Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

 
lightning discharge
Mechanika výboje blesku
Mechanické účinky výbojů blesku, opakovaný výboj do jednoho místa nebo několika míst vedle sebe
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Opakem faktu je lež, ale opak některé hluboké pravdy může velmi dobře být další hluboká pravda.  N.Bohr
Hrom je impozantní, hrom je efektní. Ale je to blesk, kdo koná veškerou práci.  M.Twain
Nezdá se, že by inteligence měla nějak zvlášť dlouhodobě přežívající hodnotu.  S.Hawking

Ekvivalentní až několika kg TNT na metr délky výboje

PagPh
Mechanické účinky blesku (mírně nadprůměrný výboj) lze přirovnat k explozi bleskovice hmotnosti několik set g trhaviny na metr délky. Konkrétní účinky značně závisí na způsobu kontaktu výboje se zemí. Hodně nadprůměrný výboj i víc než jen několik kilogramů trhaviny na metr délky.

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Fyzika, teorie, principy, způsob vzniku a šíření, důsledky

Z nejlepších zdrojů ve vědeckých publikacích a internetu.

Galerie, 117 foto blesků, C.Doswell. Za zhlédnutí stojí všechny. Slideshow

 

 

V úvodu pojednání o teorii a síle blesků je možné prohlédnout dva následující snímky.

Prozkoumáním obou snímků je možné alespoň přibližně odhadnout, jak velké síly se v okamžiku výboje na místě vyskytovaly a jaké mechanické procesy se tam odehrávaly. Strom, který před zásahem blesku vážil několik tun, je rozlámaný jako párátka na mnoho částí a ty rozsypány po okolí jako obsah krabičky zápalek. Na místě totiž došlo ke zcela regulérní explozi, srovnatelné s explozí několika set kg TNT, a při poměrně nekoordinovaném rozmístění trhaviny ještě podstatně víc. Je možné si představit, kolik energie a práce by bylo nutné vynaložit k dosažení podobného efektu na neporušeném stromu podobné velikosti, například pro účely natáčení filmového dokumentu. Sekery, pily, motorové pily, pracovníci, několik hodin práce. Zde pracoval blesk jen zlomek sekundy, téměř nikdy ne déle než jedinou tisícinu. Nejdůležitější fyzikální charakteristiky výboje blesku jsou uvedeny v připojené tabulce, další podrobnosti dál na stránce.

 

Základní charakteristiky výboje blesku, z Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str 6 ;

Souhrnná charakteristika bleskového výboje:

Celková doba trvání 200-300 ms
Počet výbojů v jeho průběhu 3-5 (přibližně 15 až 20 procent blesků se skládá z jediného výboje).
Průměrný interval mezi výboji 60 ms
Celkový přenesený náboj 20 C
Celková vyzářená energie 109 - 1010 J
Also a short look to another book, Lightning Electromagnetics, Robert L. Gardner, Taylor & Francis, 1990 ISBN 0891169881, where just at the starting pages able to read something about corona discharges, that appear in very-high-voltage-systems. Every lightning-discharge is a "really very-very-very-very-very-high-voltage-system-discharge", and operates with such a high voltage, that would be never found in any people - made systems and machines. (maybe only lightning - rods); more about corona discharge on some other page

 

 

Současně je ale třeba si povšimnout jedné velmi důležité skutečnosti. I přesto všechno, co se na místě odehrálo po stránce mechanické, se na místě nevyskytuje ani náznak jakéhokoliv spáleného nebo hořícího materiálu, ani náznak toho, že by na místě cokoliv shořelo nebo jen chvíli plápolalo, natož známky nějakého rozsáhlejšího požáru. (v naprosté většině případů, i když ne úplně ve všech)

 

Lze předpokládat, že podobné i větší síly působí v okamžiku výboje do pole na rostliny (integrálně), které se tam nacházejí, mohou ale být velmi rovnoměrně rozloženy mezi stovky tisíc stébel obilí, které tak tvoří gigantické jiskřiště (1 hektar - asi deset miliónů stébel, 1 m2 - přibližně 1000, 1 km2 pole okolo 109), nebo jiné rostliny, které se tam nacházejí. Po výboji zahyne třeba jen procento nebo i méně, což nemusí být v porostu prakticky pozorovatelné. Velmi často, bezprostředně po výboji blesku, není na poli polehlé, na zemi ležící jediné stéblo, protože mechanický impuls byl sice obrovský, ale velmi rovnoměrně rozložený a velmi krátký (několik desetin sekundy). Rostliny jsou daleko víc poškozeny elektrickým proudem, který skrz ně proběhl, ať už indukovaný, nebo dodaný přímo prostřednictvím koronového výboje, nebo díky mžikově, tlakovým impulsem předcházejícího Return Stroke dočasně vytvořené soustavé navzájem se dotýkajících stébel a listů s mnohem vyšší vodivostí, skrz kterou mohou právě přesně v takovém okamžiku probíhat mnohem větší proudy, než po odeznění mechanického impulsu. Díky stavu rostlinných tkání, které jsou stále prakticky neporušené, pevné a pružné, se stébla okamžitě během necelé vteřiny vrací zpět do kolmé polohy, ale ještě než se tak stane, rostliny jsou navzájem mnohonásobně víc a lépa elektricky propojeny.

 

Celá takto dočasně vytvořená struktura je zasažena jedním nebo několika následnými výboji (přicházejí necelou desetinu sekundy po sobě), a během té doby se tvar vzniklého obrazce může různě měnit (kruhy na vodě), a následné výboje ani nemusejí dopadat do stejného místa. Například v knize Lightning: Physics and Effects, Rakov, Uman, v kapitole "Winter Storms in Japan" jsou uváděny případy, že u některých pozitivních blesků nedochází k dopadu následných výbojů do stejného místa nikdy, jako by se jejich ramena, dopadající těsně po sobě, navzájem odpuzovala. No a k něčemu podobnému nemusí docházet jen v zimě a jen v Japonsku.

 

I po všem, co se odehrálo, se ale rostliny vrátí díky pružnosti a pevnosti, kterou zatím neztratily, velmi rychle do původní vztyčené polohy (rozpojí se), ale těsně předtím, když jsou ještě elektricky propojeny, jsou zasaženy bezprostředně dopadajícím následným impulsem blesku. I přes to všechno bezprostředně po odeznění celé soustavy výbojů rostliny vypadají, jako by se vůbec nic nestalo, i když jsou značně poškozeny. Mohou sice už obsahovat značné procento mrtvých buněk, ale jejich mechanické vlastnosti jsou stále téměř nezměněny. Pevnost v tahu, proti ohnutí, přetržení, pružnost se bude sice měřitelně snižovat, ale až po mnoha dnech i týdnech. (foto) I když jsou rostliny po zásahu bleskem okamžitě mrtvé, a dokonce i v případě, že obdržely dávku energie, mnohonásobně vyšší než smrtelnou, ještě několik dní vypadají jako živé, teprve potom začnou žloutnout, uschnou a rozpadnou se. Jejich stav je možné přirovnat například k situaci utržených květin ve váze. Transport tekutin je nepřerušen a některé jejich části mohou dokonce ještě nějakou dobu vykazovat látkovou výměnu. Jedině rostliny, které obdrží dávku opravdu mnohonásobně převyšující dávku smrtelnou (50x, 200x i víc ... vloženo 26. 9. 2013 - orientační pokusy ukazují, že by se v takovém případě mělo jednat o dávky například 10000x vyšší než smrtelné, a přesto ještě ani v takovém případě rostliny nevykazují ani náznak zuhelnatění), mohou okamžitě zežloutnout až zhnědnout, nebo dokonce zuhelnatět i ohořet. Rostliny, které mají přerušený transport vody, vykazují nápadné znaky odumírání nesrovnatelně rychleji (100x, tisíckrát), než v případě, kdy tomu tak není. Proti dnům až týdnům se následky projevují často už během několika minut, nejvýš hodin. K přerušení transportu vody uvniř rostlin je nutné je velmi znatelně mechanicky nebo termálně poškodit, pouhé uschnutí nebo odumření části rostlin (např stonku) je zcela nepostačující. Jak je možné se přesvědčit velmi jednoduchým pokusem (viz foto), i část rostliny, která je zcela odumřelá, může po celý zbytek vegetačního období rostliny nebo životnosti její části (listu) bez jakýchkoliv závad úspěšně vykonávat funkci vodivého pletiva.

 

Problematika bude mnohem podrobněji zpracována na stránce ována na stránce Elektrofytopathologie. Bude tam například popsána kvantitativní metodika stanovení hodnot prošlé elektrické energie, po kterých dojde k usmrcení stanoveného hmotnostního množství rostlinného materiálu, případně přepočítaného na sušinu. Dál bude zkoumáno a dokumentováno například stanovení letální dávky elektrické energie pro různé rostlinné materiály, vliv rychlosti průchodu proudu (použité napětí), chování rostlinného materiálu po průchodu podletálních, nadletálních i vysoce nadletálních dávek elektrické energie, a řada dalších jevů.

 

Další dávky elektrické energie můžou být dodány prostřednictvím elektrostatické indukce a další vedením proudu půdou a kořeny. Mezi všemi těmito proudy může docházet k rezonancím a interferencím. Elektromagnetická a elektrostatická indukce, proudy koronového výboje a přímé vedení půdou a kořeny. Také připadají v úvahu interference mezi LEMP (viz literatura) - jejich produktem je elmag záření všech představitelných vlnových délek, kromě toho každé stéblo a list má svoji vlastní kapacitu, indukčnost, odpor, rezonanční frekvenci a mohly by utvářet LC, RC nebo LRC elektrické obvody.

 

Také mechanické interference připadají v úvahu - stonky a listy se mohou chovat jako kyvadla a pružiny.

 

Za podobných podmínek, jaké jsou zde popisovány, může dokonce dojít k vytvoření útvarů, podobajícím se kruhům na vodní hladině. Fakt,   že se po obilných lánech prohánějí větrné vlny jako na vodě, je známá a zdokumentovaná skutečnost (video1), (video2). Díky, pane Větvičko! A pokud se na nich mohou za větru tvořit vlny stejně jako na vodní hladině, potom se na nich mohou vytvářet i kruhy, obzvlášť po dopadu tak silného impulsu, jako je rázová (neboli detonační neboli nadzvuková) a tlaková vlna blesku, dopadajícího kolmo shůry. Stovky kg TNT. (Bude experimentálně prokázáno, ale až někdy jindy; je sklizeno). V místě dopadu výboje také dochází k měřitelným otřesům půdy, díky nimž se mohou utvářet stojaté vlny, podobně jako při tvorbě Chladniho obrazců (kymatika, Physics of musical instruments, Pattern formation in granular material)

 

To ale zdaleka není všechno, co se na místě odehrávalo. Probíhaly tam obrovské elektromagnetické impulsy, mezi kterými také mohlo docházet k nejrůznejším interferencím a rezonancím. K tomu všemu se na místě mohlo vyskytovat rotační elektromagnetické pole, i na více místech, velmi podobné tomu, které je dodáváno prostřednictvím třífázové elektrické sítě, nebo dokonce mnohem složitější.

 

Jednou z nejzajímavějších skutečností je ale fakt, že i po tom všem, co se na onom místě odehrálo, nepředstavitelně silné mechanické, elektromagnetické a elektrostatické impulsy, nemusí se na celém širém poli nacházet jediné ležící stéblo. Díky velmi pomalému průběhu fyziologických a biologických pochodů v rostlinách, stejně tak i látkové výměně, jsou i ty z nich, které byly okamžitě po elektrickém výboji mrtvé, nebo zahynuly během několika následujících minut až hodin, ještě po několika dnech téměř k nerozeznání od těch, které celou "akci" přežily, nebo dokonce nebyly vůbec zasaženy. Teprve řekněme po týdnu je možné zaznamenat pozorovatelné odchylky ve vzrůstu. Mrtvé rostliny vzrůst zcela zastavily, ale jsou stále zelené, jen nižší. Teprve po mnohem delší době zežloutnou, poté zhnědnou, uschnou a rozpadnou se. Rostliny, které byly výbojem jen poškozené, ale přežily, také na několik dnů zcela nebo téměř zastaví růst, a obnoví jej teprve až se z nastalého šoku (obdobného přesazovacímu šoku) vzpamatují. Dozrávají potom ale zřetelně pomaleji, vždy už bude znát alespoň několikadenní rozdíl ve vzrůstu a rychlosti dozrávání proti rostlinám nepoškozeným. Mnohem víc informací v oddíle Anatomie (součást stránky Biologie), kde bude i mnoho fotografií z pokusů a experimentů, i pohyblivé obrázky budou.

 

Pomalost a setrvačnost biologických a fyziologických pochodů v rostlinách je také především jeden z hlavních důvodů, proč se tak dlouho dařilo jedinému možnému pachateli a viníku všech popisovaných skutečností tak dlouho unikat pozornosti, a bránit tak jakémukoliv pokusu o "zadržení" (což stejně nikdy nebude, ale aspoň usvědčen).

 

Ba co víc, dařilo se mu celou dobu velmi úspěšně svalovat vinu na nejrůznější potenciální viníky z oblasti ufo-tele-para-psycho-kine-teri-logi-pati-ezo-extra-senzo-inter-gala-extra-tere-stela-super-natu-kvazi...lárních, rálních, tických, rických, gických a desítek dalších jiných nauk a učení. Protože ale téměř všechny shodně spadají do oblasti pseudovědy a pavědy, byly klasickou vedou a kterýmkoli na světě existujícím realisticky smýšlejícím jedincem (těch je ale ve skutečnosti jen málo) velmi rychle zavrženy. Stejně dobře se jim dařilo svalovat vinu na lidi, z nichž někteří se také začali k jejich vytváření hlásit, no a kromě toho i na mimozemšťany.

 

Všechny dosud popisované obrovské síly, mechanické a elektromagnetické, a nesmíme zapomenout i na síly elektrostatické. Na místě se totiž také kromě dosud popisovaných sil vyskytovaly i síly elektrostatické, a to nikoliv takové, jaké dokážou vychylovat lístky, vlákna a stébla elektroskopů nebo zvedat vlasy pokusným osobám při oblíbených fyzikálních pokusech na základní škole, ale takové, které dokážou lámat stromy jako párátka a pozabíjet stáda krav nebo jiného skotu. Všechny tyto popisované síly pouze "exponovaly" něco jako latentní obraz ve stéblech, listech a zrnech obilí, ve kterých tak došlo pouze k chemickým (převážně elektrochemickým) a mikroskopickým mechanickým změnám, které nemají zprvu prakticky žádný vliv na jejich mechanické vlastnosti. Bezprostředně po výboji, po několika vteřinách rostliny stojí zcela vzpřímeně, jako by se naprosto nic nestalo, díky zatím zcela nezměněné pružnosti a mechanické pevnosti stébel. Pozorovatelné a měřitelné změny přijdou teprve mnohem později. Velmi pomalé biochemické změny, také změny vyvolané růstem, během nichž narůstají mikroskopické změny a pomalu se mění ve změny makroskopické. Po mnoha dnech, nebo i týdnech se mechanická pevnost a pružnost stébel sníží o desítky procent, stává se i měřitelnou a pozorovatelnou. Díky narůstání poškozených tkání a odumírání buněk v nich se všechny vyjmenované, zprvu zcela nepozorovatelné a neměřitelné změny stávají stále víc pozorovatelnými a měřitelnými. Poškozené rostliny stále více slábnou, "Stěhování národů" (látková výměna) rostlinu ještě více oslabuje, vzhledem k nutnosti zbavit se nežádoucích chemikálií směrem dolů ke kořenům způsobí, že část těsně nad zemí (do několika centimetrů) zeslábne nejvíc, neboť je vystavena působení nežádoucích látek nejdéle. Tato část je proto nejnáchylnější k polehnutí, ohnutí stébel k zemi, nicméně rostliny stále stojí, také díky tomu, že se částečně podpírají navzájem. Zatímco zdravé rostliny vydrží i síly (například vítr), které mnohonásobně převyšují ekvivalent jejich vlastní váhy, postupem času zeslábnou natolik, že tuto svou vlastní váhu udrží už jen tak tak. Vlastní váha rostlin obilí, obývajících jeden hektar, činí podle druhu a stadia vzrůstu ještě dlouho před dosažením zralosti hodně přes 50 tun. To znamená 5 kg/m2, a v případě oslabených rostlin, které stále slábnou. Po nějakém čase...

 

Rostliny zatím stále ještě stojí vzpřímeně vzhůru, ale největší překvapení se začíná blížit. Po tak dlouhém čase "příprav", mnoha týdnech, přichází nejdříve proces, který může trvat jen slabou hodinku až dvě, nebo i mnohem méně. Jeho jedinou příčinou může být i jen slaboučký jarní nebo letní osvěžující deštík, nebo jen dokonce ranní mlha nebo rosa. Během několika minut tak můžou zrající rostliny obilí ztěžknout téměř na dvojnásobek, což znamená řadu kilogramů na metr čtvereční, nebo mnoho desítek tun na hektar. Oslabená stébla nestojí osamoceně, všechna se částečně opírají navzájem, a brání se tak hlavně před poryvy větru. Zatím stále všechna míří vzhůru...

 

Začíná se blížit vrcholné číslo, závěr vystoupení, tolik dlouho očekávané finále. Bude následovat nejvíce šokující část z celého zjevení Crop Circles. Může trvat jen několik minut, a každý, kdo by byl náhodou přítomen a mohl ji sledovat, musel by si zákonitě myslet, že je přítomen zázraku. Během neslyšitelné famfáry neexistujících muzikantů, během aplausu neexistujícího publika, doprovázen neslyšitelnými zvuky a neviditelnými zářivými světly neexistjícího slavnostního ohňostroje, dostavuje se první viditelný efekt, a současně poslední příčina vzniku pravidelného obrazce v obilí, jediná jejíž následky teprve budou opravdu vidět, která se může odehrát pouze během několika minut (metry čtvereční během několika vteřin) a pouze přesně na těch místech, která obsahují oslabené rostliny, velmi přesně vymezených předchozím působením sice složitých, ale velmi přesných interferencí a rezonancí, i dalších elektrických, mechanických,  elektromagnetických a elektrostatických sil, polí a vln, které se přesně na tomto místě odehrávaly před několika týdny, a na které si už nikdo nevzpomene, aby je označil za jedině prvotní příčinu vzniku obrazce v obilí, přichází -

The Domino Effect !!!

Mimochodem, ten popisovaný ohňostroj se na onom místě skutečně vyskytoval, a vůbec nebyl "neviditelný a neslyšitelný", naopak byl velmi dobře viditelný i slyšitelný. Byl to onen výboj blesku a okolní bouřka, kteří oba místo navštívili, ale již před několika týdny...

 

Všechno je konečně připraveno k velkolepému závěrečnému finále:

Místa, kde se nachází oslabená stébla, která se všechna poslušně skácí k zemi, jsou velmi přesně vymezena, všechna jsou opravdu velmi zesláblá, ještě k tomu ztěžklá vlhkostí, čekají jen na prvního iniciátora, dirigenta, který vše započne, aby se celá takhle dlouho a velmi pečlivě budovaná konstrukce sesula k zemi, během několika minut jako domeček z karet: chybí už opravdu jen on, hlavní dirigent celého tohoto představení, veliký maestro, však co to? Kdosi se opravdu blíží zdáli, ano, je to ON, ten kdo celý proces spustí, je to opravdu ON, Motýl, blíží se, a usedá, znaven na jedno ze stébel, aby si odpočinul. Konečně nastává onen veliký okamžik, který se připravoval řadu týdnů i měsíců, a během několika minut je všechno hotovo. Howgh.

 

Polehnutí, ohnutí stébel k zemi se objeví opravdu jen na těch místech, která byla "exponována" - vystavena účinkům blesků a jejich interferencí, ale už před mnoha týdny. Taková expozice je velmi podobná klasickým halogenostříbrným fotografickým materiálům, v průběhu níž se ve struktuře obilí jen zaznamenal latentní obraz. Potom teprve začal probíhat "proces vyvolání obrazu" (opravdu velmi pomalý), využívajízí pouze a jedině přírodní fyzikální - biochemické - chemické růstové procesy v zemědělských plodinách, "vývojka", zajištěné prostřednictvím redox procesů, růstové biochemické procesy v stéblech a jejich současné oslabení v důsledku působení produktů elektrolýzy. Po tom všem nastane "ustálení", vizualizace obrazu prostřednictvím Domino Efektu. Velmi zajímavá je skutečnost, že "expozice" obrazu do struktury rostlin (rastru) na poli probíhala především díky velmi, velmi, velmi intenzivnímu osvětlení "fotografickým bleskem" (ale 109-1014 silnějším).

 

Je možné konstatovat, že rostliny na poli fungují jako reálný, analogový (míněno jiný než digitální) záznamový materiál, který je schopen zaznamenat jakýkoliv ( obrovský) elektromagnetický proces, který se odehrál těsně nad ním, také mechanický (také obrovský). To je dobře, takový materiál je velmi obtížné možné přeexponovat.

 

Děje vylíčené v předchozích odstavcích vypadají, jako by vysvětlovaly především a jedině proces, jehož prostřednictvím jsou utvářeny pravidelné obrazce v obilí - Kruhy v Obilí nebo jakékoliv jiné souměrné a pravidelné obrazce. Ve skutečnosti ale poměrně komplexně popisuje způsob utváření jakéhokoliv polehlého, na zemi ležícího obilí kdekoliv na světě. Jedná se ve všech případech o naprosto identický proces, jen v něm nejsou obsaženy prvky interference, rezonance a symetrie. Popisovaný naprosto identický proces přispívá k vytvoření přibližně miliónkrát větších ploch polehlého obilí, zcela nesymetrických, než je tomu v případě pravidelných obrazců, jednu hlavní vlastnost ale mají všechny společnou: naprosto všechny způsobila elektřina dodaná výbojem blesku, a objeví se až řadu dnů, nebo týdnů potom. Velmi často dokonce podobná situace nastane až řadu týdnů potom, za nádherného počasí, kdy ho zaviní například jen drobné srážky, vánek, ranní mlha, nebo dokonce nic podobného (motýl). Šokovaní zemědělci, natož jakýkoliv náhodný pozorovatel si potom už zcela pochopitelně vůbec nejsou schopní domyslet, kdo byl doopravdy reálný "pachatel", kriminálník, který všechno zavinil, a rádi by chytili alespoň kohokoliv jiného. Nebude ho možné vůbec nikdy "chytit při činu". Jeho rychlost se pohybuje mezi 1/3-2/3c. Každý, kdo by ho rád chytil, si může jenom gratulovat, že se s ním nikdy nepotkal. Je už jednou provždy možné podobné ztráty na obilí obětovat a nezabývat se jimi. Jedná se odhadem o 10% osetých ploch ročně. Ušetřenou práci i energii věnovat na jiné účely. Něco bude popsáno na stránce Zemědělcům.

 

Naprostá většina lidí na celé zeměkouli má možnost najít podobně vzniklé nepravidelné polehlé, na zemi ležící plochy obilí ve vzdálenosti ne větší, než kilometr od svého domova, a pokud by jeden kilometr nestačil, tak dva.

 

Mohou existovat i polehlé, na zemi ležící plochy, které se objevily bezprostředně po bouřce, viz http://www.iccra.com. V takovém případě je ale možné, že se na jejich vzniku podílely bouřky dvě (dva výboje blesku). Přibližně na stejném místě dopadl během první bouřky první výboj, který na místě připravil určitou nepravidelnou plochu postupně výrazne slábnoucího obilí. Další výboj po několika týdnech už má potom velmi usnadněnou práci, a obrazce jím vytvořené, ať už pravidelně nebo nepravidelné, se mohou objevit téměř okamžitě nebo už po několika hodinách.

 

Je ale možné i to, že po výjimečně silných výbojích se opravdu mohou obrazce objevit během několika vteřin. Když už tam jsou ty ohořelé slunečnice... (slunečnice březen 2010 - Argentina)

 

Bylo reálně pozorováno (HOTY2008), že i po poměrně "slabém" výboji blesku (vrcholový proud "jen" 6000 ampér), ale například díky poměrně prudkým srážkám a vysoké vlhkosti se elektřina výboje mohla mnohem snadněji šířit do okolí, než tomu bývá v jiných případech. Na místě bylo několik hodin po výboje zjištěno, že je polehlé, na zemi ležící kolem 80-90% celého pole (přibližně 6 hektarů, ječmen). Místo se nachází 1,8 km vzdušnou čarou od laboratoře, blesk byl pozorován i jako záblesk světla i následné zvukové efekty. Místní zemědělec potvrdil, že před bouřkou na poli nebyl polehlý, se stébly ležícími na zemi, ani metr. Pole má poměrně složitý tvar (velmi protáhlé) a to, aby mohlo být samostatně, a téměř zcela kompletně zasaženo nějakým lokálním meteorologickým jevem, jakým by mohlo být například minitornádo (downburst), aniž by to zanechalo sebemenší následky na okolních, bezprostředně sousedících polích.

 

Podobné obrázky je možné najít i v literatuře o Crop Circles jako příklady "klasického nepravidelného polehnutí, ohnutí stébel k zemi ", způsobeného větrem. Vítr nikdy nedokáže způsobit něco podobného na porostu zdravého, elektřinou nepoškozeného a postupem času neoslabeného obilí, musel by to být opravdový uragán. O pravdivosti takového tvrzení se může přesvědčit opravdu každý na jakémkoliv porostu zdravého, nepoškozeného obilí.

 

Ve skutečnosti u dnes šlechtěných a pěstovaných odrůd už nikdy nikde ve světě nenastane jev nazývaný "klasické polehnutí, ohnutí stébel k zemi ", například v důsledku jevu zvaného "nízká odolnost proti poléhání, poškození, oslabení ". Každé polehnutí vždy bylo, je a bude způsobeno elektřinou z výboje blesku, jen se tam žádné pravidelné obrazce nevyskytují. Jedná se o plochy řádově milionkrát větší, plochou i počtem, než v případě pravidelných obrazců. Existují výjimky, v případě tornád, cyklónů, hurikánů, uragánů, takové případy ale jen potvrzují pravidlo.

 

Galerie 117 snímků výboje blesku, které pořídil Chuck Doswell. Za zhlédnutí stojí všechny. Je možné použít Slideshow, které při základním nastavení (3sec/obr) trvá necelých 6 minut. Mimochodem, v jeho galeriích lze nalézt i snímky jeho pravděpodobně několika návštěv české republiky, jedna z nich na pozvání pana RNDr. Martina Setváka z ČHMÚ. Jedná se tak o názorný příklad skutečnosti, že ten, kdo takhle dobře fotí bouřky (blesky), se prostě s panem Setvákem znát musí.

 

Zde tabulka  převzatá z Lightning: Physics and effects, Rakov, Uman, str. 6;

Jedná se o průměrný blesk, nejobvyklejšího typu, záporný výboj CG - cloud to ground, mrak - zem. Do češtiny (zatím neúplně) přeložil J.L.

 

Kompletní charakteristika negativního výboje blesku mrak - zem

 

Stupňovitý počáteční výboj (Stepped leader)
Délka kroku 50 m
Časový interval mezi kroky 20 - 50 μs
Proud krokového výboje >1 kA
Náboj osamoceného kroku >1 mC
Průměrná rychlost šíření 200 km / s
Celková doba trvání 35 ms
Průměrný proud 100 - 200 A
Celkový náboj 5 C
Elektrický potenciál ~ 50 MV
Teplota v kanálu výboje ~ 10.000 K
První Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Špičkový proud 30 kA
Maximální strmost nárůstu proudu >10 - 20kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10 - 90 %) 5 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 70 - 80 μs
Přenesený náboj 5 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 klm / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Dart leader
Doba trvání 1 - 2 ms
Náboj 1 C
Proud 1 kA
Napětí ~ 15 MV
Rychlost šíření 10 - 20.000 klm / s
Teplota v kanálu výboje ~ 20.000 K
Dart-stepped leader
Délka kroku  10 m
Časový interval mezi kroky 5 - 10 μs
Průměrná rychlost šíření 1 - 2.000 km / s
Následný Return Stroke založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud 10 - 15 kA
Maximální strmost nárůstu proudu 100kA / μs
10-90 % strmost nárůstu proudu 30-50 kA / μs
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 0.3 - 0.6 μs
Doba do poklesu na polovinu maxima 30 - 40 μs
Přenesený náboj 1 C
Rychlost šíření 100 - 200.000 km / s
Průměr kanálu výboje ~ 1 - 2 cm
Teplota v kanálu výboje ~ 30.000 K
Pokračující proud (delší ~ 40 ms) Zhruba 30 až 50% blesků obsahuje proudy doby trvání delší než ~ 40 ms.
Proud 100 - 200 A
Doba trvání ~ 100 ms
Přenesený náboj 10 - 20 C
M-component založeno na měření u základny kanálu blesku.
Vrcholový proud  100 - 200 A
Doba nárůstu proudové křivky (10-90 %) 300 - 500 μs
Přenesený náboj 0.1 - 0.2 C
Kompletní výboj blesku
Celková doba trvání 200-300 ms
Počet výbojů v jeho průběhu 3-5 (přibližně 15 až 20 procent blesků se skládá z jediného výboje).
Průměrný interval mezi výboji 60 ms
Celkový přenesený náboj 20 C
Celková přenesená energie 109 - 1010 J

 

Pokud je výboj osamocený, bez postranních a paralelních vedlejších výbojů (velmi zřídka) a dostatečně přesně kolmý, mechanické a tlakové  síly se od něj šíří v prvních okamžicích poměrně přesně do kruhu (elektromagnetické naprosto přesně, v kterémkoliv okamžiku). Pokud ale osamocený není, některé výboje mezi sebou mohou (pravděpodobně hlavně za bezvětří, opět velmi zřídka) vytvářet velmi zajímavé interference a rezonance. Některé rostliny nemusejí zásah přežít, v samém centru dopadu výboje může jít někdy až o desítky procent, záleží především na stáří porostu, výšce a obsahu vlhkosti (No.1#1 - zásah ještě během klíčení nebo těsně po něm), někdy jen pouhé procento i méně, což už nemusí být v porostu vůbec pozorovatelné. Po zbytcích rostlin, které nepřežily, není v porostu po několika týdnech ani památky (No.1#2), projeví se jen jeho zřídnutím. V porostu se potom vyskytuje jen něco jakoby zvolna začínající pleš.

 

Energie, vyzářená i jen pouze průměrným bleskem je 109 - 1010 Joulů, (tato energie by odtáhla hodně naložený nákladní vlak mnoho kilometrů), energie nadprůměrných "macků", jakých se urodí jen několik za sezónu, je minimálně stokrát, ale i mnohem víc než tisíckrát větší (na ni už by stejný vlak vesele drandil několikrát kolem zeměkoule).

 

Jak je mnohokrát uvedeno na mnoha jiných místech tohoto webu, i přesto, že některé rostliny mohou být okamžitě po zásahu bleskem mrtvé, vždy trvá nejméně několik dnů, a u zbytku porostu, který přežil, i když s vážným poškozením, až několik týdnů, než na nich budou pozorovatelné jakékoliv změny.

 

 

 

Interference a odrazy v expandujícím sloupci vzduchu

Nejsou zde popisovány jen čistě mechanické účinky výboje

protože výboj blesku je vždy kombinací mechanických a elektromagnetických účinků, o obrovské energii, s nepředstavitelně strmou proudovou náběžnou hranou.

 

Složité fraktálové a interferenční obrazce, nalézané občas v polích, se vyznačují jedním charakteristickým společným znakem: nacházejí se uvnitř kruhu. Jednou z možností jejich vzniku je ta, že po prvním Return Stroke se nejdřív vytvoří sloupec rozpínajícího se vzduchu, uvnitř něhož potom dojde k jednomu nebo několika následným výbojům (subsequent stroke). Většinou bývají slabší, než první RS, ale nemusí být pravidlem. Mívají ale podstatně vyšší strmost náběžné hrany. První RS - většinou do 30 tisíc ampér/mikrosekunda, následné výboje i přes 200 tisíc. Proud průměrného výboje CG je okolo 30 tisíc ampér.

 

Není vyloučeno, že pravidelné interferenční obrazce se vytvářejí díky extrémně silným výbojům, hodně přes půl miliónu ampér. Uvnitř rozpínajícího se sloupce vzduchu, který se vytvoří po prvním výboji (jde o ekvivalent exploze několika set kg TNT, rozloženého rovnoměrně v kanále bleskového výboje), může docházet k mnohonásobným odrazům paprsků vyzářených následným výbojem (subsequent stroke). Mnohonásobně odražené paprsky mohou mezi sebou vytvářet velmi složité interference. Uvnitř rozpínajícího se sloupce vzduchu se mohou pohybovat velmi dlouho a urazit značnou vzdálenost. Paprsky se pohybují rychlostí světla, sloupec vzduchu se pohybuje přibližně miliónkrát pomaleji, tj ve srovnání s rychlostí světla téměř nulovou rychlostí. Přestože ale téměř stojí, pohybuje se, i když velmi nízkou, ale nenulovou rychlostí. V rámci doby pozorování (zlomky sekundy až sekundy) prakticky konstantní, nebo s přibližně stabilním zrychlením. Může být i záporné, i exponenciální, může vykazovat periodicky proměnný průběh, ale pro základní úvahy stačí konstantní. Může se tak poměrně významně podílet na vzniklých interferencích.

 

(pic)Uvnitř sloupce vzduchu může dojít i k několika následným výbojům, které všechny mezi sebou mohou navzájem vytvářet interference. Značná část energie se může indukovat a zpětně vyzářit na fázových rozhraních plazma - vzduch, stojící vzduch - pohybující se vzduch, zředěný vzduch - stlačený vzduch. Některá nebo všechna popisovaná fázová rozhraní mohou být velmi dobře elektricky vodivá, při svislém průmětu na podložku se jedná o soustředné kruhy. Během kteréhokoliv následného výboje se může díky průchodu části proudu nebo i indukcí v nich do rostlin, nad kterými se přesně v tom okamžiku dočasně nacházejí, "naexponovat" jejich okamžitý stav (tvar a poloha). Nejvýznamnější část  energie, přes 99% následného výboje je vyzářena během časové periody kratší než deset mikrosekund. Během té doby by okraj rozpínajícího se sloupce vzduchu, pohybující se rychlostí zvuku, urazil vzdálenost 3 milimetry. Bylo by tak možné vysvětlit občasný výskyt velmi úzkých kruhů v obrazcích, které by v porostu nevyrobilo ani dítě, kdyby se jím proběhlo.

 

To, co se pravděpodobně uvnitř rozpínajícího sloupce vzduchu děje, pokud v něm probíhají následné výboje, bylo v předchozím odstavci popsáno velice zjednodušeně. Ve skutečnosti se vytvoří po každém následném výboji další rozpínající se sloupec plazmy uvnitř předchozího, a zdaleka ne všechny jsou koncentrické. Některé následné výboje mohou proběhnout po okraji rozpínajícího se sloupce plazmy, vytvořeného předchozím výbojem, další mohou dopadat i mimo něj. Každý z popisovaných výbojů okolo sebe vytvoří obrovské elektromagnetické pole. Probíhají v něm proudy až několik set tisíc ampér, se strmostí náběhu až několik set tisíc ampér/mikrosekunda. Vytvořená magnetická pole mohou velmi výrazně ovlivňovat vše, co se uvnitř vytvořeného silně ionizovaného sloupce vzduchu děje. Magnetická pole (obrovská), vytvořená souběžně probíhajícími rameny jednoho výboje, mohou mezi sebou vytvářet výrazné interference (pic).

 

Uvnitř rozpínajícího se sloupce vzduchu může především na vnějším okraji sloupce (fázové rozhraní) docházet k totálním odrazům paprsků elektromagnetického záření, při vyhovujícím úhlu dopadu (větší než mezní). Ve spojitě proměnném prostředí uvnitř válce se mohou paprsky ohýbat a lámat. Tlak uvnitř sloupce není rozložen rovnoměrně, v určitém okamžiku je uprostřed nejvyšší a na okraji nejnižší, v jiném naopak. Odehrávají se tam velmi dynamické procesy a je plný velmi silně ionizovaných částic. Tlak a teplota uvnitř sloupce jsou velmi variabilní. Vzduch uvnitř je místy a občas velmi silně zředěný, jinde a v jiném čase zase velmi silně stlačený. Připomíná výbojku, na kterou je připojeno napětí až několik miliard voltů. A skrz kterou probíhá občas proud téměř milión ampér. Může i připomínat soustavu mnoha výbojek, propojených nejrůznějšími způsoby sério - paralelně. Dokonce může připomínat i soustavu výbojek, jaká se v žádné technické praxi nevyskytuje - soustředné válce o různém tlaku, od vysokého vakua až k vysokému přetlaku. V kolmém průmětu k podložce (povrch Země) se jedná o soustředné kruhy (obrázky).

 

Pro ověření možných interferencí by ale bylo nutné pravděpodobně sestrojit počítačový program, takže zřejmě nějaká práce do budoucnosti, a bude muset být osloven Velký Programátor, což nebude vůbec laciná záležitost.

 

Uvnitř kruhu (válce) mohou nastat dva jevy.

 

V některých případech může v důsledku mnohonásobných odrazů elektromagnetických vln dojít k vytvoření složitých kombinovaných fraktálových obrazců, takže se na jejich tvorbě podílejí především interakce a interference elektromagnetické. V některých případech se jedná pravděpodobně o prosté sčítání účinků opakovaně dopadajících elektromagnetických paprsků, mnohonásobně se odrážejících od okraje velmi pomalu se rozšiřujícího válce vzduchu. Okraj válce vzduchu, vzniklý během několika desetin vteřiny po dopadu prvního RS, se chová jako fázové rozhraní, a za určitých okolností na něm může docházet k totálnímu odrazu elektromagnetických paprsků.

 

V jiných případech dojde uvnitř kruhu (válce) spíš k mžikovému zobrazení mechanického děje, který by bylo možné přirovnat k explozi. Velmi často se takové obrazce podobají ději, který je možné pozorovat na zpomaleném záznamuprocesů odehrávajících se uvnitř válce vznětového nebo spalovacího motoru, je možné takové obrazce nazývat jako "motorové typy". (fotografie několik) Vznikají pravděpodobně tak, že nejdřív dojde prostřednictvím mechanických účinků jednoho nebo několika RS k tomu, že stébla jsou vychýlena na nějakou dobu z rovnovážné polohy. Může se jednat už i jen o mechanické účinky prvního RS ze soustavy několika velmi rychle po sobě (v průměru 60ms, může jich být 3-5, ale i víc než 10) do stejného místa dopadajících následných impulsů jediného výboje.  První RS často bývá nejsilnější, i když tomu tak nemusí být vždy. Mechanické účinky výboje (jedná se o regulérní explozi) velmi intenzivně vychýlí stébla až do mnoha metrů od místa dopadu, jde ale jen o velmi přechodný účinek

 

V určitém okamžiku dopadne následný výboj.

 

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikdy nepodceňujte sílu lidské Robert A.Heinleinhlouposti. 
Že manželství je stvrzováno v nebi, říká se. Ale to samé Clint Eastwoodplatí o hromu a blesku.
Z vědeckého hlediska je možné předměty rozdělit do tří hlavních skupin: takové  Russell Bakerco nepracují, ty které se rozbily a ty které jsme ztratili.

 

 

 

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

Není všechno zlato, co se čína. (česnek)
Všichni jsme GOGO
Řecký státní dluh se vymkl kontrole a veškerá vládní opatření selhávají, tvrdí expertní výbor
Ženy dokáží zachovat tajemství, ale je k tomu třeba velkého množství žen.
z