí (420-1000obr/sec), výsledky později zde.

 

Jiskra testovacího výboje, přestože přenáší velmi malou energii - okolo 0,03J, vykazuje všechny parametry exploze, včetně rázové a tlakové vlny.

 

 

 

Domácí a laboratorní elektronika v poli obilí...

Nabízí se úvaha, že souběžné a následné výboje, tj. výboje, které běží ve velmi podobném okamžiku v nevelké vzdálenosti od sebe, několik metrů až desítek metrů, protékají jimi desetitisíce až statisíce ampér - všechny kolem sebe vytvářejí stěží představitelné, obrovské magnetické pole (i točivé), kterým se mohou všechny  navzájem ovlivňovat, přitahovat a odpuzovat. Jedná se totiž, podobně jako v obrazovce osciloskopu nebo dnes již opouštěných vakuových obrazovkách bývalých televizorů, o známý proud elektronů - zjednodušeně řečeno, blesk je určitá forma elektronového paprsku, nepohybuje se sice ve vakuu, jako v obrazovkách, ale vůbec mu to nebrání v tom, aby se pohyboval přibližně 1-2/3 rychlosti světla, a tak je to hned po světle takový náš malý rekordman. Lze jej vychylovat elektromagnetickým nebo elektrostatickým polem, i když je "poněkud" silnější (řádově 1015krát) než elektronový paprsek v obrazovce, podobně silnější je ale i elektromagnetické a elektrostatické pole, které kolem sebe vytváří. Samozřejmě na sebe mohou působit i jejich elektrostatická pole, která jsou, jak jinak, obrovská. Výboje (dva nebo více), které dopadnou v nevelké vzdálenosti od sebe, v časovém rozestupu několik milisekund, vytvoří kolem sebe až nepředstavitelně velké rotační (!!!!!) elektromagnetické pole, do kterého mohou dopadat a být jím ovlivňovány další výboje. Dokonce lze považovat za možné, že se na poli vytvoží něco jako "přírodní osciloskop", kdy svazky souběžných a následných výbojů směřují do čtveřice (nebo i jiného počtu) přibližně do čtverce (nebo i jinak) uspořádaných stožárů elektrického napětí, nebo jen do země, a mohou tak fungovat přibližně jako vychylovací destičky osciloskopu, zatímco paprsek, který dopadá někde mezi nimi, kreslí po poli lissajousovy obrazce. kruhů v obilí.

 

Stejně tak je možné si představit, že během dopadu elektronového paprsku (následný výboj) do velmi silného rotačního elektromagnetického pole mohou vznikat velmi souměrné obrazce kruhů v obilí, podle mnoha os.

U pravého horního okraje doprovodného obrázku kruhu v obilí je možné si všimnout linie klasicky polehlého (ležícího na zemi) obilí, běžící podle kolejí po traktoru, v těsné blízkosti kolejí otáčejícího se traktoru (důkladněji rozježděné, vyšší vodivost). Není vyloučeno, že tudy vede nějaké podzemní vedení nebo kanalizace, ale stejně tak není vyloučeno, že tam jen takzvaně "položil kládu" některý z vedlejších výbojů, hlavně díky vyšší přístupnosti popisované lokality procházejícím proudům,

nebo se tam jen sečetly proudy procházející a indukované v tam umístěných tram lines (podstatně blíž u sebe než jinde, důkladnější). Také není vyloučeno, že se na tvorbě předchozího obrazce podílely principy mechanické, a vznikl podobným postupem jako vznikají chladniho obrazce (obrázek převzat z www.physics.ucla.edu). Mohlo jít i o kombinaci obou typů, nebo o něco úplně jiného.

 

 

 

Elektrická vodivost fázového rozhraní

(rázová vlna - vzduch, plazma - vzduch a mnoho dalších)

Vysvětlení přítomnosti jednoho nebo několika velmi úzkých kruhů v některých obrazcích kruhů v obilí prostřednictvím vzniku náboje na fázovém rozhraní rázové vlny (nebo velmi rychle se rozpínající plazmy) a stojícího nebo jen pomalu se pohybujícího vzduchu, a přenosu náboje  (nebo i podstatné části energie některého následného nebo souběžného výboje) po tomto fázovém rozhraní. Na fázovém rozhraní rázové vlny šířící se vzduchem a ostatními v něm obsaženými složkami (prach, vlhkost, vysoce ionizované částice) dochází k obrovskému tření, vzniku druhotného náboje a s velkou pravděpodobností se vyznačuje velmi vysokou elektrickou vodivostí. V případě jmenovaných velmi úzkých kruhů, se jedná o záznam momentálního stavu fázového rozhraní, vytvořeného některým předchozím výbojem, v okamžiku kdy skrz něj prošla energie některého následného výboje. Je možné spatřit například na doprovodných snímcích kruhů v obilí vpravo.

 

Upozornění (Charakteristika):

I kdyby kterékoliv tvrzení na těchto stránkách vypadalo, že je formulováno s naprostou jistotou, je třeba před něj vložit některé z těchto úvodních prohlášení:

Je vysoce pravděpodobné, že...

Pravděpodobně bude možné dokázat, že...

Není vyloučeno, že...

Z některých (mnoha) pozorování se zdá (vyplývá)...

Být si absolutně jist svou pravdou dokáže opravdu jen blbec, pitomec nebo idiot.

(tak který z nich vlastně? Například kterýkoliv příznivec a obdivovatel pavědy)

 

Pro základní seznámení s dosavadními pohledy na problematiku kruhů v obilí je možné navštívit stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Většina tam podaných vysvětlení sice spadá téměř nebo zcela do oblasti Pseudovědy (pavědy),  Kategorie: Pseudověda, může ale sloužit jako základní informace o dosavadním pohledu na celou problematiku.

 

Především je nutné zdůraznit, že zde podávané vysvětlení, ani jakákoliv stránka tohoto webu, se v žádném případě nezabývá pojmy ani obory lidské činnosti jako Esoterismus, Spiritismus, Astrologie, Parapsychologie, Psychotronika, Paranormální jevy (EN - lepší), Ufologie, okultismus, numerologie, Věštění, Pověry.

Víra v mimozemšťany, Mimozemský život, včetně Mimozemšťané (sci-fi), Astrobiologie, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Létající talíř (UFO), návštěvníci z Kosmického prostoru, Vesmíru, Galaxie, Mléčné dráhy.

Magie, Čierna mágia, Čarodějnictví, Čarodějnice, Nadpřirozené jevy, Zázraky. Fenomén roku 2012, Poltergeist, Konspirační teorie, Telekineze, Šamanismus, Mystika, ani jakýkoliv jiný obor Pseudovědy nebo pavědyKategorie: Pseudověda. Jakákoliv podobná prašivá odvětví pavědy, také nazývané lživěda (pseudověda), nebo také velmi často "alternativní věda" je nutné co nejdůkladněji oddělit a odlišit od přírodních oborů a vědy opravdové, ověřitelné, reprodukovatelné, a nakonec co nejdůrazněji vymýtit a zničit.

 

 

Kruhy v obilí - záhada odhalena.

 Možná už konečně jednou provždy, navždy a dovždy.

Především ale, což je nutné zdůraznit ze všeho nejvíc, je zde předkládaná teorie jako první a jediná, zcela, na 100%, vědecky prokazatelná a ověřitelná, na rozdíl od všech předcházejících, především žvástů o mimozemšťanech

Neskutečně primitivní, až by se dalo říci trapně směšné, nebo dokonce debilní vysvětlení. Milovníci UFO, záhad, parapsychologie, létajících talířů, neznámých a neexistujících energii a podobných nesmyslů se mohou nechat odtransportovat do nenávratna (nekonečna).

Jinými slovy, mohou táhnout do prdele.

To samé je možné prohlásit o mimozemšťanech.

Včetně paroubkových Marťanů.Také mohou táhnout do ...

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z