Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-elektro-fytopatológia-indukcia-prúdu-v-rastlinách.
lightning
Indukcia prúdu v rastlinách
Niekoľko praktických pokusov
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed
 

Kruhy v obilí

Nikdy nehovorte ľuďom, ako čo robiť. Povedzte im, čo majú urobiť a budete prekvapení ako to urobia. G. Patton
Ako radi by sme vždy zvolili toho najlepšieho, ale keď on nikdy nepredstavuje. Kin Hubbard
Úlohou génia je zoznamovať idiotov s nápadmi v predstihu dvadsiatich rokov.  L. Aragon

Kruhy v obilí, Agrosymboly Indukcia prúdu v rastline

PagPh
Kto neplače, nie je Kórejčan.

 

 

Úvod

Na tomto mieste bude demonštrovaný pokus, ktorého výsledok inicioval všetok následný výskum v oblasti poliehania, poškodenia a oslabenia obilia i iných rastlín. Jednalo sa o test, či je možné, aby sa v rastline prostredníctvom elektrickej indukcie vytvorilo také množstvo elektrickej energie, ktoré by ju mohlo poškodiť. Či je možné aj v prípade, že by došlo len k minimálnemu šíreniu energie pod povrchom pôdy do strán a poškodeniu koreňov, že by po zásahu výboja blesku do poľa boli elektrickým prúdom okamžite poškodené aj tela rastlín vo vzdialenosti metrov až desiatok metrov od výboja. Priemer kanála výboja blesku totiž iba málokedy presahuje 5 mm. Niektoré zdroje uvádzajú aj šírku kanála blesku v momente výboje 10-20 mm, čo môže závisieť na presnom okamihu odčítania priemeru, ktorý sa môže líšiť v nanosekundách. Napríklad medzi priemerným a maximálnym prúdom uplynie "veľa času", ktorý je síce udávaný v mikrosekundách, ale počas neho sa môže priemer kanála zmeniť aj niekoľkonásobne. Priemerný prúd sa vyskytuje v dvoch prípadoch - na vzostupnej a zostupnej časti krivky, a priemer kanála bude v oboch prípadoch úplne odlišný. Najpodstatnejšie je zistenie, že jeho veľkosť nikdy nepresiahne iba niekoľko centimetrov.

 

Výsledkom pokusov je zistenie, že elektrická energia sa v rastlinách naozaj indukuje.

Samotné zasiahnutie a oslabenie koreňov by možno vôbec neviedlo k oslabeniu a degradácii nadzemných častí rastlín a nasledujúcemu poľahnutiu, ohnutiu stebiel k zemi, viedlo by len k zníženiu výnosu. Už existujúce zárodky semien by dozreli len do podpriemernej veľkosti. Tvrdenie je samozrejme len predpoklad, je ale samozrejme kedykoľvek možné ho štatisticky i experimentálne potvrdiť alebo vyvrátiť. Bolo by možné dokonca konštatovať, že sa jedná o kvalifikovaný predpoklad, vyslovený na podklade mnohých pozorovaní rastlín vystavených niektorým podmienkam nepriaznivým rastu a dozrievaniu.

 

Štruktúra rastliny z hľadiska elektrickej vodivostii

Rastlinné tkanivá obsahujú niektoré elektricky vodivé materiály, predovšetkým elektrolyty. Je ale možné, že sa jedná o vodiče natoľko slabé, že by ich prispením žiadna významná (nadprahové poškodenie) indukcia elektrickej energie v rastlinných tkanivách nenastala. Preto je najskôr potrebné zistiť, či v podstatne odlišnom prostredí, akým je elektrolyt v štruktúre rastlinných tkanív, proti kovu, môže dochádzať k elektrickej indukcii. Takúto skutočnosť nie je možné automaticky predpokladať, pretože spôsob vedenia prúdu elektrolytom (vodič 2. rádu) je od spôsobu vedenia vodičom (najčastejšie kovovým, vodič 1. rádu) veľmi odlišný. V kovoch sprostredkuje vedenie prúdu elektrónový plyn, čo sú voľne pohybujúce sa elektróny najvyššej valenčnej sféry, zatiaľ čo v elektrolytoch sprostredkujú vedenie elektrického prúdu anióny a katióny, ktoré sa pohybujú v roztokoch. Ak by bola pôsobením elektrického napätia utvorená medzi jednotlivými bunkami určitá bariéra (obdoba elektrolytickej bariéry), bolo by vedenie elektrického prúdu rastlinným materiálom prostredníctvom indukcie úplne nemožné. Najjednoduchšia metóda, ako sa o niečom takom presvedčiť, je praktický pokus.

 

Poznámka:

Vedenie elektrického prúdu rastlinami samozrejme možné je, elektrický odpor stoniek a listov obilia je možné zmerať a je v stave zelenej rastliny približne niekoľko megaohmov na centimeter. Rastlinné tkanivá sa navzájom informujú o svojom stave prostredníctvom elektrických signálov, podobne ako tkaniva živočíšnych organizmov. Problematikou sa zaoberá celý vedecký odbor nazývaný Elektrofyziológia Rastlín. Podrobnosti je možné zistiť napríklad v Plant electrophysiology: theory and methods, Alexander George Volkov, Springer, 2006 ISBN 9783540327172

 

Usporiadanie pokusu

Na účely overenia možnosti indukcie prúdu v rastlinách bol zostrojený transformátor, ktorý mal na primárnej strane 5 závitov medeného drôtu a na sekundárnej strane 2,5 PagPhzávitov zostrojeného z rastlinného materiálu. Ako rastlinný materiál bol použitý lístok šnytlíka (pažitka, Allium schoenoprasum), umiestneného v umelohmotnej ohebnej trubičke - bužírke. Elektrický odpor pažitky bol stanovený na približne 2,5 MOhm / cm. Do primárnej cievky transformátora bol privedený signál 1kHz o približnej hodnote 0,3 V. Signál primárnej i cekundární cievky bol privedený na vstup dvojlúčového osciloskopu. Časom tu bude umiestnených niekoľko ďalších obrázkov. Pokusy boli robené v máji 2008.

 

Ešte pred týmto pokusom bol vykonaný pokus kontrolný, kedy bola ako materiál sekundárnej cievky použitá meď - zhodne 2,5 závitu. Nakoniec bol vykonaný ďalší kontrolný pokus, aby bolo možné odhaliť a eliminovať prípadné parazitné indukcie na priamych (kovových, medených) prívodných vodičoch, ak by nejaké také indukcie existovali. Niečo podobné nie je len tak možné automaticky vylúčiť, pretože rozdiel medzi odporom prívodných vodičov a rastlinného materiála je možné odhadnúť na 109 krát nižšiu. V poslednom prípade preto bolo miesto medeného drôtu použité nevodivé silonové vlákno. Všetky tri pokusy boli úplne zhodne priestorovo usporiadané.

 

V prípade šnytlíka - pažitka bolo namerané napätie niekoľko stotín mV, meď - približne 0.15V, silon - nebolo namerané vôbec nič, ani náznak akéhokoľvek šumu. Bolo to samozrejme dané použitou meraciou technikou. Najpodstatnejšia je ale skutočnosť, že možnosti akýchkoľvek parazitných indukcií počas pokusu boli dostatočne objektívne eliminované, a namerané indukované prúdy skutočne pochádzajú z použitého steblá rastliny. V prípade dodatočných pokusov sa jednalo o "nastavenia použité meracie aparatúry" na hodnoty 0 (korekcia nuly) a 100%. Išlo vlastne o dvojaké prevedenie slepého pokusu (blind experiment). Pozor, nepliesť s double blind experimentom, to je niečo úplne iné. V takom prípade by musela pokusy vyhodnocovať úplne nezávislá osoba, ktorá by vôbec nemala informáciu, aký materiál je v ktorom pokuse použitý. Takéto experimenty (double blind) majú význam predovšetkým v lekárstve. V jednoduchej fyzike význam chýba, vzhľadom k možnostiam pokus kedykoľvek naprosto objektívne zopakovať, za úplne rovnakých alebo veľmi podobných podmienok, čo stačí na objektívne posúdenie výsledkov a elimináciu subjektívnych vplyvov.

 

Z vykonaných pokusov vyplýva, že aj v rastlinnom materiáli dochádza k indukovaniu elektrickej energie podľa bežných elektrotechnických pravidiel, a je možné s tým počítať. Najviac sa na nej pravdepodobne podieľa, rovnako ako počas akéhokoľvek vedenia eletrického prúdu v rastline, v nich prítomné elektrolyty. Náhradné schéma rastliny je možné považovať za prevažne sériové prepojenie skupín odporov. Prúdy sa v rastlinných materiálu indukujú podobne, ako napríklad v nadzemnom vedení (pozri normy STN - EN 62305 1-5). Len je treba počítať s oveľa vyšším odporom rastlinného materiálu.

 

Pokusy sú veľmi jednoducho overiteľné, realizovateľné aj opakovateľné. Ide úplne bez výnimky o pokusy uskutočniteľné v akomkoľvek školskom fyzikálnom alebo biologickom laboratóriu.

 

Všeobecnejším dôsledkom vykonaných pokusov je zistenie, že aj v elektrolytoch prebieha indukcia. Hoci sa nejedná o vodiče prvého rádu. Praktický dopad vykonaných pokusov je pravdepodobne takmer nulový, pretože je možné len ťažko od konštruktérov požadovať, aby zostrojili transformátor z vody alebo vo vode ..

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

Záznam obdoby obrazca magnetických siločiar v poli obilia

Až zarážajúca, mätúca, šokujúca a ťažko uveriteľná, ale aj oči otvárajúca podobnosť

Kruh v obilí - záznam siločiar elektromagnetického poľa generovaného výbojom blesku

Hodnota prúdu sa v popisovanom prípade blíži 106 - tj. miliónu Ampérov (známe školské experimenty na magnetických pilinách nie viac ako 20 - 30 Ampérov)

 

  

 

Presne v okamihe výboja blesku prúdia cez steblá obilia indukované aj privedené elektrické prúdy, vďaka ktorým steblá vykazujú elektromagnetické vlastnosti a môžu sa správať podobne ako strelky kompasu. Magnetické pole výboje priemerného blesku je v určitom okamihu najmenej desať tisíc krát silnejšie ako magnetické pole Zeme. Polomer kruhu približne znázorňuje dosah elektromagnetických síl výboja blesku.

 

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

Cieľom vedcov v diskusii so svojimi kolegami nie je presviedčať, ale objasniť.  Leo Szilard
Poctivosť sa vypláca, ale zdá sa, že nie natoľko, aby sa za to niekto aspoň obliekol. Kin Hubbard
Myslíte si, že váš šéf je hlúpy? Pamätajte, že keby bol múdrejší, boli by ste bez práce.     J.Gotti
pz