Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Kruhy v Obilí - Shrnutí
Web předkládá poměrně jednoduché vysvětlení, jak vznikají tolik "záhadné" kruhy v obilí
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Předměty lze zařadit z vědeckého hlediska do tří hlavních kategorií: ty, které nefungují, takové, které se porouchaly a ty, které se nám ztratily. R.Baker
Každý se může mýlit, ale jen blázen v omylu setrvává  M.T.Cicero
Stáváš se zodpovědným navždy za to, cos k sobě připoutal.  A.S.Exupery

Kruhy v obilí, Agrosymboly stručná charakteristika

PagPh

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Tento web kromě poměrně jednoduchého vysvětlení principu vzniku Kruhů v Obilí přináší i snad pochopitelné vysvětlení, že veškeré polehlé obilí na světě vzniká naprosto stejným způsobem - oslabením rostlin (jejich částečným povadnutím) způsobeným průchodem elektřiny po výboji blesku. Velmi zajímavým úkazem je současně skutečnost, že k polehnutí vůbec nemusí dojít bezprostředně po výboji, naopak pravděpodobně v naprosté většině až mnoho dní po výboji, často během nádherného počasí. V případě pravidelných obrazců se dohromady spojí několik vlivů, které přispějí k vytvoření pravidelného obrazce, i skutečnosti že se většinou objeví velmi rychle, nejvýš během několika hodin, nebo i mnohem rychleji. Tyto jevy jsou podrobně vypracovány na mnoha dalších podstránkách.

 

V naprosté většině případů, kdy polehlé obilí nevytváří žádné pravidelné struktury, začne poléhat až řadu dnů nebo dokonce týdnů po výboji blesku a v závislosti na intenzitě poškození se postupně přidávají další a další plochy až do sklizně. Intenzita poškození se snižuje nejčastěji se vzdáleností od místa zásahu bleskem, takže postupně poléhají plochy ve stále větší vzdálenosti od primárního místa zásahu. Na rozvedení poškozující elektřiny do větších vzdáleností od primárního místa zásahu se můžou velmi podstatnou mírou podílet koleje po traktoru.

 

Obilí může polehnout dvěma různými způsoby - náhle a pozvolna.

1) - náhlé polehnutí

V prvním případě se v rostlinách delší dobu hromadí škodlivé látky, které vznikly v největší míře pravděpodobně elektrolýzou, a rostlina postupně slábne. Přesto ale vydrží delší dobu stát kolmo vzhůru. Teprve když oslabení dosáhne takové míry, že stéblo rostliny těsně nad zemí (kde díky efektu páky je působení síly největší) už nedokáže odolávat silám, které na něj působí, skloní se k zemi. Nejčastěji se jedná o působení větru, může jít ale i o vlastní váhu rostliny. Zdravé rostliny by takovým silám zcela bez následků odolaly. Působením sil se stébla těsně nad zemí, nejčastěji kolem 2 - 5 cm ohnou bez zlomení a rostliny zůstanou ležet. Samotný proces polehnutí může trvat někdy jen několik vteřin, jindy minut, nejvýše hodin. Podstatné je, že bezprostředně po popisovaném procesu leží na zemi alespoň krátkou dobu rovná stébla obilí, těsně nad zemí ohnutá bez zlomení. Malá část stébel, nejvýš do 10%, především na krajích polehlé plochy, může ale být (a doopravdy bývá) těsně nad zemí místo pouhého ohnutí i zlomená. Je to způsobeno tím, že na krajích polehlé plochy už nejsou stébla tolik poškozená, mechanicky oslabená, a za jiných okolností by zůstala v pohodě stát kolmo vzhůru. Působí na ně ale velká hmotnost rychle se naklánějících stébel v sousedství, opřených navzájem o sebe a tvořících tak souvislou těžkou masu. Hmotnost soustavy stébel obilí, navzájem se opírajících o sebe, činí jen na ploše několika decimetrů čtverečních řadu kilogramů. Takový svazek utvoří naklánějící se rostliny většinou na ploše okolo 30 - 50 cm od sebe, což v případě zelené pšenice s už vytvořeným klasem nebo těsně před tím může být celková hmotnost i přes dva kilogramy. Průměrná hmotnost porostu pšenice s plně vyvinutým zrajícím klasem je okolo 7 kilogramů na 1m2, bez dodatečného zatížení vlhkostí dodané deštěm nebo rosou, která může přidat i víc než dalších 50%.

 

Popsané rychlé polehnutí nemusí na celé ploše, které se týká, vůbec nastat ve stejnou dobu. Doba ohnutí jednotlivých svazků stébel se může lišit o řadu dnů.

 

Bezprostředně po popsaném rychlém polehnutí každého takového svazku leží na zemi v úhlu přibližně 90° vzhledem k normálu rovná stébla obilí. Okamžitě nastává druhá fáze - obilí se začne vztyčovat zpět, prostřednictvím kolének - nodů. Kolénka na rozdíl od internodií obsahují dělivé meristémy, a dokážou měnit tvar, díky čemuž mohou rostlinu nebo alespoň dozrávající klas udržovat ve vzpřímené poloze. První internodium, bezprostředně nad zemí (ohnuté), už se nezvedne nikdy. Druhé a třetí nad ním většinou také ne. Naopak internodium sousedící s klasem se napřímí téměř vždy, a některá další pod ním alespoň částečně. Zdravá dobře vyvinutá pšenice má 6 - 7 internodií. Pro účely změny směru internodií kolénka mění tvar. Na straně protilehlé požadovanému směru napřímení vzroste počet buněk (ireverzibilně), kolénko tam zduří, ztloustne a začne se ohýbat požadovaným směrem. Popisovaný proces se začne odehrávat několik minut po polehnutí (pozorovatelné změny nastanou po několika hodinách). I kolénka, kterým se nedaří rostlinu pozvednout (první 3 - 4 od země), se o to neustále snaží, v důsledku toho se ale jen prodlužují. Díky tomu je možné po nějaké době například na polehlém ječmenu nalézt kolénka 5x delší proti normálu.

 

2) Pozvolné polehnutí

V tomto případě se rostliny naklánějí k zemi velmi zvolna, a celý proces může trvat i déle než 14 dnů. Během takového procesu ale nikdy nedojde k tomu, že alespoň na nějakou krátkou dobu leží rovně na zemi celé rovné stéblo, protože jednotlivá internodia jsou prostřednictvím kolének nepřetržitě směrována tak, aby alespoň klas mířil co nejvíc kolmo vzhůru. Na zemi potom leží méně internodií, někdy jen jedno, a i polehlé části rostliny jsou daleko méně poškozené vlhkostí a následky z toho vyplývajícími.

 

Podstatným znakem průběhu pozvolného poléhání, poškození, oslabení je skutečnost, že tvar vzniklého obrazce je delší dobu zcela nepozorovatelný. Potom nastane delší období, které trvá několik dní, kdy je téměř nepozorovatelný. Překročil ale už hranici, kdy není pozorovatelný vůbec, a pozorný pozorovatel by jej mohl zpozorovat. Po určité době, opět několik dní, už ale překročí hranici, kdy už je poměrně lehce zpozorovatelný. Pokud ho v takovém okamžiku někdo zpozoruje, nastane známá situace: to tady před hodinou (dvěma, třemi, včera) nebylo! Ve skutečnosti už to tam všechno bylo už několik dní, někdy i týdnů.

 

Nákresy, diagramy

 

 

Dějem, který se na popsaných procesech nejvíc podílí, je (viz) negativní geotropismus (gravitropismus). V případě rychlého polehnutí, a v některých specifických situacích (stín vrhnutý stojícími rostlinami nablízku) se může pravděpodobně na změně směru růstu některých částí rostlin podílet i fototropismus.

 

Nejdůležitější význam všech popisovaných procesů je ochrana dozrávajícího klasu a v něm obsažených zrn před přízemní vlhkostí, případně před přebytkem vlhkosti z deště, která se v souvislé mase polehlých, jejichž stébla leží na zemi rostlin drží podstatně déle než na rostlinách stojících. Přispívá proto velmi významně k rozšíření plísní a hniloby, a takto poškozené rostliny mohou napadnout i následně některé další choroby a škůdci. Polehlé, na zemi ležící části rostlin, které zůstanou ležet na zemi, skutečně bývají významně napadeny plísní a hnilobou, klasy přesto mohou poměrně úspěšně dozrát, aniž by jmenovaní primární fytopatologičtí činitelé i jejich následovníci dorazili až k nim "včas", ještě před sklizní. Zrna v klasech, které zůstanou ležet na zemi až do sklizně, nemusejí vůbec dozrát, a zrno které se v nich nachází vykazuje značné nedostatky v dozrávání. Proč by to také dělaly, když zůstanou nesklizeny.

 

 

 

Shrnutí - několik základních bodů

1. Zemědělci vědí odedávna, že blesky na polích způsobují znatelné oslabení až uhynutí rostlin na větší ploše (desítky metrů čtverečních), to je naprosto objektivní a ověřitelný fakt, který se vyskytuje ve stovkách odborných článků a vědeckých publikacích.

zde několik příkladů (photos, links)

 

2. Farmers almost always knew that plants affected by lightning quite often show nonspecific signs of weakness and are secondarily attacked by diseases and pests. This can lead to confusion with other causes, and sometimes even the primary cause remains undetected. Mentioned assertion possible evidence through numerous articles and scientific publications. Almost always there is the possibility of interchange causes repeatedly emphasized (see ...)

několik příkladů (photos, links)

 

3. Zemědělci samozřejmě kromě všeho jiného už dávno odhalili, že vyjmenované znaky zasažení bleskem se v některých, i když ne všech případech, mohou vyskytovat poměrně velmi přesně do kruhu. Z toho důvodu pro ně skutečnost, že kruhy v obilí způsobuje výboj blesku, neznamená téměř žádné překvapení. Je možné se domnívat, že naprostá většina zemědělců podobné velmi jednoduché vysvětlení odjakživa očekávala. Z důvodů, které jsou uvedeny jinde, si to nechávali sami pro sebe.

Příklad - slunečnice. Bude zde zmíněn příklad jedné plodiny a jedné publikace (odkaz). Kromě toho se i tato monotematická publikace zmiňuje tom, že obilí (tráva - lipnicovité) zásah bleskem ve vysokém procentuálním zastoupení přežije, na rozdíl od plodin s podstatně nižší hustotou osevu. Jako jeden z možných důvodů je možné považovat ten, že rozložitější rostliny mohou být zasaženy elektrickou energií integrálně, vztažené k rozloze desítek decimetrů čtverečních až téměř čtverečního metru, kterou zabírají. Jednotlivé rostliny porostu lipnicovitých, kde na jednu z nich může připadat nejvýš deset centimetrů čtverečních, mohou být zasaženy velmi nerovnoměrně. Zatímco některé mohou obdržet stonásobky smrtelné dávky, několik stovek dalších v jejich bezprostřední blízkosti je díky tomu od vyšší dávky ochráněno. Rostlina zasažená mnohonásobkem se zachovala jako miniaturní hromosvod. Ostatní rostliny jsou sice také zasaženy, ale už ne smrtelnou dávkou, a tak přežijí, i když se znatelným oslabením. To může nakonec vést k polehnutí. Je tak možné po určité době od zásahu bleskem pozorovat určité řídnutí porostu. I polehlé rostliny se ale dokážou často pozvednout desítky centimetrů zpět využitím fototropismu a geotropismu, prostřednictvím známé funkce nodes naklánějí internodia vzhůru tak dlouho, až mohou nakonec úspěšně dozrát a být sklizeny.

 

 

4. Jakýkoliv seriózní zemědělský výzkum v oblasti poškození a polehnutí plodin ve tvarech jakýchkoliv obrazců, často do kruhu, byl na desítky let dopředu velmi ohavným způsobem zdiskreditován a téměř zastaven díky dvěma senilními opilcům, kteří se jmenují Doug Bower a Dave Chorley. Proto bude zemědělcům celého světa nabídnuta pomocná ruka od nestranného pozorovatele a příležitostného výzkumníka, který nepatří přesně mezi "pracující v zemědělství". To mu dovoluje, na druhou stranu, požádat o pomoc také mnoho dalších, často velmi vzdálených a zdánlivě téměř zcela nesouvisejících výzkumných oborů, věd a postupů. Vzorek vědeckých a výzkumných oborů, které vedle samotné agrobiologie a příbuzných postupů je možné se pokusit využít k vysvětlení tohoto nijak zvlášť záhadného a poměrně pochopitelného jevu, se nachází zde.

 

Jména Doug a Dave znamenají pro zemědělský výzkum konce dvacátého a začátek 21. století téměř to samé, co znamenala jména Olga Borisovna Lepešinská a Trofim Děnisovič Lysenko pro světovou genetiku v polovině dvacátého století. Kdyby totiž D&D své diskreditační kroky nikdy nezinscenovali, zemědělci by celou nepříliš záhadnou záležitost již dávno vyřešili sami. Zcela přirozeným vývojem pozorování a dedukcí nejdéle někdy v polovině devadesátých let. Jak je na mnoha dalších místech tohoto webu opakovaně zmiňováno, velmi podobné jevy mají odjakživa v postačující míře vypozorovány a zdokumentovány v postačujícím množství odborných článků a vědeckých publikací. K tomu, aby všechny dohromady utvořily dostatečný zastřešující materiál k problematice poléhání, poškození, oslabení obilí, ať už v pravidelných nebo zcela nepravidelných útvarech, chyběl už opravdu jen nepatrný krůček. Takový krok ale dosud nikdy nebyl učiněn, především proto, že výzkumníci, kteří by se chtěli seriózně věnovat polehlému, oslabenému, poškozenému obilí, by se museli alaspoň okrajově věnovat i obilí polehlému, ležícímu na zemi v pravidelných obrazcích. Je ale opravdu velmi obtížné se věnovat seriózně problematice, která byla takovými dvěma mentálně retardovanými jedinci tak ohavným způsobem zdiskreditována.

 

Zatial čo OBL a TDL robili svoje zverstvá predovšetkým, a vďaka totalitnému režimu, v ktorom žili, a tiež veľmi v jeho prospech, D&D utvárali svoje zverstvá predovšetkým vďaka svojej vlastnej hlúposti, a hlúposti novinárov, ktorí im oddane a dôverivo naslúchali.

 

Nově ustanovený název pro dvojici D&D: Mentální retardéři

Platí samozřejmě i pro kohokoliv, kdo by je chtěl někdy následovat (nebo se o to snad dokonce doopravdy pokouší)

 

D&D měli a možná mají dodnes nějaké následovníky, které ale nikdo nezná. Nicméně oni dva vždy byli ti největší, nejznámější a nejvýznamnější. OBL a TDL měli jistě ve své době i ještě dlouho potom mnoho následovníků, jejichž jména dnes už nikdo nezná. Ve šlépějích OBL a TDL dnes už naštěstí opravdu nikdo nekráčí. Nebude trvat dlouho, a ve šlépějích D&D jistě zanedlouho nebude kráčet také nikdo. Kdyby tomu tak nebylo, dřív nebo později by si opravdu některý z jejich následovníků se skutečným autorem potřásl rukou. To by mu jistě nikdo nepřál, takovou věc není třeba přát nikomu, i kdyby jeho mozek byl sebevíc choromyslný...

 

To ale nic nemění na tom, že jako charakteristiku veškeré jejich činnosti (D&D),  celou jejich existenci na světě, i dílo, které na něm odvedli, je možné citovat s klasikem:

 

"Chce se nám zvracet"

 

Naprosto stejný výrok je samozřejmě možné použít i pro charakteristiku činnosti OBL a TDL.

 

 

------------konec několika stručných bodů shrnutí----------------------------------

 

 

 

 

 

Původní verze

V následujícím textu je už jen dřívější verze textu, obsažená původně na stránce Shrnutí. Z velké většiny už se všechno vyskytuje na jiných stránkách, a co by ještě někde chybělo, bude tam časem přemístěno. Do anglické verze stránky umístěny jen úryvky.

 

Kompletně nová, přísně vědecká teorie, postrádající jakékoliv náznaky pseudovědeckého nebo pavědeckého zkoumání.

 

Jejím prostřednictvím je možné vysvětlit minimálně tři "nevyvětlitelné" jevy, které se vyskytují na místech výskytu Crop Circles. Je možné je považovat za jevy objektivně existující a které jejich pozorovatelé a autoři nejrůznějších statí a publikací a pokusů o vysvětlení bohužel prakticky téměř bez výjimky odsuzují jen kamsi do oblasti "záhadologie", paranormálních jevů, se dají předkládanou verzí nejen objasnit, ale i mnohonásobně opakovatelnými experimenty v laboratoři pravděpodobně beze zbytku dokázat:

 

(Psáno v období květen - červen 2008. Postupně doplňovány další, i na dalších stránkách, a v roce 2011 je už možné tvrdit, že je možné takové jevy vysvětlit beze zbytku všechny)

 

1) prolonged nodes

2) microelectronics malfunction

3) nestandardní odchylky geomagnetického pole (chování kompasu)

4) Physiological anomalies of plant tissues and cells

      fyziologiclé odchylky ve tkáních rostlin (foto převzít, udělat i nějaké vlastní; rozchodit mikroskop)

5) Infra Red anomalies - big amount of accumulated heat underground

      zvýšené vyzařování tepla na místě (nebo pozorovatelná nižší vlhkost zeminy) JŮHŮ, EXISTUJE FOTO!!! 25.května 2010, což znamenalo  včera !!!

no pretože sa predsa len môže jednať o celkom subjektívne vyhodnotenie a neveľmi objektívne okolnosti, zaradené nie je

 

nejasné nebo nepříliš dokazatelné

6) zvláštní pocity některých i nepříliš senzitivních osob

7) mrtví živočichové

8) světýlka

 

1) rostliny v obilných kruzích jsou polehlé z důvodu oslabení, v důsledku čehož mohou být i napadeny dodatečně nějakými chorobami; snaží se znovu zvednout, proto prolonged nodes) jedná se o standardní reakci oslabené rostliny (choroby, nedostatek vláhy nebo živin, odchylky pH nebo rostlinné jedy, biotické i abiotické stresové faktory) na polehnutí, nodes slouží k udržování rostliny ve vzpřímené poloze a jakékoliv stéblo obilí, polehlé ať už působením mechanické síly, dočasného prostorového omezení (rostlina, která je po určitou dobu nějakým předmětem přinucena se odchýlit od kolmého vzrůstu, "plazit se pod ním", aniž by došlo k jejímu mechanickému poškození) a tento předmět je poté odstraněn, nebo jakéhokoliv činitele z oblasti fytopatologie - působení rostlinných nebo živočišných škůdců, nedostatky ve výživě, zavlažování a nejnověji i působením elektrického proudu (existuje odjakživa, dosud ale neexistoval vědecký obor, který by se záležitostí cíleně zabýval)

 

Negativní účinky působení průchodu elektrického proudu rostlinami je možné rozdělit do několika kategorií:

vznik nežádoucích látek působením elektrolýzy,

změna pH v důsledku proběhlé elektrolýzy,

mechanické poškození buněk a tkání rostliny vzniklé působením tlaku plynů vznikajících při elektrolýze,

tepelné poškození rostlinných tkání a buněk v důsledku vygenerovaného Jouleova tepla

a nakonec účinky nežádoucích látek a změny pH v půdě, vzniklé působením elektrolýzy.

 

Z toho co bylo už vyjmenováno je jasné že je možné hodně divit, že některé rostliy vůbec přežijí, a nejpodobnější jev, ke kterému by se dalo působení vyjmenovaných negativních činitelů přirovnat, je takzvaný "přesazovací efekt", kdy se rostlina ocitne ve zcela novém prostředí, byla předtím zbavena značné části kořenů a musí si na tyto skutečnosti nějaký čas zvykat, a proto na několik dnů až týdnů zcela zastaví, alebo aspoň znateľne pozastaví růst. Totéž učiní na několik dnů až týdnů rostliny v blízkosti místa, kam dopadl výboj blesku, zastaví nebo zpomalí růst (dozrávání). Na takových místech se proto velmi pravděpodobně ve zvýšené míře projeví nerovnoměrnosti dozrávání.

 

Vše co je zde dosud vylíčeno, jsou s velkou pravděpodobností jevy dokazatelné mnohonásobně opakovatelnými laboratorními pokusy a mnoho takových pokusů, i když prozatím nikoliv z oblasti působení elektrického proudu, ale mnoho velmi podobných bylo již vykonáno (Crop under stress condition - biotické a abiotické stresové faktory)

 

To co zde bude líčeno dál, bylo prozatím jen pozorováno v přírodě, jediným pozorovatelem, na pouhých několika stovkách případů (desetitisíce fotografií). Jde proto zatím o pohyb na mnohem tenčím ledě, a proto lze následující odstavec uvésti:

 

jest se domnívati, leč mnohonásobným opakovaným pozorováním nutno teprve dokázati

 

Poznámka: veškerá tvrzení zde uváděná jsou vědecky ověřitelná nebo vyvratitelná, klasickými metodami vědeckého (základního) výzkumu, takže se zase o tolik tenký led nejedná...

 

Je (bylo - už není vůbec pravda - doplněno 2010) to z důvodu, že místa, na kterých nedojde k polehnutí obilí bezprostředně po výboji blesku zcela nebo téměř okamžitě, jsou mnohem vzácnější, než místa kde tomu tak není. Naopak. Pozorování z roku 2010 vedou k závěru, že k okamžitému polehnutí po výboji nedojde téměř nikdy (až na výnimky - pozorované).

 

Může to být i z důvodu nepřesnosti udávané polohy výboje blesku; na webových stránkách, ze kterých jsou čerpány údaje o poloze výboje blesku je kromě intenzity blesku v kA uvedena také polarita blesku a typ: mrak-mrak(Crop Circles) a mrak-zem(CG), a tak někdy se v případě udávaného typu CG může ve skutečnosti jednat o typ "mrak-blízký strom(CT)" nebo "mrak-blízké vedení vysokého napětí(CM or CHVT, CHVL)"; i v těchto případech ale není vyloučeno, že některá část některého ramene blesku se "proběhne" nad zemí ve výšce jen několik metrů, stejně jako v případech bezpečně identifikovaných jako výboje CG, se část dráhy před konečným propojením se zemí může dlouhou klikatit dobu (desítky až stovky metrú) jen několik metrů nad zemí, a vyvolávat v blízkých rostlinách pozorovatelné změny působením elektrostatické a elektromagnetické indukce. (Šnepov 2008, no tam sa mohol prejaviť aj cropmark)

 

Tvrzení v následujícím odstavci ale může být silně ovlivněno lokálními podmínkami v podzemí, které jsou v letecké archeologii charakterizovány jako cropmarks, frostmarks nebo soilmarks.

 

I pokud nedojde na místě, kde nebo v jehož blízkosti dopadl výboj blesku, k žádnému viditelnému polehnutí rostlin, téměř bezprostředně po výboji, (minuty až hodiny), dojde ke znatelné změně zabarvení porostu, dala by se charakterizovat jako určité "zešednutí", nebo změna spektrální odrazivosti, na stejném místě je možné po několika dnech pozorovat zastavení nebo zpomalení růstu (zasažené rostliny jsou znatelně nižší, než okolní porost, po několika dnech nebo týdnech může dojít i k polehnutí rostlin, růst se ale po čase znovu obnoví.

 

všechny zde uvedené domněnky ale bude nutné ověřit na stovkách až tisících dalších pozorování, nejlépe při možnost konfrontace s vyfotografovaným průběhem blesku z různých směrů (time - lapse photography, nejlépe naprogramované foto Canon jednak na timelapse - zaznamená růst obilí a současně na snímání blesků, a ešte najlepšie dvojica pre fotogrametriu)

 

obrázek: polehlá rostlina obilí poškozená působením jakéhokoliv fytopatologického činitele se (pokud zcela neodumře) snaží nepřetržitě vztyčit zpět do svislé polohy; podle stupně poškození se jí to buď nemusí vůbec, nebo jen částečně, a při velmi nízkém stupni poškození téměř nebo i zcela podařit, všechny takové rostliny potom ale zcela zákonitě vykazují "prolonged nodes" ve srovnání s okolním porostem

 

dotaz na geology: jakou přibližně má povrch země rezonanční frekvenci; je možné, že by se častými (několikrát ročně po dobu miliony let) výboje blesků do jednoho místa zformovaly v podzemí jakési "vodivé kanálky"? (podzemní hromosvody?)

 

2) Co dodat? V návodech všech podobných přístrojů a zařízení je uvedeno, některé to mají uvedeno dokonce i přímo na přístroji, sice drobným písmem, ale určitě především v americe "may cause malfunction under static electricity". Průzkumníci se totiž nacházejí na místě, kde zcela určitě může být uloženo ještě opravdu hodně "remaining static electricity", a opravdu "high power", naštěstí už v neškodné podobě. Je také možné si uvědomit, co slouží ve všech těchto přístrojích k přenosu a uchování informace? Elektrický náboj. Stačí si vzpomenout jak bývají zabalené jakékoliv CMOS součástky nebo mikroelektronické řadiče (PCI a jiné desky) pro počítače? Hliníková fólie nebo umělá hmota (taková s tím kovovým leskem), na které je výslovně uvedeno, že je elektricky vodivá, aby na ní nemohla vzniknout statická elektřina...

 

3) Tato možnost bude prozatím ponechána zcela bez komentáře, lépe řečeno bez vlastního vysvětlování. Není třeba se ničeho obávat, jev je sice velmi podrobně zdokumentovaný a s velkou pravděpodobností i vysvětlený, ale jen jakoby "z druhé ruky", tj z internetu a sem tam nějakých těch odborných publikací. Jak už bylo někde uvedeno, autor řádků nebyl v životě navštívit ani jediný Crop Circles, a ani v dohledné době na tom nehodlá nic měnit. Může ale poskytnout určitý návod, jakousi šablonu, kudy se ubírat.  "Lightning Induced (Remanent) Magnetism", geologie, archeologie - viz všemocný Google.

 

Pokračování:

Budou následovat další důkazy a argumenty, po jejichž předložení se z kohololiv stane tak horlivý zastánci teorie "Lightning", že by se divili, kdyby jakýkoliv Crop Circles kdykoliv na zeměkouli vznikl jiným způsobem. Budou jednohlasně odsuzovat kohokoliv, kdo se o vytvoření podobného obrazce kdy pokusil nebo to o sobě jen tvrdil. Inu, objektivně vzato, byly tady takové pokusy. Když je ale porovnána jejich "produktivitu práce" s jediným originálním pravým původcem (fyzikální zákony, příroda, bůh, jak je komu libo) - porovnání bude následovat někde v následujícím textu, takové napodobitele už po celý zbytek života, až do smrti, nebo do doby kdy jim alzheimer bude lehký, bude pronásledovat hrůzná myšlenka, jaká to byla volovina, vzít prkénka a provázky a pokusit se jít do pole vytvářet nějakou napodobeninu. Kromě nich existuje mnoho dalších, kteří ale ve skutečnosti nikdy nic nevytvářeli, jen se pokusili podepsat pod dílo někoho jiného (fyzikální zákony, příroda, bůh, jak chcete). Tomu se říká podvod, lež, plagiátorství, krádež autorství díla a nechť je s takovými jedinci od nynějška tak nakládáno.

 

4) Dosud připisováno působení mikrovln, jedná se ale o změny způsobené zcela obyčejným teplem (Jouleovým), vznikajícím při průchodu proudu vodičem v souladu s Ohmovým zákonem. Další část působení lze připsat i zákonům Coulombovým, protože při průchodu proudu vlhkým materiálem (rostlinné buňky) dochází k elektrolýze, a může dojít k poškození tkání jednak působením tlaku plynů vznikajících elektrolýzou, a dále působením produktů elektrolýzy a lokální dočasnou změnou pH inter a extracelulárních roztoků a kapalin.

 

5)téměř žádná pozornost a objektivní zkoumání dosud nebylo ...

a bylo: http://www.cropcirclesecrets.org/infrared.html nic moc, snímky víceméně absolutně neprůkazné, dalo by se říct naprosto k ničemu. Podobné snímky, (zcela nepopsané, ani zmínka o spektrální citlivosti použitých detektorů), je možné dokonce z hlediska vědeckého výzkumu označit jako opravdovou "prasárnu". Určité IR anomálie by občas zaznamenatelné být měly, v podzemí může být bezprostředně po výboji blesku "akumulováno" několik desítek až stovek, v některých případech i víc kilowatthodin elektrické energie, přeměněné v energii tepelnou. Za daleko průkaznější je možné považovat spíš poměrně četná svědectví o "vysušené půdě" pod obrazcem.

A teď už pravděpodobně i moje foto: (zdůraznit, že tomu tak ve skutečnosti nemusí být, ale podle vzrůstu to půjde dodatečně, i když samozřejmě nikoliv zcela stoprocentně potvrdit. Podle vzrůstu nic, políčko leželo ladem. Vizuálně jako by na místě byla přítomná mírně sušší půda proti okolí, jde samozřejmě o dojem velmi subjektivní.

 

6) Pozor na volné radikály. "Průzkumníci" se nacházejí na místě, kde sice po velmi krátkou dobu (nejvýše několik desetin sekundy) pracovalo několik miliónů temelínských elektráren nejednou (100MW blok by poskytl při jednom miliónu voltů 100A, zde pracovalo až několik set tisíc ampér při potenciálovém rozdílu (napětí) i větším než několik miliard voltů. Opravdu vůbec nikdo se nemůže divit tomu, že na místě, kde před několika hodinami nebo dny pracovalo několik miliónů temelínských elektráren najednou, pociťuje něco zvláštního a nevysvětlitelného.

 

7) Zvířátka v přírodě žijí, tam také umírají a hrobečky si nedělají. Není proto divu, že lze mrtvé živočichy nalézt v podstatě kdekoliv (dokud se nerozloží nebo nejsou zlikvidovány jinými živočichy). Tento úkaz bych proto nepovažoval za příliš podpůrný v případě dokazování vzniku Crop Circles prostřednictvím bleskového výboje. I nám je líto ptáčka zpěváčka, pokud však jeho smrt opravdu souvisí s tím, co se zde před nějakým časem odehrálo, potom pravděpodobně zemřel spíš z leknutí, protože pokud by jej opravdu přímo zasáhl některý z kanálů bleskového výboje, pravděpodobně by explodoval. Tam, kde může se může vyskytovat remained static electricity v nějakých podzemních kondenzátorech (kameny jsou dost dobré dielektrikum a izolanty) řádu stovek tisíc joulů (průměrný výboj má mezi jednou a deseti miliardami joulů), se opravdu mohou vyskytovat zdánlivě nevysvětlitelné světelné efekty - jiskření, kratší i delší různobarevné výboje, eliášův oheň a podobně.

 

Není třeba zdržovat, a produktivitu práce obou (lidé-napodobovatelé a příroda ve spojení s fyzikálními a dalšími zákony). Nejdřív bude uvažován případ lidé, který byl až donedávna některými skupinami hodnotitelů jevu předkládán jako jediný možný: vytvoření jednoduchého obrazce, skládajícího se z jednoho nebo několika kruhů nebo jejich částí, může trvat několika (dejme tomu třem) lidem včetně návrhu, zhotovení a přípravy potřebných rekvizit několik hodin - řekněme tři. Cena materiálu zanedbána, a tři horliví pracovníci budou odměněni částkou řekněme 50 euro na hodinu, protože to nejsou žádní troubové, k dopravě na místo spotřebovali nějaké pohonné hmoty, i automobil zamortizovali. Zanedbány budou i jakékoliv způsobené škody. Celková částka, potřebná ke zhotovení díla, tak vyšla na 450 euro. Výsledkem je poměrně primitivní obrazec, nepříliš přesný, a kdyby měl být ohodnocen známkou jako ve škole,  3 až 4 mínus. Mnohem lepší, originálnější a složitější obrazce vytvoří blesk (přesněji řečeno, mnohem častěji soustava blesků, tj. blesk následovaný jedním nebo více, (zjištěno až 25, nejčastěji 5-7) tzv. následných výbojů, mezi kterými nastávají interference a rezonance; dále je nutné si uvědomit, že i jediný blesk, tj. blesk který je měřicími přístroji zaznamenán jako jediný výboj, může mít i několik nebo celou soustavu rovnoběžných i mimoběžných ramen, která dopadají na zem v jediném okamžiku nebo v nepatrných časových odstupech, a i ona se mohou navzájem silově - elektromagneticky i elektrostaticky ovlivňovat, rezonovat a vytvářet nejrůznější interference;

Vzniklý obrazec je geometricky velmi přesný, zcela bez jakýchkoliv geometrických chyb, a pokud by měl být ohodnocen školní známkou, jediné možné ohodnocení je jedna a.

 

Produktivita práce? Dejme tomu, že vzniklý obrazec bude ohodnocen shodnou částkou, 450 euro, i když je mnohem preciznější a složitější než vyťapkali těžce se lopotící circlemakeři. Uvažované elektromagnetické a další odvozené síly potřebovaly k jeho vytvoření odhadem 100 milióntin sekundy. Doba odstupu mezi následnými výboje, která je až několik desetin sekundy, samozřejmě není započítána, to je "neplacené volno". Výboje blesku proto "berou za hodinu" (450 x 3600 / 0,0001) 16 miliard 200 milionů euro. Ve srovnání s nimi jsou s circlemakeři, "štědře" odměnění 50 euro za hodinu, poněkud žabaři. Je docela dobře, že přírodní síly pracují zadarmo... (a že nemají odbory)

 

Milí circlemakeři! Nepřipadáte si, ve srovnání s přírodními silami, které opravdu jako jediné tyto leckdy i velmi složité a proti vašim výtvorům naprosto dokonalé obrazce vytvářejí, jako poněkud Silly and Dement (or Stupid)? Neboli počesku, jako absolutní a totální pitomci?

 

Během vzniku Crop Circles tak pracuje mnoho poměrně složitých strojů a přístrojů, které byly lidstvem sestrojeny až v poměrně nedávné době: bouřkový mrak se dá nejlépe přirovnat k VdGG, ale i mnoha jiným strojům a přístrojům. Jiskřiště, to se vyskytuje i na poli a jsou jimi jednotlivá stébla a listy obilí, i osiny na klasu po vymetení after full heading. Na místě výboje blesku do pole lze pravděpodobně na listech obilí pozorovat stopy po proběhlých jiskrách, i když to může být velmi podobné normálnímu průběhu dozrávání. (bude foto)

 

Pole se během výboje blesku (ale i kdykoliv předtím a potom) chová jako soustava miliard svisle vztyčených pružin, po kterých se mohou šířit větrné vlny stejně jako po hladině vody, a stejně jako na hladině vody se utvoří kruhové vlny po dopadu jakéhokoliv předmětu, i na poli se utvoří kruhové vlny především při kolmém výboji blesku, i mnoho kruhů najednou (jednotlivé rozvětvené nebo následné výboje), jejichž vlny spolu navzájem tvoří interference jako několik kruhů na vodě. Stébla se během šíření popisovaných mechanických vln o sebe opírají někdy podstatně víc než při vzpřímené poloze za bezvětří, a soustava takto se navzájem opírajících stébel a listů má mnohem vyšší vodivost než v klidu (podle kvalifikovaného odhadu mnohem víc než o tři řády), můžou se v nich proto také indukovat mnohem vyšší proudy během výboje blesku a také múže sloužit jako přímý vodič dopadajícího výboje některého následného výboje, okolí nikoliv. Po některých vlnách obilí potom mohou běhat následné výboje přesně do kruhu. U mnoha kruhů je možné pozorovat určitou analogii s obrazci, které vytvářejí železné piliny v magnetickém poli. Už i jeden jediný osamocený kruh se stébly položenými buď po směru hodinových ručiček nebo naopak. Ta analogie má své opodstatnění, protože na poli se skutečně (kromě jiných, především mechanických dějů) odehrávaly současně i děje elektromagnetické a elektrostatické, a vzniklé obrazce představují určitou formu záznamu. Jedná se o záznam podobný osciloskopickému nebo oscilografickému zobrazení (Lissajousovy obrazce), záznam vzniklý na pružné membráně v sypkém materiálu (Chladniho obrazce), nebo záznam pořízený zapisovačem X-Y. Především je nutné zdůraznit podobnost s obrazci vytvořenými v kovových pilinách, protože elektromagnetické pole výboje zřetelně stébla vychyluje přesně v souladu s pravidly o přitahování nebo odpuzování elektromagnetů v elektrickém poli (vodičů protékaných el. proudem), protože stébly v okamžiku výboje prochází indukovaný elektrický proud. Podobně může na stébla a listy obilí působit elektrostatické pole (obrovské) a vychylovat je podobně jako jsou vychylovány ručičky měřicích přístrojů (elektroskop). Lidstvo sestrojilo stéblový a lístkový elektroskop (foto) někdy v 19. století nebo o něco málo dřív, příroda ho zná a používá miliardy let. K vychýlení stébel nemusí dojít bezprostředně během výboje blesku nebo těsně po něm, ale souhrn působení všech sil - mechanické, elektrostatické a elektromagnetické, také můše dojít k poškození rostlin silným pulsem IR záření a samozřejmě jsou rostliny poškozeny procházejícím elektrickým proudem, jednak účinky elektrochemickými a samozřejmě i jím vyvolanými tepelnými účinky - tyto všechny podněty mohou v rostlinách zpočátku vytvořit jen neznatelné poškození, dokonce ale poškození směrově orientované, které až časem (klidně 2 týdny nebo déle) vede k naklonění stébel určitým směrem, vlivem setrvačnosti biologických pochodů v rostlinách. (demonstrační foto, video)

 

Povrch země nebo materiál těsně pod povrchem se může těsně před i po výboji blesku chovat jako gigantický kondenzátor, který se okamžitě začne symetricky (nejčastěji prostřednictvím fraktálových struktur vybíjet do okolí a přispět k formování obrazce prostřednictvím následných výbojů, a tak vytvářet výsledné pravidelné struktury. (Foto vybíjecích kladných a záporných stromečků) Na tvaru obrazce se mohou podílet i nejrůznější podpovrchové struktury (bývalé osídlení, potrubí, vedení), přispět mohou i rezonance podzemních dutin, ať už prázdných (jeskyně), nebo zaplněných vodou (přírodní rezervoiry)

 

Ne mikrovlnné trouby (největší omyl BLT), ale normální elektrické síly (Jouleovo teplo), a také miniaturní mechanické síly ve tkáních a buňkách (tlak plynu v důsledku plynu vytvořeného elektrochemickými procesy). Ve skutečnosti ale mnohem spíš zvětšováním růstových změn zasažených a poškozených tkání.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Je chybou se domnívat, že nám fyzika sděluje, jak to v přírodě funguje. Fyzika sděluje, co o přírodě tvrdíme my. N.Bohr
Největší životní lekcí je zjištění, že i blbec může mít pravdu. Horace
Skutečně průkaznou známkou inteligence nejsou znalosti, ale představivost. A.Einstein
z