Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning

Princíp objasnený.

Kruhy v obilí.

Vysvetlenie spôsobu vzniku.

crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

Crop Circle Puzzle zostavené ...

Kruhy v obilí sú vytvorené elektrinou z výboja blesku. Rastliny sú počas neho čiastočne poškodené. V rastri poľných plodín je potom zobrazená simulácia fotografického záznamu siločiar elektromagnetického poľa.

Kruhy v obilí vytvára elektrina blesku tým, že rastliny čiastočne poškodí. Zmenou štruktúry rastra poľných plodín je potom umožnená vizualizácia magnetického záznamu siločiar elektromagnetického poľa.

 

Oznámenie zakódované do kruhov v obilí ich veľkým tvorcom.

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

Fenomén kruhov v obilí odteraz plne objasnený. Navždy.

Fascinujúca, plne postačujúca, prvá skutočne vedecká, celkom nová teória, používajúca iba prírodné zákony.

Ohromujúce tajné kódy a mystické znamenia kruhov v obilí rozlúštené. Raz a navždy, a všetky.

 

Všetok význam ich oznámenia ľudstvu je totiž iba jeden jediný - úplne žiadny.

 

Snáď s jedinou výnimkou - ich jediný a skutočný veľký tvorca sa nám ich prostredníctvom možno snaží oznámiť:

"Nikdy nechoďte na polia, keď ja tvorím. Mohli by ste totiž presne v tom okamihu prvýkrát v živote, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou ale súčasne aj naposledy, na vlastné oči uvidieť, a možno dokonca aj pochopiť, ako to robím."

 

Niektoré, prevažne mechanické následky jeho činnosti bude možné pozorovať tu .

 

O_K_A Všetky matematicko - technicko - geometricko - mechanicko - fyzikálno - astronomicko - astrológicko - vesmírne - ako aj akékoľvek iné princípy, ktoré boli vďaka ich dekódovaniu dosiaľ ľudstvu predložené, je preto možné celkom bez najmenšieho zaváhaňia označiť za naprosté nezmysle. Majú asi rovnaký význam, ako by sa niekto pokúsil dekódovať obrázky z kaleidoskopa. Tiež sa nikdy neopakujú, iste by ale v nich bolo možné nájsť veľmi veľa veľmi presných prevažne matematických, fyzikálnych, ale aj akýchkoľvek iných zákonitostí a princípov.

 

Napríklad že obvod pravidelného šesťuholníka je pomerne presne rovný šesťnásobku dĺžky jednej jeho strany, zatiaľ čo obvod osemuholníka dokonca osemnásobku ...

 

Mimochodom, každý kruh v obilí má v sebe pomerne presne zakódovanú numerickú hodnotu čísla π (pí). Skutočne, obvod ktoréhokoľvek kruha v obilí, ktorý sa kedy na svete objavil, rozvinutý do priamky, má dĺžku zodpovedajúcu 3,1415 ... násobku jeho priemeru ...

 

 

Záhada kruhov v obilí definitívne vyriešená ...

Jedine reálne prírodné princípy vzniku, jednoducho zistitelné, overitelné aj predvídateľné.

Dokonca (!!!) veľa rokov nazad spätne overiteľné.

Stačí sa opýtať meteorológov, alebo Siemens - Vaisala

 

 

 

Časová os

 

13. február 2008 - štartuje úplne nový, komplexný, interdisciplinárny vedeckovýskumný projekt štúdia poškodenia plodín a slabnutia, poškodenia a oslabenia obilia následkom priechodu elektrického prúdu.

 

Veľmi dôležitá poznámka - celý naozaj veľmi rozsiahlý výskum od počiatku ani v najmenšej miere nezahŕňal akékoľvek skúmanie kruhov v obilí

 

13. február 2009 (ale aj o niečo skôr) - prvé výsledky výskumu publikované na internete, presne jeden rok od začiatku výskumu, len veľmi nenápadná zmienka

 

13 . august 2009 - od tohto dátumu, postupne publikované ďalšie zaujímavé výsledky výskumu, deň za dňom, mesiac za mesiacom? Publikované iba len na internete, žiadne ďalšie zverejnenie, tlač, noviny, médiá.

 

 

Základné, ale aj detailné informácie o poškodeniu, slabnutiu plodín tu

 

Šokujúce odhalenie! Aféra Crop Circle Gate (Crop Circle Gatee)...

 

13. august 2010 Konečný dátum, od ktorého ľudstvo (pravdepodobne) vie a rozumie spôsobu, akým sa formuje a vzniká jav zvaný kruhy v obilí. Aj keď sa stále zatiaľ pozdáva, že o tom všetkom ešte stále celé ľudstvo ešte stále vie, alebo lepšie povedané chce porozumieť, naozaj celkom úplné hovno...

 

(Crop Circles, CC, agrosymboly, agroglyphes, piktogramy)

 

Od tohto dáta možno vidieť stránky note for commandant aj warning ,

ako aj veľa ďaľších informácií na ďaľších odkazovaných stránkách.

 

koniec časovej osi

 

 

 

Len pre porovnanie 

Úplne nakoniec, len ako zaujímavosť. Počas výboja blesku je v kanále blesku, ktorého približná šírka je 5 - 10 mm, objemová koncentrácia energie, tj energie vyžiarená v určitom objeme priestoru za jednotku času, porovnateľná s procesom, ktorý sa odohráva počas explózie supernovy...

 

Aspoň počas najstrmšej časti nábehovej hrany prúdového impulzu výboja blesku.

 

Je možné, že príroda tak ľuďom prostredníctvom obrazcov kruhov v obilí chce predviesť, čo sa odohráva v miestach, na ktoré sa nikdy nikto nepozrie, snáď jedine vo fantázii sci-fi poviedok, románov a filmov. Povrch, vnútro aj plynný obal supernovy, počas jej výbuchu, aj pred ním, aj po ňom. foto_wilsonovy_komory-a-dráhy_sem Povrch čiernej diery, priestor pod ním, priestor nad aj pod horizontom udalostí. Deje ku ktorým dochádza medzi horizontom udalostí a povrchom čiernej diery, deje ku ktorým dochádza na povrchu hviezdy, nad ním aj pod ním. Procesy ku ktorým dochádza v bezprostrednej blízkosti aj vnútri nukleárneho alebo termonukleárneho výbušného zariadenia v čase tesne pred, počas explózie aj po nej, aj akéhokoľvek konvenčného výbuchu. Deje ku ktorým dochádza pri zrážke planét, hviezd, čiernych dier. Fyzikálne deje a sily, ku ktorým dochádza v bezprostrednej blízkosti elektrónového obalu atómov počas vzniku novej, zmeny alebo rozpadu chemické väzby. Deje a sily, ku ktorým dochádza v bezprostrednej blízkosti atómového jadra počas jeho rozpadu alebo počas rôznych jadrových reakcií vo vnútri neho. Deje a sily, ku ktorým dochádza pri strete a reakciu alebo anihilácii dvoch častíc alebo antičastíc. Symetria a geometria pochodu, počas ktorého dochádza k premene hmoty v energiu, alebo naopak. Geometria a symetria, časové priebehy, sily a energetické zmeny všetkých uvedených procesov. Procesy, ktoré sa odohrávali v priebehu, pred a po Veľkom tresku v stave hmoty a energií, ktoré sa tam nachádzali.

 

Jedno miesto naviac

Ešte jedno miesto sa nám pravdepodobne s pomocou kruhov v obilí príroda snaží zobraziť. Miesto, na ktoré sa ani dlho v budúcnosti nikto nepozrie, ani v jeho bezprostrednej blízkosti nebude nič pozorovať, skúmať a merať. Miesto, kam dopadá výboj blesku, a všetko čo sa tam odohráva, od Preliminary Breakdown, až do dlhého pokračujúceho prúdu, po poslednom Return Stroke. Explozívne rozpínanie vzduchu a plazmy, mechanické, elektrostatické a elektromagnetické prejavy, rezonančné a interferenčné efekty, ktoré sa tam odohrávajú. Prenos niekoľkých megawatthodin elektrickej energie medzi miestami vzdialenými niekoľko kilometrov počas doby kratšej ako desať milióntin sekundy.

 

Zhrnutie nakoniec

(Miestami už menej vážne)

Kruhy v obilí odo dneška raz a navždy pochopené.

Fascinujúca, obsiahla, prvá reálna a jedine vedecká ,

realistická, kompletne nová teória.

Základný výskum.

Ohromujúce kódy kruhov v obilí odhalené. Všetky a navždy.

Veľa podrobností sa nachádza na ďalších stránkach .

 

Kruhy v obilí sa práve teraz stávajú reálne vysvetlitelným fenoménom, za použitia iba reálnych prírodných vied a vedeckých postupov. Biochemické, fyzikálne, technické, mechanické, chemické a iné, z reálnej vedy  vychádzajúce princípy výskumu. Využívajúce iba a len prírodné zákony. Využívajúce iba a len kompletne overitelné princípy a procesy.

 

Približný, neúplný zoznam vedeckých, technických a výskumných disciplín a metód, (vrátane poľnohospodárstva a botaniky) ktoré je možné použiť na objasnenie princípu vzniku a priebehu akéhokoľvek poškodenia a oslabenia obilia a rastlín po výboji blesku, vrátane kruhov v obilí:

 

Fytopatológia, rastlinná anatómia, fyziológia a morfológia, biológia, biochémia, biofyzika, biomechanika, fyzika, chémia, pedológia, hydrodynamika, štatistika, mikroskopia, spektroskopia, fotogrammetria, elektromechanika, elektrotechnika, elektrostatika, fyzika a dozimetria elektromagnetického a ionizujúceho žiarenia, hydrológia, geofyzika, fyzika rezonancie a interferencie, optika, kryštalografia, magnetohydrodynamika, hydrometeorológia, elektrodynamika, fyzikálna chémia, termodynamika, kvantová chémia, termochémia, hydrostatika, kinetika explózií, dynamika tekutín, fotografia, geometria, toxikológia, speleológia, magnetizmus, elektromagnetizmus, rádiobiológia, mechanika, fotometria, fraktálna geometria, agronómia, aerodynamika, geológia, matematika, archeológia, seizmológia, agrobiológia, agrochémia ...

 

aj mnoho ďalších, často medziodvetvových, prelínajúcich sa a vzájomne prepojených vedných dispiclín.

 

Celkom nová, originálna teória vzniku a formovaní obrazcov kruhov v obilí, úplne prostá od akýchkoľvek náznakov pseudovedy, ezoterických úvah, mysticizmu alebo okultizmu, pavedy, záhadno-nelogických úvah, UFO, lietajúcich tanierov, mimozemšťanov, ktoré inak takmer všetky úvahy dotýkajúce sa obrazcov v obiliu až nerozlučne sprevádzajú.

 

 

Veľmi dôkladná, ale súčasne aj pomerne jednoduchá a pochopiteľná.

Z plných 100% vedecká teória a vysvetlenie vzniku kruhov v obilí,

pripravená k akémukoľvek vedeckému overeniu, skúmaniu a oponentúre.

 

Prvá a jediná teória, ktorá je celkom bezo zvyšku prístupná aj zrozumiteľná širokej verejnosti.

 

Šokujúce!

 

Teória spätne overiteľná prostredníctvom záznamov, ktoré existujú,

ale doteraz nikdy neboli na popisované účely využité.

 

Záhada kruhov v obilí prelomená.

 

Kompletne nová teória, využívajúca klasické vedecké postupy

absolútne oslobodená od akéhokoľvek pseudo vedeckého výskumu, pavedy.

Úžasná, až desivá, šokujúca, súčasne tiež takmer nepredvídateľná teória.

Žiadni duchovia ani strašidlá, ani náznak špiritizmu.

Žiadne ezoterické, mystické alebo okultné sily, efekty, práca alebo experimenty.

Žiadni skurvený mimozemšťania, UFO, lietajúce taniere.

 

Kód kruhov v obilí raz a navždy odhalený.

Kruhy v obilí rozlúštené. Raz a navždy a úplne.

Absolútne žiadne UFO, lietajúce taniere, žiadne známe alebo neznáme lietajúce stroje.

Žiadne neznáme alebo nepredvídateľné sily, žiadne paranormálne vysvetlenie.

Žiadne zázraky, žiadne záhady, žiadne znamenia.

 

Žiadni mimozemšťania, žiadne pokusy o kontakt.

Žiadne vojenské testy, experimenty alebo výskumy.

Žiadne iné podobné vedecké, tajne vykonávané experimenty, testy alebo výskumy.

Žiadne paranormálne alebo telepatické pokusy z vedeckej a technologickej fikcie.

Ani metafyzika, ani parapsychológia.

 

Pomerne neuveriteľné, ale jediné možné pravdivé vysvetlenie. Viac tu.

 

Absolútne žiadne pôsobenie inteligencie (ani intelligence service), ani čo by sa za necht vošlo akýchkoľvek myšlienkových pochodov počas utvárania kruhov v obilí. Samozrejme vrátane tých, ktoré boli zhotovené tzv crop circle makermi, pretože u takýchto jedincov, naozaj veľmi hlúpych a debilných jedincov, by nejakej inteligencie v mozgu nikdy nikto nevybádal, ani keby naozaj veľmi veľa hľadal.

 

Žiadna inteligencia alebo myšlienkové pochody planét, UFO, lietajúcich tanierov, chrobákov, vesmíra, slnka, mesiaca, kozmického priestora, myší, múch, čmeliakov, pavúkov, hmoty, zvierat, rastlín, posmrtnej inteligencie, duchov, materiálov, látok, vírov, atómov, molekúl, hmyzu, kryštálov, podložia, vetrov (vrátane tých zo reďkoviek a kalerábov), baktérií, hnoja, prízrakov, zjavení, kostlivcov, priestora, mimozemšťanov, húb, škodcov, vákua ani akékoľvek inej inteligencie počas vytvárania obrazcov kruhov v obilí.

 

Ani náznak medziplanetárnej inteligencie, žiadna intergalaktická inteligencia, žiadna inteligencia Marťanov (vrátane tých ktorých sa snažil zohnať idiot paroubek), žiadna inteligencia zemegule, žiadna inteligencia rastlín, žiadna inteligencia obilia, žiadna inteligencia pôdy, žiadna inteligencia počasia, žiadna inteligencia rastlinných pletív, žiadna inteligencia zvierat, žiadna inteligencia podzemných vôd, žiadna inteligencia skál, žiadna inteligencia ježkov, žiadna inteligencia klokanov, žiadna inteligencia hlupákov stvárňujúcich kruhy v obilí.

 

Tajomstvo kruhov v obilí odhalené. Naveky.

 

Princíp utvárania veľmi presných, podľa mnohých os súmerných a zrkadlených geometrických útvarov, často fraktálnych, je možné prirovnať k princípu utvárania a formovania snehovej vločky, alebo zostrojenia grafického záznamu intenzity elektromagnetického poľa v okolí vodičov prúdu, alebo elektromagnetov, vrátane parazitných a vírivých (!) sekundárnych elektromagnetických polí a prúdov. Bude inde, vysvetľuje nerozlučne sprevádzajúce sprievodné malé krúžky umiestnené presne v mieste dotyku dvoch veľkých kruhov.

 

 

Záhada kruhov v obilí vyriešená. Definitívne. Absolútne.

ŠOKUJÚCE ODHALENIE!!!

 

Teória zoslaná na všetky prieskumníky javu Crop Circle ako Blesk z čistého neba, (ha-ha-ha), The Bolt from the Blue ;-o

 

Neskutočne primitívne, smiešne vysvetlenie. Ako je možné, že nás to doteraz nikdy nenapadlo? Hovoria si všetky doterajšie "prieskumníky". Veď je to také jednoduché vysvetlenie, ktoré by malo okamžite napadnúť aj každého ozajstného idiota, hlupáka a blba, ktorý sa kedy zaujímal o kruhy v obilí. Stydia sa za to, že dokázali zohrať v doterajších výskumoch iba roľu takých ozajstných idiotov, a že tomu tak zrejme ostane naveky.

 

Teória jasnejšia ako slnko (povrchová teplota slnka je okolo 6000 ° K, teplota plazmy bleskového výboja je okolo 30000 ° K, tj asi 5 ráz toľko).

 

Logické, nielen ľahko laicky pochopiteľné, ale aj vedecky preukázateľné, štatisticky overiteľné, a priamo sa samo ponúkajúce pochopenie a vysvetlenie celého procesa vytvárania kruhov v obilí.

 

Vysvetlenie, ktoré nielen veľmi pochopiteľne vysvetľuje samotnú problematiku vzniku kruhov v obilí, ale súčasne aj veľmi priezračným spôsobom osvetľuje všetky tam sa vyskytujúce tzv anomálie, doposiaľ označované za až nadprirodzené a hrôzostrašné.

 

Kruhy v obilí nevytvára žiadna nadzemská, nadpozemská, vesmírna, kozmická ani mimozemská sila alebo inteligencia, ani akákoľvek iná mysliteľná ľudská alebo živočíšna inteligencia. Iba prírodné a fyzikálne sily, procesy a interakcie medzi nimi, nič iné.

 

Žiadne takzvané "vortexe" (plazmové viery).

 

Žiadne vetry (dokonca ani tie divoké - mám ich! - Jára Cimrman ),

alebo cyklóny, tornáda, dažde, krúpy.

Dokonca ani tie krúpy, po ktorých nasledujú "divoké vetry".

 

 

Žiadne zvieratá (až na tie " ježky "v Milovicích), ani mimozemšťania.

Neide o mimozmyslové alebo nadzmyselné sily alebo vnímania.

 

Neide ani o paranormálne, ufologické, ani akékoľvek iné podobné javy, sily alebo výskumy.

 

Žiadne "ley lines" - dráhy spájajúce staroveké  miesta, alebo geopatogénne, ani dráhy akýchkoľvek energií.

 

S výnimkou dráh, v ktorých prúdi elektrina, plyn alebo voda - akékoľvek inžinierske siete, vrátane drenážnych systémov, do ktorých sa blesky môžu strafiť, a po nich behať, aj v podzemí, ako po tobogane. Niektoré rovné alebo lomené línie, nerozlúčne sprevádzajúce niektoré kruhy v obilí, priamo kopírujú vedenia drenážnych systémov, aj ďalších podzemných línií, akékoľvek ďalšie inžinierske siete. Všetky menované dráhy sa správajú ako veľmi výrazné prúdovodiče.

 

Podobne sa niekedy správajú aj dráhy koľají po traktoroch (tramlines), vďaka tomu že majú v niektorých prípadoch pravdepodobne aj viac než tisícráz vyššiu elektrickú vodivosť proti svojmu okoliu.

 

Tiež dráhy iného druhu - dráhy postupujúcich búrok, pohybujúcich sa v smere prevládajúcich vetrov. Blesky menovaných búrok kruhy v obilí vytvárajú, mnoho kilometrov od seba.

 

Svojim dielom môžu pravdepodobne prispieť aj najrôznejšie archeologické pozostatky, nachádzajúce sa v podzemí, rovnako ako geologické anomálie. V ich dôsledku vznikajú predovšetkým porastové príznaky, cropmarks, veľmi významný a dôkladne študovaný archeologický úkaz. Môžu mať veľmi významný vplyv na spôsob vedenia elektriny v podzemí, a zrejme sa aj podieľajú na štatisticky významnom zvýšení pravdepodobnosti výboja nad niektorými konkrétnymi miestami, podobne ako na prudkom zvedeniu prúdu hlboko do podzemia. Tak nedôjde k výraznému vedeniu po povrchu, a vzniku ďalších nepravidelných poškodení rastlín v poraste, nachádzajúcich sa mimo pravidelný tvar kruhov v obilí.

 

Aj vďaka tomu, že môže dôjsť veľmi rýchlo k vedeniu veľkého množstva elektrickej energie hlboko pod zem. Bez výrazného vedenia po povrche, a teda nepravidelného poškodenia iných rastlín po povrche mimo pravidelný tvar. Energia, vedená popísaným spôsobom tak môže svojim vplyvom vytvoriť "iba" tvar magnetických siločiar, okolo priameho vodiča, ako relatívne pravidelné kruhové tvary, prípadne ich rezonancie a interferencie, čo všetko sa podieľa na výsledných tvaroch kruhov v obilí.

 

Na prednostnom zvedení výboja do určitých lokalít celkom určite majú svoj podiel aj stĺpy a vodiče elektrického vedenia, určite by o tom mohli veľa povedať "súdruhovia z NDR", vlastne "súdruhovia z ČEZ", no predovšetkým v zahraničí pracujúce najrôznejšie silnoprúdové elektrotechnické výskumné ústavy, pracujúce pre výrobcov a distribútorov elektriny a zaoberajúce sa problematikou výroby energie a vedenia VN a vyhodnocovaním následkov zásahov výbojov bleskov do podobných zariadení, v blízkosti nájdených kruhov v obilí.

 

Žiadni duchovia ani kostlivci kruhy v obilí nevytvárajú

(Ani v skrini)

Žiadne sily zo záhrobia.

Nejde o strašidlá, duchy, víly ani bludičky.

Žiadne nadprirodzené bytosti ani sily.

Žiadne "vlny myslenia", ani myšlienkové sily alebo pochody akéhokoľvek živého alebo neživého organizmu, ľudského ani zvieracieho.

Tajné písmo kruhov v obilí dešifrované.

Absolútne žiadne (úmyselné alebo vedomé) pôsobenie akéhokoľvek človeka ani zvieraťa.

Žiadne akcie, energie alebo sily myslenia

 

foto © cropcirclesonline.com, © rýchle pípy

 

Nie je to telekinéza ani podobné sily, ani nadprirodzené schopnosti, ani parapsychológia, ani sily, veda alebo výskumy pohybujúce sa na rozmedzí psychológie a nadprirodzena.

Žiadne medzihviezdne, kozmické alebo vesmírne záhady, pôsobenie, energie alebo sily.

 

Ježkovia tiež kruhy v obilí nevytvárajú

 

Žiadne mimo známe dimenzie sa pohybujúce alebo existujúcej ani akékoľvek

iné pokusy o styk, spojenie alebo komunikáciu.

S jedinou výnimkou - prípad Milovice - Východ. Tí ježkovia, tí nám dávajú ...

Tam evidentne išlo o pokus o spojenie alebo styk.

Tu vyčíňali ježkovia (komunikovali). Výsledok - plocha na zemi ležiaceho - uvaleného - obilia odhadom okolo 8m2

 

Žiadny pohon, energia alebo sila myslenia, myšlienkových pochodov.

Žiadny pohon, energia alebo sila "bytia".

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne pohony, energie alebo sily.

Žiadny pokus o medzigalaktickú, medzihviezdnú alebo mimozemskú komunikáciu.

 

 

Iba jednoduché biologické, biochemické, fyzikálne, chemické a podobné

reálne vedecky vysvetliteľné a úplne prirodzené prírodné príčiny a následky, v priebehu procesu vytvárania kruhov v obilí.

 

SuperNATURAL (anglický termín pre "Nadprirodzené")

absolútne žiadne nadprirodzené procesy sa na vytváraniu kruhov v obilí nezúčastňujú

Absolútne žiadne prejavy čohosi nadprirodzeného, " super - naturálneho ", aspoň tak ako bol tento pojem myslený z pohľadu doterajších, celkom ohromených a nechápajúcich prieskumníkov. Hoci, z čisto lingvistického hľadiska, pojem  supernatural, super - natural, super - natural, anglický výraz pre "nadprirodzený", často sa vyskytujúci v príhovoroch užaslých a ohromených prieskumníkov Crop Circles, ktorí mívajú ich očné bulvy také vyvalené, až im takmer vypadnú.

 

tu malá vsuvka: Aká náhoda - jedna z možností, ako možno do angličtiny preložiť slovo "ohromený" je použitie slova "thunderstruck", ktoré sa ale oveľa častejšie používa vo svojom základnom význame "zasiahnutý bleskom"...

 

späť k pojmu supernatural:

 

Blesk je záležitosťou absolútne a čisto prírodnú (natural), pozemskú, nie-mimozemskú, no okrem toho sa javí v úplne všetkých svojich vlastnostiach, kvalitatívnych aj kvantitatívnych ukazovateľoch "super", ba dokonca najviac, ba dokonca najviac super, absolútne všetky jeho vlastnosti ležia mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Počiatočné napätie medzi mrakom a zemou môže byť vyššie ako niekoľko miliárd voltov. Vrcholové hodnoty prúdu sa môžu blížiť až na milión ampérov. Prenášaná energia - utiahla by veľa nákladných vlakov tisícky kilometrov. Rýchlosť "Return Stroke", hlavného výboja je niečo medzi 1/3 až 2/3c, čo je naozaj dosť, vzhľadom na to, že vyššia rýchlosť ako c sa podľa súčasného poňatia fyziky v nami pozorovanom vesmíri nevyskytuje. Neutrína je možné z podobných úvah vynechať. Koncentrácia energie, vztiahnutá k ploche a jednotke času, je oveľa vyššia ako na povrche aj vnútri Slnka.

 

Jeden centimeter štvorcový povrchu slnka vyžiari za sekundu 6200 J (cm2 s-1 ), jeden centimeter prierezu výboja blesku (počiatočný priemer necelých 5 mm, počas 100 milióntin sekundy, alebo aj počas oveľa kratšej doby vyžiari priemerný blesk približne 5 × 109 J. Ak je výboj dlhý 1km, je jeho povrch 5 × 3,14 × 106 mm2, 15700cm2, centimeter štvorcový povrchu výboja blesku vyžiari necelých 3,2 × 109 J cm-2 s-1, tj približne pol miliónkrát toľko.

 

Objem: Jeden centimeter kubický objemu slnka vyžiari za sekundu energiu asi 10-7 J, (objem slnka 1,41 × 1033 cm3, žiarivý výkon 3,827 × 1026 W) meter štvorcový povrchu vyžiari za sekundu do okolitého priestoru približne 62,86 × 106 J (wiki). Hustota výkonu Slnka je 0,19 mW.kg-1. (Wiki)

 

 

Strmosť nábežnej hrany prúdového impulzu (autorom stránok radená na pomyselné prvé miesto zo všetkých v tomto odseku vymenovaných vlastností, zlatá medaila ) - niekoľko desiatok až stoviek tisíc ampér za  mikro sekundu, jednu jedinú milióntinu sekundy. V prípade Restrike - následného výboje veľmi často viac ako 250 000 A / mikrosekundu. Snáď jedine niektoré lasery môžu mať strmosť nárastu energie vyššiu, ale energia akéhokoľvek na svete zostrojeného lasera je v porovnaní s energiou aj veľmi podpriemerného blesku označiť za "drobúčkú", alebo skôr "maličkú", vrátane toho ktorý bude v Břežanech.

 

Hoci výboj blesku naozaj je SUPER a súčasne aj NATURAL, ani v najmenšom nejde o záležitosť nadprirodzenú, anglicky SUPERNATURAL, je len ju možné nazývať SUPER & NATURAL.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

A nakoniec, pre chvíle oddycha ...

V nasledujúcom texte chvíľami v niektorých odsekoch miestami budú opustené predovšetkým opakovanými pokusmi a pozorovaniami opakovateľne dokázateľné vedecké tvrdenia, vysvetľovania a dokazovania, a text sa bude občas pohybovať na trocha tenšom ľade iba úvah a teórií, miestami skôr pre pobavenie. (Aj keď ...???!)

 

Slnko, plazma

Veľmi podobné objekty ako kruhy v obilí - nie tak dlho trvajúce, ale sekundy, minúty

snáď aj hodiny a možno aj dni, vznikajú na povrchu slnečnej plazmy. Kruhy v plazme.

 

Prebiehajú tam procesy podobajúce sa búrkam, vo výronoch plazmy prebiehajú aj elektrické prúdy, ale možno oveľa silnejšie, než v bleskoch, dajme tomu 1012 - 1015  krát silnejšie. Nikto sa nebude ich pokúšať skúmať zblízka.

 

 

vizuálne v pohybe možno pozorovať napr na http://www.thesuninmotion.com

nejaké základné údaje o slnku tu (po česky)

Slnečná korona, Slnečné erupcie (wikipedia - po anglicky)

 

Slnko a planéty

There exist very, very, very similar objects on sun (or any star) surface.

Veľmi podobné objekty ako kruhy v obilí sa vyskytujú na povrche slnka (aj akejkoľvek inej hviezdy). V slnečnej korone a na povrche slnečnej plazmy totiž prebiehajú také elektrické a plazmové erupcie a výboje, že by sa pôsobením niektorých z nich celá zemeguľa bezo zvyšku vyparila. Ich dopadom do povrchu plazmy na povrchu slnka, ktorá má vlastnosti ďaleko podobnejšie na tekutinu ako pevnú látku, sa vytvárajú obrazce veľmi sa ponášajúce na kruhy na vode, vrátane najrôznejších interferencií a rezonancií. Niečo veľmi podobné sa môže odohrávať aj v prípade toľko obľúbených slnečných škvŕn.

 

 

 

Objekty, pripomínajúce tvarom aj spôsobom vzniku kruhy v obilí, budú niekedy v budúcnosti zaznamenané prakticky na každej planéte a jej mesiacoch, a vo veľmi vzdialenej budúcnosti, ak sa medzitým ľudstvo úplne nevybije, bo ho nepostihne nejaká podobná zničujúca katastrófa, ako napríklad keď roku 2012 skončia stouni, ako přepověděli starí Mayovia na akomkoľvek inom vemírnom mimozemskom planetárnom systéme.

V neorganických a neživých mimozemských materiáloch, ako piesok, sneh, prach, kamenná drvina a podobne.

Pred akýmkoľvek reálnym výskumom tak budú očakávané a predpovedané.

 

Výskumy ale v najbližšej budúcnosti začínať nebudeme, Hawking pred nimi dôrazne varuje, že by nás využili ako stravu, tak ho radšej vypočujeme, aj keď sa s ním v tomto tvrdeniu skôr rozchádzame.

 

Žiadna inteligencia kruhy v obilí nevytvára

 

Je možné sa opýtať Georgino Parúbka, čo bol jeden bývalý, preukázateľne veľmi hlúpy český politik. Pokúšal sa byť zvolený pomocou Marťanov a komúšskych sviní, a vládnuť ich menom. Praskol ako mydlová bublina.

 

Žiadna mimozemská inteligencia, žiadna iná inteligencia, žiadna ľudská inteligencia. rmovanie krMyslené formovanie kruhov v obilí, nie Parúbek. Ale kto vie?

Žiadne "plazma vortexe". Nikto nikdy žiadne nevidel ani nedokázal. ot;vortexe elektrizované trením". Nikto nikdy žiadne nevidel ani nedokázal.

Žiadne vetry, žiadne cyklóny, žiadne tornáda, žiadne dažde, žiadne krúpy.

Žiadne zvieratá ani mimozemšťania.

Žiadni senzibili alebo transcendentálne sily alebo vnímania.

Žiadne paranormálne javy, UFO, žiadne anomálne javy, sily alebo výskumy.

Žiadne ley lines, ani energy lines.

Šifra kruhov v obilí odhalená.

Na vytvorení obrazcov kruhov v obilí sa nepodieľala ani žiadna mimozemská inteligencia, ani akákoľvek iná inteligencia, dokonca ani v najmenšom ľudská inteligencia.

 

Záhada kruhov v obilí odhalená.

Žiadne "vlny myslenia", žiadne sily ovplyvňované myšlienkami akéhokoľvek žijúceho organizmu alebo zo záhrobia pôsobiaceho človeka alebo zvieraťa. Alebo nejakými temnými silami, temnou stranou sily.

 

Sliepka alebo vajcia?

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Nevieme.

 

Čo bolo skôr, kruhy v obilí alebo sliepky? Nevieme.

Prepáčte, na túto otázku vlastne odpoveď poznáme.

To nebola tá správna otázka.

 

Chceli sme sa opýtať na niečo trochu iné.

Byť, alebo nie, to ... Prepáčte, opäť sa vlúdila malá chybička.

 

Čo bolo skôr, kruhy v obilí alebo Stonehenge? To je to, o čo tu beží.

Na túto otázku si po dnešku môže každý odpovedať sám.

 

Posledná šanca

P.S.

Drahí crop circle makeri, pomaly sa blíži posledná šanca,

aby ste sa priznali k tomu,

že ste ani jeden jediný raz za celý svoj skurvený život

nevyrobili ani jediný kruh v obilí.

 

Až na tých niekoľko výnimiek, vyrobených len a len pre tú chvíľu v žiari reflektorov ...

Aj potom sa ale jednalo o výtvory tak príšerné v porovnaní s obrazcami,

zhotovenými ich jediným skutočným autorom - výbojom blesku,

že žiadny i len minimálne inteligentný človek

by vám za vašu prácu nemal zaplatiť ani zlomený groš.

Všetky vaše predchádzajúce "priznania" o tom, ako ste za nocí vyrábali kruhy v obilí,

boli v skutočnosti usmolené v krčme, po vypití veľkého množstva fermentovaných nápojov (vo vašej žargóne oveľa častejšie nazývané ako "chlast").

Alebo ako trochu trápny pokus k oklamaniu prostoduchej pani Bowerovej.

 

Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy

Žiadne nadprirodzené bytosti, úkazy alebo sily.

Absolútne žiadne (aktívne alebo úmyselné) pôsobenie

akéhokoľvek človeka alebo zvieraťa.

Žiadna telekinéza, žiadne podobné sily, žiadne tele- alebo para- sily, veda alebo výskum. Žiadne kozmické alebo vesmírne alebo nadpozemské tajomstvá,

pôsobenia, energie alebo sily.

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne alebo akékoľvek iné

spojenie, prepojenie alebo komunikácie. (S výnimkou prípadu Milovice - východ)

Žiadna moc, energia alebo sily myslenia.

Žiadna moc, energia alebo sily "bytia".

Žiadne interdimenzionálne alebo extra-dimenzionálne

pôsobenie, energie a sily.

Žiadne medzi galaktické, medzihviezdné komunikácie a mimozemšťania.

 

Žiadna z vymenovaných síl kruhy v obilí nevytvára.

 

Iba jednoduché biologické, biochemické, fyzikálne, chemické, mechanické a ďalšie čisto prírodné, s pomocou fyziky vysvetliteľné príčiny a následky.

 

Žiadny senilny hlúpy ... (Idiot nikdy kruhy v obilí nevytváral)

Žiadne žarty ani crop circle makeri.

Ani Doug, ani Dave. Žiadne povrazy ani prkná.

Ani prkná, ani šnúry, ani dosky, ani lanka.

Žiadni prihlúpli, senilní a dementní dedkovia,

ani ich napodobovatelia, obdivovatelia alebo nasledovníci.

 

PRÍRODNÉ JAVY, NATURE, SCIENCE

Iba skutočné prírodné sily, merateľné a hodnotiteľné, využívajúce prírodných pravidiel a zákonov biochémie, biofyziky, fyziky, matematiky, biológie, chémie, mechaniky a ďalších obdobných a z nich odvodených reálnych prírodných vied a odborov sa podieľajú na vzniku ktoréhokoľvek kruha v obilí, ktorý bol kedykoľvek objavený. Aj neobjavený (ktorých je každý rok odhadom najmenej tisíc ráz toľko ako objavených).

 

Fyzikálne sily v spolupráci s chemickými, elektrochemickými a biochemickými procesmi, predtým ale aj len samotné fyzikálne, chemické a elektrochemické sily, vytvorili na povrchu Zeme za dobu jej existencie miliardy najrôznejších kruhov v obilí - Crop Circles, alebo podobným spôsobom vzniknuté obrazce, dávno predtým, než sa vyvinul človek, aj zvieratá a rastliny. Najprv v neživých materiáloch, ako sneh, prach alebo piesok a im podobné štruktúry alebo materiály, neskôr na machnatých alebo lišajníkom porastlých povrchoch, a ešte pozdejšie v rastlinách ako travy alebo predchodcovia obilia.

 

BIG BANG - Veľký tresk

Naozaj ide o Veľký tresk vo výskumoch a oznámeniach.

(Slovná hriečka ... Blesk nasledovaný hromom vyprodukuje naozaj veľký tresk)

 

Podobné procesy vytvárajú objekty podobné kruhom v obilí aj na povrche akejkoľvek hviezdy (akejkoľvek veľkosti) a tesne pod ním.

V týchto prípadoch ide skôr o napodobenie telesa dopadajúceho do kvapaliny

Alebo blesku do vody.

Ani tieto javy nebudeme skúmať zblízka

Tiež na povrchu mnohých (aj keď nie všetkých) planét a ich mesiacov (dostatočnej veľkosti)

Predovšetkým dostatočnej veľkosti - teda s dostatočne hustou atmosférou, ako aj seizmickou a vulkanickou činnosťou.

Napríklad Mars by do uvažovanej kategórie zahrnutý byť mohol, Mesiac už nie. My - teraz žijúci nebudeme nikdy skúmať zblízka, Obama zarazil

(no on tam nebude naveky)

U akejkoľvek hviezdy, v akejkoľvek galaxii, v celom vesmíre.

 

poznámka:

Nie všetkých telies - napríklad náš pozemský Mesiačik zrejme nevykazuje z tohto hľadiska v súčasnosti žiadnu aktivitu, no nemuselo tomu tak byť vždy ...

Rovnako aj oba mesiace Marsa, Phobos a Deimos. Všeobecne vzaté, akýkoľvek "drobček" v slnečnej sústave aj vo vesmíre. Telesá, ktorá neudržia atmosféru a bez vulkanickej činnosti budú na tom obdobne. Zato na povrchu Marsa vetre existujú. Aj keď veľmi riedka atmosféra. Trenie, a tak by sa tam mali vyskytovať aj búrky, aj keď v tomto prípade samozrejme iba piesočné. Kde búrky tam blesky a kde blesky tam kruhy (občas), takže až niektoré nové sondy preskúmajú povrch s dostatočným rozlíšením ...

(Už aj Curiosity by mohla zaostriť svoje objektívy)

Vedecké publikácie sa zatiaľ o pozorovateľnej búrkové činnosti na Marse príliš nezmieňujú. No nejaké náznaky sú - napríklad tu.

 

Čierne diery (Black holes)

Rovnako tak je možné, že kruhom v obilí podobné objekty

aj keď s trochu inými mechanickými vlastnosťami

sa vyskytujú v blízkosti povrcha čiernych dier

Niekde medzi ich povrchom a horizontom udalostí.

Za využitie akýchkoľvek dnes známych princípov fyziky,

nebudeme nikdy schopní zaoberať sa ich prieskumom z blízkej vzdialenosti. To už neovplyvní ani Obama, ani Hawking.

Takže zatiaľ iba nejaké výpočty, alebo bližšie nedefinovateľné gravitačné prejavy.

 

Toto NIE JE žart.

 

 

Vo vesmíri existujú miliardy galaxií, každá obsahuje miliardy hviezd s násobkami miliárd planét a ich mesiacov, a na väčšine každej jednej z nich z nich počas každého z miliárd doteraz uplynulých rokov vzniklo počas každého roka, mienené pozemského - približne 31,557.600 sec, niekoľko tisíc, na väčších objektoch miliónov, objektov vzniknutých obdobným spôsobom a podobajúcich sa na kruhy v obilí, ako obrázky z osciloskopu ( Lissajous ), pružné membrány ( Chladni ), fraktálové obrazce (vločky, vetvenia), kaleidoskop, Kyrlianove a Lichtenbergove obrazce (ďalšie obdoby fraktálov)

 

 

Otázka dňa

Drahí, naozaj veľmi hlúpi, crop circle makeri, zhotovovatelia kruhov v obilí. Podľa uvedenej schémy, počas existencie (nášho) vesmíra v ňom vniklo aj zaniklo odhadom okolo 1030 (alebo ešte oveľa viac) obrazcov

veľmi sa podobajúcich aj obdobne vzniknutých

ako Crop Circles - aj keď už len tie najobyčajnejšie, prosté kruhy, alebo zložitejšie -kaleidoskop & interferenčné & Lissajous & Chladni

 

a ich kombinácie v prache, pieske, snehu a podobných materiáloch, i rastlinných ako obilie, ak ešte aj inde vo vesmíre existovali alebo existujú ...

čierne diery započítané nie sú, ani obilie na nich

1030 je približne 1000 raz toľko, ako má ktokoľvek z nás, aj keď sa jedná o takzvané "objemnejšie exempláre", vo svojom organizme atómov ...

 

Drahí (naozaj veľmi hlúpi) crop circle makeri, ešte stále budete tvrdiť, že ste vytvorili hoci iba len jeden jediný z nich?  (mienené predovšetkým tie na cudzích planétach)

...

...

Upozornenie (Motto):

Aj keby ktorékoľvek tvrdenie na týchto stránkách vyzeralo, že je formulované s absolútnou istotou, treba před ním umiestnit niektoré z týchto úvodných prehlásení:

Je vysoko pravdepodobné, že ...

Pravdepodobne bude možné dokázať, že ...

Nie je vylúčené, že ...

Z niektorých (mnohých) pozorovaní sa zdá (vyplýva) ...

Byť si absolútne istý svojou pravdou dokáže naozaj len blbec, hlupák alebo idiot.

(tak ktorý z nich vlastne, doparoma?)

 

Pre základné zoznámenie s doterajším nazeraním na problematiku kruhov v obilí je možné navštíviť stránku Wikipedia - Kruhy v obilí. Väčšina tam podaných vysvetlení síce spadá takmer alebo celkom do oblasti Pseudoveda (Paveda), tj patrí do Kategórie: Pseudoveda, poslúži ale aspoň ako základné informácie o doterajších pohľadoch na celú problematiku.

 

Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že vysvetlenie, tu znázornené, ani akákoľvek stránka tohto webu, sa v žiadnom prípade nezaoberá pojmami ani odbormi ľudskej činnosti ako Ezoterizmuss, Parapsychológia, Psychotronika, Mimozmyslové vnímanie, Ufológia, Špiritismus, Astrológia, Okultizmus, Věštenie, Povery.

Viera v mimozemšťanov, Mimozemský život, vrátane Mimozemšťania, Astrobiológiaa, E.T. - Mimozemšťan, UFO, Military disc-shaped aircraft, Lietajúce taniere (UFO), návštevníky z Kozmickéhp priestora, Vosmíra, Galaxií, Mliečnej dráhy.

Mágia (okultizmus), Čierna mágia, Čarodejníctvo, Čarodejnice, Nadprirodzené javy, Zázraky. Fenomén roka 2012, Poltergeisti, Konšpiračné teórie, Psychokinézia, Šamanizmus, Mystika, ani akýkoľvek iný odbor Pseudovedy alebo Pavedy z Kategórie: Pseudoveda.

 

Nejaké poznámky ...

Noli tangere circulos meos, quod licet Iovi, non licet bovi, fiat fulgur ergo fulgur fecit

 

Crop Circle Gateee

 

Quamvis dē omnibus dubitandum est, crēdō quia absurdum est, credendo vides AMDG

 

Omnia vero fulmen gubernat.  The Thunderbolt Pilots all things. (Heraclitus)

 

Top secret ...

On this page and others able to follow results

of more than three yeof more than three (five) years continued

top secret hard investigation (approx. 60 months) only ... (At least in the beginning)

 
end of message

 

Literatúra, zdroje

Niektoré knihy, použité na vysvetlenie najrôznejších fyzikálnych a prírodných javov a úkazov v texte a na podstránkach www.cropcirclesonline.com Literatúra

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

5 cs

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie veľmi dôkladne experimentálne preveril

 

Jan Ledecký