Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning

Kruhy v obilí.

Vysvetlenie princípu vzniku kruhov v obilí
crop circles
 
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí vznikajú po zásahu bleskom. Napodobňujú fotografický záznam priebehu siločiar elektromagnetického žiarenia cez raster obilia na poli.

Kruhy v obilí vznikajú počas zásahu bleskom. Napodobňujú fotografický záznam siločiar elektromagnetického poľa, ktorý sa vytvorí v rastri rastlín na poli.

 

Aféra Crop Circle Gate - veľa kriku pre nič

Vyzerá to tak, že všetky doterajšie fantastické oznámenia o výskyte kruhov v obilí kdekoľvek vo svete, opierajúce sa o najfantastickejšie teórie - mimozemšťania, psychická energia, vojenské pokusy alebo zastrašovanie, tancujúce ježkovia, nafetované klokany, telekinéza, parapsychológia - je možné s konečnou a definitívnou platnosťou odkázať do ríše bájok. Išlo totiž o obyčajné varenie na lyžicy vody, čiže ako sa hovorí, veľa kriku pre nič. Pravdepodobne bude možné všetko, čo sa okolo kruhov v obilí počas mnohých desiatok rokov späť, 1970-2010, ale aj oveľa skôr, na poliach a vo všetkých oznamovacích prostriedkoch odohralo, pre budúce časy nazývať ako takzvaná

" Aféra crop circle gatee" ... (gate)

 

 

Záznam elektromagnetických dejov v štruktúre stebiel

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

Pole obilia - záznamové médium, graficky zobrazujúce elektromagnetické deje

Každý, aj najjednoduchší, jeden jediný, celkom osamotený kruh v obilí, možno považovať za obdobu zobrazenia magnetického poľa priameho vodiča prostredníctvom kovových pilín, v rovine kolmej na tento vodič. Kruhy v obilí, a samozrejme akékoľvek poškodené obilie, čiastočne ohnuté alebo ležiace na zemi, je možné považovať za určitý druh záznamu, charakteristiky, grafu alebo fotografie elektromagnetického deja, ktorý sa na takom mieste odohral. Prevedeného prostredníctvom prirodzených pochodov v rastlinách, ich oslabením, a po ňom nasledujúcim sklonení, ohnutiu stebiel k zemi do viditeľnej podoby. Vysvetlené inde v texte - mimikry, a oveľa podrobnejšie na stránke Chronológia. Takéto zviditeľnenie ale môže trvať rad dní, v niektorých prípadoch dokonca mesiacov.

 

 

Grafické znázorneniernenie

Jednoducho povedané, každý jednotlivý kruh v obilí je možné považovať za "vizualizáciu priebehu magnetických indukčných siločiar v okolí vodiča".
Jedná sa o pomerne presnú grafickú reprezentáciu. Vodičom bol v tomto prípade vzduch, lepšie povedané plazma, ktorá sa z neho prostredníctvom výboja vytvorila, bol široký okolo 5, nanajvýš 10 mm, a pretekal cez neho prúd niekoľko sto tisíc ampér. V niektorých prípadoch takmer milión. Magnetické pole takého vodiča je predsa len "o niečo väčšie", ako pole aké vytvorí pán učiteľ počas fyzikálneho pokusu v laboratóriu. Pre zaujímavosť je možné uviesť, že rýchlosť zmeny prúdu v tomto vodiču počas nárastu, di / dt, strmosť nábehovej hrany, bola aj viac ako dvesto tisíc ampér za jedinú mikrosekundu - milióntinu sekundy. V bežnej technickej praxi, spúšťanie motorov, generátorov, prechodové javy, sa pracuje s hodnotami rádovo oveľa viac ako milión raz nižšími. Strmosť nábehovej hrany je rozhodujúci činiteľ v priebehu indukcie do okolitých vodičov. Čím je vyššia, tým vyššie je indukované napätie. Aj rastlina je vodič.

 

Niektoré možnosti privedenia elektrickej energie do rastlín

Podstatnú úlohu v pôvodu oslabenia rastlín v kruhu v obilí môže hrať i len samotná indukcia prúdu v rastlinách. Je jej venovaná celá podstránka  Indukcia oddielu EFP. Prúd, poškodzujúci rastlinu, sa do nej ale môže dostať aj ďalšími spôsobmi - priamym vedením pôdou alebo vzduchom. Za ďalšieho veľkého favorita vedenia elektriny do rastlín je možné považovať koronový výboj, ktorý môže obklopovať niektoré výboje veľmi presne do kruhu. Koronový výboj sa vyskytuje všade tam, kde je napätie vyššie ako stovky tisíc voltov, nezanedbateľnú úlohu hrá u strát na vysokonapäťových vedeniach, možno ho detekovať predovšetkým na ostrých hranách vedenia, a v prípade VVN, 400 000V aj viac, môže dosahovať až do vzdialenosti niekoľkých centimetrov. V prípade výboja blesku sa jedná o vzdialenosti metre až desiatky metrov, milióny až miliardy voltov, obklopuje kanál výboje veľmi presne do kruhu ako plášť. To, čo je počuť pod vedením VVN, slabé sršaňie alebo bzučanie, sú koronové výboje.

 

 

Anomálie - úvod

Čo je možné sledovať prakticky v každom dokumentárnom filme, knihe, novinovom článku, TV spravodajstve alebo webu venovanému problematike kruhov v obilí. Sami prieskumníci tohto javu, veľakrát dlhoroční, aj keď prevažne samozvaní, sú vyložene nešťastní zo skutočnosti, že na mieste výskytu javu kruhov v obilí, v tých prípadoch, ktoré preukázateľne neboli zhotovené ľuďmi, tzv genuine, je možné s takmer úplnou istotou pravidelne evidovať výskyt "čohosi elektromagnetického nepochopiteľného", aj elektrostatického, a hľadanie riešenia považujú za niečo v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti absolútne nerealizovatelného, za problém pohybujúci sa celkom mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Veľká väčšina všetkých uvažovaných prieskumníkov kruhov v obilí, ktorí sa kedy na miestach ich výskytu pohybovali, boli pravdepodobne odhaleniu princípu ich vzniku oveľa bližšie, než si to ktokoľvek z nich dokázal predstaviť. Predovšetkým tí z nich, ktorí behali po obrazcoch s kompasom v ruke ako splašení. Na jednej planéte slnečnej sústavy, nazývanej zemeguľa, totiž iný spôsob, ako spôsobiť odchýlku intenzity geomagnetického poľa s takým časovým priebehom, akú mohli zistiť oni, ako výboj blesku neexistuje. Napríklad na čadičovom podloží. To už vedel pán Pockels. Ten ale robil svoje pokusy niekedy tesne pred rokom 1900. Stačilo sa iba opýtať.

 

Takéto riešenie ale skutočne existuje, tak prečo im ho neponúknuť! Veď práve samotný výboj blesku je možné považovať za jav, pohybujúci sa celkom mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Veľmi často sa v podobných zprávach vyskytujú frázy v duchu  "there does not exist any possibility of an explanation using science methods", záležitosť nie je možné vysvetliť pomocou vedeckých metód.

 

"Krátky" zoznam takmer 40 vedeckých odborov, možno nájsť tu. Všetky z nich sú celkom objektívne, opakovateľné a reprodukovateľné, použiteľné pre vysvetlenie príčin najrôznejšie javov, ktoré sprevádzajú poškodené a oslabené obilie. Nielen obilie, ale aj všetky druhy iných rastlín. Niekedy vďaka poškodeniu a oslabeniu ohnuté až po zem. Tým možno vysvetliť všetky oslabené a poškodené rastliny, ktoré vznikli aj vo vnútri akéhokoľvek nepravidelného tvaru, nielen poškodené rastliny, zistené v rámci "klasických" kruhov v obilí.

 

Úplne bez výnimky všetky nimi zistené tak nepochopiteľné úkazy a anomálie je možné pomerne veľmi jednoducho vysvetliť. Určitú dobu pred ich zistením bol presne na tom mieste prítomný obrovský, gigantický, takmer nepredstaviteľný elektrostaticko - elektromagneticko - elektromechanicko - plazmový impulz, akým výboj blesku je. Predvádza priamo dokonalú súhru javov, pôsobení a síl, ktoré je možné použiť pre účely vysvetlenia akéhokoľvek na mieste zisteného atypického javu alebo anomálie. Veľkosť ktorejkoľvek veličiny, prúdy, napätie, strmosť nábežnej hrany, vyžiarená energia, teplota plazmy a ďalšie, pozri napr táto tabuľka, sa pohybuje mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Ktokoľvek, kto by si to s týmito silami naozaj rozdal, takzvane "tvárou v tvár", už by o tom nikdy nič nikomu nepovedal. Je možné si predstaviť, že výboj blesku dokáže vďaka menovaným vlastnostiam spôsobiť ktorúkoľvek na mieste nájdenú anomáliu, aj keď by s nimi nemusela zdanlivo príliš súvisieť. Energie na to má naozaj dosť.  LEMP (Lightning Electro Magnetic Pulse)  - Elektromagnetický impulz výboja blesku. Pozri literatúra, odborné články. Bližšie informácie napr www.ufl.edu, vyhľadávače. 

 

Predikcie

Oveľa viac ďalších informácií, oveľa podrobnejších, na stránke anomálie a podstránky. Mimochodom, neide iba o fyzikálne anomálie, nachádzané na mieste výskytu ktoréhokoľvek genuine, prírodného kruhu v obilí. Elektrostatické, elektromagnetické, teplotné diferencie, ktoré spôsobili v podzemí značné zmeny v tlaku - "nevysvetliteľné" zvuky, až týždne po výboji. Tiež veľa chemických produktov - na mieste sa môže vyskytovať rad extrémne jedovatých látok, zvlášť nebezpečné jedy, jedovaté chemikálie v podzemí, desiatky kilogramov, mnohé z nich v plynnom stave. Všetky celkom neviditeľné. Safety first, please. Alan Pinkerton. Návštevníci kruhov v obilí by sa mali pokúsiť nezarábať ako pokusné králiky, a radšej na miesto najskôr pozvať toxikológov. Z toho, čo tam ich chemické analízy objavia, budú veľmi prekvapení. Dozimetrom ešte nikdy nikto koncentrácie jedovatých látok nenameral. Skutočnosť, že kedykoľvek v budúcnosti bude možné na miestach vzniku "genuine" - pravých kruhov v obilí, možné namerať zvýšené koncentrácie smrteľne jedovatých chemikálií (CO, CO2, kyanidy, kyanovodík) patrí medzi jednu z najefektnejších predikcií tejto novej teórie. Predikcie - jeden z najužitočnejších pomocníkov vedeckého výskumu.

 

 

Malá galéria obrázkov, použiteľných na ktoromkoľvek mieste výskytu kruhov v obilí

Miesto navštevujete na vlastné nebezpečenstvo.

Výskyt smrteľne jedovatých chemikálií.

Pravdepodobný výskyt vysoko toxických látok.

Vystavujete sa pôsobenie zvlášť nebezpečných jedov

 

Obrazce na priamke

v mnohokilometrových vzdialenostiach od seba

Prostredníctvom búrky, postupujúcej v smeru vetra krajinou, je možné vysvetliť aj takú udivujúcu skutočnosť, že sa v teréne obrazce kruhov v obilí hocikedy nachádzajú na priamke, aj keď sa objavovali v rôznych dňoch. V závislosti na sile blesku, ktorý ich vytvoril, a z nej plynúcej intenzity "expozície", tiež na momentálnej kondícii a odolnosti plodín, vlhkosti rastlín i pôdy, do ktorých výboje smerovali, mnoho kilometrov od seba: Krajinou putoval neveľký búrkový mrak, presne po smere vetra - ako aj inak, a tu a tam "zasadil" obrázok ... Obrazce kruhov v obilí ale objavili až po rade dní, veľa kilometrov od seba, a nie v rovnakom čase, preto už si ich navzájom medzi sebou, ani s kedysi prebiehajúcou búrkou, nikto nespája. Ak takáto búrka putovala náhodou nad niektorú z tzv "Ley lines", čo sú dráhy spájajúce staroveké miesta, napríklad nad Britským Kráľovstvom, čo je samozrejme možné, nutné ale znovu zdôrazniť, že viac-menej náhodou, ľudia si toho samozrejme všimnú, a dielo jedného veľkého omyla hravo dokonané.

 

O úplnú náhodu ale ísť nemusí, pretože vôbec nie je vylúčené, že staroveká miesta, kamenné skulptúry, megalitické stavby, praobyvatelia vybudovali tam, kde sa im na ich poliach alebo pastvinách pravidelne objavovali obrazce v obilí alebo tráve. Obrazce jednoducho považovali za príkaz boží, navádzajúce je k vyvedenie nejakej podobnej hlúposte, akú napríklad vybudovanie megalitické stavby je. Náhodne je možné vymenovať Stonehenge, Rollright Stones, Milk Hill, Alton Barnes, Silbury Hill, Avebury Manor, keď už je spomínané práve ono britské kráľovstvo, kde sa obrazce objavujú najčastejšie.

 

Je všetko iba len náhoda?

 

Nasledujúce dva obrázky sú prevzaté z dokumenta: "Záhadný svet - Kruhy v obilí"

"Crop circles: In search of a sign", vznikol pod vedením Michele Gardner-Smith

vľavo: kruh v obilí Langdon, severná Dakota - USA, rok 2000, 25. jún;

Neskôr objavené dva ďalšie obrazce kruhov v obilí, presne na priamke, niekoľko kilometrov od seba - obrázok vpravo. Pamätníci si možno na búrku spomenú, a ak nie, môžu sa obrátiť na meteorológov a ich záznamy. Je ale nutné brať do úvahy, že búrka mohla prebehnúť aj niekoľko týždňov pred objavením sa kruhov.

 

Pod niektorými čiarovými útvarmi, ktoré kruhy v obilí prepájajú, alebo z nich vybiehajú, sa môžu nachádzať potrubia alebo vedenia. Najčastejšie voda alebo meliorácia, ale môže ísť o akékoľvek inžinierske siete, dokonca aj o už dávno nevyužívané potrubia, vedenia alebo kanalizácie, spadajúce už iba do oblasti archeológie.

Ďalšie informácie na stránke čiary v obilí 

Línie poškodeného, na zemi ležiaceho alebo mŕtveho obilia

- Novo popisované anomálie, doterajším

"Lovcom" kruhov v obilí vec vonkoncom neznáma,

aj keď v minulosti celkom preukázateľne existujúca

 

Zatiaľ ale doteraz boli kruhy v obilí len nepochopiteľným javom, nad ktorým môžu vyvalené Američanky robiť iba

WOW!   (po slovensky: UAU!)

 

 

 

Pokračovanie hlavnej stránky

 

Upozornenie

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkach vyzeralo, že je formulované s úplnou istotou, je potrebné si pred neho vložiť niektoré z týchto úvodných vyhlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(Tak ktorý z nich vlastne?)

 

Toto nie je žart.

 

Genuine Crop Circles - tzv prirodzené kruhy v obilí

obrazce v obilí vzniknuté prirodzenou cestou - základné fyzikálne princípy

Oveľa viac ako 99,9% kruhov v obilí nachádzajúcich sa každý rok v poliach na celom svete sú takzvané pravé, anglicky genuine, tj neboli zhotovené ľudskou rukou, nie sú to falzifikáty. Neboli ani zrobené činnosťou idiotských mimozemšťanov.

 

Vznik a tvorba menovaných prírodných kruhov v obilí boli zapríčinené reálnymi, čisto prírodnými, nesmierne prudkými a intenzívnymi mechanickými, elektrostatickými a elektromagnetickými silami, vznikajúcimi tesne pred, počas a tesne po výboji blesku. Ak sa v priebehu ich utvárania, v niektorých pomerne výnimočných prípadoch, významne podieľajú aj interferencie a rezonancie foto, môžu vzniknúť dokonca nepochopiteľne zložité a pravidelné tvary.

 

Vymenované sily sú extrémne silné, mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť.

from: wikipedia

unknown author

© cropcirclesonline.com tvar

www.flickr.com

 

Prvotné poškodenie rastlín kruhov v obilí - priechodom elektrického prúdu

Okrem toho všetkého sa na vzniku obrazca kruhov v obilí podieľalo aj následné oslabenie rastlín spôsobené priechodom elektrických prúdov rastlinami. Tie v nich boli elektricky indukované, alebo do nich boli priamo privedené - pôdou, ionizovaným vzduchom, dočasne vytvorenou štruktúrou vzájomne sa dotýkajúcich stebiel a listov, ich koreňmi a elektrolýzou toho všetkého. Prevažne, za následného vzniku rastlinám škodlivých látok, aj priamo v ich telách, keď všetky vymenované časti rastlín aj pôda a vzduch v ich blízkosti sa v tej chvíli správali ako vodiče prúdu. V ktorých sa napätie v okamihu záblesku tiež indukovalo. No iba v okamihu záblesku - menej ako 1/1000sec.

 

Niektoré bunky vďaka tomu zahynú okamžite, ďalšie sa postupne pridávajú v priebehu dní a týždňov, vďaka prítomnosti vytvorených škodlivých chemikálií, ktorých sa ale rastlina súčasne snaží zbaviť. účasne snaží zbaviť. Chronológia procesu je pomerne komplikovaná, ale rastliny sa môžu z vzniknutého šoku aj pomerne úspešne spamätať.

 

Okrem toho sa súčasne na vzniku obrazce kruhu v obilí môžu veľmi podstatnou mierou podieľať tnou mierou podieľať rezonancie a interferencie medzi všetkými vymenovanými silami.

 

Tiež sa môžu pridať mechanické rezonancie a interferencie najrôznejších podzemných priestorov v blízkosti vznikajúceho kruhu v obilí. Dutých - jaskyne, alebo vyplnených vodou, eventuálne vodonosným substrátom - aquifer.

 

 

Približné parametre prírodných výbojov blesku

Podrobnejšie, výpočtami doložené a reálne merané údaje pozri blesk a podstránky.

Počas ktoréhokoľvek výboja blesku, do alebo nad ktorýmkoľvek miestom na zemeguli,

sa tam vyskytuje, a súčasne aj reálne fyzikálno - elektricky, elektromagneticky

i mechanicky pracuje:

 

 

Interferencie a rezonancie medzi extrémne silnými elektromagnetickými lúčmi môžu byť tiež jedným z javov, pomocou ktorého by pravdepodobne bolo možné vysvetliť vytváranie fraktálov a iných zložitejších obrazcov, prevažne vo vnútri kruhov. Na mieste môže dochádzať k ohybu, difrakcii, rozptylu, lámaniu a odrazom elektromagnetických lúčov. Správajú sa do určitej miery podobne, ako svetelné lúče. Aj svetlo, vrátane UV a IR, sú elektromagnetické lúče, vlnenie, o určitej frekvencii. Viditeľné svetlo v rozmedzí približne 390 - 790nm, čo zodpovedá frekvencii 3.9 × 1014 Hz. Za určitých špecifických podmienok, ktoré sa na mieste vyskytujú, tam môže dochádzať k totálnym odrazom elektromagnetického vlnenia. Môžu sa tam nachádzať fázové rozhrania plazma - vzduch, horúci vzduch - studený vzduch, vysoký tlak - nízky tlak, vrstvy rýchlo sa pohybujúceho vzduchu - stojace vrstvy vzduchu.

 

poznámka: celkový približný počet výbojov blesku, ku ktorým dôjde ročne nad ornou pôdou a trávnatými plochami na celej zemeguli, je jedna miliarda ...guli, je jedna miliarda ...

 

Pre porovnanie: jediný, iba o trochu väčší ako priemerný výboj blesku, obsahuje a vyžiari toľko energie, že by vďaka nej mohol prejsť plne naložený nákladný automobil viac ako raz okolo celej zemegule.

 

Kruhy v obilí vysvetlené. Raz a navždy a naveky.

Šokujúce objasnenie !!!

Tento odsek slúži na tejto stránke ako pausa, to sa tak na divadle hovorí.

Logické, vedecké vysvetlenie, využívajúce iba a len prírodné zákony, pochopiteľné a uveriteľné.

 

Takmer neuveriteľné, šokujúce, ale aj veľmi jasné vysvetlenie vzniku kruhov v obilí, ktoré okrem samotného procesu a priebehu vzniku Crop Circles úplne prirodzeným a pochopiteľným spôsobom poskytuje veľmi jednoduché a zaujímavé objasnenie mnohých ďalších, presnejšie povedané celkom všetkých, neprirodzených a zdanlivo až nadprirodzených úkazov, sprevádzajúcich ľahko rozlíšiteľné tzv genuine Crop Circles - prirodzene vzniknuté obrazce, pozri anomálie.

 

 

Mimikry

Jednou z najpozoruhodnejších skutočností, vďaka ktorej predovšetkým sa až doteraz "hlavnému vinníkovi" - jedinému skutočnému autorovi kruhov v obilí darilo unikať pozornosti, je fakt, že bezprostredne po výboji nemusí byť na poli pozorovateľné absolútne nič. Došlo len k niečomu, čo je možné nazvať expozícia, predovšetkým vďaka až neuveriteľné obdobe uvedeného procesu s priebehom tvorby latentného obrazu v citlivej vrstve materiálu z halogenidov striebra a jeho následného vyvolania, používané v klasickej fotografii a kinematografii. Ku skloneniu, ohnutiu stebiel obilia k zemi, a vizualizácii obrazca kruhov v obilí, dôjde väčšinou až za desiatky dní aj dlhšie. skôr len výnimočne, vďaka veľmi pomaly prebiehajúcim chemickým a biologickým pochodom v rastlinách. Až potom je kruh v obilí zviditeľnený, väčšinou až rad dní po elektrickom výboji a búrke, ktorá ho spôsobila.

 

Až po tak dlhej dobe od priechodu elektrického prúdu cez steblá rastliny zoslabnú natoľko, že nedokážu udržať svoju vlastnú váhu a ohnú sa k zemi. Na rozdiel od predchádzajúceho procesu slabnutie stoniek, ktorý trvá niekoľko dní alebo dokonca týždňov, proces ich sklonenia k zemi - vlastná vizualizácia obrazca kruhu v obilí - môže byť kratšia ako hodinu, dokonca len niekoľko minút (domino efekt, butterfly efekt)

 

Preto si už naklonenie, ohnutie stebiel k zemi, a objavenie kruhu v obilí, nikto nespája s búrkou, ktorá pôsobila na popisovanom mieste pred mnohými dňami. Bezprostredne po búrke poľnohospodári počas obhliadky poľností a kontroly napáchaných škôd, ani žiadne významnejšie poškodenie objaviť nemusia, zato o niekoľko týždňov neskôr, často za nádherného počasia, steblá obilia sa začnú masívne pokladať na zem, spočiatku síce iba niekoľko metrov štvorcových (na najviac poškodených miestach), neskôr sa pridáva ďalšie a ďalšie až nakoniec leží na zemi desiatky percent, niekedy aj viac ako 90% celého poľa. Oveľa podrobnejšie vysvetlenie aj zdokumentovanie tohto javu sa nachádza alebo bude na stránke chronológia a podstránkach.

 

 

"Expozičná automatika"

Závislosť doby, ktorá uplynie od vplyvu výboja blesku do štruktúry obilia, a dobou kedy sa steblá ohnú k zemi, na intenzite expozície

Ďalšou veľmi podstatnou skutočnosťou je, že ku skloneniu, ohnutiu stebiel obilia k zemi v dôsledku i len jediného výboja blesku vôbec nemusí dochádzať v jednom okamihu, alebo dajme tomu počas jediného dňa, naopak. Pomerne často popisovaným javom aj u kruhov v obilí je, že niektoré z nich boli časom "dotvorené", až po niekoľkých dňoch. Samozrejme z naznačenej teórie veľmi pochopiteľne vyplýva, že sa na menovanom "dokončeniu", rovnako ako na vytvoreniu predchádzajúceho obrazca, ani v jednom prípade nezúčastnil žiadny "ľudský faktor". Odlišnú dobu objavenia niektorých častí obrazca spôsobila iba odlišná "intenzita expozície". Okrem toho ale veľmi často dochádza k tomu, že po prvotnom

Nine circles & associated pathways, at Eltopialtopiaociated pathways, at Eltopia

Washington (USA) which occurred during the night

of June 18-19, 1998. [photo taken June 21, 1998]

Eltopia, Washington formation re-photographed

3 weeks later, after the circle-making energy

system had revisited the field.

objaveniu obrazca, ktorý bol zasiahnutý najväčšou dávkou elektrickej energie, sa najprv v jeho blízkosti, neskôr aj vo väčšej vzdialenosti začnú objavovať nepravidelné tvary, na zem položené obilie, vzniknuté z celkom rovnakej príčiny, ale zasiahnuté menšou energiou, a nachádzajúce sa vďaka svojej nepravidelnosti absolútne mimo akýkoľvek záujem prieskumníkov pravidelných obrazcov. Dve sprievodné fotografie je možné nájsť na stránke bltresearch.com. S informáciou, že v druhom prípade energia obrazec navštívila druhýkrát, netreba polemizovať, pretože to samozrejme pripustiť možné je. Obilie sa ale chová úplne rovnako aj bez akejkoľvek ďalšej návštevy akékoľvek ďalšej energie, celkom postačuje iba jej jedna jediná návšteva. Prvý a jediný, posledný výboj blesku alebo sústava výbojov, v rozmedzí neprevyšujúcom jednu sekundu. Môže viesť k postupnému ohýbaniu stebiel na zem, poškodeniu, oslabeniu obilia po celý zvyšok vegetačného obdobia. Každý čitateľ uvedenej informácie by sa mal opýtať: keď "Circle Making energy has revisited the formation" (energia, ktorá obrazec vytvorila, ho znovu navštívila), prečo nevytvorila ďalšie circle - kruhy? Autori uvedeného textu tak vlastne nevedomky čitateľom, aj sami sebe, podsúvajú informáciu, že vytváranie RDF - nepravidelných obrazcov, prostredníctvom "Circle-Making energy", energie utvárajúcej kruhy, je niečo úplne prirodzeného. Má pravdu, predseda! Steblá obilia sa môžu postupne klásť na zem všade okolo, na celom poli, celkom nepravidelne, až do zberu, vrátane miest ktorá nebola viditeľným výbojom blesku vôbec zasiahnutá. Jediný výboj alebo sústava výbojov v odstupe väčšinou nepresahujúcim jednu sekundu, stačí k dokonaniu toho všetkého (pozorované, fotografované). Okrem toho môžu byť jeho dôsledkom niektoré ďalšie sprievodné javy, napríklad nerovnomernosť dozrievania. Tá môže nastať aj u obilia, ktorého steblá sa takmer vôbec nesklonia k zemi, tiež predovšetkým vďaka zásahu elektrickým prúdom. Na rovnakej stránke je možné nájsť aj ďalšiu fotografiu s popisom, pojednávajúcu

Two formations at West Overton, Wiltshire (UK). st Overton, Wiltshire (UK).

The large ring encircled the Overton Road "T"

junction -- and the long pictogram, which occurred

subsequently, itself gained another circle the night

after the rest of the pictogram had formed.

práve o jave rozširovania obrazca. Po 12 rokoch už ťažko bude možné dohľadať svedectvo, koľko búrok a bleskov na mieste prebehlo. Opäť je ale možné vysloviť predpoklad, že za určitých okolností všetko, čo sa na poli odohrávalo od prvých náznakov ohnutia stebiel k zemi, až do zberu. Najprv sa objavil kruh, niekoľko týždňov po ňom cestička ubiehajúce do poľa s obilím, a až ako posledný menšie obrazec na konci. Môže sa jednať o následky jediného, aj keď viacnásobného výboja (1st Return Stroke a po ňom v priemere 4 až 8 Subsequent Strokes, pozri Blesky ), ktorý na poli "exponoval" všetky obrazce aj ich prepojenie, aj keď rôznou intenzitou expozície. Vzhľadom na to, že kruh okolo T - križovatky bol objavený naraz, je možné predpokladať, že na všetkých poliach bola pestovaná totožná plodina, aj keď nemusí byť pravidlom. Po krátkom pobyte na Googli je možné získať napríklad zo stránky www.noufors.com alebo freethinkradio.com obrázok kruhu v obilí vľavo, autor nezistený, to isté miesto, zatiaľ len samotný kruh, bez dodatočného pokračovania. 

 

 

 

Týka sa všetkého poškodeného, na zemi ležiaceho obilia

Ešte raz treba zdôrazniť: deje popísané nielen v oddieloch

Mimikry a AUTOMATIKA EXPOZÍCIE, ale na celom webe aj všetkých podstránkach www.cropcirclesonline.com a na príbuzných webových stránkach, ktoré budú časom sprístupnené, sa týkajú všetkého poškodeného, na zemi ležiaceho obilia na svete. Ku skloneniu, ohnutiu stebiel k zemi, dochádza takmer vždy so značným časovým odstupom od výboja blesku (týždne, mesiace). K utvoreniu pravidelného obrazce, ako kruhu v obilí, dôjde podľa veľmi hrubého odhadu asi tak v jednom prípade z niekoľkých miliónov. Oveľa podrobnejšie zdokumentovanie konkrétnych prípadov časového vývoja poškodenia, nakláňania a ohýbania stebiel obilia k zemi, po výboji blesku i dejov odohrávajúcich sa v rastlinných tkanivách po prechode elektrického prúdu, sa nachádza na stránke chronológia a podstránkach, ale aj inde, napr EFP (vplyv prechodu elektrického prúdu na bunki, tkanivá a časti rastlín, Elektro-fytopatológia)

 

 

Domino efekt, motýlie efekt (Butterfly)

Ďalšou veľmi zaujímavou a udivujúcou skutočnosťou, ktorú je možné prostredníctvom popisovanej teórie expozície a postupného slabnutia rastlín vnútri obrazce kruhu v obilí pomerne ľahko vysvetliť, sú často sa vyskytujúce pravidelne cez seba poskladané zväzky stebiel, celkom očividne nezhotovitelné akýmikoľvek ľudskými postupmi F_1 F_2. Steblá totiž vydržala až do najvzdialenejšej možnej doby vzpriamené, iba sa vplyvom postupného slabnutia mierne naklonila, takže v poraste sa najskôr vytvorili zväzky niekoľkých stoviek navzájom sa podopierajúcich stebiel. Stále stoja približne kolmo hore, aj keď už len tak tak, tiež vďaka tomu, že sa podopierajú navzájom. Rastliny a ich časti, ktoré sa navzájom dotknú, sa k sebe prichytia merateľnú silú vďaka povrchovému napätiu vody. Tým sa pomerne labilná štruktúra slabnúcich rastlín opäť na nejaký čas ustáli a ochráni navzájom pred rýchlejším pádom k zemi. Proces zviditeľnenia obrazca kruhu v obilí je preto stále oddialený.

 

Vtom z ničoho nič priletel motýlik, posadil sa na jeden z nich. Doteraz stojaci zväzok stebiel sa začne pomaly nakláňať, avšak stále odoláva. Až keď uhol náklonu prekročí určitú hranicu, niekoľko desiatok stupňov, príťažlivosť ho už celkom premôže, a on potom klesne pomerne rýchlo k zemi. Pritom zavadí najmenej ešte o jeden, ale skôr o niekoľko ďalších, ktoré preto už žiadneho motýľa nepotrebujú. Nakoniec sa ich zväzky poskladajú síce čiastočne náhodne, napriek tomu aj veľmi pravidelne cez seba vďaka domino efektu, keď počas pomerne krátkej doby padali cez seba jeden zväzok po druhom. Obrazec kruhu v obilí je tak definitívne zviditeľnený, až nepochopiteľne rýchlo, a zdanlivo bez pôsobenia akejkoľvek viditeľnej a známej sily, ak by bol náhodou pozorovaný - podobné svedectvá existujú. Pretože je možné považovať za takmer vylúčené, že jeden taký padajúci zväzok zo sebou strhne iba jeden ďalší, ale skôr dva i viac, je možné dokonca takýto proces skôr prirovnať k reťazovej reakcii. Samozrejme stačí reťazová chemická reakcia. Na atómovú bombu už nie je vôbec potrebné si hrať. Rovnako už aj tak má väčšina čitateľov hlavu napchatú na prasknutie.

 

Na pohone Domino Efekta sa môže podieľať aj prúdenie vzduchu, vyvolané padajúcimi zväzkami stebiel. Demo sa bude nachádzať tu. Zvírené prúdenie vzduchu, a prachu, môže vyzerať ako neznáma sila, vystupujúca z hlbín zeme, a pozorovatelia popisovaného spôsobu vytvárania kruhu v obilí sa preto môžu tváriť trocha vyjavene až užasnuto. Ono im totiž naozaj skoro nič iné nezostáva.

 

V niektorých prípadoch je na fotografiách kruhov v obilí možné dohľadať pravdepodobne podobným spôsobom vzniknuté zväzky stebiel, ktoré sa ani nezrúcaly na zem. To mohlo byť spôsobené napríklad častejším striedaním vysoko vlhkých a naopak suchých období, počas ktorých sa takto dočasne vytvorené štruktúry mohli určitým spôsobom spevniť, prichytiť sa k sebe navzájom prostredníctvom povrchového napätia vody, a takto dotýkajúce sa časti sa k sebe môžu aj čiastočne prilepiť, vďaka odparovaniu vody, vylučovaniu solí, lepkavých látok a čiastočnému prenikaniu extracelulárnych tekutín. Na fotografiách je potom možné identifikovať štruktúry, ktoré by mohli byť ešte stojace zväzky obilia, ktoré doteraz neleží na zemi, alebo leží na zemi len sčasti.

 

Ako iniciátor butterfly efektu môže samozrejme sem tam zapôsobiť aj akýkoľvek zatúlaný čmeliak .

 

 

Možné námety pre prieskumníkov kruhov v obilí:

Kde hľadať kruhy v obilí:

tam, kde boli búrky, najlepšie priamo na mieste lokalizovaného výboja blesku v poli; lokácie je možné dohľadať na internetových stránkach, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, kto hľadá, nájde. Je možné aj pozorovať pole po búrke a čerstvý zásah blesku zistiť zo stavu blízkosti stojacich stromov. Čerstvý zásah blesku možno bezpečne rozoznať podľa farby dreva. F-1-2 V niektorých prípadoch možno po určitej dobe na niektorých miestach v poli možné rozoznať miesto, ktoré bolo zasiahnuté, ešte pred tým, než sa steblá definitívne ohnú k zemi. chronológia

 

Kedy hľadať kruhy v obilí:

1. nikdy nie počas búrky. Takí prieskumníci by mali veľmi malú trvanlivosť a museli by byť veľmi často obnovovaní.

 

2. najlepšie dlho po búrke - aspoň niekoľko hodín, keď už sú elektricky nabité mraky v bezpečnej vzdialenosti, alebo už vôbec neexistujú. Najčastejšie sa dostavia prvé náznaky naklonenia, ohnutia stebiel k zemi, až za niekoľko dní, aj týždňov po výboji blesku. Môžu sa ale vyskytovať aj prípady, kedy k skloneniu, ohýbaniu stebiel k zemi dôjde prakticky okamžite po výboji. Príčinou môžu byť mimoriadne silné zrážky, ktoré mohli prispieť jednak k zvýšenému mechanickému namáhaniu rastlín, jednak k vyššiemu vedeniu prúdu rastlinami aj po povrchu zeme a tesne pod ním. Na veľmi rýchlom skloneniu, položeniu, ohnutiu stebiel k zemi, sa tiež mohol spolupodieľať efekt dvoch výbojov (viď nasl.).

 

3. V niektorých prípadoch dôjde k položeniu, ohnutiu stebiel obilia k zemi, až veľmi dlho po búrke - dva mesiace i dlhšie. Tiež nie je vylúčené, ale nemusí to byť pravidlom, že k ohnutiu stebiel k zemi, došlo niekedy hlavne vďaka tomu, a v oveľa väčšej miere ako na okolitých poliach, že zásahy blesku navštívili to isté pole dvakrát, pri úplne nezávislých búrkach, vzdialených časovo najmenej niekoľko dní, ale aj týždňov od seba. (Veľmi ojedinelý zjav!) Táto možnosť je oveľa podrobnejšie popisovaná na stránke efekt dvoch výbojov. Prvý výboj len pripravil určitú nešpecifikovane veľkú plochu, alebo niekoľko plôch, niekoľko árov až hektárov oslabeného obilia, postupne stále viac slabnúceho, ktoré by ale aj cez toto oslabenie vydržalo až do zberu, alebo len so zanedbateľným percentom, stebiel ohnutých k zemi. Druhý zásah blesku o niekoľko týždňov neskôr už ale má podstatne viac devastujúce účinky, pretože dopadá do štruktúry oveľa menej odolnej a pevnej, dokonca tým slabšej, čím väčšie je časové rozpätie medzi opisovanými udalosťami. Sklonenie, ohnutie stebiel k zemi preto môže po druhom výboji nastať takmer okamžite, podstatne výraznejšie následky môžu mať aj len silové účinky dopadajúceho výboja - rázová a tlaková vlna, ktorých pôsobenie by inak nepoškodené obilie prečkalo prakticky bez akejkoľvek pozorovateľnej zmeny. Rovnako tak len samotný druhý zásah blesku, bez predchádzajúcej "pred expozície" výbojom niekoľko týždňov predchádzajúcom, by sám napáchal len podstatne menej škody, alebo dokonca len zmeny až do zberu ani vizuálne, a snáď ani laboratórne nezistiteľné.

 

Time - lapse - camera

 

 

4. ako veľmi zaujímavá možnosť sledovania procesu utvárania kruhov v obilí sa ponúka inštalácia time-lapse kamery , a nestarať sa viac. Napríklad niektoré fotoaparáty Canon je možné naprogramovať tak, že fungujú nielen ako solídne time - lapse kamery, ale okrem toho zachytia vinníka - blesk priamo "pri čine". Pri inštalácii dvoch takých zhodne naprogramovaných kamier v neveľkej vzdialenosti od seba, meter alebo dva, podobne ako pri snímaní stereofotografie, zameraných na lán obilia pre účely snímania stereo záberov, by bolo možné prostredníctvom metód stereofotogrametrie určiť miesto dopadu výboja alebo výbojov s presnosťou na centimetre.

 

5. Aspoň dodatočná inštalácia time - lapse kamier po objavení obrazcov kruhov v obilí, alebo sledovanie blízkeho i vzdialenejšieho okolia obrazce kruhu v obilí, aspoň v niekoľkodňových intervaloch. Radšej z úctivej vzdialenosti, pozri varovanie, fotografovanie z diaľky, pokiaľ možno z nadhľadu úplne postačuje. Po roku 2012 a nasledujúcich by malo byť tou najzákladnejšou povinnosťou každého len trochu seriózneho prieskumníka kruhov v obilí. Ak niekto taký na svete vôbec existuje. Pole ale navštevovať čo najmenej, k pozorovaniu vybrať len tie, ktoré bude možné sledovať z úctivej vzdialenosti. Treba zdôrazniť, že samotný geometrický obrazec je pre účely následných výskumov takmer nezaujímavý, je nutné sa zamerať predovšetkým na jeho bližšie i vzdialenejšie okolie, ktoré sa na prevažnej väčšine snímok kruhov v obilí takmer nikdy neobjavuje!

 

Podrobnosti o doterajšom nasadenie Timelapse kamier vo výskume "procesov na poliach", a ich možné využitie v budúcnosti sa niekedy bude nachádzať tuná.

 

 

 

Somerton, Somerset 27th Jul 1996

Pravidelné obrazce kruhov v obilí

kombinované s nepravidelnými

Tu fotografie kruhov v obilí z roku 1996, z rozsiahleho archívu Lucy Pringle. Pokiaľ budú z obrázku úplne vynechané kruhy v obilí, jedná sa o úplne bežné, typické poškodenia porastu zásahom blesku. Typická je predovšetkým skutočnosť, že poškodenie sleduje smer podľa koľají po traktora, kadiaľ vedie elektrický prúd, a kde sa indukuje najviac elektrickej energie. Najmarkantnejšie je poškodenie v blízkosti koľají u kraja pole, a tam, kde sa traktory otáčajú - často dokonca s vypnutým diferenciálom. Pôda je tam najviac rozjazdená, drží sa v nej oveľa dlhšie voda ako v okolí, má vďaka tomu oveľa nižší elektrický odpor, prebiehajú tam najväčšie prúdy a rastliny sú vďaka tomu najviac poškodené.

 

Fotografie kruhov v obilí, pôvodne získaná z neznámeho zdroja, podľa označenia pochádza z lokality Denton, Garsington. Neskôr identifikované na stránke Oxfordshire Centre for Crop Circle Studies. Bola zhotovená 3. júla 1996. Okrem obrazca kruhov v obilí na nej možno zreteľne rozoznať tri hromozvody - stĺpy elektrického vedenia, ktoré sa môžu veľmi účinne podieľať na "prilákaniu" bleskového výboja. Vedľa obrazca kruhov v obilí, v miestach pod ním, vidíme typické, nepravidelné poškodenie porastu bleskom, je vidieť, že tam dopadali niektoré pobočné alebo následné výboje. Možno slabšie, mohli byť "odvanuté" tlakovou alebo rázovou vlnou. Tvar aj miesto dopadu iskrového, plazmového výboja, čo je aj blesk, je možné ovplyvňovať okrem elektromagnetického a elektrostatického poľa aj prúdom vzduchu, čo tlaková aj rázová vlna sú. Súbežné ramená výbojov aj následných výbojov sa okrem toho môžu navzájom ovplyvňovať elektrostaticky aj elektromagneticky. Výboj blesku je možné porovnať na elektrónový lúč vo vákuovej obrazovke. Na mieste je prítomné obrovské elektromagnetické a elektrostatické pole, ktoré môže lúč vychyľovať ako v obrazovke osciloskopa - elektrostaticky - alebo televízora - elektromagneticky. Dopadajúce následné výboje sa ale môžu aj ovplyvňovať navzájom. Napríklad v knihe Lightning: Physics and effects, Uman, Rakov, v kapitole 8, "Winter lightning in Japan" je možné sa dočítať na str 313 o pozitívnych výbojoch CG (mrak-zem), ktorých následné výboje nedopadajú nikdy do rovnakého miesta, ale vždy v určitej vzdialenosti od predchádzajúceho miesta dopadu. K niečomu podobnému nemusí občas dochádzať len v zime, a len v Japonsku. Každý kruh na sprievodnom obrázke, menšie a menšie postupne ďalej od prvého základného, je možné považovať za "new termination on ground".

str 313: Interestingly, Ishii et al. (1998) observed that subsequent strokes in multiple-stroke positive flashes in winter storms in Japan always create a new termination on ground.

 

Na videozáznamoch a fotografiách umelo vyvolaných bleskov je možné pozorovať, že sa kanál bleskového výboja pohybuje v smere vetra. V niektorých prípadoch tak kanál pred dopadom následného výboja môže uraziť niekoľko desiatok, výnimočne aj stovky metrov. blesky , fyzika . Umelo vyvolané blesky, Artificial Lightnings: Ak elektrostatické pole namerané pod mrakom dosiahne dostatočných hodnôt, je do mrakov vystrelená raketa s pripevneným uzemneným drôtom. UNIVERSITY OF FLORIDA LIGHTNING RESEARCH GROUP - www.ufl.edu (fotografia vľavo) - veľmi významný zdroj informácií a odkazov na publikácie o fyzike výboja blesku, fotografie, videá. Pravá fotografie - titulná stránka Martin Uman : The Lightning Discharge

 

 

 

Poškodené obilie ležiace na zemi, bežne existujúce na poliach

nepravidelné obrazce poškodeného, oslabeného, na zemi ležiaceho obilia

ďalšie podrobnosti na stránke Poškodené obilie , ležiace na zemi

Výboje bleskov do polí a v ich blízkosti sú takmer jedinou hlavnou príčinou, viac ako 99% poškodeného, na zemi ležiaceho obilia na celom svete.

 

repka počas zberu

Niečo medzi 0,5 až 1,5 miliónov km2 poškodeného, na zemi ležiaceho obilia ročne na celej zemeguli. Nielen obilia, ale aj mnohých ďalších kultúrnych plodín, náhodne napr repka, mak. Nielen poškodeného, položeného na zem, ale aj inak výrazne poškodeného - rastliny môžu byť úplne mŕtve, alebo len napadnuté škodcami, či už rastlinného alebo živočíšneho pôvodu - baktérie, vírusy, plesne, huby, parazity. Napadnutia škodcami je v tomto prípade samozrejme iba druhotné, pretože  zdravých, elektrickým prúdom nezasiahnutých rastlín by sa vymenovaní škodcovia ani nedotknuli. Znovu treba opakovať, že sily, výbojom na mieste vytvorené, boli nepredstaviteľné, mechanické - možno prirovnať k veľmi silnej explózii, desiatky až stovky kg TNT aj viac, ale aj elektrostatické a elektromagnetické, o rovnakej alebo aj vyššej energii.

Mak - 2008, rovnaká lokalita. Vľavo 6. júla, ďalšie dve 3. augusta.

Strom - lipa malolistá (Tilia Cordata) - "identifikácia páchateľa"

 

 

Hoci všetky vymenované sily boli naozaj mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť, bezprostredne po výboji ani po búrke nemusí na celom poli ležať na zemi ani steblo. Bolo by možné nájsť len mikroskopické zmeny v tkanivách rastlín, prípadne niekoľko sežehnutých, spálených jedincov. Až časom ...

 

Kruhy v obilí, ako aj akékoľvek iné pravidelné interferenčné, fraktálové alebo kombinované obrazce, sú iba nepatrným zlomkom tohto javu, a vznikajú pravdepodobne len pri veľmi zriedkavej súhre niekoľkých náhod, ku ktorej dochádza naozaj iba veľmi ojedinelo, za podmienok, ktoré zatiaľ nie sú a ani v najbližšej dobe všetky nebudú pravdepodobne dostatočne uspokojivo a vierohodne objasnené a vysvetlené. Môžu byť len veľmi približne a čiastočne odhadnuté, a laboratórne, prípadne počítačovo simulované.

 

Značný vplyv tesne pred skloněním, ohnutím stebiel k zemi môže hrať vlhkosť - aj mierna prehánka alebo mrholenie, alebo dokonca len ranná rosa. Ďalšie informácie na stránke domino efekt .

 

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

 

Kruhy v obilí - záhada odhalená.

 Raz a navždy, naveky a úplne.

Neskutočne primitívne, až by sa dalo povedať trápne smiešne, alebo dokonca debilné vysvetlenie. Milovníky UFO, záhad, parapsychológie, lietajúcich tanierov, neznámych a neexistujúcich energií, znamení alebo síl a myšlienok zo záhrobia a podobných nezmyslov sa môžu nechať transportovať do nenávratna (nekonečna).

 

Inými slovami, môžu tiahnúť do riti.

To isté je možné vyhlásiť o mimozemšťanoch.

Vrátane Marťanov od Paroubka. Tiež môžu tiahnúť do rici.

poznámka: Paroubek - pomerne bezvýznamný český idiot

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie veľmi dôkladne experimentálne preveril

 

Jan Ledecký