Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning discharge
Anomálie v kruzích z obilí
prakticky jakákoliv "anomálie" blízko obrazců je jednoduše vysvětlitelná nedávným výbojem blesku
crop circles
www.bourky.com - bouřky, blesky, oblačnost RSS feed

Kruhy v obilí

Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvej Homolka.

Tato chyba se v našem ústavu stane maximálně ... třikrát, za deset let.

Ten kdo si nenakrad, to musí chápat tak, jako že nic nevyhrál.

Je všechno jenom náhoda?

"Anomálie" u kruhů nejsou tak úplně nevysvětlitelné

PagPh
Kruhy v obilí, které byly vytvořené čistě přírodními silami, nerozlučně doprovázejí nejrůznější "nevysvětlitelné" anomálie

Některé anomálie v obrazcích z obilí (zkrácený úvod)

Zde jen stručný úvod a několik praktických příkladů, další podrobnosti zde

Výboj blesku je velmi jednoduchou, přirozeně se vyskytující, a až neuvěřitelně logicky vysvětlující příčinou řady elektrostatických, elektromagnetických i jakýchkoliv jiných anomálií, které se neodmyslitelně vyskytují uvnitř a v blízkosti jakéhokoliv pravého, (genuine), přírodními silami zhotoveného agrosymbolu, "Polního Piktogramu" (PP).

Když mají ti angláni zkratku CC, my budeme razit zkratku PP.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

Poznámka:

tato stránka slouží jen jako orientační přehled některých nejdůležitějších anomálií, nalézaných v blízkosti kruhů v obilí. Celé problematice se bude mnohem podrobněji věnovat další stránka, ANOMÁLIE(podrobné), součást hlavního menu, a podstránky pop-up submenu Anomálie, kde bude problematika rozvedena mnohem podrobněji. Podrobnější seznam nejdůležitějších anomálií, z nichž některé budou podrobněji rozebírány až tam, se nachází na konci této stránky zde. Jde zatím jen o předběžnou verzi, pravděpodobně někdy v budoucnu dojde ke sjednocení stránek.

 

Naprosto všechny popisované, tak obtížně pochopitelné, ba dokonce téměř zcela "nevysvětlitelné" jevy lze velmi jednoduše vysvětlit i pochopit jako pouhé dozvuky něčeho, co se na onom místě před nějakým časem odehrávalo - obrovský, gigantický elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanický impuls (so called LEMP - Lightning Electro Magnetic Pulse), který na nějaký čas propůjčil nejrůznějším materiálům na povrchu i v podzemí nejrůznější "nevysvětlitelné" vlastnosti - rozdíly teplot (a z nich plynoucí obrovské rozdíly tlaků - nejrůznější zvuky), statická elektřina, magnetismus. V podzemí může být díky tomu dočasně uloženo i mnoho desítek kilogramů  Zvlášť Nebezpečných Jedů, ZNJ.

 

Safety First, Lucy. Bylo jest býti důrazně doporučiti na taková místa jakékoliv pokusné králíky netahati, zvláště když podstatná část z nich na místě zažívá příznaky zcela a naprosto shodné s užitím drog, jako vejci. Už hodně přes 20 let. Kdoví jestli někteří z nich už podobná místa nevyhledávají rádi a opakovaně. Viz Varování

 

 

 

Poruchy elektronických a mikroelektronických zařízení

nebo cokoliv v tom smyslu. K přenosu nebo záznamu informace totiž bez výjimky používají... elektrický náboj, někdy současně i elektromagnetismus. To samé se vztahuje ještě v daleko větší míře na výměnné paměti (SD, xD, SDHC a další) všech těchto přístrojů, které bez výjimky mohou být statickou elektřinou nejen zcela zničeny nebo vážně poškozeny (vlastní pozorování), ale i "jen" vymazány (opět vlastní pozorování), nebo naštěstí jen po určitou dobu neschopné činnosti (další vlastní pozorování).

 

Vyšší množství statické elektřiny uvnitř obrazců skutečně  průzkumníky kruhů v obilí bylo naměřeno za použití příslušného vybavení (měřiče elektrostatického náboje). Jde o zbytky elektrostatického náboje, kterého se na místě těsně před výbojem blesku a během něho vyskytovalo takové množství, že to je mimo jakoukoliv běžnou lidskou představivost, a i nepatrná část z něho pořád ještě představuje velké množství energie, z níž měřitelné zbytky ukryté nehluboko v podzemí mohou pravděpodobně přetrvávat delší dobu.

 

Mimochodem, i jen jeden jediný hodně podprůměrný blesk přenáší mnohonásobně víc  energie, než by bylo potřeba k vyhlazení celého lidstva, kdyby bylo pospojováno sérioparalelně. Ale 1. kdo by se s tím spojoval... (a 2. kdo by potom platil daně)

 

Lovec Blesků
Vlastní pozorování: po jedné návštěvě a fotografování dvou míst polehlého, na zemi ležícího obilí (první den po polehnutí, ohnutí stébel k zemi, 10 dnů po bouřce a výbojích blesku, které polehnutí, ohnutí stébel k zemi zavinily) podstatná část 16Gb karty smazána a zničena - už nejde naformátovat na plnou kapacitu, jen na necelý 1Gb. Fotoaparát "přežil". Políčka s otazníky - ? ? ? ? ? - snímky které byly vymazány a nebylo možné je obnovit, nacházely se na zničené části karty. Některý následující den výpadek při fotografování (návštěva stejných lokalit, nová paměťová karta), hláška "prázdná karta", po restartu funkce obnoveny, snímky uchovány. Vypnout a pryč!! Od té doby aparáty přenášeny ve vodivých obalech i při fotografování.

 

 

Geomagnetické anomálie, nezvyklé chování kompasu:

- například efekt nazývaný LIRM (Lightning Induced Remanent Magnetism), lze najít na anglické wikipedii. Česky: Bleskem indukovaný zbytkový magnetismus. Je vyvolán obrovským elektromagnetickým polem, vyskytujícím se  v průběhu výboje v jeho bezprostředním okolí, během něhož probíhají proudy v průměru 30000 ampér, ale může to být i přes 500 000A. Může velmi znatelně na delší dobu zmagnetizovat jakékoliv na místě přítomné magnetizace schopné látky - v případě pole především všudypřítomné Fe, Fe2O3.FeO, a také ve velmi mnoha případech sice neviditelné, ale pod povrchem (v nezámrzné hloubce, jistě vždy pod hlubokou orbou) přítomné vodovodní potrubí. Strmost náběžné hrany proudového impulsu je 5000-30000 ampér za mikrosekundu, u následných impulsů i víc než 200 000A/µs! Jistě by bylo možné dospět k zajímavým závěrům porovnáním plánů vodovodních a kanalizačních, elektrifikačních, plynových a signálních vedení a sítí s tvarem a průběhem obrazců nalézaných nad nimi (například polohy středů kruhů), nejen současných, ale i plánů z let dávno minulých a dnes již zcela nevyužívaných. Nezanedbatelnou měrou se na tvaru některých obrazců a linií mohou také podílet archeologické struktury - viz archeologie.

 

viz dříve uvedené fotografie - v podzemí pravděpodobně leží potrubí,

může ale již být dávno nevyužívané.

 

Hromosvody zůstanou po zásahu bleskem delší dobu trvale zmagnetizovány. V odborné literatuře je možné nalézt podrobné informace o magnetizaci vodičů průchodem bleskového proudu, která vede i k magnetizaci podzemních kovových (železných) trubek. Například měřením magnetizace hromosvodů byly určovány proudy, které skrz ně procházely během zásahu bleskem. V knize The Lightning Discharge (M. Uman) je zmínka o tom, že už před rokem 1900 využívali vědci měření magnetizace čediče (obsahuje mikroskopicky rozptýlené kovové Fe) k odhadům proudů, které procházely při průchodu blesku v nedalekém výboji. Takže už dřív než před 100 lety vědci běhali po polích s kompasem, a vůbec se nedivili, že naměří odchylky tam, kde nedávno uhodil blesk. Stačilo se jen zeptat...

 

 

 

Mrtvá zvířata, hmyz přichycený k částem rostlin

zleva © Dr. Uwe Engelmann, © Janet Ossebaard, © lightningsymbols.com

 

Jde o důsledek zásahu el. proudem, v případě hmyzu pravděpodobně stačí i jen proud indukovaný v rostlinách, ať už elektrostaticky nebo elektromagneticky. Nikdo se přece nebude divit tomu, že na místě, kde uhodil blesk, se nacházejí mrtvá zvířátka - od zlomku miligramu do několika tun (jednotlivé kusy). Podle odhadů zůstane po každém výboji na poli nad zemí i pod ní několik desítek až stovek kg mrtvých zvířat - nejčastěji hmyz a drobní živočichové. Okamžitě se stanou součástí potravního řetězce, a postarají se o ně zvířátka jiná.

 

Na tomto místě není možné vynechat citát - i nám je líto ptáčka zpěváčka (Nástěnko), pokud ale jeho smrt opravdu souvisí s tím, co se na míste nálezu před nějakým časem odehrávalo, pravděpodobně uhynul pouze leknutím, protože kdyby byl zasažen i jen slaboučkým doprovodným kanálem bleskového výboje, natož dokonce hlavním výbojem - "Return Stroke", s největší pravděpodobností by explodoval.

 

Mimochodem, nejen ptáček zpěváček. Return Stroke přenáší tolik energie, že na místě by mohla velmi snadno explodovat i kráva...

Každá kráva má v bachoru okolo 200 kg vlhkého kvasícího rostlinného materiálu, a pokud by ten absorboval i jen nepatrnou část energie procházejícího Return Stroke, roztrhal by ji asi jako exploze dvou tun trinitrotoluenu, takže by se potom delší dobu volně vznášela nad polem v podobě oblaku prachových částic a plynu.

 

Popsaný děj by se týkal nejen krávy. Díky i jen zcela průměrnému výboji blesku by mohl explodovat každý na tom poli současně se nacházející circlemaker...

 

Přestože většina circlemakerů má v bachoru mnohem menší množství kvasícího rostlinného materiálu, než kráva. Zato ale mnohem větší množství tekutiny, vyrobené ze zkvašeného rostlinného materiálu.

 

Cases, where someone a similar meeting survives, are likely to be observed only because, that was just hit by some "undersized specimen", Parallel arm of Stepped Leader (transmits much lower currents and charges than RS), or even induced currents, or the major part of the energy was conducted by a nearby tree or any other well-grounded object. Perhaps just to illustrate it is possible to specify, that one only slightly above average lightning radiates during the journey between cloud and ground, when travels a little over a mile, in less than a thousandth of a second, such a quantity of energy that thanks to it would electric locomotive pass several times around the globe. Such an above average lightnings will take place a few dozen during normal storm (average storm: several thousand to tens of thousands discharges, cloud travels a few dozen to several hundred, but over one thousand kilometers). In the case of "really much more than average", which came just a few specimens per season, would then using their power with the same distance traveled throughout really overloaded freight train. Is described a single, even though much more than the average lightning.

 

 

 

Mikroskopické částice Fe nebo Fe2O3

přichycené k stéblům, listům nebo klasům.

Částice byly přichyceny díky magnetické síle vycházející ze stébel a listů obilí, díky tomu, že vlivem elektromagnetické indukce skrz ně procházel elektrický proud. Stonky a listy rostlin jsou také elektrické vodiče, i když velmi špatné.Vzhledem k tomu, že se v nich během výboje indukuje napětí mnoho tisíc voltů na metr, nějaký proud jimi procházet musí.

 

Znatelné množství (zaznamenatelně rostlinu poškozující) elektrické energie může skrz rostlinu procházet i díky indukci elektrostatické.

 

Celé tělo rostliny se během výboje chová jako klasický vodič proudu, takže na své okolí působí jako normální elektromagnet (magnetické pole v okolí vodiče), a zrníčka jakýchkoliv zmagnetizovatelných látek, kterých se během elektromagneticko - elektrostaticko - elektromechanické exploze, vyvolané výbojem blesku, vyskytuje v silně ionizované prachoplynové kouli na místě hojnost. Nepatrná část železa obsaženého v půdě (jsou ho tam 3%) může být přítomna i ve formě rozpustných sloučenin (síran, hydrogenuhličitan, dihydrogenfosfát), a během výboje blesku může dojít k elektrolýze (redukce na katodě), může dojít k přeměně na čisté Fe. Kromě toho na místě může být přítomen vodík vzniklý elektrolýzou, jako redukční činidla může působit i řada látek v půdě přítomných, může docházet i k vysokoteplotní disociaci a rozkladu.

 

Magnetické částečky v půdě: během výboje blesku se na okamžik vytvoří obrovské magnetické pole, které na delší dobu zmagnetizuje všechny feromagnetické materiály až do vzdálenosti několik desítek metrů,  kovová potrubí v podzemí i mnohem dál. Obsah Fe v půdě je okolo 30 g/kg, část ve formě hydratovaných oxidů, fosfáty, uhličitany i jejich částečně rozpustné formy. Možnost jejich přeměny na čisté železo v průběhu výboje byla vysvětlena v předchozím odstavci, a je naprosto přirozené, že veškeré takto vytvořené železo bude vykazovat měřitelný magnetismus. Na stránce BLT je možné nalézt například zde použitý obrázek. Hovoří tam sice o pravděpodobném meteoritickém původu železa, na něco podobného by ale měli co nejrychleji zapomenout. Slovo apparent, použité v textu je sice možné přeložit jako nepochybný, ale i jako zdánlivý. Použijeme proto raději druhou variantu. Celkové množství železe, přítomné na obdělávaných zemědělských plochách, je jenom díky jeho přirozenému obsahu v půdě (okolo 3%), asi 100 tun na hektar, a to když uvažujeme pouze vrstvu půdy do hloubky 10 cm. Je ho tam proto opravdu dostatek, a je zhola zbytečné se pídit po nějakých meteoritech. Naprosto stejným způsobem jako redukcí vzniklé železo se mohou zmagnetizovat i veškeré na místě jeho přítomné oxidy i jiné sloučeniny.

 

 

 

 

Grafické znázornění

Podle zjednodušené představy je možné každý jednotlivý kruh v obilí považovat za "grafické znázornění průběhu magnetických indukčních siločar v okolí vodiče".

Vodičem byl v tomto případě vzduch, přesněji řečeno plazma, která se z něho prostřednictvím výboje vytvořila, byl široký okolo 5, nejvýš  10mm, a protékal skrz něj proud několik set tisíc ampér. Magnetické pole takového vodiče je přeci jen "o něco větší", než pole jaké vytvoří pan učitel během fyzikálního pokusu v laboratoři. Pro zajímavost je možné uvést, že rychlost změny proudu v tomto vodiči během nárůstu (di/dt, strmost náběhové hrany) byla i víc než dvě stě tisíc ampér za jedinou mikrosekundu. V běžné technické praxi (spouštění motorů, generátorů, přechodové jevy) se pracuje s hodnotami řádově milionkrát nižšími. Strmost náběhové hrany je rozhodující činitel v průběhu indukce do okolních vodičů (i rostlina je vodič), čím je vyšší tím vyšší je indukované napětí.

 

 

 

Infračervené vyzařování

 

Poměrně značné dávky elektrické energie se v podzemí přeměnily na teplo (až stovky megajoulů; 1kWh=3 600 000J, 100MJ=27,78kWh), zůstaly tam naakumulovány, mohly zvýšit lokální teplotu v podzemí až o několik stupňů a tak mohou způsobovat infračervené anomálie i mnoho dní po výboji blesku. Ze stejného důvodu mohou místa pod obrazcem nebo v jeho blízkosti, i jinde kde je polehlé, na zemi ležící obilí, vykazovat zřetelně nižší vlhkost půdy, než místa nezasažená. To ale bude pravděpodobně pouze záležitostí následného zkoumání. Kdesi na internetu je sice možné najít několik fotografií kruhů v obilí, pořízených "údajně"v infračervené oblasti, jedná se ale o fotografie zcela neprůkazné, bez jakékoliv dokumentace citlivosti senzoru nebo filmu v IR oblasti spektra a jakékoliv zmínky o použitém instrumentálním vybavení, stejně jako jakákoliv kolorimetrická interpretace výsledné barevné škály. Připomínají spíš jen obyčejné barevné fotografie s pozměněnou škálou barev. Daleko větší množství podobných fotografií a záběrů bylo pravděpodobně víceméně náhodou pořízeno běžnými digitálními fotoaparáty a kamerami. Jejich CCD senzory nemají tak dokonale odfiltrovanou IR část spektra, což ale u naprosté většiny fotografií nevadí. V případě výrazně zvýšeného tepelného - IR - vyzařování některých fotografovaných objektů proti okolí (půda, vzduch) se ale může takový jev na záznamu projevit jako zvýšená hodnota červené složky. Díky tomu se na některých fotografiích může objevit "něco", co na obrázek jakoby nepatří. Jednalo by se nejčastěji o zvýšené hodnoty červené složky obrazu, jakoby na tom místě byla mnohem vyšší hodnota červené barvy než tomu ve skutečnosti je. Může způsobit přeexpozici i v ostatních složkách - G,B, (díky struktuře CCD senzoru) a dát vzniknout zvláštním stínům nebo duchům v obraze. Tato záležitost bude daleko podrobněji popisována jinde (Infračervené záření nebo CCD sensory)

 

 

 

Nepolehlé příměsi cizího druhu v pěstované monokultuře

Další anomálií (i popisovanou na stránkách nebo dokumentech o kruzích v obilí) jsou místa s polehlým, se stébly ohnutými k zemi obilím (například ječmen), ve kterém je přimícháno například malé množství pšenice, přičemž polehlý, se stébly ležícími na zemi, je pouze ječmen, - tady nám pšenka nepolehne (neohne stébla k povrchu země). Lze to snadno vysvětlit tak, že pšenice mohla mít při výboji blesku, který na poli proběhl dejme tomu před několika týdny, mnohem vyšší vlhkost, menší odpor a obdržela tak mnohem nižší dávku energie, která ji zdaleka tak nepoškodila jako zde přítomný ječmen. Kromě všech naznačených rozdílů se například zrovna pšenice vůči ječmenu vyznačuje podstatně lepší fyzickou konstitucí a mechanickou pevností - vysvětleno jinde. Neuplatní li se na místě zrovna ve zřetelné míře domino efekt, ječmen padá po stéblech, nikoliv ve svazcích, a pšenice zůstane v klidu stát. Určitou dávku ale přeci jenom obdržet mohla, a po několika týdnech tak může ječmínka následovat do postýlky a ulehnout také. Kromě toho je běžně pozorovatelné, že na sousedních polích, kdy je ječmen znatelně ve stadiu "suchá sláma", pšenka na vedlejším poli ještě ani nazačala žloutnout a obsahuje ještě velmi vysoké procento vlhkosti. Vše samozřejmě záleží v podstatné míře na osevních termínech.

 

Rok 2010 - pozorováno na mnoha místech, že pšenice reaguje na výboj ve stejné době mnohem pomaleji než ječmen (Milovice - východ, blesky během jediné bouřky identifikovány jak do ječmene, tak do pšenice, s odstupem několika minut: ječmen reaguje přibližně za dva týdny, pšenice na vedlejším poli ještě 2 měsíce po výboji nevykazuje ani náznak polehnutí, ohnutí stébel k zemi (jen ti ježci, ti nám dávají); ječmen v den, kdy byly indikovány blesky již po vymetení, růstové stadium 71-75, pšenice ještě před vymetením (následovalo přibližně po 2-3 týdnech), mnohem zelenější, vyšší obsah vlhkosti, růstové stadium 37-39. Ječmen již ve značně suchém stavu, stonky připomínají již téměř suchou slámu.

 

Také ale pozorováno (lokalita Ostrá směrem od Litole) polehnutí, ohnutí stébel k zemi ječmene s malým množstvím přimíšené pšenice, mnohem zelenější a prakticky bez jakéhokoliv oslabení, polehla, stébla se ohnula k zemi s ječmenem naprosto koordinovaně a bez výjimky, s velkou pravděpodobností právě díky domino efektu.

zeleně prosvítá pšenice, ostatní ječmen

 

Všeobecně vzato, z agronomického hlediska je ječmen proti pšenici nebo žitu v podstatě "cimprlín" čili "měkota", a nevydrží zdaleka tolik nepříznivých vlivů jako oni, na všechny reaguje podstatně citlivěji. Proto je také to pivo stále dražší a dražší.

 

 

následky řádění "ježků" v pšenici (totožná lokalita, několik metrů  od sebe, snímky odděluje 60 dnů)

 

 

Další, dosud nepopsané anomálie

1. vyklíčení na poli dosud nevzešlých semen

Malé procento zasetých obilných semen nemusí vzklíčit (asi 1%, několik jedinců/m2). Bezprostředně po výboji blesku, díky enormním tepelným a chemickým změnám v půdě, mohou být i tato semena vyprovokována k vyklíčení, jako "plukovníci v záloze", které vyklíčí právě až díky výboji blesku v těsné blízkosti, díky enormní skokové změně vlastností půdy (chemické složení, pH, tepelný šok, disocisace, termální rozklad)

 

Vysvětlení : rostliny si z dávných časů pravděpodobně uchovávají určité rezervy pro případy nejrůznějších katastrof. Je známým faktem, že semena některých rostlin z australské buše vyklíčí až po požáru, protože kdyby klíčila před ním, mohlo by to vést k vyhynutí celé populace (něco by o tom mohl vědět Mike Dundee nebo jeho kámoši aboriginiové).

 

V polehlém, ležícím na zemi, obilí je potom možné najít mnohem mladší rostlinky, které si klestí cestu skrz polehlý, se stébly ležícími na zemi, porost, jejichž doba vzklíčení přibližně odpovídá času, kdy se nad polem přehnala bouřka a zasáhl jej některý z blesků. Zde ale pozor, v případě zralejšího obilí mohou zrníčka i vypadávat z uzrálejších klasů a klíčit. Podívat se na datum snímku.

 

 

 

2. obrazce, zakončené dlouhými řetízky

Jejich vznik je možné si vysvětlit tak, že do onoho místa dopadl takzvaný řetízkový (bead,) blesk, který se skládá z mnoha po sobě následujících na zem dopadajících a explodujících kuliček nebo balónků, jakoby předtím zavěšených na šňůrce z oblohy. Možná se jedná o plyny (H2, O2) vzniklé elektrolýzou nebo termickým rozkladem vody. . Jde o jev mnohem vzácnější než obvyklý čárový blesk, odhadem asi jeden z několika tisíc výbojů. V případě utváření obrazce šlo pravděpodobně o jeden z následných výbojů, které takto "dotvořily" celý obrazec.

 

Jako příklad dva obrázky, pečlivějším průzkumem by jistě bylo možné najít víc...

  

opět, jak jinak, z přebohatého archivu Lucy Pringle.

 

Vlevo lokalita A361 between Beckhampton and Devizes, Wiltshire 21st Jul 1998, vpravo West Woods - nr Lockeridge, Wiltshire 10th Jul 1998.

Na fotografii vpravo opět mnoho "klasických, zcela nepravidelných" polehnutí, ohnutí stébel k zemi po zásahu bleskem, na pravém snímku vlevo dole podle kolejí od traktoru, vpravo nahoře od obrazce a úplně vpravo na vedlejším poli miniaturní obrazec, velmi neforemný o průměru odhadem 2,5 - 3m. Průzkumníci velkého obrazce, který je jistě uváděl v ohromení a úžas (WOW!!!), by i na nich našli naprosto stejné symptomy polehnutí, ohnutí stébel k zemi, jako v obrazci zkoumaném. Ohnutá a prodloužená kolénka, rostliny polehlé, na zemi ležící bez zlomení stébel. Jistě i anomálie by nalezli v podobné míře, jako u obrazců. Pro doplnění vlevo ještě jeden obrázek z Kalifornie, Solano County. 29. června 2004. Je možné ho najít zde

 

 

 

Puklé kameny

Úkaz je zdokumentován, bude ale zveřejněn až časem, jako malé překvapení

(bude doplněno zde, na tomto místě).

 

 

 

Fulgurity

Na místech výskytu kruhů v obilí nikdy neobjeveny. Mohou se totiž vyskytovat až hluboko v podzemí. Něco podobného ale přeci jen možná objeveno bylo, na stránkách BLTresearch a snad i jinde. Ale co není může být a vyplatí se hledat. Ono to tam v hloubce někde bude.

Bude jim věnována celá stránka Fulgurity.

 

 

 

Zvýšený výskyt plevele v polehlém, ležícím na zemi, obilí

Úkaz nikdy nebyl zahrnut mezi anomálie, nalézané na místech výskytu pravidelných obrazců, patří spíš mezi doprovodně jevy, s fenoménem polehlého, na zemi ležícího obilí nerozlučně spjaté. Je zcela "automaticky" zdokumentován na mnoha fotografiích obrazců, především po sklizni. Na takových sklizených místech se vyskytují velmi zřetelně ohraničené zelenější plochy - místa se zvýšeným výskytem plevele. V běžně pěstované a ošetřované monokultuře na poli obilí není pro žádný plevel místo, protože rostliny jsou vysazené s takovou hustotou, že dochází téměř ke stoprocentnímu využití živin přítomných v půdě. Po výboji blesku ale část rostlin (několik procent) zahyne, čímž je okamžitě část těchto živin uvolněna pro nežádoucí rostliny. Rostliny, které přežily, na několik dní téměř zastaví růst a zřetelně pomaleji dozrávají, takže dochází k pomalejšímu odčerpávání živin z půdy, jsou také zaznamenatelně oslabené, což všechno hraje do karet rostlinám nežádoucím. Úkaz nikdy nebyl programově sledován na místech výskytu kruhů v obilí, bude jej ale samozřejmě možné sledovat a vyhodnotit kdykoliv v budoucnosti. Je možné jej zaznamenat na mnoha fotografiích průzkumníků Crop Circles jako doplňující efekt, také na některých fotografiích mapových podkladů Google Maps, Google Earth, Bing maps, Yahoo maps i mnoha dalších leteckých fotografiích odkudkoliv.

 

 

 

Díry po "zapíchnutém kolíku"

Prostřednictvím výboje blesku do pole s obilím je dokonce možné vysvětlit i tu "anomálii", kterou sami průzkumníci jevu Crop Circles nikdy za anomálii nepovažovali: Díra po zapíchnutém kolíku. Ta byla vždy naopak považována za jednoznačný důkaz falzifikace obrazců lidmi. Je ale možné si velmi jednoduše představit, že právě výboj blesku něco podobného dokáže v zemi vytvořit. Jeho průměr totiž přesně v okamžiku, kdy dochází k největšímu transferu energie, o mnoho nepřevyšuje 5 mm, ale "zapíchne" se do povrchu země silou elektrické lokomotivy. Aby to nebylo málo, provede to rychlostí mezi 1/3 - 2/3 rychlosti světla. Skutečně, právě Return Stroke, hlavní výboj, který přenáší největší část energie výboje, se pohybuje právě touto rychlostí, ostatní části procesu se pohybují mnohem pomaleji, stručný přehled např. zde. V tabulce je naznačeno, že výboj blesku je poměrně složitým procesem, skládajícím se z mnoha na sebe navazujících částí. Jak je možné zjistit z fotografií např. zde, výboj blesku má opravdu dostatek síly na to, aby "zapíchl kolík do země".

 

Nějaké další podrobnosti o dějích, které se na místě odehrávaly, zde.

 

 

 

Další dosud neodhalená anomálie - cestičky.

V okolí velkého množství kruhů v obilí se nacházejí cestičky - vedou jakoby do obrazců nebo z nich. Vzhledem k velkému množství pozorovatelů, kteří se na místě nacházeli, by to pravděpodobně nemělo být nic neobvyklého. Ale POZOR, zdaleka ne všechny musely být vytvořeny lidmi. Je velmi pravděpodobné, že některé z nich vytvořil přebytek elektrického náboje. Část výboje, který si tudy razil cestu pryč, z místa obrovského přebytku náboje, do jakéhokoliv místa kde je ho momentální nedostatek, v souladu s pravidly elektrodynamiky.

 

Proti místu, do kterého dopadl výboj blesku, je nedostatek elektrického náboje prakticky kdekoliv, a výboj se vydá většinou tou nejsnazší cestou pryč, ale nejen tudy. Někdy (ne vždy) to může být přímo kolmo dolů pod zem, jindy naopak před definitivním svedením do země může významná část energie ještě urazit zajímavé a poměřně dlouhé dráhy po zemi a těsně pod ní. Někdy to mohou být především koleje po traktoru, jindy může putovat i mimo ně a skrz ně, podílet se mohou i nejrůznější podzemní armatury a vedení, i archeologické objekty, nebo se mohou některé tyto možnosti kombinovat.

 

V porostu se tak někdy mohou vytvořit až nepochopitelně klikaté cestičky, které někdy jako by vedly odnikud nikam, vytvořeny husím pochodem of "drunken sailors". Často se ztenčují, a mohly vzniknout až delší dobu po objevení obrazce. V naprosté většině případů (100,000%) jim není věnována absolutně žádná pozornost, každý pozorovatel jen konstatuje, že to tam jednoduše "někdo vyšlapal". V některých případech by ale díky jejich tvaru skutečně nebylo možné podezírat z jejich vytvoření nikoho jiného, než partičku opilců - klikatí se totiž někdy až nepochopitelně.

 

Občas se ztenčují až do vytracena, v souladu s chováním elektrického proudu. Bude zde umístěno několik fotografií podobných případů. Jde o fotografie obrazců, u kterých některé, nikoliv všechny, cestičky do okolí nemusely být vytvořeny lidmi, ale po zemi se plazícím a klikatícím výbojem "bleskového hada", lépe řečeno jeho dohasínajícím zbytkem. Např. Hesseman, 145

 

Jednou jedinkrát jim opravdu pozornost věnována byla, v tom případě ale nešlo přímo o cestičky, ale o paprskovité rozšíření centrálního kruhu (česko), a objevily se opravdu později, snad druhý den.

 

 

 

Nezvyklé pocity

Also many (safety first, Lucy!) health troubles, announced by many researchers. Any of them may be explained by that: enormous quantity of electric energy may produce high amounts of dangerous chemicals, poisons due to heat and electrolysis in inorganic and organic materials there (underground). Many of them may be really very dangerous and may cause some effects like drugs. (sense of presence, nausea, metallic taste, hallucinations, thirst, disorientation, memory loss, feelings of panic, terror, evil, peace, love or light and anything like that, ask toxicologists).

Read warning.

 

Seznam Anomálií:

Kolénka

Magnetické pole

Částice Fe, Fe2O3.FeO v půdě, mohly by být i na rostlinách

Poruchy el.zařízení (nefunkční elektronika, auta, kombajny - statická elektřina)

Infračervené vyzařování (teplo, vysušená půda pod obrazcem)

Ohořelé rostliny (tryskové motory...)

Mrtvý hmyz

Mrtvá nebo zmrzačená zvířata

Anomálie dozrávání - (hluché klasy, deformovaná semena, změny klíčivosti)

Defekty rostlin:

Zvuky

Světelné efekty

Nevysvětlitelné objekty na fotografiích z míst Kruhů v Obilí

Proutkaření (fungovalo by jistě i se zavázanýma očima, proutkaři jsou obecně velice senzibilní jedinci, i když jen málokdy nebo dokonce nikdy doopravdy nevědí, na co vlastně jejich smysly reagují; zde se ale zcela bezpečně vyskytují chemicky detekovatelné jedy)

Nezvyklé projevy lidí a zvířat  (účinky drog; trochu souvisí i s proutkařením)

Duchové - otisky obrazce především v zimě, ale i ve vegetaci následující rok i déle

Natavené kuličky SiO2 - teplota tání okolo 1600°C. Jeden kandidát by tu byl, v jeho kanále se vyskytuje teplota 30000°C

 

Odděleně:

Bílé prášky

Těžko identifikovatelné hmoty, zdánlivě organického původu

jsou oddělené proto, že v jejich případě na rozdíl od všech předchozích je možné, že je na místo někdo donesl, aby zvýšil sledovanost. Donést by se daly i kuličky SiO2, ale oxid křemičitý, na který prokazatelně působila teplota vyšší než 4-5000°C, se v drogérii obtížně shání. Ostatní uvedené substance, byť sebevíc čisté nebo záhadné, se určitě někde sehnat dají.

 

I tak je ale jejich přítomnost možné vysvětlit alespoň v některých případech: může se jednat o "vyvřeliny" - bezprostředně po výboji se mohou nacházet v podzemí malá ložiska vody o teplotě několik set °C a odpovídajícím tlaku, která může prudce vyrazit k povrchu, pokud má kudy, a sebou brát, co jí stojí v cestě. Pokud narazí na bílý prášek, vezme ho sebou, pokud narazí na organický nebo umělohmotný odpad, může ho roztavit a vzít sebou taky. Odpad se do podzemí dostat může ať už oficiální cestou (skládka) nebo neoficiální cestou (černá skládka, náhodný rozptyl).

 

Poznámka:

například anomálie klíčení - občas průzkumníci zjistí, že semena z míst uvnitř obrazců mají lepší klíčivost, než mimo obrazec. Je to způsobeno tím, že výzkumníci kruhů v obilí jsou téměř bez výjimky totální zemědělští analfabeti, kteří v životě neslyšeli že existují jevy jako dormance (inhibice klíčení) a posklizňové dozrávání, a pokusy prováděli příliš brzo. Dormance je přirozený přírodní jev, který chrání semena (nejen obilovin) od předčasného klíčení, takže zrna mají většinou těsně po sklizni znatelně nižší a velmi nepravidelnou klíčivost, a trvá několik týdnů až měsíců, než dosáhne nejvyšších hodnot. Je to logické, protože pro zachování potomstva mají největší význam zrna, která vyklíčí až následující rok. Je proto zcela normální, že některé vzorky, odebrané z obrazce, mohou mít po určitou dobu lepší klíčivost, než vzorky odebrané z nezasažených míst. Nižší klíčivost nepolehlých (se stébly stojícími vzhůru) míst je totiž v pořádku, protože vykazuje zachovalou inhibici klíčení, a vyšší klíčivost semen z obrazce jenom svědčí o jejich poškození, díky které došlo k poruše dormance. Kdyby se výzkumníci obrazců zeptali i hodně hloupého sládka z některého pivovaru, jistě by jim o jevu zvaném dormance podal poměrně podrobný výklad, protože kdyby ho nebral v úvahu, vařil by poměrně špatné pivo. Pokud by ale narazili na sládka, který o dormanci nic neví, protože i takoví se mohou vyskytovat (some breweries do not make their own malt), jistě by jim ji byli podrobně schopni vysvětlit pracovníci sladovny nebo studentíci kterékoliv střední (v Americe high) zemědělské školy. Jednou z příčin poruchy dormance a dosažení vyšší klíčivosti v nevhodné době, může být někdy i vysušení půdy pod obrazcem působením energie výboje blesku, které bude jistě možné objektivně doložit. Semena tak mohou o něco rychleji dospět do stavu podobného zralosti, i když ne úplně standardním způsobem (a být tak částečně poškozena, čímž může dojít k popsaným poruchám). Semena tak mohou o něco rychleji dospět do stavu podobného zralosti, i když ne úplně standardním způsobem. Semena jsou už totiž déle než měsíc před sklizní v takovém stadiu vývoje, že po utržení i ne zcela dozrálého klasu již jen vyschnou, ne doopravdy dozrají, všechny jejich rozmnožovací orgány jsou už ale v takovém stadiu vývoje, že mohou vykonat svůj reprodukční proces od klíčení až do zralosti následného potomstva, i když nejsou natolik vyvinuta, jako semena plně dozrálá (nemají úplně na 100 % vyvinuté zásoby škrobu). Mohou být také různě pokroucená a seschlá. Pokroucená a seschlá semena, že by snad něco takového měli na svých fotografiích naši oblíbení průzkumníci obrazců v obilí?

 

Zrna každého plně dozrálého klasu nepoškozené obiloviny, například pšenice se objemem a váhou navzájem v určité toleranci liší, a především dvě nejvrchnější jsou znatelně pod průměrnými hodnotami, přesto normálně klíčí. (foto)

 

Všechny jmenované anomálie budou v dohledné budoucnosti podrobně rozvedeny na stránce

 

Anomálie (třídění a vysvětlení), součást hlavního menu, a jejích podstránkách.

 

V případě zájmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

there is not possible an explanation using science methods

Stránku pro vás připravil, a veškeré zde uváděné údaje velmi důkladně teoreticky i experimentálně prověřil

 

Jan Ledecký

 

z