Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

lightning
Vysvetlené navždy.

Kruhy v obilí.

Prírodné objasnenie princípu vzniku.

crop circles
Learn about thunderstorms

Kruhy v obilí tvoria zásahy bleskov. Je to simulácia fotografického záznamu priebehu elektromagnetických siločiar a elektrických prúdov v rastri rastlín na povrchu pole obilia.

Kruhy v obilí vznikajú po zásahu bleskom. Napodobňujú simuláciu fotografického záznamu priebehu siločiar elektromagnetického poľa zmenou štruktúry rastra rastlín na povrchu pole obilia.

 

Ďalšie prístroje z bežnej laboratórnej praxe,

napodobňujúce proces vytvárania obrazcov kruhov v obilí na poli počas výboja blesku

Poznámka: v prvom rade tu na tomto mieste budú dôrazne upozornení všetci vyznavači, uctievači, obdivovatelia a priaznivci UFO, lietajúcich tanierov, mimozemšťanov, a podobných nezmyslov. Záhadných, neoveriteľných a bláznivých vysvetlení príčin vzniku kruhov v obilí. Stúpenci a prívrženci vysvetlení akými sú mikrovlny, ježkovia, klokany, prenos myšlienok, sily zo záhrobia, duchovia, aby nasledujúce riadky radšej ani nečítali. Ak už tak zrobia, nech sa pred čítaním nasledujúcich odsekov pokúsia čo najdôkladnejšie vyprázdniť. Pokiaľ tak neurobia, hrozí vážne nebezpečenstvo, že sa počas čítania povracia. Alebo by sa z toho mohli rovnako ľahko zosrať.

 

Wilsonova hmlová komora, bublinková komora

dráha elektróna
dráhy častíc

Na niektorých obrazcoch je možné pozorovať, že sa tam odohrávali procesy, podobné pohybu častíc vo Wilsonovej hmlovej komore, alebo v bublinkovej komore, ale vo väčšom meradle. V popisovaných zariadeniach sú zaznamenávané dráhy častíc, ktorých hmotnosť je udávaná v atómových jednotkách, 1/12 C = 1 Da, alebo ich zlomkoch. Protón, neutrón, antiprotón - približná hmotnosť jedna atómová jednotka, elektrón a pozitrón - približne 1/1000. Častice sa pohybujú väčšinou v magnetickom poli. Ich energia je vyjadrovaná  elektrónvoltami - eV, 1,16 x 10-19 J, a náboj elektrónu je 1,16 x 10-19 C. Na poli s obilím sa pohybovali častice s hmotnosťou desatín gramov až desiatok gramov, tj rádovo viac ako 1023 ráz ťažšie, ktorých náboj je možné vyjadriť v jednotkách Coulomb, alebo oveľa viac, energiu v kilojouloch, tj opäť 10 20krát alebo vyššie hodnoty ako u atomárnych a subatomárnych častíc. Boli na určitú dobu vystavené napätiu miliónov voltov, prúdom stoviek tisíc ampér, a magnetickému poľu mnoho milión razy vyššiemu, kým vo Wilsonovej hmlovej komore. Pripojený snímok kruhu v obilí hore vpravo veľmi nápadne pripomína špirálovo - sínusový pohyb nabitej častice v magnetickom poli výboja blesku. Je možné ho porovnať s dráhou elektrónu v magnetickom poli - obrázok pod ním, ktorého šírka záznamu je 25 cm. Ten bol získaný zo stránok sciencephoto.com, zhotovený v Lawrence Berkeley National Laboratory ( web ), jednej z laboratórií University of California ( web ), člen The national laboratory system, prevádzkovaný the US Department of Energy ( web ). Podobné "dráhy častíc", sa vyskytujú na rade ďalších snímok kruhov v obilí, a bude im zriadená špeciálna stránka. Prosíme preto ospravedlniť dočasnú nefunkčnosť odkazu. Na odkazovanom mieste tiež budú popísané niektoré pravdepodobné vlastnosti "častíc", vďaka ktorých pôsobeniu zmieňované obrazce kruhov v obilí, alebo niektoré ich časti vznikli.

 

V predchádzajúcom odseku nebolo spomenuté, že častice na poli obilia boli prostredníctvom výboja blesku vystavené pravdepodobne jednému z najvyšších tiažových zrýchlení, aké sa vo vesmíre vyskytuje. Okrem iného sú vystavené zmenám elektromagnetického poľa, ktorých časový priebeh je odvodený od derivativních zmien elektrického prúdu dI / dt v hodnotách presahujúcich 200 tisíc ampér za mikrosekúndu.

 

Informácie budú neskôr rozšírené, hlavne v odkazu. Mimochodom, vyhľadáva snáď niekto mimozemšťanov, keď zbadá obrázky trajektórií subatomárnych častíc, napríklad z Wilsonovej hmlovej komory, alebo akékoľvek výsledky pokusov z CERN?

 

 

lissajousovy obrazcebrazce

Interferencie a rezonancie

napodobňujú chladniho a lissajousovy obrazce v rastlinách

Je tiež pomerne pravdepodobné, že určitou veľmi výnimočnou zhodou náhod došlo niekedy pri vzniku kruhov v obilí (predovšetkým u zložitejších geometrických obrazcov) k veľmi výrazným interferenciám a rezonanciám všetkých popisovaných síl, podieľajúcich sa na ich vzniku. Ide o sily mechanické - prúdenie vzduchu, otrasy pôdy, rázová a tlaková vlna, rezonancie podzemných dutín, ďalej sily elektrostatické a elektromagnetické. Vo všetkých vymenovaných prípadoch sa vo vzdialenosti do niekoľkých metrov až desiatok metrov od miesta dopadu výboja išlo o sily obrovské, úplne mimo dosah akejkoľvek bežnej ľudskej predstavivosti. Niektoré obrazce kruhov v obilí potom vyzerajú ako záznam rezonančných a interferenčných dejov, ku ktorým nad obilným lanom došlo. Nemalo by sa zabúdať ani na pánov Kyriliana a Lichtenberga, ale o nich až inokedy a inde. Sprievodná fotografia vľavo zachytáva zábery z predvádzania pokusu preukazujúceho možnosť indukcie prúdu v rastlinách a ich častiach.

 

 

Motto: Naozaj veľmi veľa kruhov v obilí sa nápadne podobá na simuláciu elektromagnetického poľa prostredníctvom PC. Dokonca iba jeden jediný, osamotený kruh. Je tomu tak preto, lebo boli ozaj všetky vytvorené prostredníctvom siločiar elektromagnetického poľa od bleskových výbojov.

Nasledujúci obrazce kruhov v obilí sú nápadne podobné zobrazeniu magnetického poľa, napríklad v kovových, feromagnetických pilinách. Výboj sa chová ako vodič umiestnený kolmo k povrchu zeme, a vytvára sa okolo neho obrovské elektromagnetické pole, ktoré sa indukuje do všetkých predmetov v okolí.

Obrazce elektromagnetického poľa, vytvoreného jedným, dvoma a šesticou ekvivalentných výbojov blesku.

 

Kruhy v obilí pripomínajú elektromagnetické siločiary, ktoré boli vytvorené elektromagnetickým poľom v železných pilinách, jeden, dva a šesť ekvivalentných elektrických výbojov, mieriacich kolmo k zemi, prechádzajúci povrchom hlboko pod zem. Boli vygenerované veľmi podobným spôsobom, ktorý je zobrazený na obrázku vpravo, ale nie len ako jednoduchý kruh. Boli vytvorené celé zložité interferenčné obrazce. Boli vytvorené veľmi presne v okamihu bleskového výboja, ale boli spracovávané niekoľko dní, týždňov, alebo ešte dlhšie, vďaka veľmi pomalému priebehu prírodných procesov vo vnútri rastlín, akoby pod vplyvom prírodnej vývojky. Sprievodný obrázok je možné zväčšiť najetím myšou. Blesk vo všetkých naznačených prípadoch vykonával až neuveriteľne podobnú funkciu ako fotografický blesk. Povrch pole obilia sa správal až neuveriteľne podobným spôsobom, k akému dochádza počas expozície fotografického materiálu. Letecká archeológia používa podobný termín, "prírodná vývojka", pre vysvetlenie procesu počas ktorého dochádza k vytvoreniu porastových príznakov, cropmarks. (Pozri)

 

Vegetácia pôsobí tak trochu ako chemická vývojka na exponovaný negatív: vyvoláva skryté obrazy. Objavy z vtáčej perspektívy: Príbeh leteckej archeológie , Leo Deuel, Mladá Fronta 1979, str 50

 

pre zaujímavosť: veľmi podobné obrazce sa pravdepodobne môžu vytvoriť interferenciou žiarenia i len jedného excentricky dopadajúceho následného výboja vo vnútri valca rozpínajúceho sa vzduchu, ktorý sa vytvoril po prvom hlavnom výboji,  Return Strokee.

 

 

 

Trochu fyziky ...

Iba ako ilustráciu je možné uviesť, že každý elektrón v priemernom výboji blesku, myslené jeho najpodstatnejšiu časť - Return Stroke, hlavný elektrický výboj, pozri blesky, prenáša energiu rádovo 1030 krát väčšiu, ako je potrebné k preskoku elektrónu z hladiny s na hladinu p v atóme vodíka, ale to už je naozaj veľa. Elektrónov je v takom priemernom výboji blesku približne 1021, čo síce zdanlivo nie je málo, jedná sa o približne 300 Coulomb, čo zase naopak zdanlivo vôbec nie je veľa.

 

 

mimochodom, tu je odkaz na poznámku, ktorá je pre istotu umiestnená na celkom inom miestě, pretože niektorí čitatelia by to naozaj nemuseli zvládať

 

Tu úvaha skôr teoretická:

Pravidelnosť obrazcov kruhov v obilí a ich štatisticky vysoko nadpriemerne častá pomerne veľmi presná viacosové súmernosť

Medzi doteraz ťažko vysvetliteľnú vlastnosť obrazcov v obilí patrí ich veľmi častá súmernosť aj podľa viac ako jednej osi, 2, 3, 4, 5, 6, aj viac, ako aj stredová súmernosť a ich veľmi presné zrkadlenie. Jedna z veľmi ťažko overiteľných úvah ponúka, že sa v plazme výboje, počas jeho dopadu na zem a tesne po ňom môže vytvoriť niečo ako gigantické obdoby atómových a molekulových štruktúr. Kryštalografia, atómove a molekulove orbitály aj ich hybridizované varianty, konjugované dvojité a trojité väzby cyklických a reťazových zlúčenín uhlíka alebo kremíka. Je to samozrejme len veľmi hmlistá a ťažko dokázateľná úvaha. Nutné podotknúť, že v plazme výboje, ktorý môže mať na dĺžku jedného metra mnoho miliónov voltov, meria niekoľko kilometrov a prebieha ním prúd, ktorý sa občas blíži na milión ampér, sa môžu diať veci, ktoré bude chcieť, a moci skúmať málokto ...

 

O niekoľko odsekov ďalej sa ale vyskytuje opis procesu, u ktorého je možné predpokladať - teoreticky aj prakticky - samozrejme až niekedy v budúcnosti, oveľa vyššiu dokázateľnosť - točivé elektromagnetické pole. Pred ním je úvaha možného prirovnania  na dopad kvapky vody do kvapaliny alebo tenkej vrstvy kvapaliny, ktoré sú všetky teoretickému i praktickému skúmaniu oveľa prístupnejšie.

 

V prírode sa totiž úspešné vzory opakujú. Od nekonečne malých po tie nekonečne veľké. Yann Arthus Bertrand. Najlepšie bude, keď sa omámené ľudstvo prestane pokúšať prírode "zakazovať" vytvárať pravidelné obrazce kruhov v obilí. Stačí len celkom jednoducho konštatovať, že to vie, rovnako ako akékoľvek pravidelné obrazce kdekoľvek inde. Počítačové matematicko-fyzikálne modelovanie je možné odložiť kedykoľvek do budúcnosti, rovnako ako predbežné teoretické návrhy a predstavy akýchkoľvek fyzikálnych modelov. Matka príroda si s tým poradí veľmi dobre sama aj bez hlúpych mimozemšťanov. Nádherné obrazce ľadových kryštálov na skle, rovnako ako akékoľvek kryštálovej štruktúry, tiež vytvára matka príroda celkom sama, bez akejkoľvek asistencie akýchkoľvek idiotských a smiešnych mimozemšťanov. Stačí len sledovať. Nikto nehľadá mimozemšťanov, keď mu zamrzne okno, alebo keď zbadá čadičové varhany kdekoľvek vo svete. Photo Devils Postpile National Monument US National Park Service

 

Tu len zjednodušený prehľad:

Bezprostredne po výboji blesku, myslené prvý hlavný výboj -  Return Stroke, počas ktorého existuje na veľmi krátky okamih (niekoľko milióntin sekundy) len veľmi úzky stĺpec plazmy, 5-10mm, ktorý sa okamžite začne veľmi rýchlo rozpínať do okolia a uvedie do pohybu okolité masy vzduchu. Vyžaruje do svojho okolia, a tiež dodáva okolitému vzduchu tepelnú a následne aj kinetickú energiu mnohých miliónov joulov na meter dĺžky výboje. Lúče elektromagnetického žiarenia sa od miesta vzniku v kanáli bleska šíria rýchlosťou svetla, rozpínanie stĺpca vzduchu sa odohráva rýchlosťou porovnateľnou s rýchlosťou zvuku, tj asi miliónkrát pomalšie. Počas zlomka sekundy tak narážajú masy veľmi rýchlo pohybujúceho sa stĺpca vzduchu do vzduchu stojaceho už vo vzdialenostiach desiatok metrov od výboja, a v tomto okamihu môže vo vnútri tohto stĺpca prudko sa pohybujúceho vzduchu dôjsť k následnému výboju -  Restrike. Pojem "stĺpec prudko sa pohybujúceho vzduchu" je samozrejme myslený relatívne, stĺpec sa pohybuje rýchlo v porovnaní s okolitým vzduchom. V porovnaní s elektromagnetickými lúčmi, ktoré sa pohybujú a odrážajú vo vnútri neho, sa pohybuje miliónkrát pomalšie.

 

Stĺpec rozširujúceho sa vzduchu je možné voči elektromagnetickým lúčom považovať za stojaci objekt, valec, veľmi ostro ohraničený, dajme tomu s priemerom 10 m - 0,03 sec po prvom výboji. Pretože nasledujúci výboj sa vnútri tohto stĺpca pohybuje rýchlosťou 100-200 tisíc km / h, a elektromagnetické žiarenie, ktoré vyžaruje, sa pohybuje rýchlosťou svetla. Počas sto milióntin sekundy, čo je doba, za ktorú dôjde k vyžiareniu naprostej väčšiny energie nasledujúceho výboja, 99% a viac, urazí stĺpec vzduchu, pohybujúci sa "len" rýchlosťou zvuku, vzdialenosť 30 mm. Elektromagnetické žiarenie nasledujúceho výboja urazí za rovnakú dobu vzdialenosť 30 kilometrov, a tak jeho lúče, šíriace sa všetkými smermi, sa môžu vo vnútri takého stĺpca, pri uvažovanej šírke 10 m, počas spomínanej doby približne 3000 - 30 000 krát odraziť a vytvárať najrôznejšie interferenčné a rezonančné efekty.

 

Plášť valca i vzduch vo vnútri bude veľmi silne ionizovaný a elektricky vodivý. Časť žiarenia druhého a ďalšího výboja sa môže na stene valca indukovať a byť zvedená do zeme. Tak môžu vznikať povestné úzke kruhy, ktoré by nevytvorilo v poraste ani dieťa, keby sa ním prebehlo. Okrem toho sa vzduchom šíri aj rázová vlna, spočiatku rýchlosťou oveľa vyššou ako zvuk, časom sa spomalí na rýchlosť zvuku. Rázová vlna sa pohybuje pred tlakovou vlnou, rýchlejšie, a tak by mohli za určitých okolností po jednom výboju vzniknúť dve indukované kružnice. Z rozmerov niektorých viacnásobných kruhov by tak bolo možné približne odhadnúť, ako dlho trvali odrazy vo vnútri stĺpca vzduchu vytvoreného prvým hlavným výbojom a akú približne vzdialenosť elektromagnetické žiarenie vo vnútri stĺpca vďaka viacnásobným odrazom prešlo.

 

Šírka úzkych kruhov sa pohybuje v rozmedzí 10-20cm, čo zodpovedá pol tisíciny sekundy pri rýchlosti zvuku, počas ktorej urazí svetlo 150km. Ide iba o veľmi približné odhady. Nie je vylúčené, že vo vnútri popisovaného dočasne vytvoreného stĺpca vzduchu môže dochádzať aj k totálnym odrazom lúčov elektromagnetického žiarenia. Tie by sa tak za určitých okolností mohli vnútri pohybovať oveľa dlhšiu dobu, ako trvá prebiehal výboj, uraziť oveľa väčšiu vzdialenosť a vytvoriť oveľa zložitejšie interferencie. Totálny odraz nastane, ak lúč zviera dostatočne malý, menší než limitný uhol voči dotyčnici plášťa valca v mieste, do ktorého dopadá.

 

Rýchlosť pohybu vzduchu voči rýchlosti svetla je naozaj zanedbateľná, 1/106 , tj miliónkrát, ale práve vďaka veľmi pomalej, no nenulovej a konštantnej rýchlosti rozširovanie stĺpca môžu vo vnútri vznikať veľmi zaujímavé odrazy, rezonancie a interferencie lúčov. Podrobnejšie spracovanie možnosti interferenčných efektov žiarenia vo vnútri expandujúceho stĺpca sa bude nachádzať napríklad na stránke mechanika výboja. Interferencie a mnohonásobné odrazy lúčov žiarenia vo vnútri expandujúceho stĺpca vzduchu.

 

Niečo podobné je možné vyhlásiť aj o možnostiach mnohonásobných odrazov a interferencií lúčov elektromagnetického žiarenia vnútri stĺpca prudko sa rozpínajúceho vzduchu. Vzhľadom k zaujímavosti tejto témy a faktu, že niektoré obrazce ako by podobnému spôsobu vzniku skutočne akoby "z oka vypadli", bude špeciálne tejto možnosti venovaná niektoré novo založená podstránka oddielu odstránka oddielu blesk, alebo mechanika výboje. Podstatné je, že podobným spôsobom vznikne vždy ako základ kruh, vo vnútri ktorého sa môžu nachádzať najrôznejšie interferenčné, fraktálové alebo kombinované obrazce kruhov v obilí. Odkaz na príklady fotografií bude umiestnený tu. Obdoba procesu vnútri valca spaľovacieho motora, napodobňujúci prístroj z bežnej technickej praxe, pravdepodobne po najbližšom Restrike: regulárna obdoba explózie, alebo skôr riadeného spaľovania, odohrávajúce sa vnútri valca spaľovacieho, alebo vznetového motora.

 

Veľmi zjednodušene možno charakterizovať vznik niektorých obrazcov kruhov v obilí tak, že ich tvar predstavuje analógiu interferencie zvukových vĺn a elektromagnetického žiarenia. Niečo ako prírodné rádio, televízia, osciloskop a fotografie dohromady.

 

Kvapka vody - skokový impulz dopadajúci zhora 

Ďalšou možnosťou vytvorenia pravidelnej štruktúry kruhu v obilí je proces šírenia obrovského pretlaku do okolia, podobne ako dochádza k rozstreku kvapaliny pri dopade kvapky do vody. Opäť kliknutím navštívime zdroj. Fotografie z webu Fotografie z webu zaujímavá fyzika.

Od druhej fotografie ďalej sa jedná o dopad kvapky do tenkej vrstvy kvapaliny, veľmi zaujímavá je posledná snímka. V prípade blesku dopadajúceho do poľa sa vlastne tiež v niektorých prípadoch môže ísť o dopad impulzu do tenkej vrstvy kvapaliny, len s tým rozdielom, že tento jav sa dá prirovnať dopadu krabičky zápaliek, vážiacej ako niekoľko lokomotív ...

 

 

Točivé elektromagnetické pole, osciloskop

Inou možnosťou, ktorú by bolo možné vysvetliť mnohonásobnú veľmi presnú viacosovú súmernosť niektorých obrazcov kruhov v obilí je možnosť, že pri dopade následných výbojov, v priemere 20-30 ms po sebe, do miest vzdialených od seba len niekoľko metrov, sa na takom mieste vytvorí elektromagnetické točivé pole, aj viac ako trojfázové, alebo niekoľko takýchto polí, medzi ktorými môže dochádzať k najrôznejším interferenciám a rezonanciám, a môžu ovplyvňovať ďalšie dopadajúce elektrónové lúče a priamo nimi " maľovať po poli "najrôznejšie mnohonásobne súmerné interferenčné a iné obrazce kruhov v obilí, podobne ako vykresľuje elektrónový lúč v obrazovke osciloskopu alebo staršieho televízora. Dialo by sa tak počas časov, ktoré nepresahujú niekoľko nepatrných zlomkov sekundy. Opisované inde, pozri blesky.

 

Napríklad pri dopade troch po sebe nasledujúcich (20ms) približne ekvivalentných impulzov približne do vrcholu rovnoramenného trojuholníka vo vzdialenosti niekoľkých desiatok metrov od seba sa nad povrchom obilného lanu môže na okamih vytvoriť točivé elektromagnetické pole, síce len na zlomok sekundy, zato však obrovské, mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Odstup impulzov 20 ms je hodnota bežnej elektrickej siete (50Hz). Snáď len pre ilustráciu, aj keby sa jednalo len o veľmi podpriemerný výboj blesku, vytvoril by nad povrchom obilného lanu také elektromagnetické pole, ktorým by bolo možné ľahko poháňať elektromotor o výkone aspoň 1 Terrawatt, ak by na svete existoval.

 

Je možné odvodiť, že takéto elektromagnetické pole, rovnako ako elektromagnetické pole akéhokoľvek blesku, dokáže okrem indukcie na rastliny pôsobiť aj mechanicky. Rastliny sa v popisovanej chvíľu správajú ako vodiče - prechádza cez ne indukovaný prúd, takže sa správajú aj ako elektromagnety, a elektromagnetické pole na ne pôsobí silou a môže v nich zanechať mechanické následky aj poškodenie. Okrem toho všetkého, čo je tu popísané, môžu sa na mieste neskoršieho nálezu kruhu v obilí vyskytovať najrôznejšie oscilácie - harmonické aj disharmonické, tlmené kmity. Veľké množstvo obrazcov kruhov v obilí pripomína záznam tlmených kmitov, kedy po najväčšom kruhu v obilí nasleduje menší, po ňom ešte menšie, a ďalšie a ďalšie, často viac ako desať. Niektoré fotografie takých kruhov v obilí slúžia ako príklad aj na tejto stránke 1, 2, 3, a existujú stovky ďalších, ktoré je možné nájsť na ktoromkoľvek webe s kruhmi v obilí.

 

Všetky tu popisované deje, ku ktorým ale nad lanom obilia, alebo kukurice, maku, repky aj akejkoľvek inej plodiny došlo, v nich nemusia zanechať takmer žiadne viditeľné následky. Spočiatku, v prvých dňoch, pretože sa do pravidelnej štruktúry tvorenej jednotlivými rastlinami iba takzvane "exponoval". expozícia - popisované inde, a ku ich viditeľným zmenám alebo ohnutiu stebiel k zemi, dôjde až po dlhej dobe, trvajúcej niekoľko dní, alebo dokonca týždňov aj dlhšie. Kruh v obilí je už síce v štruktúre rastlín zaznamenaný, no zatiaľ celkom neviditeľný.

 

Následky zásahov bleskov do poľnohospodárskeho porastu

ako sú popisované v serióznej odbornej poľnohospodárskej literatúre a weboch


porast bavlny, poškodený zásahom blesku

Príklad poškodenia porastu bavlny. Tu popisované procesy sa samozrejme môžu odohrať aj nad akúkoľvek inou poľnohospodárskou lokalitou, na ktorej sú zrovna pestované plodiny, ktoré sa po poškodení nemôžu položiť na zem, pretože im to ich anatomická stavba nedovoľuje. Paradajky, zemiaky, repa cukrová aj červená, paprika alebo čokoľvek iného. Porast bavlny, poškodený elektrinou výboja blesku na snímke vľavo. Zdroj - IPM Images (Integrated Pest Management), společný projekt mezi subjektami: The Center for Invasive Species and Ecosystem Health (link), Colorado State University (link), USDA National Institute of Food and Agriculture (link), Southern Plant Diagnostic Network (link), The University of Georgia (link) - Warnell School of Forestry and Natural Resources (link) a College of Agricultural and Environmental Sciences (link). 

 

Ide o snímku z celkom seriózneho poľnohospodárskeho výskumu, žiadne absurdné a smiešne bludy a výmysle crop circle pozorovateľov. Po dlhšom časovom odstupe od výboja je možné pozorovať poškodenie rastlín alebo ich úplné zničenie - odomretie, najčastejšie v kruhu. O takýchto prípadoch je možné sa dočítať v odbornej literatúre, ukážky budú uvedené napríklad na podstránkach sci-re, poľnohospodárstvo. Mnoho podobných prípadov v minulosti zaznamenali aj pozorovatelia kruhov v obilí, a celkom chybne ich diagnostikovali ako výsledok pôsobenia nepochopiteľných síl. 

 

 

 

sója poškodená bleskom

Tu len niektoré jednotlivé príklady, ale v odkaze oveľa podrobnejšie, tiež možné nájsť oveľa, oveľa viac v odbornej a vedeckej poľnohospodárskej literatúre, článkoch a časopisoch. Fotografia vpravo zobrazuje porast sójových bôbov poškodený bleskom, z Soybean Disease Atlas (pozri), nie parazitické poškodenia, publikované na stránkach cipm.ncsu.edu (CIPM), web National Science Foundation Center for Integrated Pest Management, North Carolina University (web). Tiež, kruhový tvar s výrazným ohraničením. 

 

Ďalší, veľmi seriózny publikovaný text s niekoľkými fotografiami, nazvaný "Záhady" sójových polí (viď), Emerson Nafziger (link), je možné nájsť na webe University of Illinois, illinois.edu, Integrated Pests Management, ipm.illinois.edu. Jednou z najdôležitejších myšlienok tohto článku je, že "Dôsledky zásahu bleskov do poľných plodín sa môžu veľmi líšiť prípad od prípadu." Tiež potvrdzuje, rovnako ako na mnohých ďalších miestach: "Blesk môže spôsobiť symptómy, ktoré by mohli v niektorých prípadoch byť zamenené za následky chorôb, alebo pôsobenie rastlinných alebo živočíšnych škodcov."

 


poškodenie bleskom: Sójový Mr. Bean

 

porast papriky zasiahnutý bleskom

Ako ďaľší príklad je vľavo umiestnená fotografia porastu papriky, ktorá vyobrazuje následky poškodenia od výboja blesku. Kliknutie na fotografiu vedie priamo na stránku zdroja - Soil, Crop & Pest Management, Diseases and virus management (link), súčasť webu University of Massachusetts Amherst, UMassAmherst (web), Centrum pre poľnohospodárstvo, Massachusetts (link). Na fotografii je znova možné vidiet veľmi typické, veľmi ostro ohraničené, poškodenie porastu vo tvare kruha.

 

Veľmi charakteristická poznámka o tráve - čeľaď lipnicovité, čo je aj väčšina obilnín, sa nachádza v príručke Slnečnica, Produkčná Príručka 2007, viď  (web NSA, National Sunflower Association). Kým slnečnica aj buriny zahynú, alebo sú veľmi ťažko poškodené, tráva - (lipnicovité - pozn. J. L.) prežijú. Presnejšie, prežije ho značné percento zasiahnutých jedincov rastlín čeľade lipnicovité, a dozrejú, aj keď s viditeľným poškodením. Táto ich pomerne príznačná vlastnosť súvisí s vysokou hustotou výskytu.

 

Zhrnutie predchádzajúcich príkladov pokiaľ ide o rastlinné druhy: 1x všeobecne, 3x cukrovka, raz slnečnica, raz zemiaky. Účinkom výboja blesku na porasty kultúrnych plodín sa venujú tisíce odborných článkov, ktoré je možné nájsť prostredníctvom internetu, a ďalšie desaťtisíce aj viac, ktoré sa nachádzajú v tlačených periodických i neperiodických publikáciách - odborných knihách, časopisoch, článkoch. Celkom všade je zdôraznené, že po výboji blesku do poľa sa vytvorí pomerne ostro ohraničený kruhový alebo eliptický útvar poškodených, alebo úplne zničených rastlín. Ďalej je zdôraznené, že poškodenie sa prejaví takmer vždy až o niekoľko dní, týždeň aj dlhšie po výboji blesku. Želá si snáď niekto viac?

 

Poľnohospodári veľmi dobre vedia, že následok výboja blesku možné veľmi ľahko zameniť za čokoľvek iné. Škodcovia rastlinné aj živočíšne, nedostatok alebo prebytok hnojivá, pôsobenie sucha, vlhka, vysoké alebo nízke teploty, pozri odbornú literatúru. Tam je ale tiež všade dostatočne spoľahlivo popísané, ako bezpečne zásah blesku od podobných poškodení odlíšiť. Najčastejšie tak, že poškodenie sa po určitej dobe už nešíri ďalej porastom, na rozdiel od škodcov. Tiež je často pozorované, že na takto zasiahnutých miestach môžu začať pôsobiť najrôznejšie ďalšie škodcovia, ale až neskôr, následne, len ako druhotný jav. Rovnako dobre poľnohospodári vedia, že následky jednotlivých zásahov bleskov do polí s obilninami sa môžu v jednotlivých prípadoch veľmi podstatne líšiť. Aj táto skutočnosť je v odbornej literatúre pomerne podrobne popísaná. Preto všetci naši milí poľnohospodári, nechávajú skôr len tak pre zábavu, diletantské prieskumníky kruhov v obilí ďalej tápať v ich bludoch a výmysloch.

 

Rad podobných prípadov bolo v minulosti pozorovateľmi kruhov v obilí zaznamenané, a celkom mylne považované za výsledok pôsobenia nepochopiteľných síl. S veľkú právdepodobnosťú je to spôsobené predovšetkým tým, že pozorovatelia, zaujímajúce sa o kruhy v obilí, sú v oblasti poľnohospodárstva a botaniky, v prevažnej väčšine totálny diletanti, nieto v špecializovanejších odborných vedách rastlinných, napríklad rastlinnej fyziológii, anatómii, fytopatológii, ako aj akejkoľvek ďalšej serióznej vede a nauke.

 

Vzorka "kruhov v obilí" z archívov, pre porovnanie s následkami zásahu bleskom

Holland, Sevenum, Limburg, 30. 6. 1999

Canada, Essex County, 26. 4. 2004

Argentína, Santa Fe, 29. 12. 2009

Tu malá vsuvka. Na tomto mieste sú pre ilustráciu zobrazené tri fotografie "kruhov v obilí" (sója dva razy, zemiaky), aby si čitatelia mohli vytvoriť ucelenú predstavu o tom, čo všetko sú "prieskumníci" schopní vydávať za kruhy v obilí. Ontario, Essex County, Kanada, 24. 6. 2004. Sevenum, Limburg, Holandsko, 30. 06. 1999. Argentína, Santa Fe, 29. 12. 2009. Podobných fotografií je možné nájsť v ich zbierkach desiatky, stačí hľadať. Je možné nájsť rad ďalších fotografií, ktoré sa fotografiám v predchádzajúcich odsekoch - paprika, sója, bavlna - jasne označeným ako následky zásahu bleskom, tiež veľmi nápadne podobajú. Záleží pravdepodobne predovšetkým na tom, kto sa na podobné miesto dostaví skôr. Pokiaľ ide o seriózneho poľnohospodárskeho pracovníka alebo výskumníka, miesto zdokumentuje a zmieni sa o ňom v niektorej odbornej publikácii popisujúcej následky zásahu bleskov do monokultúr poľných plodín.

 

Niekoľko ďaľších príkladov účinka blesku na rastliny, iba odkazy

Poškodenie porastu sójových bôbov. Kapusta. Šalát. Fazuľa. Kukurica. Sója.

 


zásahu blesku do zemiakov, 1915, obr 12a

Choroby pestovaných plodín a ich ošetrovanie, JJ Taubenhaus, PhD fulltext online, pozorovanie zásahu blesku v poraste zemiakov, Jones and Gilbert 1915 (!), obr 12a. Strana 74: "Žiadne známky mechanického zlomenia alebo roztrhnutia stonky neboli pozorované" . Strana 75: Jones a Gilbert, vysvetlenie tohto javu: "Keď po období sucha náhle prebehne elektrická búrka, a prvý dážď zvlhčí ornú pôdu, zostáva vrstva suchej zeme medzi týmto mokrým povrchom a vlhkou pôdou pod ním, a chová sa ako zlý vodič elektriny. Blesk, ktorý zasiahne mokrý povrch zeme, sa rozptyľuje všetkými smermi, horizontálne a potom smerom dolu pod povrch. Postupuje cestou najmenšieho odporu. Stonky rastlín a korene, ktoré obsahujú vysoké percento vlhkosti, sú lepšie vodiče ako práve spomínaná vrstva suchej pôdy. Elektrický prúd prechádza cez ne, a tkanivá tak môžu byť rôzne poškodené alebo usmrtené, v závislosti na intenzite prechádzajúceho prúdu. " Jedná sa o veľmi presný opis niektorých javov a princípov, spolupôsobiacich počas vzniku kruhov v obilí. Bol napísaný približne pred 100 rokmi.

 

Mesačný prehľad počasia, (Monthly weather review, docs.lib.noaa.gov, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration), Marec, 1915 (!), str. 135, Pôsobenie výboja blesku na rastliny zemiakov a bavlny, L. R. JONES a W. W. GILBERT. Zemedelci zistili, že blesk zapríčiní po nejakom čase vznik kruhových alebo eliptických útvarov poškodených rastlín, na poliach s najrôznejšími pestovanými plodinami. Kukurica a obilniny, ako aj trava, sa javia byť o niečo odolnejšie, ako ostatné pestované plodiny.

 

Mesačný prehľad počasia (Monthly weather review, docs.lib.noaa.gov, NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration), August 1920 (!), str. 452, poznámky predovšetkým o  zemiakoch. Niektoré ďalšie poznámky o účinke výbojov blesku co porastov rastlín na poliach

 

Phytopathology, American phytopathological society (APS), (1917), fulltext , online .

 

 

Dôležité upozornenie

Ktorýkoľvek náhodný svedok, nachádzajúci sa v čase vzniku obrazca kruhu v obilí na mieste vzdialenom iba niekoľko metrov až desiatok metrov od neho, by o tom už nikdy, nikde ani nikomu žiadne svedectvo nepodal, ako je možné sa presvedčiť na obrázkoch, ktoré je možné kliknutím zväčšiť. Nehľadiac na skutočnosť, že by si ani v najmenšom nevšimol a neuvedomil, že tam niečo ako kruh v obilí vzniká. Mal by totiž úplne iné starosti, ak by vôbec ešte nejaké mal. Na obrázku vpravo je na strome, pod ktorým sa nebohý dobytok ukrýval, zreteľne vidieť "podpis hlavného vinníka". Na obrázku vľavo tak zreteľný nie je, ale je tam. Oveľa podrobnejšie informácie na stránke varovanie

 

 

Pokusy a experimenty

Niektoré pokusy a experimenty už boli vykonané, fotografie existujú a budú zverejnené na stránkach k tomu určených.

Poznámka 5. decembra 2010: Budú vykonané (niekedy) experimenty dopadu iskry do práškového materiálu (disperzné farbivo, veľkosť častíc mikrometre, snímané vysokou rýchlosťou (420-1000obr/sec), výsledky neskôr tu. Realizované, hotové, zábery dobre uschované a budú veľmi, veľmi pomaly uvoľňované.

 

Iskra testovacieho výboje, hoci prenáša veľmi malú energiu - okolo 0,03 J, vykazuje všetky parametre explózie, vrátane rázovej a tlakovej vlny.

 

 

Domáce a laboratórne elektronika v poli obilia ...

Ponúka sa úvaha, že súbežné a následné výboje, tj výboje, ktoré bežia vo veľmi podobnom okamihu v neveľkej vzdialenosti od seba, niekoľko metrov až desiatok metrov, pretekajú nimi desaťtisíce až státisíce ampér - všetkých okolo seba vytvárajú ťažko predstaviteľné, obrovské magnetické pole (aj rotačné), ktorým sa môžu všetky navzájom ovplyvňovať, priťahovať a odpudzovať. Jedná sa totiž, podobne ako v obrazovke osciloskopa alebo dnes už opúšťaných vákuových obrazovkách bývalých televízorov, o známy prúd elektrónov. zjednodušene povedané, blesk je určitá forma elektrónového lúča, nepohybuje sa síce vo vákuu, ako v obrazovkách, ale vôbec mu to nebráni v tom, aby sa pohyboval približne 1-2/3 rýchlosti svetla, a tak je to hneď po svetle taký náš malý rekordman. Možno ho vychyľovať elektromagnetickým alebo elektrostatickým poľom, aj keď je "trochu" silnejší, rádovo 1015 krát, ako elektrónový lúč v obrazovke. Podobne silnejšie je ale aj elektromagnetické a elektrostatické pole, ktoré okolo seba vytvára. Samozrejme na seba môžu pôsobiť aj ich elektrostatické polia, ktoré sú, ako inak, obrovské. Výboje, dva alebo viac, ktoré dopadnú v neveľkej vzdialenosti od seba, v časovom rozstupu niekoľko milisekúnd, vytvorí okolo seba až nepredstaviteľne veľké rotačné (!!!) elektromagnetické pole, do ktorého môžu dopadať a byť ním ovplyvňované ďalšie výboje. Dokonca je možné, že sa na poli vytvorí niečo ako "prírodný osciloskop", kedy zväzky súbežných a následných výbojov smerujú do štvorice, alebo aj iného počtu, približne do štvorca, alebo aj inak, usporiadaných stožiarov elektrického napätia, alebo len do zeme, a môžu tak fungovať približne ako vychyľovacie doštičky osciloskopu, kým lúč, ktorý dopadá niekde medzi nimi, kreslí po poli lissajousovy obrazce. Kruhov v obilí.

 

 

Rovnako tak je možné si predstaviť, že počas dopadu elektrónového lúča (následný výboj) do veľmi silného rotačného elektromagnetického poľa môžu vznikať veľmi súmerné obrazce kruhov v obilí, podľa mnohých os. U pravého horného okraja sprievodného obrázku kruhu v obilí je možné si všimnúť línie klasicky na zemi ležiaceho obilia, bežiacich podľa koľají po traktoru, v tesnej blízkosti koľají otáčajúceho sa traktora. Dôkladnejšie rozjazdené, lepšia elektrická vodivosť. Nie je vylúčené, že tadiaľto vedú nejaké podzemné vedenia alebo kanalizácie, ale rovnako tak nie je vylúčené, že sa tam prebehol niektorý z vedľajších výbojov, hlavne vďaka vyššej dostupnosti popisované lokality prechádzajúcim prúdom. Mohli sa tam sčítať prúdy prechádzajúce a indukované v tam umiestnených koľajniciach po traktori, sú podstatne bližšie pri sebe než inde, dôkladnejšie. Tiež nie je vylúčené, že sa na tvorbe predchádzajúceho obrazce podieľali princípy mechanické, a vznikol podobným postupom ako vznikajú chladniho obrazce na kmitajúcej membráne, ktorou je v tomto prípade povrch Zeme. Tá sa po dopade akéhokoľvek výboja blesku naozaj pozorovatelně a meratelne rozkmitá, čo možno zistiť od seizmológov. Na mieste je možné namerať síce slabé, no registrovateľné zemetrasenie intenzity 2 - 4 Richterovej stupnice. Obrázok vpravo prevzatý z www.physics.ucla.edu. Mohlo ísť aj o kombináciu oboch typov, alebo o niečo úplne iné.


 

 

 

Elektrická vodivosť fázového rozhrania

Rázová vlna - vzduch, plazma - vzduch a mnoho ďalších

Vysvetlenie prítomnosti jedného alebo niekoľkých veľmi úzkych kruhov v niektorých obrazcoch kruhov v obilí prostredníctvom vzniku náboja na fázovom rozhraní rázovej vlny, alebo veľmi rýchlo sa rozpínajúcej plazmy, a stojaceho alebo len pomaly sa pohybujúceho vzduchu, a prenosu náboja, alebo aj podstatnej časti energie niektorého následného alebo súbežného výboja po tomto fázovom rozhraní. Na fázovom rozhraní rázovej vlny šíriacej sa vzduchom a ostatnými v ňom obsiahnutými zložkami - prach, vlhkosť, vysoko ionizované častice - dochádza k obrovskému treniu, vzniku druhotného náboja a s veľkou pravdepodobnosťou sa vyznačuje veľmi vysokou elektrickou vodivosťou. V prípade menovaných veľmi úzkych kruhov, ide o záznam momentálneho stavu fázového rozhrania, vytvoreného niektorým predchádzajúcim výbojom, v okamihu keď skrz neho prešla energia niektorého nasledujúceho výboja. Je možné vidieť napríklad na sprievodných snímkach kruhov v obilí vpravo.

shockwave_u_letadla_tvar-a-sireni_shockwave_blesku.htm  

 

 

 

Kombinácie bežných, nepravidelných a pravidelných obrazcov

Kruhy v obilí, v ktorých blízkosti sa nachádzajú aj nepravidelné štruktúry

Na pravom hornom okraji poľa nad obrazcom kruhu v obilí je možné pozorovať nepravidelne vytvorené tvary, na zemi ležiace obilie, aké vznikne úplne bežne po výboji blesku do poľa. Stane sa tak ale až po niekoľkých dňoch alebo týždňoch, ako je vysvetlené inde
Ancona, Taliansko, 29. júna 2008
, alebo podrobnejšie na stránke chronológia , kde je proces degradácie rastlinných tkanív po prechode elektrického prúdu tiež veľmi podrobne fotograficky zdokumentovaný. Na fotografii je vidieť, že elektrický prúd (energia) výboja sa šíril jednak podľa horného okraja poľa, jednak okolo koľají po traktora kolmých k okraju, a to aj cez geometrický obrazec. Obrazec kruhu v obilí a nepravidelné tvary, ohnutie stebiel k zemi samozrejme nemuseli vzniknúť počas jedinej búrky, jediného výboja blesku, ale možné to je. Počas búrky, v okamihu výboje blesku však boli s veľkou pravdepodobnosťou iba takzvane exponované, ohnutie stebiel obilia k zemi sa objaví až o niekoľko dní neskôr. Aj týždňov, záleží na množstve dodanej energie - intenzite expozície.

 

Najprv sa ohnú steblá k povrchu zeme len u nepatrnej časti, hlboko pod jedno percento, iba jednotlivé metre, najvyššie desiatky metrov štvorcových, na najviac zasiahnutých miestach. Postupne sa deň za dňom, v niektorej dobe aj hodinu za hodinou, alebo dokonca minútu za minútou, pridáva ďalšie, až nakoniec tesne pred zberom môže na zemi ležať niekedy okolo 5, niekedy aj viac ako 20% celkovej rozlohy. Občas, bohužiaľ, aj cez 90%. Na objasnenie a zdokumentovanie popisovaného javu bude v budúcnosti možné využiť time -lapse kamery, práca pre nich sa v tomto prípade naozaj vyložene "ponúka". Zatiaľ je možné využiť vysvetlenie podané na stránke Chronológia a podstránkach. Veľmi podobné procesy sa odohrávajú často priamo vo vnútri obrazcov kruhov v obilí, v ich blízkosti aj vo väčšej vzdialenosti, aj na okolitých poliach. Na všetkých miestach ktoré boli zasiahnuté elektrickou energiou výboja blesku. Odohrávajú sa od doby objavenia obrazce až do zberu.

 

Tiež je možné, že pravdepodobne oveľa viac sa ohýbajú steblá k zemi v prípade obilia na tých poliach, ktoré boli zasiahnuté dvoma výbojmi bleskov, v odstupe niekoľkých týždňov. Druhý výboj totiž zasiahol štruktúru rastlín značne oslabených, a môže tak napáchať podstatne väčšie škody. Rovnako tak je možné si predstaviť, že pravidelné obrazce kruhov v obilí je možné oveľa ľahšie vytvoriť na takom poli, ktoré k tomu bolo "pripravené" už niekoľko týždňov predtým. Takéto prípady sú samozrejme oveľa vzácnejšie ako miesta zasiahnuté iba raz. Bude vyjadrené štatisticky.

 

Ešte poznámka k fotografii kruhu v obilí z Ancony: z niektorých pozorovaní sa zdá, že jedným z mnohých faktorov, ktorý sa môže spolupodieľať na vzniku pravidelného geometrického obrazca kruhu v obilí, môže byť skutočnosť, že išlo o mimoriadne silný výboj, akých sa vyskytne len niekoľko za búrku alebo dokonca za celú sezónu. Je preto možné, že k naexponovaniu všetkého dôjde skutočne iba jediným výbojom respektíve možnou sústavou niekoľkých súbežných a následných výbojov, ktorých časový rozostup len málokedy presahuje jednu sekundu, ktorého najsilnejšia časť dala vzniku pravidelného obrazce kruhu v obilí, slabší, vedľajšie a následné výboje spôsobili vznik nepravidelných obrazcov v okolí.

 

Ďalšou, veľmi pravdepodobnou, možnosťou je, že slabšie elektrické výboje sa vôbec neuskutočnili, že bežné okolité nepravidelné poškodenia vznikli len kvôli zvyškovým prúdom vedúcim cez povrch a traktorové koľaje, prípadne indukciou v nich.

 

Ďalšou možnosťou, ktorá počas utvárania obrazca kruhu v obilí pripadá do úvahy, je podrobnejšie rozvedená v jednom z prvých publikovaných článkov, je alternatíva, že podstatná časť výboja blesku je okamžite po dotyku čela výboja so zemou zvedená dostatočne hlboko pod zem, bez toho aby sa jeho energia stačila výraznejšie rozšíriť vlhkou pôdou a koľajami po traktori do okolia. Výboj sa potom chová v podstate ako vodič, cez ktorý prechádza prúd, pretínajúci zemský povrch a prúd je týmto vodičom, alebo niekoľkými vodičmi, zvedený hlboko pod zem. Na povrchu zeme potom môžu vzniknúť obrazce - kruhy v obilí, ktoré sa veľmi nápadne podobajú obrazcom ktoré vytvára elektromagnetické pole v kovových pilinách. Viď fotografie vyššie na tejto stránke. Bol napríklad pozorovaný vznik pravidelného obrazca kruhu v obilí, priamo nad kovovou podzemnou nádržou - slúži ako veľmi dobrý vodič prúdu, podzemný hromozvod. Zmienka o podzemnej nádrži odpočutá z niektorého dokumentárneho filmu, snáď niekoľko dielneho, ktorý sa venuje Crop Circle (s) - Kruhom v obilí.

 

 

Kruhy v obilí: Uzle a poškodené obilie, ležiace na zemi

Samotné obyčajné, nepravidelné obrazce, na zemi ležiaceho obilia, bez prítomnosti akýchkoľvek pravidelných obrazcov kruhov v obilí, vzniká za úplne rovnakých podmienok ako je popísané u kruhov v obilí, rastliny sú úplne rovnako poškodené prevažne elektrolýzou a jej produktami. Na podstránke Nody je možné zaregistrovať tu zaujímavosť, že pri rovnaniu stebiel, ktoré neboli zasiahnuté žiadnym prúdom, a stavajú sa späť len vďaka mechanickému podnetu, dôjde pravdepodobne vďaka veľkému uhlu, ktorý musela prekonávať, až k samovoľnému mechanickému poškodeniu kolienok, ich vlastnou silou. Niektoré steblá boli vychýlená len mechanickým podnetom - pokusne. Takmer 90 °. Bežne v prírode u obilia, ktorého steblá neležia na zemi, ide len o oveľa menšie odchýlky, ktoré nijako neovplyvnia kvalitu dozrievajúcej úrody. Sprievodné fotografie vľavo boli tradične urobené na miestach, kde nikdy nebol ani náznak nejakého kruhu v obilí, iba celkom bežne poškodené obilie, čiastočne alebo úplne sklonené k zemi.

 

Kruhy v obilí - záhada odhalená.

 Raz a navždy, naveky a úplne.

Neskutočne primitívne, až by sa dalo povedať trápne smiešne, alebo dokonca debilné vysvetlenie. Milovníci UFO, záhad, parapsychológie, lietajúcich tanierov, neznámych a neexistujúcich energií a podobných nezmyslov sa môžu

nechať transportovať do nenávratna (nekonečna).

Inými slovami, môžu ťiahnúť do riti.

To isté je možné vyhlásiť o mimozemšťanoch.

Vrátane Paroubek 's Marťan. Tiež môžu ťiahnúť do ...

poznámka: Paroubek - pomerne bezvýznamný český idiot

 

 

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané teórie veľmi dôkladne experimentálne preveril

 

Jan Ledecký