Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Zhrnutie.
lightning
Kruhy v obilí - Zhrnutie
Web predkladá pomerne jednoduché vysvetlenie, ako vznikajú toľko "záhadné" kruhy v obilí
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

Predmety možno zaradiť z vedeckého hľadiska do troch hlavných kategórií: tie, ktoré nefungujú, také, ktoré sa pokazili a tie, ktoré sa nám stratili. R.Baker
Každý sa môže mýliť, ale len blázon v omyle zotrváva  M.T.Cicero
Stávaš sa zodpovedným navždy za to, čo si k sebe pripútal.  A.S.Exupery

Kruhy v obilí, Agrosymboly stručná charakteristika

PagPh

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Úvod

Tento web okrem pomerne jednoduchého vysvetlenia princípu vzniku Kruhov v obilí prináša aj snáď pochopiteľné vysvetlenie, že všetko poľahnuté obilie na svete vzniká úplne rovnakým spôsobom - oslabením rastlín (ich čiastočným povädnutím) zpôsobeným priechodom elektriny po výboji blesku. Veľmi zaujímavým úkazom je súčasne skutočnosť, že k poľahnutiu, vôbec nemusí dôjsť bezprostredne po výboji, naopak pravdepodobne v naprostej väčšine až mnoho dní po ňom, často počas nádherného počasia. V prípade pravidelných obrazcov sa dohromady spojí niekoľko vplyvov, ktoré prispejú k vytvoreniu pravideľného obrazca, aj skutočnosti že sa väčšinou objavia veľmi rýchlo, najvyššie v priebehu niekoľkých hodín, alebo aj oveľa rýchlejšie. Tieto javy sú podrobne vypracované na mnohých ďalších podstránkach.

 

V naprostej väčšine prípadov, kedy poľahnuté obilie nevytvára žiadne pravidelné štruktúry, začne poliehať až rad dní alebo dokonca týždňov po výboji blesku a v závislosti na intenzite poškodenia sa postupne pridávajú ďalšie a ďalšie plochy až do žatvy. Intenzita poškodenia sa znižuje najčastejšie so vzdialenosťou od miesta zásahu bleskom, takže postupne poliehajú plochy v stále väčšej vzdialenosti od primárneho miesta zásahu elektrinou. Na rozvedeniu poškodzujúcej elektriny po ploche poľa aj do vetších vzdialeností od primárneho mista zásahu sa v podstatnej miere môžu podiľať koľaje po traktoroch.

 

Obilie môže poľahnúť dvoma rôznymi spôsobmi - náhle a pozvoľna.

1) - náhle poľahnutie

V prvom prípade sa v rastlinách dlhšiu dobu hromadia škodlivé látky, ktoré vznikli v najväčšej miere právdepodobne elektrolýzou, a rastlina postupne slabne. Napriek tomu ale vydrží dlhšiu dobu stáť kolmo hore. Až keď oslabenie dosiahne takej miery, že steblo rastliny tesne nad zemou (kde vďaka efektu páky je pôsobenie sily najvyššie) už nedokáže odolávať silám, ktoré na neho pôsobia, skloní sa k zemi. Najčastejšie sa jedná o pôsobenie vetra, môže ísť ale aj iba o vlastnú váhu rastliny. Zdravé rastliny by takýmto silám úplne bez následkov odolali. Pôsobením síl sa steblá tesne nad zemou, najčastejšie okolo 2 - 5 cm ohnú bez zlomenia a rastliny zostanú ležať. Samotný proces poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi môže trvať niekedy len niekoľko sekúnd, inokedy minút, najviac hodín. Podstatné je, že bezprostredne po popsanom procese ležia na zemi aspoň krátku dobu celkom rovné steblá obilia, tesne nad zemou ohnuté bez zlomenia. Malá časť stebiel, nanajvýš do 10%, predovšetkým na krajoch poľahnutej plochy, môže ale byť (a naozaj býva) tesne nad zemou miesto púheho ohnutia aj zlomená. Je to spôsobené tým, že na krajoch poľahnutej plochy už nie sú steblá toľko poškodená, mechanicky oslabená, a za iných okolností by zostala v pohode stať kolmo hore. Pôsobí na ne ale veľká hmotnosť rýchlo sa nakláňajúcich stebiel v susedstve, opretých navzájom o seba a tvoriacich tak súvislú ťažkú mäsu. Hmotnosť sústavy stebiel obilia, navzájom sa opierajúcich o seba, robí len na ploche niekoľkých decimetrov štvorcových niekoľko kilogramov. Takýto zväzok utvorí naklonené rastliny väčšinou na ploche okolo 30 - 50 cm od seba, čo v prípade zelenej pšenice s už vytvoreným klasom alebo tesne pred tým môže byť celková hmotnosť aj cez dva kilogramy. Priemerná hmotnosť porastu pšenice s plne vyvinutým zrejúcim klasom je okolo 7 kilogramov na 1m2, bez dodatočného zaťaženia vlhkosťou dodanú dažďom alebo rosou, ktorá môže pridať aj viac ako ďalších 50%.

 

Opísané rýchle poľahnutie nemusí na celej ploche, ktoré sa týka, vôbec nastať v rovnakom čase. Doba ohnutia jednotlivých zväzkov stebiel sa môže líšiť o veľa dní.

 

Bezprostredne po popísanom rýchlom poľahnutiu každého takého zväzku leží na zemi v uhle približne 90 ° vzhľadom k normálu rovné steblá obilia. Okamžite nastáva druhá fáza - obilie sa začne vztyčovať späť, prostredníctvom kolienok - nodov. Kolienka na rozdiel od internódií obsahujú delivé meristémy, a dokážu meniť tvar, vďaka čomu môžu rastlinu alebo aspoň dozrievajúci klas udržiavať vo vzpriamenej polohe. Prvé internodium, bezprostredne nad zemou (ohnuté), už sa nezdvihne nikdy. Druhé a tretie nad ním väčšinou tiež nie. Naopak internodium susediace s klasom sa napriami takmer vždy, a niektoré ďalšie pod ním aspoň čiastočne. Zdravá dobre vyvinutá pšenica má 6 - 7 internódií. Na účely zmeny smeru internódia kolienka menia tvar. Na protiľahlej strane požadovanému smeru napriamenia vzrastie počet buniek (ireverzibilne), kolienka tam zduria, zhrubnú a začnú sa ohýbať požadovaným smerom. Popisovaný proces sa začína odohrávať niekoľko minút po poľahnutiu. Aj kolienka, ktorým sa nedarí rastlinu pozdvihnúť (prvé 3 - 4 od zeme), sa o to neustále snažia, v dôsledku toho sa ale len predlžujú. Vďaka tomu je možné po nejakej dobe napríklad na poľahnutom jačmeňu nájsť kolienka 5 ráz dlhšia proti normálu.

 

2) Pozvoľné poľahnutie

V tomto prípade sa rastliny nakláňajú k zemi veľmi zvoľna, a celý proces môže trvať aj dlhšie ako 14 dní. Počas takéhoto procesu ale nikdy nedôjde k tomu, že aspoň na nejakú krátku dobu leží rovno na zemi celé rovné steblo, pretože jednotlivé internódia sú prostredníctvom kolienok nepretržite smerovaná tak, aby aspoň klas mieril čo najviac kolmo hore. Na zemi potom leží menej internódií, niekedy len jedno, a aj poľahnuté časti rastliny sú ďaleko menej poškodené vlhkosťou a následkami z toho vyplývajúcimi.

 

Podstatným znakom priebehu pozvoľného poliehania je skutočnosť, že tvar vzniknutého obrazca je dlhšiu dobu úplne nepozorovatelný. Potom nastane dlhšie obdobie, ktoré trvá niekoľko dní, kedy je takmer nepozorovatelný. Prekročil ale už hranicu, kedy nie je pozorovateľný vôbec, a pozorný pozorovateľ by ho mohol spozorovať. Po určitej dobe, opäť niekoľko dní, už ale prekročí hranicu, kedy už je pomerne ľahko zpozorovatelný. Prekročí mez pozorovateľnosti. Keď ho v takú chvíľu niekto zpozoruje, nastane známa situácia: to tu pred hodinou (dvoma, tromi, včera) nebolo! V skutočnosti to tam všetko bolo prítomné už niekoľko dní, často aj týždňov.

 

Nákresy, diagramy

 

 

Dejom, ktorý sa na popísaných procesoch najviac podieľa, je ( pozri ) negatívny geotropismus (gravitropismus). V prípade rýchleho poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi, a v niektorých špecifických situáciách (stín vrhnutý stojacími rastlinami nablízku) sa môže pravdepodobne na zmene smeru rastu niektorých častí rastlín podieľať aj fototropismus.

 

Najdôležitejšie význam všetkých popisovaných procesov je ochrana dozrievajúceho klasu a v ňom obsiahnutých zŕn pred prízemnú vlhkosťú, prípadne pred prebytkom vlhkosti z dažďa, ktorá sa v súvislej mäse poľahnutých rastlín drží podstatne dlhšie než na rastlinách stojacich. Prispieva preto veľmi významne k rozšíreniu plesní a hniloby, a takto poškodené rastliny môžu napadnúť aj následne niektoré ďalšie choroby a škodcovia. Poľahnuté časti rastlín, ktoré zostanú ležať na zemi, skutočne bývajú významne napadnuté plesňou a hnilobou, klasy napriek tomu môžu pomerne úspešne dozrieť, bez toho aby vymenovaní primární fytopatologickí činitelia aj ich nasledovníci dorazili až k nim "včas", ešte pred zberom. Zrná v klasoch, ktoré zostanú ležať na zemi až do zberu, nemusia vôbec dozrieť, a zrno ktoré sa v nich nachádza vykazuje značné nedostatky v dozrievaniu. Prečo by to nakoniec robili, keď zostanú nezožaté.

 

 

 

Zhrnutie - niekoľko základných bodov

1. Poľnohospodári vedia oddávna, že blesky na poliach spôsobujú znateľné oslabenie až uhynutie rastlín na väčšej ploche (desiatky metrov štvorcových), to je absolútne objektívne a overiteľný fakt, ktorý sa vyskytuje v stovkách odborných článkov a vedeckých publikáciách.

tu niekoľko príkladov (photos, Links)

 

2. Farmers almost always knew that plants affected by lightning quite often show nonspecific signs of weakness and are secondarily attacked by diseases and pests. This can lead to confusion with other causes, and sometimes even the primary cause remains undetected. Mentioned assertion possible evidence through numerous articles and scientific publications. Almost always there is the possibility of interchange causes repeatedly emphasized (see ...)

niekoľko príkladov (photos, Links)

 

3. Poľnohospodári samozrejme okrem všetkého iného už dávno odhalili, že vymenované znaky zasiahnutia bleskom sa v niektorých, aj keď nie všetkých prípadoch, môžu vyskytovať pomerne veľmi presne do kruhu. Z toho dôvodu pre nich skutočnosť, že kruhy v obilí spôsobuje výboj blesku, neznamená takmer žiadne prekvapenie. Je možné sa domnievať, že prevažná väčšina poľnohospodárov podobné veľmi jednoduché vysvetlenie odjakživa očakávala. Z dôvodov, ktoré sú uvedené inde, si to nechávali sami pre seba.

Príklad - slnečnice. Bude tu spomenutý príklad jednej plodiny a jednej publikácie (odkaz). Okrem toho sa aj táto monotematická publikácia zmieňuje tom, že obilie (trava - lipnicovité) zásah bleskom vo vysokom percentuálnom zastúpení prežije, na rozdiel od plodín s podstatne nižšou hustotou výsevu. Ako jeden z možných dôvodov je možné považovať ten, že rozložitejšie rastliny môžu byť zasiahnuté elektrickou energiou integrálne, vo vzťahu k rozlohe desiatok decimetrov štvorcových až okolo štvorcového metra, ktorú zaberajú. Jednotlivé rastliny porastu lipnicovitých, kde na jednu z nich môže pripadať nanajvýš desať centimetrov štvorcových, môžu byť zasiahnuté veľmi nerovnomerne. Zatiaľ čo niektoré môžu dostať stonásobok smrteľnej dávky, niekoľko stoviek ďalších v ich bezprostrednej blízkosti je vďaka tomu od vyššej dávky ochránené. Rastlina zasiahnuté niekoľkonásobkom sa zachovala ako miniatúrny bleskozvod. Ostatné rastliny sú síce tiež zasiahnuté, ale už nie smrteľnou dávkou, a tak prežijú, aj keď  citeľne oslabené. To môže nakoniec viesť k poľahnutiu. Je tak možné po určitej dobe od zásahu bleskom pozorovať určité rednutie porastu. Aj poľahnuté rastliny sa ale dokážu často pozdvihnúť desiatky centimetrov späť využitím fototropismu a geotropismu, prostredníctvom známej funkcie nodes nakláňajú internódia hore tak dlho, až môžu nakoniec úspešne dozrieť a byť zozbierané.

 

 

4. Akýkoľvek seriózny poľnohospodársky výskum v oblasti poškodenia a poľahnutia obilia, ohnutia stebiel plodín k zemi v tvaroch akýchkoľvek obrazcov, často do kruhu, bol na desiatky rokov dopredu veľmi ohavným spôsobom zdiskreditovaný a takmer zastavený vďaka dvom senilným ožranom, ktorí sa volajú Doug Bower a Dave Chorley. Preto bude poľnohospodárom celého sveta ponúknutá pomocná ruka od nestranného pozorovateľa a príležitostného výskumníka, ktorý nepatrí presne medzi "pracujúci v poľnohospodárstve". To mu dovoľuje, na druhú stranu, požiadať o pomoc aj mnoho ďalších, často veľmi vzdialených a zdanlivo takmer úplne nesúvisiacich výskumných odborov, vied a postupov. Vzorka vedeckých a výskumných odborov, ktoré popri samotnej agrobiologii a príbuzných postupov je možné sa pokúsiť využiť na vysvetlenie tohto nijako zvlášť záhadného a pomerne pochopiteľného javu, sa nachádza tu.

 

Mená Doug a Dave znamenajú pre poľnohospodársky výskum konca dvadsiateho a začiatok 21. storočia takmer to isté, čo znamenala mená Olga Borisovna Lepešinská a Trofim Děnisovič Lysenko pre svetovú genetiku v polovici dvadsiateho storočia. Keby totiž D&D svoje diskreditačné kroky nikdy nezinscenovali, poľnohospodári by celú nepríliš záhadnú záležitosť už dávno vyriešili sami. Úplne prirodzeným vývojom pozorovaní a dedukcií najdlhšie niekedy v polovici deväťdesiatych rokov. Ako je na mnohých ďalších miestach tohto webu opakovane spomínané, veľmi podobné javy majú odjakživa v postačujúca miere vypozorované a zdokumentované v postačujúcim množstvo odborných článkov a vedeckých publikácií. K tomu, aby všetky dohromady utvorili dostatočný zastrešujúci materiál k problematike poliehania, poškodenia, oslabenia obilie, či už v pravidelných alebo úplne nepravidelných útvaroch, chýbal už naozaj len nepatrný krôčik. Takýto krok ale doteraz nikdy nebol urobený, predovšetkým preto, že výskumníci, ktorí by sa chceli seriózne venovať polehlému, oslabenému, poškodenému obilia, by sa museli alaspoň okrajovo venovať aj obilie polehlému, ležiacemu na zemi v pravidelných obrazcoch. Je ale naozaj veľmi ťažké sa venovať seriózne problematike, ktorá bola takými dvoma mentálne predĺženým jedinci tak ohavným spôsobom zdiskreditovaný.

 

Zatial čo OBL a TDL robili svoje zverstvá predovšetkým, a vďaka totalitnému režimu, v ktorom žili, a tiež veľmi v jeho prospech, D&D utvárali svoje zverstvá predovšetkým vďaka svojej vlastnej hlúposti, a hlúposti novinárov, ktorí im oddane a dôverivo naslúchali.

 

Novo ustanovený názov pre dvojicu D&D: Mentálny retardéri

Platí samozrejme aj pre kohokoľvek, kto by ich chcel niekedy nasledovať (alebo sa o to snáď dokonca naozaj pokúša alebo pokúšal)

 

D&D mali a možno majú dodnes nejakých nasledovníkov, ktoré ale nikto nepozná. Avšak oni dvaja vždy boli tí najväčší, najznámejší a najvýznamnejší. OBL a TDL mali určite vo svojej dobe aj ešte dlho potom mnoho nasledovníkov, ktorých mená dnes už nikto nepozná. V šľapajach OBL a TDL dnes už našťastie naozaj nikto nekráča. Nebude trvať dlho, a v šľapajach D&D určite onedlho nebude kráčať tiež nikto. Keby tomu tak nebolo, skôr alebo neskôr by si naozaj niektorý z ich nasledovníkov so skutočným autorom poliehania potriasol rukou. To by mu určite nikto neprial, takú vec nie je potrebné priať nikomu, aj keby jeho mozog bol akokoľvek choromyseľný ...

 

To ale nič nemení na tom, že ako charakteristiku všetkej ich činnosti (D&D), celú ich existenciu na svete, aj dielo, ktoré na ňom odviedli, je možné citovať s klasikom:

 

"Chce sa nám zvracať"

 

Úplne rovnaký výrok je samozrejme možné použiť aj pre charakteristiku činnosti OBL a TDL.

 

 

------------ Koniec niekoľkých stručných bodov zhrnutia ------------------------------- -

 

 

 

 

 

Pôvodná verzia

V nasledujúcom texte je už len skoršie verzie textu, obsiahnutá pôvodne na stránke Zhrnutie. Z veľkej väčšiny už sa všetko vyskytuje na iných stránkach, a čo by ešte niekde chýbalo, bude tam časom premiestnené. Do anglickej verzie stránky umiestnené len úryvky.

 

Kompletne nová, prísne vedecká teória, ktorá nemá akékoľvek náznaky pseudovědeckého alebo pavědeckého skúmania.

 

Jej prostredníctvom je možné vysvetliť minimálne tri "nevysvetlitelné" javy, ktoré sa vyskytujú na miestach výskytu Crop Circles. Je možné ich považovať za javy objektívne existujúce a ktoré ich pozorovatelia a autori najrôznejších statí a publikácií a pokusov o vysvetlenie bohužiaľ prakticky takmer bez výnimky odsudzujú len kamsi do oblasti "záhadologie", paranormálnych javov, sa dajú predkladanú verziú nielen objasniť, ale aj mnohonásobne opakovateľnými experimentami v laboratóriu pravdepodobne bezo zvyšku dokázať:

 

(Psáno v období máj - jún 2008. Postupne doplňované ďalšie, aj na ďalších stránkach, a v roku 2011 je už možné tvrdiť, že je možné takéto javy vysvetliť bezo zvyšku všetky)

 

1) prolonged nodes

2) MICROELECTRONICS malfunction

3) neštandardné odchýlky geomagnetického poľa (správanie kompasu)

4) Physiological anomalies of plant tissues and cells

      fyziologiclé odchýlky v tkanivách rastlín (foto prevziať, urobiť aj nejaké vlastné; rozchodiť mikroskop)

5) Infra Red anomalies - big amount of accumulated heat underground

      zvýšenej vyžarovanie tepla na mieste (alebo pozorovateľná nižšia vlhkosť zeminy) Juhu, EXISTUJE FOTO! 25. mája 2010, čo znamenalo včera!

no pretože sa predsa len môže jednať o celkom subjektívne vyhodnotenie a neveľmi objektívne okolnosti, zaradené nie je

 

nejasné alebo nie príliš dokázateľné

6) zvláštne pocity niektorých aj nie príliš senzitívnych osôb

7) mŕtve živočíchy

8) svetielka

 

1) rastliny v obilných kruhoch sú poľahnuté z dôvodu oslabenia, v dôsledku čoho môžu byť aj napadnuté dodatočne nejakými chorobami; snažia sa znovu zdvihnúť, preto prolonged nodes) jedná sa o štandardnú reakciu oslabených rastlín (choroby, nedostatok vlahy alebo živín, odchýlky pH alebo rastlinné jedy, biotické aj abiotické stresové faktory) na poľahnutie, kolienka - nodes slúžia na udržiavanie rastliny vo vzpriamenej polohe a akékoľvek steblo obilia, poľahnuté, ležiace na zemi či už pôsobením mechanickej sily, dočasného priestorového obmedzenia (rastlina, ktorá je po určitú dobu nejakým predmetom prinútená sa odchýliť od kolmého vzrastu, "plaziť sa pod ním", bez toho aby došlo k jej mechanickému poškodeniu) a tento predmet je potom odstránený, alebo akéhokoľvek činiteľa z oblasti fytopatológie - biotické aj abiotické stresové faktory, pôsobenie rastlinných alebo živočíšnych škodcov, nedostatky vo výžive, zavlažovaniu a najnovšie aj pôsobením elektrického prúdu (existuje odjakživa, doteraz ale neexistoval vedecký odbor, ktorý by sa záležitosťou cielene zaoberal)

 

Negatívne účinky pôsobenia priechodu elektrického prúdu rastlinami je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

vznik nežiaducich látok pôsobením elektrolýzy,

zmena pH v dôsledku prebehnutej elektrolýzy,

mechanické poškodenie buniek a tkanív rastliny vzniklé pôsobením tlaku plynov vznikajúcich pri elektrolýze,

tepelné poškodenia rastlinných tkanív a buniek v dôsledku vygenerovaného Jouleova tepla

a nakoniec účinky nežiaducich látok a zmeny pH v pôde, vzniklých pôsobením elektrolýzy.

 

Z toho čo bolo už vymenúvané je jasné že je možné sa veľa čudovať, že niektoré rostliy vôbec prežijú, a najpodobnejší jav, ku ktorému by sa dalo pôsobenie vymenovaných negatívnych činiteľov prirovnať, je takzvaný "presadzovací efekt", keď sa rastlina ocitne v úplne novom prostredí, bola predtým zbavená značnej časti koreňov a musí si na tieto skutočnosti nejaký čas zvykať, a preto na niekoľko dní až týždňov úplne zastaví, alebo aspoň znateľne pozastaví rast. To isté urobí na niekoľko dní až týždňov rastliny v blízkosti miesta, kam dopadol výboj blesku, úplne zastaví rast, alebo znatelne zpomalí. Na takých miestach sa preto veľmi pravdepodobne vo zvýšenej miere prejavia nerovnomernosti dozrievania.

 

Všetko čo je tu doteraz opísanie, sú s veľkou pravdepodobnosťou javy dokázateľné mnohonásobne opakovateľnými laboratórnymi pokusmi a mnoho takých pokusov, aj keď zatiaľ nie z oblasti pôsobenia elektrického prúdu, ale mnoho veľmi podobných bolo už vykonané (Crop under stress conditions - biotické a abiotické stresové faktory)

 

To čo tu bude líčenie ďalej, bolo zatiaľ len pozorované v prírode, jediným pozorovateľom, na iba niekoľkých stovkách prípadov (desaťtisíce fotografií). Ide preto zatiaľ o pohyb na oveľa tenšom ľade, a preto je možné nasledujúci odsek uvesti:

 

jesto sa domnievať, no mnohonásobným opakovaným pozorovaním nutné ešte len dokázať

 

Poznámka: všetky tvrdenia tu uvádzané sú vedecky overiteľné alebo vyvrátiteľné, klasickými metódami vedeckého (základného) výskumu, takže až zase o toľko tenký ľad nejde ...

 

Je (bolo - už nie je vôbec pravda - doplnené 2010) to z dôvodu, že miesta, na ktorých nedôjde k poľahnutiu bezprostredne po výboji blesku úplne alebo takmer okamžite, sú oveľa vzácnejšie, ako miesta kde tomu tak nie je. Naopak. Pozorovanie z roku 2010 vedú k záveru, že k okamžitému poľahnutiu po výboji nedôjde takmer nikdy (až na výnimky - pozorované).

 

Môže to byť aj z dôvodu nepresnosti udávané polohy výboja blesku; na webových stránkach, z ktorých sú čerpané údaje o polohe výboja blesku je okrem intenzity blesku v kA uvedená aj polarita blesku a typ: mrak-mrak (Crop Circles) a mrak-zem (CG ), a tak niekedy sa v prípade udávaného typu CG môže v skutočnosti jednať o typ "mrak-blízky strom (CT)" alebo "mrak-blízke vedenie vysokého napätia (CM or CHVT, CHVL)"; aj v týchto prípadoch ale nie je vylúčené, že niektorá časť niektorého ramena blesku sa "prebehne" nad zemou vo výške len niekoľko metrov, rovnako ako v prípadoch bezpečne identifikovaných ako výboje CG, sa časť dráhy pred konečným prepojením so zemou môže dlhú dobu kľukatiť (desiatky až stovky metrov) len niekoľko metrov nad zemou, a vyvolávať v blízkych rastlinách pozorovateľné zmeny pôsobením elektrostatickej a elektromagnetickej indukcie. (Šnepov 2008, no tam sa mohol prejaviť aj cropmark)

 

Tvrdenie v nasledujúcom odseku ale môže byť silne ovplyvnené lokálnymi podmienkami v podzemí, ktoré sú v leteckej archeológii charakterizované ako cropmarks, frostmarks alebo soilmarks.

 

Aj pokiaľ nedôjde na mieste, kde alebo v ktorého blízkosti dopadol výboj blesku, k žiadnemu viditeľnému poľahnutiu takmer bezprostredne po výboji, (minúty až hodiny), dôjde k znateľnej zmene zafarbenia porastu, dala by sa charakterizovať ako určité "zošednutie", alebo zmena spektrálnej odrazivosti, na rovnakom mieste je možné po niekoľkých dňoch pozorovať zastavenie alebo spomalenie rasta (zasiahnuté rastliny sú znateľne nižšie, ako okolitý porast, po niekoľkých dňoch alebo týždňoch môže dôjsť aj k poľahnutiu rastlín, rast sa ale po čase znovu obnoví.

 

všetky tu uvedené domnienky ale bude potrebné overiť na stovkách až tisícoch ďalších pozorovaní, najlepšie pri možnosť konfrontácie s vyfotografovaným priebehom blesku z rôznych smerov (time - lapse photography, najlepšie naprogramované foto Canon jednak na Timelapse - zaznamená rast obilia a súčasne na snímanie bleskov, a ešte najlepšie dvojica pre fotogrametriu)

 

obrázok: poľahnutá rastlina obilia poškodená pôsobením akéhokoľvek fytopatologického činiteľa sa (ak úplne neodumrie) snaží nepretržite vztýčiť späť do zvislej polohy; podľa stupňa poškodenia sa jej to buď nemusí vôbec, alebo len čiastočne, a pri veľmi nízkom stupni poškodenia takmer alebo aj úplne podariť, všetky takéto rastliny potom ale celkom zákonite vykazujú "prolonged nodes" v porovnaní s okolitým porastom

 

dotaz na geológov: akú približne má povrch krajiny rezonančnú frekvenciu; je možné, že by sa častými (niekoľkokrát ročne po dobu miliónmi rokov) výbojmi bleskov do jedného miesta sformovali v podzemí akési "vodivé kanáliky"? (Podzemné hromozvody?)

 

2) Čo dodať? V návodoch všetkých podobných prístrojov a zariadení je uvedené, niektoré to majú uvedené dokonca aj priamo na prístroji, síce drobným písmom, ale určite predovšetkým v amerike "may cause malfunction under static electricity". Prieskumníci sa totiž nachádzajú na mieste, kde celkom určite môže byť uložené ešte naozaj veľa "Remaining static electricity", a naozaj "high power", našťastie už v neškodnej podobe. Je tiež možné si uvedomiť, čo slúži vo všetkých týchto prístrojoch k prenosu a uchovanie informácie? Elektrický náboj. Stačí si spomenúť ako bývajú zabalené akékoľvek CMOS súčiastky alebo mikroelektronické radiče (PCI a iné dosky) pre počítače? Hliníková fólia alebo umelá hmota (taká s tým kovovým leskom), na ktoré je výslovne uvedené, že je elektricky vodivá, aby na nej nemohla vzniknúť statická elektrina ...

 

3) Táto možnosť bude zatiaľ ponechaná úplne bez komentára, lepšie povedané bez vlastného vysvetľovania. Netreba sa ničoho obávať, jav je síce veľmi podrobne zdokumentovaný a s veľkou pravdepodobnosťou aj vysvetlený, ale len akoby "z druhej ruky", tj z internetu a sem tam nejakých tých odborných publikácií. Ako už bolo niekde uvedené, autor riadkov nebol v živote navštíviť ani jediný Crop Circles, a ani v dohľadnej dobe na tom nemieni nič meniť. Môže ale poskytnúť určitý návod, akúsi šablónu, kadiaľ sa uberať. "Lightning induced (Remanent) Magnetism", geológia, archeológia - viď všemocný Google.

 

Pokračovanie:

Budú nasledovať ďalšie dôkazy a argumenty, po ktorých predloženiu sa z kohokoľvek stanú taký horlivý zástancovia teórie "Lightning", že by sa čudovali, keby akýkoľvek Crop Circles kedykoľvek na zemeguli vznikol iným spôsobom. Budú jednohlasne odsudzovať kohokoľvek, kto sa o vytvorenie podobného obrazce kedy pokúsil alebo to o sebe len tvrdil. Inu, objektívne vzaté, boli tu také pokusy. Keď je ale porovnaná ich "produktivita práce" s jediným originálnym pravým pôvodcom (fyzikálne zákony, príroda, boh, ako je komu libo) - porovnanie bude nasledovať niekde v nasledujúcom texte, taký napodobňovateľia už po celý zvyšok života, až do smrti, alebo do doby kedy im Alzheimer bude ľahký, bude prenasledovať hrozná myšlienka, aká to bola stupidita, vziať dosky a povrázky a pokúsiť sa ísť do poľa vytvárať nejakú napodobeninu. Okrem nich existuje mnoho ďalších, ktorí ale v skutočnosti nikdy nič nevytvárali, len sa pokúsili podpísať pod dielo niekoho iného (fyzikálne zákony, príroda, boh, ako chcete). Tomu sa hovorí podvod, klamstvo, plagiátorstvo, krádež autorstvo diela a nech je s takými jedincami odteraz tak zaobchádzať.

 

4) Doteraz pripisované pôsobeniu mikrovĺn, jedná sa ale o zmeny spôsobené úplne obyčajným teplom (Jouleovým), vznikajúcim pri prechode prúdu vodičom v súlade s Ohmovým zákonom. Ďalšiu časť pôsobenia možno pripísať aj zákonom Coulombovým, pretože pri prechode prúdu vlhkým materiálom (rastlinné bunky) dochádza k elektrolýze, a môže dôjsť k poškodeniu tkanív jednak pôsobením tlaku plynov vznikajúcich elektrolýzou, a ďalej pôsobením produktov elektrolýzy a lokálne dočasnú zmenou pH inter a extracelulárnych roztokov a kvapalín.

 

5) takmer žiadna pozornosť a objektívne skúmanie doposiaľ nebolo ...

a bolo: http://www.cropcirclesecrets.org/infrared.html nič moc, zábery viacmenej absolútne nepresvedčivé, dalo by sa povedať úplne k ničomu. Podobné zábery, (úplne nepopísané, ani zmienka o spektrálnej citlivosti použitých detektorov), je možné dokonca z hľadiska vedeckého výskumu označiť ako naozajstnú "prasáreň" (podvrh). Určité IR anomálie by občas zaznamenateľné byť mali, v podzemí môže byť bezprostredne po výboji blesku "akumulované" niekoľko desiatok až stoviek, v niektorých prípadoch aj viac kilowatthodín elektrickej energie, premenené na energiu tepelnú. Za ďaleko viac dôkazov je možné považovať skôr pomerne početné svedectvá o "vysušenej pôde" pod obrazcom.

A teraz už pravdepodobne aj moje foto: (zdôrazniť, že tomu tak v skutočnosti nemusí byť, ale podľa vzrastu to pôjde dodatočne, aj keď samozrejme nie úplne stopercentne potvrdiť. Podľa vzrastu nič, políčko ležalo ladom. Vizuálne ako by na mieste bola prítomná mierne suchšiea pôda proti okolí, ide samozrejme o dojem veľmi subjektívny.

 

6) Pozor na voľné radikály. "Prieskumníci" sa nachádzajú na mieste, kde síce po veľmi krátku dobu (najviac niekoľko desatín sekundy) pracovalo niekoľko miliónov temelínských elektrární neraz (100mW blok by poskytol pri jednom milióne voltov 100A, tu pracovalo až niekoľko sto tisíc ampér pri potenciálovom rozdieli (napätie) aj väčším ako niekoľko miliárd voltov. Naozaj vôbec nikto sa nemôže čudovať tomu, že na mieste, kde pred niekoľkými hodinami alebo dňami pracovalo niekoľko miliónov temelínských elektrární naraz, pociťuje niečo zvláštneho a nevysvetliteľného.

 

7) Zvieratká v prírode žijú, tam tiež umierajú a hrobečky si nerobiú. Nie je preto divu, že možno mŕtve živočíchy nájsť v podstate kdekoľvek (kým sa nerozložia alebo nie sú zlikvidované inými živočíchmi). Tento úkaz by som preto nepovažoval za príliš podporný v prípade dokazovania vzniku Crop Circles prostredníctvom bleskového výboja. Aj nám je ľúto vtáčika speváčika, ak však jeho smrť naozaj súvisí s tým, čo sa tu pred nejakým časom odohralo, potom pravdepodobne zomrel skôr z ľaknutia, pretože ak by ho naozaj priamo zasiahol niektorý z kanálov bleskového výboja, pravdepodobne by explodoval. Tam, kde môže sa môže vyskytovať remained static electricity v nejakých podzemných kondenzátoroch (kamene sú dosť dobré dielektrikum a izolanty) v množstvách stoviek tisíc joulov (priemerný výboj má medzi jednou a desiatimi miliardami joulov), sa naozaj môžu vyskytovať zdanlivo nevysvetliteľné svetelné efekty - iskrenie, kratšie aj dlhšie rôznofarebné výboje, Eliášov oheň a podobne.

 

Nie je potrebné zdržiavať, a produktivitu práce oboch (ľudia-napodobovatelia a príroda v spojení s fyzikálnymi a ďalšími zákonmi). Najskôr bude uvažovaný prípad ľudia, ktorý bol až donedávna niektorými skupinami hodnotiteľov javu predkladaný ako jediný možný: vytvorenie jednoduchého obrazca, skladajúceho sa z jedného alebo niekoľkých kruhov alebo ich častí, môže trvať niekoľko (dajme tomu trom) ľuďom vrátane návrhu, zhotovenie a prípravy potrebných rekvizít niekoľko hodín - povedzme tri. Cena materiálu zanedbaná, a tri horliví pracovníci budú odmenení sumou povedzme 50 euro na hodinu, pretože to nie sú žiadni amatéri, k doprave na miesto spotrebovali nejaké pohonné hmoty, aj automobil amortizovali. Zanedbané budú aj akékoľvek spôsobené škody. Celková čiastka, potrebná k zhotoveniu diela, tak vyšla na 450 euro. Výsledkom je pomerne primitívny obrazec, nie príliš presný, a keby mal byť ohodnotený známkou ako v škole, 3 až 4 mínus. Oveľa lepšie, originálnejšie a zložitejšie obrazce vytvorí blesk (presnejšie povedané, oveľa častejšie sústava bleskov, tj blesk nasledovaný jedným alebo viac, (zistené až 25, najčastejšie 5-7) tzv následných výbojov, medzi ktorými nastávajú interferencie a rezonancie, ďalej je nutné si uvedomiť, že aj jediný blesk, tj blesk ktorý je meracími prístrojmi zaznamenaný ako jediný výboj, môže mať aj niekoľko alebo celú sústavu rovnobežných aj mimobežných ramien, ktorá dopadajú na zem v jedinom okamihu alebo v nepatrných časových odstupoch, a aj tie sa môžu navzájom silovo - elektrostaticky aj elektromagneticky ovplyvňovať, rezonovať a vytvárať najrôznejšie interferencie; Vzniknutý obrazec je geometricky veľmi presný, úplne bez akýchkoľvek geometrických chýb, a ak by mal byť ohodnotený školské známkou, jediné možné ohodnotenie je jedna a

 

Produktivita práce? Dajme tomu, že vzniknutý obrazec bude ohodnotený zhodnú čiastkú, 450 euro, aj keď je oveľa precíznejší a zložitejší než vyťapkali ťažko sa lopotiace circle-makers. Uvažované elektromagnetické a ďalšie odvodené sily potrebovali na jeho vytvorenie odhadom 100 milióntin sekundy. Doba odstupu medzi následnými výbojmi, ktorá je až niekoľko desatín sekundy, samozrejme nie je započítaná, to je "neplatené voľno". Výboje blesku preto "berú za hodinu" (450 x 3600 / 0,0001) 16 miliárd 200 miliónov eur. V porovnaní s nimi sú s circle-makers, "štedro" odmenení 50 euro za hodinu, trochu žabari. Je celkom dobre, že prírodné sily pracujú zadarmo ... (A že nemajú odbory)

 

Milí circle-makers! Nepripadáte si, v porovnaní s prírodnými silami, ktoré naozaj ako jediné tieto hocikedy aj veľmi zložité a proti vašim výtvorom úplne dokonalé obrazce vytvárajú, ako trochu Silly and Dement (or Stupid)? Alebo počesku, ako absolútny a totálny hlupáci?

 

Počas vzniku Crop Circles tak pracuje mnoho pomerne zložitých strojov a prístrojov, ktoré boli ľudstvom zostrojené až v pomerne nedávnej dobe: búrkový mrak sa dá najlepšie prirovnať k VdGG, ale aj mnohým iným strojom a prístrojom. Iskrisko, to sa vyskytuje aj na poli a sú nimi jednotlivé steblá a listy obilia, aj osiny na klasu po vymeteniu (after full heading). Na mieste výboja blesku do poľa možno pravdepodobne na listoch obilia pozorovať stopy po prebehnutých jiskrách, aj keď to môže byť veľmi podobné normálnemu priebehu dozrievania. (Bude foto)

 

Pole sa počas výboja blesku (ale aj kedykoľvek predtým a potom) správa ako sústava miliárd zvisle vztýčených pružín, po ktorých sa môžu šíriť veterné vlny rovnako ako po hladine vody, a rovnako ako na hladine vody sa utvoria kruhové vlny po dopade akéhokoľvek predmetu, aj na poli sa utvoria kruhové vlny predovšetkým pri kolmom výboji blesku, aj mnoho kruhov naraz (jednotlivé rozvetvené alebo následné výboje), ktorých vlny spolu navzájom tvoria interferencie ako niekoľko kruhov na vode. Steblá sa počas šírenia popisovaných mechanických vĺn o seba opierajú niekedy podstatne viac ako pri vzpriamenej polohe za bezvetria, a sústava takto sa navzájom opierajúcich stebiel a listov má oveľa vyššiu vodivosť ako v kľude (podľa kvalifikovaného odhadu oveľa viac ako o tri rády), môžu sa v nich preto tiež indukovať oveľa vyššie prúdy počas výboja blesku a tiež môže slúžiť ako priamy vodič dopadajúceho výboja niektorého následného výboja, okolie nie. Po niektorých vlnách obilia potom môžu behať následné výboje presne do kruhu. U mnohých kruhov je možné pozorovať určitú analógiu s obrazcami, ktoré vytvárajú železné piliny v magnetickom poli. Už aj jeden jediný osamotený kruh so steblami položenými buď po smere hodinových ručičiek, alebo naopak. Tá analógia má svoje opodstatnenie, pretože na poli sa skutočne (okrem iných, predovšetkým mechanických dejov) odohrávali súčasne aj deje elektrostatické a elektromagnetické, a vzniknuté obrazce predstavujú určitú formu záznamu. Jedná sa o záznam podobný osciloskopickému alebo oscilografickému zobrazeniu (Lissajousovy obrazce), záznam vzniknutý na pružnej membráne v sypkom materiáli (Chladniho obrazce), alebo záznam vykonaný zapisovačom XY. Predovšetkým je nutné zdôrazniť podobnosť s obrazcami vytvorenými v kovových pilinách, pretože elektromagnetické pole výboja zreteľne steblá vychyľuje presne v súlade s pravidlami o priťahovaniu alebo odpudzovanie elektromagnetov v elektrickom poli (vodičov protékaných el. prúdom), pretože steblami v okamihu výboja prechádza indukovaný elektrický prúd. Podobne môže na steblá a listy obilia pôsobiť elektrostatické pole (obrovské) a vychyľovať ich podobne ako sú vychyľované ručičky meracích prístrojov (elektroskopy). Ľudstvo zostrojilo steblové a lístkové elektroskopy (foto) niekedy v 19. storočí alebo o niečo málo skôr, príroda ho pozná a používa miliardy rokov. K vychýleniu stebiel nemusí dôjsť bezprostredne počas výboja blesku alebo tesne po ňom, ale súhrn pôsobenia všetkých síl - mechanické, elektromagnetické a elektrostatické, tiež môže dôjsť k poškodeniu rastlín silným pulzom IR žiarenia a samozrejme sú rastliny poškodené prechádzajúcim elektrickým prúdom, jednak účinky elektrochemické a samozrejme aj ním vyvolanými tepelnými účinkami - tieto všetky podnety môžu v rastlinách spočiatku vytvoriť len neznateľné poškodenia, dokonca ale poškodenia smerovo orientované, ktoré až časom (kľudne 2 týždne alebo dlhšie) vedú k nakloneniu stebiel určitým smerom, vplyvom zotrvačnosťou biologických pochodov v rastlinách. (Demonštračné foto, video)

 

Povrch zeme alebo materiál tesne pod povrchom sa môže tesne pred aj po výboji blesku správať ako gigantický kondenzátor, ktorý sa okamžite začne symetricky (najčastejšie prostredníctvom fraktálových štruktúr vybíjať do okolia a prispieť k formovaniu obrazce prostredníctvom následných výbojov, a tak vytvárať výsledné pravidelné štruktúry. ( foto vybíjacích kladných a záporných stromčekov) Na tvare obrazca sa môžu podieľať aj najrôznejšie podpovrchové štruktúry (bývalé osídlenia, potrubia, vedenia), prispieť môžu aj rezonancie podzemných dutín, či už prázdnych (jaskyne), alebo zaplnených vodou (prírodné rezervoáre)

 

Nie mikrovlnné rúry (najvačší omyl BLT), ale celkom normálne elektrické sily (Jouleovo teplo), a tiež miniatúrne mechanické sily v tkanivách a bunkách (tlak plynu v dôsledku plynu vytvoreného elektrochemickými procesmi). V skutočnosti ale oveľa skôr zväčšovaním rastových zmien zasiahnutých a poškodených tkanív.

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Je chybou sa domnievať, že nám fyzika oznamuje, ako to v prírode funguje. Fyzika oznamuje, čo o prírode tvrdíme my. N.Bohr
Najväčšou životnou lekciou je zistenie, že aj blbec môže mať pravdu. Horace
Skutočne preukázanou známkou inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť. A.Einstein
z