Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-Netriedené-texty-3.
Learn about thunderstorms RSS feed

Kruhy v obilí

  menu - sitemap Kompletný výpis všetkých stránok tohto webu - slovenská verzia

   

         Časť 1        Časť 2        Časť 3         Časť 4        Časť 5  

 

Časť 3

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

Samozrejme nie je možné tvrdiť, že zásahy bleskom sú jedinou možnou príčinou oslabenia porastov na poliach. Dlhodobá vlhkosť alebo sucho tiež dokážu porasty značne oslabiť. Je ale možné, na základe štatisticky významného počtu pozorovaní (2008-2010 - 100++, 2011-some other), vysloviť predbežnú domnienku, že za súčasného stavu použitých poľnohospodárskych technológií a úrovne šľachtenia odrôd a hybridov, obilie ani mnohé iné plodiny nepoľahnú (neohnú steblá ani celé rastliny k zemi) takmer nikde inde ako tam, kde udrel blesk (a niekde dokonca ani tam nie, ako vyplýva z niektorých negatívnych výsledkov, napríklad jedno pozorovanie Stratov 2009). 

 

Skutočne, najčastejšie až niekoľko dní po zásahu bleskom, ale aj týždňov, začne obilia poliehať, ohýbať sa k zemi, môžu sa dostaviť aj ďalšie, jednoznačne druhotné, následky poškodenia elektrickým prúdom - napadnutie rastlinnými aj živočíšnymi škodcami, najrôznejšie fytopatologickej zmeny. Najprv poľahne obilie najbližšie k miestu zásahu, neskôr aj ďalšie, menej zasiahnuté miesta, doba medzi poľahnutím  prvých, najviac zasiahnutých miest a posledných, zasiahnutých najmenej sa môže tiež líšiť až o niekoľko týždňov. Na inom mieste tohto webu sa tiež zvažuje možnosť Dvoch výbojov Blesku do približne rovnakého miesta, keď druhý výboj dopadá do obilia o úplne inej, a to veľmi citeľne oslabenej kondícii.  

 

Tiež je nutné brať do úvahy, že blesk nemusí dopadnúť len do poľa, môže sa vetviť a zasiahnuť najrôznejšie predmety v okolí, elektrické vedenia, stožiare, koľaje, stromy, budovy, trakčné vedenia, takže niekedy môže v poli skončiť len mizivé percento energie, v niektorých iných prípadoch ale môže byť zasiahnuté takmer celé pole jediným priamym kolmým výbojom blesku, všetkou energiou ktorá je v ňom sústredená, vrátane jeho všetkých prípadných následných výbojov. 

 

Zaznamenaný prípad, keď po vcelku "priemernom" výboju blesku (6 kA) - mimoriadne silný dážď, kedy v priebehu približne 30 minút spadlo niekoľko desiatok mm zrážok, bolo poľahnuté, so steblami ležiacimi na zemi, celé políčko o približnej rozlohe 6 hektárov, veľmi nepravidelného tvaru (foto, 2 hodiny "po čine", po výboji). Konzultáciou s miestnym farmárom, nachádzajúcim sa priamo na mieste a obhliadajúcim škody zpôsobené búrkou zistené, že pred búrkou na poli neležalo na zemi ani steblo. Ako sa vyjadril, pri žatve budú musieť pri kombajne asistovať chlapi, zdvíhajuce obilie vidľami. Poľahnuté, na zemi ležiace takmer kompletne, 80 - 90%. Miesta, ktoré neboli poľahnuté - rozmiestnené len veľmi náhodne. Okolité polia nedotknuté, respektíve ich stav nezmenený, predtým ich stav niekoľkokrát overený a pravidelne kontrolovaný. Vrátane najbližších, vzdialených len o šírku poľnej cesty, krúpy by sa nedokázali strafiť tak selektívne do jediného poľa, ešte k tomu tak nepravidelného. Blesk aj nasledujúci hrom boli zaregistrované vizuálne aj akusticky, počítač z ktorého sú do sveta smerované tieto informácie sa nachádza 1700m vzdušnou čiarou od "miesta činu". Krupobitie nezaregistrované. 

 

Niekedy môže nastať situácia, kedy dôjde k úplnému zvedeniu výboja na mieste prítomným umelým alebo prírodným bleskozvodom (strom, stožiar VN ). Napriek tomu ale v podzemí dôjde k elektrochemickým a tepelným (fyzikálnym i termochemickým) zmenám v pôde a priechodu prúdu cez korene rastlín, čo sa časom môže prejaviť zmenami ich rastu. V podzemí pritom skončí už nanajvýš len 1 percento celkovej energie výboja. Prevažná väčšina sa jej vyžiari pri ceste vzduchom - teplo, svetlo, väčšina elmag. žiarenia, mechanická energia a zvuk. Vzhľadom k energii, ktorá je priemerným bleskom prenášaná, môže aj tak skončiť v podzemiu pomerne značné množstvo energie, nieto v prípade nadpriemerných výbojov.  

 

Napríklad vo filmovom dokumente nazvanom " What On Earth; Inside the Crop Circle Mystery ", Suzanne Taylor, 2009, (ku sledovaniu radšej naozaj veľmi dôkladne neodporúčať, môže zanechať veľmi vážne následky duševnom zdraviu a psychickej pohode), sa prútikári preháňajú po poliach ako zbesilí a prútiky sa im v rukách pretáčajú ako kolesá socializmu. Podobné zábery možno ale sledovať prakticky v každom dokumente venujúcemu sa problematike Crop Circles. Nebohý prútikári si totiž neuvedomujú, že tak iba identifikujú pramene alebo geologické zlomy, ktoré boli na mieste už dávno pred hlavnou príčinou sformovania sa a objavenia obrazca v obilí - výbojom blesku, zato ale mohli spoľahlivo vykonávať funkciu bleskozvoda.  

 

Úplne iným dôvodom zvýšenej senzibility mnohých prútikárov aj ostatných jedincov môže byť aj prítomnosť mnohých veľmi jedovatých plynných splodín. Ich prítomnosť na mieste ešte nebola nikdy dokázaná, na to bude potrebné ešte len nejaký čas počkať. Ale aj tak, alebo skôr predovšetkým práve preto, všetkým prútikárom patrí veľké vďaka! Thank you very much, dear dowsers! National Geographic - Is It Real - Crop Circles - čas 02:33 (foto) Veľmi často vykonali ďaleko najväčší diel práce v ktoromkoľvek odbore ľudskej činnosti práve tí výskumníci, ktorí svetu tiež súčasne veľmi jasne oznámili "Tadiaľto nie, priatelia". (J. Cimrman)

 

Arthur C. Clarke 's Mysterious Universe - A Crop Of Circles,  

v čase okolo 9:09 pani opisuje zážitok z roku 1930, kedy niečo ako Crop Circles pozorovala, "storm coming" (blížila sa búrka), ďalej hovorí o tom, že nie je dodnes známe, či to robí  

electric current (elektrický prúd), alebo weather conditions (klimatické podmienky)  

- Milá pani, robia to obaja, ruky v rukách, nikdy jeden bez druhého ani ranu ...  

 

Zatiaľ všetky tu doteraz vymenované filmy, ale určite aj 99% ďalších úplne samozrejme obsahujú zmienky o existencii a ukážky činnosti tzv hoaxers čiže circle-makers. Tí sa snažia vlastnými silami napodobňovať niečo, čo v skutočnosti v oveľa dokonalejšej podobe vytvára niekto úplne iný - Matka Príroda v spojení s elektromagnetickými impulzmi jej vlastnej výroby, preto je alebo bude na stránke Zhrnutie predvedený približný výpočet porovnania "zárobka" takýchto hoaxers a pravého autora. Hoaxerom je tam priznaná odmena niekoľko desiatok euro za hodinu. Akcia sa musí vymyslieť, navrhnúť tvary, zostrojiť pomôcky, dopraviť na miesto, a tých pív čo sa pritom vypije ... Aj keď, nevymýšľa sa podobná akcia predovšetkým pre tv alebo filmových dokumentaristov? Táto otázka ale môže byť ponechaná úplne stranou. Dajme tomu 30 euro za hodinu, aj ten mozog chvíľami použijú, takže dajme tomu za päť hodín práce päťčlenného kolektíva (návrh tvaru, výber miesta, príprava pomôcok, doprava na miesto, práca, zdokumentovanie toho všetkého, amortizácia použitých prostriedkov, večerné zhodnotenie pri pive ) okolo 750 €  *). Výboj blesku potrebuje k vytvoreniu omnoho komplikovanejšieho, presnejšieho a dokonalejšieho diela čas neprevyšujúci 150 milióntin sekundy, bude ale ohodnotený rovnakou sumou. Na obrázke priemernej krivky priebehu prúdov výboja blesku s piatimi následnými výbojmi je možné vidieť, že čistý čas "pracovnej činnosti", doba počas ktorej prebieha prúd (99% energie), trvá spolu okolo 150 mikrosekúnd. Čas, v ktorom prúd neprebieha, desiatky až stovky milisekúnd medzi následnými výbojmi, je čas oneskorenia a odpočinku v práci, kedy sa výboj vyložene fláka, ktorý zásadne odmeňovať nemožno, jedná sa o pracovné prestoje a blesky zatiaľ odbory nezaložili. Jednoduchým výpočtom sa dá zistiť, že blesk berie 750 eur za 150 milióntin sekundy, približne 5 miliónov za sekundu, čo je 18 miliárd eur za hodinu. "Keby som ja bol kováčom, totiž circle-makerom, bol by som dnes asi najradšej, keby mi pazúry upadli ..." 

 

*) Odhad je veľmi skromný, ak by bolo treba zhotoviť obrazec napríklad pre potreby filmového natáčania, cena by sa vyšplhala približne na desaťnásobok, konzultované s reálnymi zamestnancami filmových laboratórií, napríklad nutné zahrnúť aj prenájom poľa a cenu úrody, konzultácie so zemedelcami 

 

Tu na tomto mieste bude vymenúvaných niekoľko viacmenej marginalizovaných alebo úplne zanedbaných "Stepped leader former", tj okolností, ktoré môžu viesť k jeho sformovaniu. Stepped leader - počiatočná fáza vzniku výboja blesku, predchádzajúce samotnému výboju (ktorou je Return Stroke, najvýraznejšia a najsilnejšia časť výboja blesku). Počas Stepped leadera (krokový líder, propojovateľ) dôjde k postupnému prepojeniu predbežnej ionizovanej cesty medzi mrakom a zemou, a po ňom nasleduje ešte positive streamer. Ten predstavuje niečo ako potvrdenie spojenia, ktoré akoby "beží naproti" Stepped Leaderu, s ktorým sa v neveľkej výške nad zemou spojí (desiatky metrov). Až nakoniec prebehne Return Stroke - Hlavný a viditeľný výboj, počas ktorého sa vybíja medzi nebom a zemou prúdy desiatok až stoviek tisíc ampér. Predchádzajúce dva sú prakticky neviditeľné, a "pracujú len" s prúdmi desiatok až stoviek ampér.  

 

Ako hromozvody pôsobia v mnohých prípadoch kôpky hnoja, a ďalej tram lines - koľaje po traktoroch. Tram lines sa prejavujú veľmi výrazne, a obrazce veľmi často kopírujú ich tvar. Vyskytujú sa vďaka nim (tramlines) niektoré zaujímavosti a zvláštnosti, ktoré budú popísané ďalej v texte alebo na špeciálnych stránkach. Problematika formovania výboja blesku bude oveľa podrobnejšie spracovaná na stránke Fyzika. Okolnosti, ktoré predchádzajú samotným Stepped Leaderom sú označované ako Preliminary Breakdown (The Lightning Discharge, M. A. Uman, Dover Publications 2001, str 71). Počas Preliminary Breakdown sa vo vzduchu formujú vodivé cesty, ktoré sa vyznačujú zvýšenou vodivosťou a môže si ich počas postupnej cesty od mrakov k zemi Stepped Leader prednostne vyberať. Napríklad z kôpky hnoja sa nepretržite vyparujú najrôznejšie výpary, silne disociované, ktoré zvyšujú vodivosť vzduchu nad nimi až o niekoľko rádov, do výšok desiatok a za bezvetria až stoviek metrov aj vyššie. 

 

Ďalšie anomálie: prítomnosť mikroskopických častíc Fe.FeO.Fe2O3 v pôde. Častice by síce mohli vznikať aj oterom techniky, používanej v poľnohospodárstve od pradávnych čias (a rozpadaním a hrdzavením). Pri mechanicko - elektromagnetickej explózii, aká pri dopade výboja nastane (výboj vyžiari toľko energie, ktorá by odtiahla elektrickú lokomotívu na vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov) sa jednak zvíri množstvo prachu, ktorý tieto častice obsahuje, jednak rastlinami prechádza indukovaný (elektrostaticky aj elektromagneticky) elektrický prúd a stanú sa z nich na okamih elektromagnety, ktoré tieto častice priťahujú;  Cez to všetko sa jedná len o nepatrné množstvo v porovnaní s tým, čo poľnohospodárska pôda obsahuje ako prirodzený obsah iónov železa (3% hmotn.) 

 

Ak blesk dokáže v poli sformovať toto, prečo by obrazce pravidelné malo robiť niečo iné?  

Tu výsledok pokusu účinku rázovej a tlakovej vlny elektrického výboja spôsobeného vybitím kondenzátora (2500 V, 10000pF, tj približne 0,03 Joule, dĺžka výboje približne 1mm) v sypkom materiáli (múka, NaCl).  

Vytvorí sa veľmi pravidelný kruh (priemer okolo 11-18 mm), tým pravidelnejšií, čím viac opakovaných výbojov prebehne. Rázová a po nej bezprostredne nasledujúca tlaková vlna (v ktorú rázová - nadzvuková vlna zoslabne) elektrického výboja s energiou niekoľkých miliárd Joulov (priemerný blesk), je približne asi stomiliard ráz (1011 ) silnejší. Pretože mechanické účinky výboja (ide o vzťah kolmej priamky výboja vzhľadom k ploche) klesajú približne s treťou mocninou vzdialenosti (presnejšie niekde medzi druhou a treťou, dajme tomu bližšie k tretej), keby na poli miesto obilia ležala múka (piesok, zrno, soľ, akýkoľvek sypký materiál), nepršalo by a nefúkal vietor, vznikol by kruh o priemere približne 15-20m. Do rovnakej vzdialenosti bude siahať mechanický účinok tej istej rázovej a tlakovej vlny na rastúce steblá obilia. Nepoloží ich, pôsobí len zlomok sekundy, ale môže steblá výrazne mechanicky poškodiť, a spolu s vyvolanými aj priamo prechádzajúcimi prúdmi veľmi výrazne negatívne ovplyvniť vitalitu rastlín a spôsobiť poľahnutie, ohnutie stebiel rastliny k zemi až v ďalekej budúcnosti. - Podobné pokusy s práškovým Fe2O3 alebo Cr2O3, ktoré simulujú dočasné magnetické vlastnosti stebiel počas výboja - not fake or hoax, pokusy sú veľmi jednoducho uskutočniteľné a kedykoľvek zopakovatelné. 

 

Ďalším veľmi dôležitým faktorom, ktorý negatívne pôsobí na zdravotný stav rastlín, je rozptyľovanie energie v podzemí a priechod prúdu koreňovým systémom rastlín, a ďalej elektrochemické a termochemické pochody v podzemiu, prispievajúce k tvorbe vysoko reaktívnych radikálov a z nich vzniknutých (oveľa rozpustnejších) zlúčenín, ktoré môžu na rastliny pôsobiť aj negatívne. To, že niektoré kruhy sú položené clockwise a niektoré counterclockwise, nemusí byť vôbec spôsobené smerom pretekajúceho elektrického prúdu počas expozície, ale jednoduchým náhodným mechanickým impulzom v momente poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi - napríklad prevládajúcim smerom vetra v momente poliehania, a tiež na mieste, ktoré spustí domino efekt. Pomocou domino efektu je možné vysvetliť aj často stojace trsy obilia v stredu obrazce - pokladajúce sa skupiny stebiel ich akoby obehnú. 

 

Vzorka "vedeckých" odborov, doteraz prevažne využívaných prieskumníkmi Crop Circles: ezoterika, parapsychológia, prútikarenie, (mo) mentálne energie, mimozemšťania, medzihviezdná a medzi galaktická komunikácia, nadprirodzené javy, UFO, ET, energia a sila myslenia, pokusy s prenosom energie, vojenské experimenty, špionáž, + najrôznejšie ďalšie konšpiračné a sprisahanecké teórie (zlomok percenta, nepredstaviteľné množstvo ďalších vôbec nemenovaných, aj keď v podstate zahrnuté obecnejšie v pojmoch konšpiračné a sprisahanecké teórie) 

 

Vzorka prírodných vied, ktoré namiesto toho využité byť reálne môžu, úplne v kontraste proti vymenovaným pseudovedám, pavedám a najrôznejším záhadologickým bludom, pomerne dôveryhodne a  predovšetkým úplne opakovateľne, tu 

 

Mnoho Crop Circles obsahuje niečo, čo by sa dalo nazvať "digitálnym podpisom". Niekoľko malých kruhov s priemerom 0,5 m aj menej, niekedy ležiacich aj veľmi ďaleko od obrazca a sú prieskumníkmi javu celkom opomíňané. Ide o miesta, kam dopadli slabé odnože dopadajúceho výboja. Iste sa vyskytujú občas aj na obrovských lánoch s "obrazcami" úplne nepravidelne poľahnutého, na zemi ležiaceho obilia, bez akéhokoľvek ďalšieho väčšieho pravidelného obrazca, a tie budú prieskumníkmi javu Crop Circles opomíňané ešte viac. Jedná sa ale predovšetkým o potvrdenie pravosti prírodného, not manmade, pôvodu takých obrazcov, pretože mozgy D & D aj ktorýchkoľvek ich nasledovníkov sú príliš jednoduché a prázdne na to, aby k svojim výtvorom pripojili niečo podobne bezcenného, nevýrazného a opominutelného.  

(foto

 

Zvláštnosťou stránok cropcircles.cz je skutočnosť, že takmer bez výnimky, určite veľa cez 90% agrosymbolov objavených v česku označuje ako "pravdepodobne falzifikát / probably hoax", čím sa myslí obrazce vytvorené ľuďmi. Takému tvrdeniu je možné silne oponovať, oveľa viacej 99% je pravých, vytvorených čisto prírodnými silami. Toľko blbcov a takých snáď v česku nie je, a pravdepodobne ani na celom svete. Na druhej strane, keby všetci blbovia sveta nerobili nič iné, než vyrábali agrosymboly, ubudlo by síce iných problémov, ale zase by nebolo čo žať. Aj keď ony žacie mlátičky alias kombajny majú tie zdvíhadlá.  

 

Na tomto mieste je nutné znovu varovať prípadných výrobcov kruhov, aby raz navždy zanechali akýchkoľvek myšlienok na zhotovovanie obrazcov, alebo sa raz s ich jediným pravým tvorcom na poli stretnú. Budú potom na poli pripravení k žatve sami. Žať potom ale budú Muži v Čiernom (aute).  

 

Nad poľom sa totiž odohralo niečo, čo je možné (silovými účinkami) prirovnať k explózii stoviek, v extrémnych prípadoch dokonca mnohých tisícok kg TNT v neveľkej výške nad ním. Mimochodom, po výbuchu trhaviny kdekoľvek na svete tesne nad zemou alebo pod ňou sa vytvorí vždy a jedine kruhový kráter ... (Rovnako ako po dopade akéhokoľvek predmetu do vody sa vytvorí na hledině jedine a len kruhové vlny). 

 

Najbližšie prirovnanie výboja blesku do poľa z mechanického hľadiska by bola explózia bleskovice (hľa, aká zhoda názvu), s hmotnosťou minimálne niekoľko sto gramov trhaviny na meter, visiacej a explodujúcej až tesne k povrchu poľa z výšky medzi niekoľkými stovkami metrov až do niekoľkých kilometrov z oblohy (najvýraznejší mechanický, aj elektrický účinok výboja na steblá možno očakávať od tej časti, ktorá sa nachádza až do výšky niekoľko desiatok metrov nad poľom).  

 

Výboj blesku je pomerne zložitou záležitosťou, o ktorej je možné sa dočítať v rade odborných publikácií, medzi ktorými vyniká hlavne Lightning: Physics and effects, V. A. Rakov, M. A. Uman, Cambridge University Press 2003 (2007), ISBN 0-521-58327-6. Obidvoch autorov je pomerne určite možné považovať za dva celosvetové "GURU" v oblasti skúmania fyziky bleskového výboja. Tu bude uvedené len zjednodušene niekoľko najzákladnejších údajov o zápornom blesku mrak-zem (najčastejší prípad, 4. kapitola knihy, stránky 108 - 191 ). Najdôležitejšími zložkami procesu formovania a vlastného výboje sú Stepped Leader alebo Dart Leader (SL, DL, napr str 109 ), ktoré sa pohybujú od mraku smerom k zemi, a keď sa k nej priblížia na niekoľko metrov, vyrazí im z niektorého výrazného, často dobre uzemneného predmetu na povrchu zeme (hromozvod, kôpka hnoja), naproti smerom nahor vzostupný prepojovací leader (Upward Connecting Leader, Positive Streamer), obaja sa niekoľko metrov až desiatok metrov nad zemou stretnú a dôjde k procesu prepojenia (the Attachment Process), ktorý definitívne spojí obe miesta - zem a zdroj náboja v mraku - s pôvodne obrovským potenciálovým rozdielom (až niekoľko miliárd voltov) vodivým kanálom, doslova "drôtom", a až niekoľko milióntin sekundy po tomto prepojení nasleduje hlavné "divadlo" alebo "ohňostroj" - Return Stroke, hlavný a najväčší výboj, trvajúci síce len niekoľko desiatok až stoviek milóntin sekundy, s vrcholovým prúdom až niekoľko sto tisíc ampér. Až Return Stroke je naozaj vidieť, dva predchádzajúce úkazy sú prakticky neviditeľné a je možné ich zaregistrovať len citlivou meraciou a registračnou technikou (ich prúdy sú 100-1000x slabšie). Oveľa viac podrobností o výbojoch bleskov, ich fyzike a energii, čerpaných z menované publikácie aj niekoľkých ďalších, je alebo bude možné sa dočítať na stránkach a podstránkach menu Blesk

 

Najvýznamnejšou súčasťou celého procesu výboja blesku je Return Stroke a prípadne Re-Strikes, tiež nazývané Successive alebo Subsequent Strokes - následné výboje. Ich odstup po prvom RS alebo medzi sebou je niekoľko desiatok až stoviek milisekúnd. V ich prípade sa jedná o úplne bežný fyzikálny jav - priechod prúdu vodičom, ktorým pretekajú vo vrcholovom štádiu desiatky až stovky tisíc ampér, a vytvára okolo seba nepredstaviteľne silné elektromagnetické pole. Takéto pole možno síce v laboratóriu pripraviť (desatiny až jednotky Tesla), nie ale na tak rozľahlej celkovej ploche a nikdy s takou strmosťou nábežnej hrany. Prúd sa mení až rýchlosťou mnohých desiatok tisíc ampérov počas jedinej mikrosekundy (milióntina sekundy), niektoré následné RS aj viac ako 200 tisíc. Tým sa tak veľmi líši od prirovnávaného výbuchu bleskovice, ktorý obecenstvu pripraví iba divadlo viditeľné a počuteľné. Na rozdiel od neho pripraví výboj blesku ešte divadlo neviditeľné, o rovnakej alebo dokonca vyššej energii - obrovskú elektromagnetickú explóziu (menšia obdoba elektromagnetického impulzu po výbuchu atómovej alebo termonukleárnej bomby). Strmosť nábežnej hrany tohto impulzu je samo o sebe niečo, čo snáď nikdy nebude (v elektromagnetickej oblasti) laboratórne připravitelné. Strmosť nábežnej hrany je nutné spomenúť preto, lebo zohráva najdôležitejšiu úlohu v procese indukcie napätia a prúdov v okolitých predmetoch, vrátane rastlín, ale aj v koreňoch rastlín a v pôde.  

 

Netreba vôbec obzvlášť bujnej predstavivosti na odvodenie záveru, že prúdový impulz, dosahujúci vrcholovej hodnoty dajme tomu 800 tisíc ampér, ktorý prebieha priestorom po dráhe dajme tomu 8 kilometrov rýchlosťou 200 tisíc kilometrov za sekundu, so strmosťou nábežnej hrany 200 tisíc ampér za MIKRO sekundu (milióntina sekundy), vyvolá v mieste dopadu interferencie a rezonancie trochu rozsiahlejšieho charakteru, než len obyčajné "plácnutie do vody". Samotný prúdový impulz, predovšetkým jeho najvýkonnejšia časť, netrvá nikdy dlhšie ako niekoľko desiatok milióntin sekundy. Prenáša obrovskú elektromagnetickú energiu, môže vytvoriť neskutočne rozsiahle a nepochopiteľne pravidelné elektromagnetické obrazce, práve za pomoci interferencie a rezonancie. Niečo z toho sa môže do štruktúry rastlín na poli zaznamenať, pozri Expozícia. Pôsobením niekoľkých takýchto po sebe nasledujúcich impulzov v rôznom časovom odstupe a vzdialenostiach môžu vzniknúť veľmi komplikované interferenčné efekty, aj keď veľmi krátkodobé.  

 

Na rozdiel od elektromagnetického žiarenia ale mechanické následky takého prudkého a intenzívneho, nesmierne energetického impulzu môžu v mieste dopadu pretrvávať až niekoľko sekúnd. Stĺpec plazmy sa veľmi rýchlo začne rozširovať do strán, spočiatku nadzvukovou rýchlosťou, ktorá sa po určitej dobe spomalí na rýchlosť zvuku a ešte neskôr na podzvukovú. Do doby, než jeho rýchlosť klesne pod dajme tomu 300 km / hod (tretina rýchlosti zvuku, ale stále ešte vysoko nad akýmkoľvek okolitým vetrom), bude sa jeho tvar a šírenie riadiť predovšetkým vlastnými silami, zákony a pravidlami. Spočiatku sa bude šíriť do všetkých strán veľmi rovnomerne, ako veľmi presný kruh. Je tiež veľmi pravdepodobné, aj keď zatiaľ veľmi ťažko overiteľné, že aspoň v niektorých prípadoch, či už najsilnejších, alebo len priemerných bleskov, sa na mieste vytvorí vírový prstenec. Ten počas vysoko energetických lokálnych zmien v plynnom prostredí vznikne veľmi často.   

 

Ktorákoľvek nad zemou vykonaná nukleárna alebo termonukleárna explózia vytvorí povestný hríb. Okrem toho je možné sledovať, že súčasne každý takýto hríb je kombinovaný (predbiehaný) oveľa rýchlejšie sa do strán šíriacim vírovým prstencom (nadzvuková rýchlosť), aj keď menej nápadným a postrehnuteľným, alebo len zobrazením rázovej vlny na niektorom fázovom rozhraní. Fázové rozhranie najčastejšie zobrazuje meniace sa hranice rosného boda, ale zobraziť sa môže aj rozhranie vzduch - vzduch o rôznej rýchlosti alebo tlaku, vďaka zmene indexu lomu. Úplne vždy tvorí veľmi presný kruh (foto) 

 

Existenciu vírového prstenca na mieste po výboji blesku je veľmi ťažké doložiť predovšetkým z tých dôvodov, že každý potenciálny svedok, ktorý sa na podobnom mieste vyskytoval, určite nič nefotografoval, ani sa rozhodne nepokúšal pozorovať, aké fyzikálne deje sa na mieste odohrávajú. Jeho jedinou starosťou v takej dobe totiž bolo pokúsiť sa zachrániť vlastný holý život, a v takom čase väčšinou naozaj na nejaké pozorovanie, nieto fotografovanie alebo dokonca vykonávanie experimentov, veľa času nezostáva. Nezostáva než zatiaľ zapojiť do výskumu vlastnú predstavivosť, a pokúsiť sa deje napodobniť prostredníctvom počítačových modelov a prípadne neporovnateľne menej energetickými fyzikálnymi pokusmi. 

 

Je možné si napríklad uvedomiť, že v porovnaní s niektorými ojedinelo sa vyskytujúcimi výbojmi blesku bude práve budovaný, síce najenergickejší laser sveta v Brežanoch, čo do generovaného a prenášaného výkonu, naozaj len obyčajné "prdítko". 

 

Zapojenie predstavivosti do vedeckého výskumu nie je vôbec nič škodlivého, stačí si pripomenúť, čo zmieňoval o jej užitočnosti práve pre akýkoľvek vedecký výskum už približne pred sto rokmi nejaký pán Einstein. 

 

Indukciu je síce možné vyvolať len striedavým prúdom, ale aj jediný výboj blesku je možné považovať za jednu polvlnu striedavého napätia, ktorej priebeh sa úplne normálne indukuje v akýchkoľvek vodivých predmetoch v okolí. Presnejšie definované, v okolitých predmetoch sa indukuje každá vzostupná a zostupná hrana krivky priebehu elektrického prúdu.  

Týmito javmi sa pomerne podrobne zaoberajú elektrotechnické normy vzťahujúce sa k ochrane pred bleskom, viď. (STN EN 62305). Toto elektromagnetické pôsobenie navyše môže byť znásobené súbežnými, rovnobežnými aj mimoběžnými ramenami toho istého výboja alebo následných výbojov (Subsequent discharges) a ich súbežných ramien, ktoré môžu všetky spolu elektromagneticky, elekrostaticky aj mechanicky (zvukové kmity aj nízkofrekvenčné otrasy pôdy - lissajoussovy obrazce) tvoriť interferencie a rezonancie.  

 

Bezprostredne v priebehu Return Stroke, alebo niektorého následného výboja by bolo možné namerať v kanáli bleskového výboja napätie "len" asi 100 - 300 tisíc V / m Takáto hodnota je v značnom kontraste s přeskokovým napätím elektrickej iskry vo vzduchu, ktorá je pri vlhkosti 0-90% približne 3 milióny voltov na meter. Pri 100% alebo vyššej vlhkosti (nasýtené pary), napríklad tesne nad hladinou vody, ale táto hodnota klesne práve až asi na 100-300 tisíc voltov na meter. 

 

Neodporúča sa skúšať a merať na priamo na popisovanom mieste - takých prieskumníkov by neustále ubúdalo a museli by byť neprestajno doplňovaný. Tesne pred tým, ako tento výboj nastane, je medzi mrakom a zemou v niektorých miestach napätie až niekoľko sto tisíc, ale aj cez milión V / m (tam sa tiež behať naozaj veľmi neodporúča).  

 

Ešte na okraj: zatiaľ čo všetky doteraz uvádzané vývody a výplody sú myslené úplne vážne, bude teraz vsunutý jeden tak trochu "bláznivý nápad": Koľaje traktorov (anglicky tram lines) v poliach, ktoré tvoria výrazne vodivejšie prostredie proti okoliu, v priehlbinách je nazhromaždené omnoho viac vlhkosti i stojaca voda (foto). Vlhkosť sa v nich drží najdlhšie (overené), vytvárajú dobre fungujúce bleskozvody, do ktorých sa blesky strafujú a po ktorých sa prechádzajú ako po tobogane. (Overené,  odfotografované), ďalšie zmienky aj ďalej v texte, toto ešte nie je ten bláznivý nápad)  

Takmer bez výnimky na akejkoľvek lokalite tieto koľaje v poliach vytvárajú pomerne presnú plošnú cievku, nápadne podobnú tomu, čo je vytvárané v plošných spojoch (a toto je ten bláznivý nápad), známu z elektrotechniky a často vytváranú v plošných spojoch, snáď len občas mierne deformovanú obchádzaním stožiarov elektrického vedenia, mimochodom výborných bleskozvodov, stromov a kríkov, tiež výborných bleskozvodov, a iných prírodných útvarov, a dodržiavaním konkrétneho tvaru poľa. (obrázky) Cievka vykazuje indukčnosť, jej vedenie vykazuje odpor, môžu preto dohromady vytvárať RC člen, ktorý vykazuje určitý rezonančný kmitočet, a to je ten najväčší bláznivý nápad. 

 

Z niekoľkých pozorovaní sa zdalo, že na anglických poliach sú tieto cievky veľmi často skratované cez závity, na rozdiel napríklad od českých, ale to bola iba domnienka vychádzajúca len zo štatisticky nie príliš dôveryhodnej vzorky. Neskôr pozorované aj v česku skratované cievky, a prieskumom štatisticky významného množstva leteckých snímok (stovky) zistené, že opak je skôr výnimkou, takže prvý dojem bol pravdepodobne náhodný. Pozdĺž tram lines býva obilie poškodené (poľahnuté, na zemi ležiace) následkom výboja blesku veľmi často, a tiež veľmi často blízko stredu štvrťzávitov (obrázky); alebo dokonca náhodných miestnych "viac ako štvrťzávitov" - (jeden úlovok - 2010, + Niečo od LP).  

 

Na tomto mieste bude zobrazené niekoľko fotografií, ktoré viac alebo menej (niektoré ale naozaj veľmi viac, jedná sa takmer o dôkaz) podporujú teóriu vzniku Kruhov v obilí prostredníctvom výbojov bleskov, urobených doterajšími prieskumníkov javu Crop Circles, + niečo z Google Earth, ktoré tiež naozaj veľmi viac (podporujú dojem, že poľahnutie, ohnutie stebiel obilia k zemi vzniká po zásahu elektrickým prúdom, prednostne vedeným koľajami po traktre) 

Pre chlapcov z inglézska vytvorený termín "Lightning Forming Crop Circle Theory"  

 

Niektoré Crop Circles priamo vyzerajú ako fotografie dopadu kladného alebo záporného iskrového výboja (Lichtenberg figures, Kirlian photo) - Crop Circles aj výboje.  

 

Na iných Crop Circles sa ich prieskumníci pozastavujú nad ich fraktálovitou štruktúrou. Fraktály boli v matematike objavené relatívne nedávno (1905, grafická reprezentácia pomocou computera 1975). Je ale nutné si uvedomiť, že príroda pozná fraktály odjakživa - atomárne štruktúry, zlúčeniny, galaxie, najrôznejšie štruktúry rastlinných aj živočíšnych organizmov, stromy ihličnaté aj listnaté, ich koreňové systémy, aj ďalších rastlín, cievne a nervové systémy živočíchov, rieky, hory, mraky, snehové vločky... Dokonca aj jedna veľmi častá možnosť vybíjaní prebytočného náboja prebieha prostredníctvom fraktálu. Takmer každý blesk predstavuje fraktál sám o sebe, niektoré dokonca tvoria extrémne prípady fraktálu. Oveľa typickejší príklad fraktálu ako samotný blesk je Stepped Leader, ktorý ale nie je vidieť. Existujú ale aj filmové záznamy, na ktorých je zviditeľnený, stačí sa len pozrieť.  (odkaz)

 

Prečo, keď je možné všetko tak pekne vysvetliť, nevzniknú kruhy v obilí na každom mieste v poli, kam dopadne blesk? Na tejto skutočnosti sa môže spolupodieľať niekoľko príčin. Môže to byť:  

- Celkom nedefinovateľná náhoda  

- Geologické predpoklady v mieste vzniku: vodivé dráhy utvárané v podzemí za spolupôsobenia výbojov bleskov do blízkych miest milióny rokov, prírodné i umelé podzemné prúdy vody, kanále, pramene, vodné zásobníky, kondenzátory (vodné aj elektrické), rezonancie a interferencie (mechanické aj elektromagnetické + elektrostatické) geologického podložia a vymenovaných útvarov (elektromagnetické a elektrostatické polia sú obrovské a aj medzi nimi môže dochádzať k rezonanciám a interferenciám)  

- Ťažko splniteľné podmienky (pre búrku): bezvetrie a neprítomnosť dažďa  

- Ďalšú predpokladanú a skúmanú možnosťú je, že aspoň niektoré pravidelné obrazce vznikajú tak, že sa do toho istého miesta trafí bleskové výboje dva razy, a to s dlhým časovým odstupom (dni až týždne). Prvý z nich iba "pripraví pôdu" (vyrobí až niekoľko miliárd "predexponovaných", oslabených stebiel, ktorá však aj cez to, čo je postretlo, zatiaľ nie sú poľahnuté, neležia na zemi, na ktoré ďalší výboj po niekoľkých týždňoch pôsobí oveľa ľahšie. Opäť ďalšia podobnosť s procesom klasickej fotografie, kedy je možné niektoré vysoko citlivé vrstvy vystavením malému množstvu svetla, akúsi predexpozíciou, vrstvu senzibilizovať na ešte vyššiu citlivosť. Rozdiel v mechanickej pevnosti a sile potrebnej k ohnutiu alebo zlomeniu prúdom zasiahnutých a nezasiahnutých stebiel je obrovský a robí od desiatok až stoviek gramov (ohnutie) až veľa kilogramov (pretrhnutie). Veľmi ale záleží na dobe, ktorá uplynula od zásahu elektrinou, slabnutie rastlinných tkanív po ňom prebieha veľmi zvoľna. Bleskom nezasiahnutý a elektrinou nepoškodený porast nepoľahne (neohne steblá k zemi) ani v najprudšej víchrici za spolupôsobenia dažďa, kedy úrodu bičujú prúdy vody a vietor veľa cez 100 km / h, napriek tomu nepoľahne jediné steblo. Tie ktoré zasiahnuté sú a nepoľahnú okamžite, poľahnú najdlhšie za niekoľko týždňov samé, alebo ich povalí len ľahký vánok, prípadne keď sú oťaželí rannú rosou. 

 

- Výnimočne vysoká intenzita bleskového výboja, alebo je všetka alebo takmer všetka energia sústredená do jediného alebo len niekoľkých málo (medzi 5 - 8) kolmého výboja mrak-zem (MZ, čiže "mimozemšťania");  foto foto,  

- Alebo niečo úplne iného.  

 

To, že len vďaka (prikážeme) vetru a dažďu nezostane ležať na zemi ani jediné steblo, je možné ľahko sledovať napríklad počas preletu vrtuľníka nízko nad poľom, steblá vejú vo vetre ako prápory komunizmu, ohýbajú sa chvíľami veľa cez 45 stupňov, ale pri najmenšom zeslábnutí poryvov sa okamžite stavia bezpečne späť do kolmej polohy. Discovery Science, Crop Circles: Mysteries in the Fields, dir. John Tindall, 2002 - 39:08;  (zhotoviť úryvok)

 

Kruhy v obilí síce po výboji blesku do poľa zakaždým nevzniknú (odhadom len milióntina alebo menej prípadov), ale NIEČO, také len celkom obyčajné niečo vznikne takmer vždy (pozri sdelenie číslo dva).  

 

Takzvané sdelenie číslo dva: Takmer všetko poľahnuté, na zemi ležiace obilie (95% aj viac, tj okolo milióna kilometrov štvorcových ročne na celom svete) majú na svedomie výboje bleskov do polí alebo tesne nad nimi. Zmienka bola už skôr v texte spolu s obrázkom - celé poľahnuté, na zemi ležiace pole v Benáteckej Vrutici.  

 

Upresnenie: nebolo tomu tak vždy. Jednou zo sledovaných vlastností predovšetkým u obilia (pre jednoduchosť sa obmedzíme len na pšenicu, raž, jačmeň, ovos, kukurica), je takzvaná "odolnosť proti poliehaniu", alebo presnejšie odolnosť proti samovoľnému poliehaniu, a v minulosti nemusela byť u niektorých obilnín, kedy niektoré odrody jačmeňa, raže alebo pšenice takmer dosahovali výšku dospelého muža, nijako vysoká. Cieleným šľachtením ale boli vypestované odrody oveľa nižšie, a nie je dnes výnimkou, že pri prechádzke v blízkosti poľa napríklad jačmeňa (takmer pred dozretím, kedy už dávno nerastie do výšky) sa dá zistiť, že sa jeho klasy nachádzajú vo výške niekde medzi členky a kolenami. Dnešné odrody raže, pšenice alebo jačmeňa majú v porovnaní povedzme s päťdesiatymi rokmi minulého storočia tendenciu k samovoľnému poliehaniu takmer nulovú. (Zábery z filmu Všetci dobrí rodáci, 1968 )  

 

Rovnako ako u kruhov v obilí, aj tu je pomerne častým pravidlom, že obilie poľahne, ohne steblá k povrchu zeme, hocikedy až niekoľko týždňov "po čine", takže zatiaľ čo bezprostredne po búrke odchádzajú poľnohospodári veľmi často z obhliadky poľností vcelku spokojní, pretože sa zdanlivo "nič nestalo", netušia, že na mnohých miestach je už "zasiate", alebo omnoho lepšie povedané "exponované" na veľký neporiadok a skazu. Kým aj po veľmi silnej búrke neležalo na poli ani stebielko, po niekoľkých týždňoch, za nádherného slnečného počasia, prekladaného tu a tam len občasným miernym dažďom prinášajúcim toľko potrebnú vlahu, nešťastní poľnohospodári už len zdesene sledujú, ako sa im za týchto ideálnych podmienok "ukladá k spánku " (polieha) značná časť poľa a bude sa veľmi ťažko žať. Poľnohospodári totiž majú vo zvyku spájať akékoľvek poľahnuté obilie po búrke predovšetkým so spolupôsobiacimi krúpami, takže ak nie je obilie poľahnuté, okamžite po búrke, už im to neskôr "nedocvakne". Nebudeme sa preto na nich hnevať ani sa im posmievať, nikto po poľnohospodárov nebude nikdy chcieť, aby mali akademický diplom z fyziky aj elektrotechniky, plus dajme tomu z elektrochémie. Po svete behá veľa prieskumníkov javu kruhov v obilí, ktorí zanechali sľubnej kariéry vo fyzike alebo elektrotechnike a mali z nej kedysi zrejme veľa naštudované.  

 

Okrem toho práve poľnohospodári sú tými, kto v celej rade svojich odborných správ a štúdií veľmi presne opakovane zdokumentovali následky výboja bleskov do polí kultúrnych plodín, z ktorých rad je alebo budú na týchto stránkach reprodukované. Repa, melóny, potato, tomato, bavlna, sója ...  (odkaz)

 

koniec časti 3 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

   

         Časť 1        Časť 2        Časť 3         Časť 4        Časť 5  

 

z