Many informations about COVID-19, CORONAVIRUS, how will it spread into population
in many countries, actual COVID-19, CORONAVIRUS GRAPHS, also Perspectives, forecasts, outlooks for the future, epidemic and pandemic prognosis and actual
>>>>>> COVID-19, CORONAVIRUS PREDICTIONS <<<<<<
COVID-19, CORONAVIRUS links to GRAPHS day by day
COVID-19, CORONAVIRUS links to PREDICTIONS day by day
Other interesting COVID-19, CORONAVIRUS summary links and reference pages

Originál v češtine - kruhy-v-obili-publikovanie-text-1. Ospravedlňte prosím, chyby strojového prekladu.
lightning
Prvý publikovaný text
prvé zverejnenie mimo domovské stránky, hosťovanie na www.sarden.cz - internetový sci-fi magazín
crop circles
Learn about thunderstorms RSS feed

www.sarden.cz - internetový sci-fi magazín sarden.cz / uvaha-kruhy-v-obili

Text bol tiež okrem toho súbežne zverejňovaný v sci-fi prílohe internetového denníka Neviditeľný Pes na adrese v tomto odkaze

v prípade záujmu kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

Úvaha:

Kruhy v obilí

 

 

Na začiatku bude vymedzené niekoľko podstatných pojmov. Úplne najskôr zo všetkého budú "Kruhy v obilí" premenované na "Obrazce v obilí", pretože nejde iba o kruhy. V určitom štádiu výskumu dochádzalo k tendenciám premenovať je na "Poľné Piktogramy" (PP, anglicky Field Pictograms, FP), od tejto snahy bolo ale zatiaľ upustené z veľmi jednoduchého dôvodu. Piktogramy sú totiž obrázky, ktoré prenášajú a oznamujú určitú informáciu. Ako z nasledujúceho textu vyplýva, "Obrazce v obilí" neprenášajú informáciu absolútne žiadnu, hoci sa to občas naozaj nezdá. V prípade takých, ktorých oznámenie bolo dodatočne "rozlúštené", totiž s pomerne veľkou istotou ide o podvrh. Ako príklad možno uviesť "Posolstvo z Chiboltonu" - 21.8.2001, alebo z Crabwoodu - 18.8.2002, alebo "Konfiguráciu PI" - 1.7.2008, Barbury Castle, určite veľmi ťažko, napriek tomu ale ľudskými silami zhotovitelné obrazce.

Pretože sa ale jedná o pomerne zaužívaný názov, na někteých miestach nasledujúceho textu bude pre obrazce použitá ustálená skratka Crop Circles (Crop Circles).

 

Pre začiatok budú zhrnuté výsledky doterajších výskumov do niekoľkých bodov:

1. Obrazce v obilí nevytvárajú ani ľudia, ani mimozemšťania, sú výsledkom pôsobenia čisto prírodných pochodov. Fyzika, chémia, biológia a ďalšie príbuzné odbory. Z určitého pohľadu je dokonca možné uviesť, že všetky obrazce v obilí možno považovať za výsledok pôsobenia termonukleárnych pochodov (bude vysvetlené).

zdroj obrázku

2. Jest sa domnievať, že v tejto oblasti dochádza, aj keď veľmi zriedka, ku výrobe podvrhov. Ako podvrhy sú označené obrazce zhotovené ľuďmi, takzvanými circle-makers. Pretože ale zo štatistického hľadiska ide o absolútne výnimky, ktoré patria dokonca hlboko pod oblasť štatistickej chyby - ako je vysvetlené hneď v nasledujúcom bode, nebude o nich v ďalšom texte prakticky ani zmienka. Až na nepatrné výnimky (štatistické).

3. Hoci sa to môže zdať sebamenšie právdepodobné, takých podvrhov je v skutočnosti len nepatrný zlomok percenta, oveľa menej ako tisícina zo všetkých objavených i neobjavených pravidelných aj menej pravidelných obrazcov. Iste oveľa viac ako 99,9% všetkých objavených obrazcov v obilí vzniklo pôsobením čisto prírodných, pozemských síl. Takéto oznámenie preukázateľne veľmi ostro kontrastuje s oznámením takmer akéhokoľvek filmového alebo televízneho programu, venujúcemu sa problematike Crop Circles. Úplne bez výnimky, v každom takomto programe sa objaví jednotlivec alebo skupina ľudí s doskou a špagátom, ktorí sa zdanlivo výrobou takýchto podvrhov zaoberajú, vďaka čomu určité skupiny pozorovateľov opakovane dochádzajú k záveru, že to je jediný možný skutočný spôsob ich vzniku. Zo štatistického sledovania pomerne jednoznačne vyplýva, že v prítomnosti filmových a televíznych kamier a štábov mnohonásobne (o veľa rádov) vzrastá počet najrôznejších bláznov, ktorí sa na takom mieste vyskytujú. Stačí sa pozrieť na akýkoľvek prenos z parlamentu. Je nutné si uvedomiť predovšetkým tú skutočnosť, že každý, kto v akomkoľvek filmovom alebo televíznom programe vystúpi, za to dostane určitú odmenu, a jeho tvár uvidí aspoň na krátky okamih tisícky ľudí. V prípade niektorých multimediálnych exhibicionistov sa dokonca jedná o odmenu neajvyžadovanejšiu. V uvedených prípadoch (falzifikátori obrazcov) v prevažnej väčšine (našťastie) prvýkrát a naposledy. V akomkoľvek inom odbore ľudskej činnosti by totiž podobný podvrh bol odhalený veľmi jednoducho potom, čo by sa prihlásil pravý autor, a falzifikátorov tak raz a navždy odhalil a zosmiešnil. Z veľmi jednoduchého a prostého dôvodu, ktorý vyplýva z nasledujúceho textu, sa pravý a skutočný pôvodca zjavovania obrazcov v obilí neprihlási nikdy. Pravdepodobne z vrodenej skromnosti, je preto nutné to urobiť za neho. Ak by sa ale čisto náhodou niekedy s takými falzifikátormi a napodobovateľami stretol, k čomu by naozaj niekedy skutočne dôjsť mohlo, udelil by im takú lekciu, že by už určite nikdy nikoho nenapadlo ich nasledovať. Vzhľadom k tomu, že potmehúdsky circle-makers by boli po každom takomto stretnutí trochu občadený až obhorený, rozhodne im takéto stretnutie v žiadnom prípade nikto nebude priať, a nezostáva než ich dôrazne vyzvať: Buďte tak dobrí, seďte radšej v lokáli, a venujte sa konzumácii. Inak by ste mohli dopadnúť nejako takto ... On váš prínos pre ľudstvo bude v oboch prípadoch približne podobný, v krčme aj na poli.

                       vlastné foto                                                              picture source

4. Obrazce v obilí je možné, vlastne dokonca nutné, označiť ako poľahnuté obilie, ležiace na zemi.

Z hľadiska vizuálneho (pohľad prostého pozoravateľa) sa jedná o "obilie, ktorého steblá, v protiklade s obvyklým zvislým smerom rastu, leží vodorovne alebo takmer vodorovne".

Z hľadiska agronomicko - poľnohospodárskeho sa jedná predovšetkým o "obilie čiastočne alebo úplne znehodnotené poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi (ťažko alebo úplne neskliditelné) ". Z rovnakého hľadiska tiež v mnohých prípadoch ide o obilie vo vyššej miere napadnuté škodcami, ako okolitý porast, tiež môže byť vo vyššej miere znehodnotené vlhkosťou.

Z fyzikálneho hľadiska je možné nazerať na poľahnuté obilie, ležiace na zemi, iste mnohými spôsobmi, je možné vybrať jeden, pravdepodobne veľmi typický: poľahnuté obilie je "obilie, ktorého potenciálna energia sa rovná nule alebo takmer nule".

Až na nepatrné výnimky vzniká všetko poľahnuté obilie, nielen to, ktoré sa vyskytuje v pravidelných obrazcoch, takmer identickým spôsobom. Poľahnuté obilie je totiž obilie oslabené, ktoré poľahnulo na zem práve vďaka tomuto oslabeniu, ktoré nastalo až po jeho poškodeniu, nikdy naopak. Obilie bolo najskôr poškodené (sprvu bez akýchkoľvek pozorovateľných následkov), a až ako následok tohto poškodenia dôjde k jeho oslabeniu. Väčšinou veľmi zvoľna (dni až týždne), a až potom nakoniec poľahne (niekedy ani to nie). Zdravé, nepoškodené a neoslabenej obilia nepoľahne takmer nikdy. Všetko poľahnuté obilie. Všade na svete, aj v obrazcoch s akokoľvek nepravidelne poľahnutým obilím, vykazuje úplne rovnaké znaky - ohnuté, zhrubnuté a predĺžené kolienka, väčšinou (viac ako 90%) nezlomené steblá ohnuté tesne nad zemou, najrôznejšie rastové anomálie. Nejaký čas po poľahnutiu sa rastliny snažia opäť vztýčiť, čo sa menej poškodeným čiastočne podarí, niektorým nie. V prvom prípade je možné pozorovať ohnutie kolienok, v druhom ich predĺženie.

Niektorí výskumníci obrazcov v obilí sa nám domnievajú, že pôsobením akýchsi veľmi neurčito definovaných síl (mikrovlny, infračervené žiarenie, Vortexe, minitornáda, viery), ktoré v poli nikdy nikto nevidel v akcii, ani sa ich prítomnosť nepodarilo akokoľvek objektívne dokázať, dôjde NAJSKÔR k predĺženiu niektorých a ohnutiu iných kolienok, a až následkom takéhoto poškodenia rastliny poľahnú. Všetkých takých bádateľov je nutné raz navždy vyviesť z omylu: K predĺženiu a ohnutiu kolienok nedôjde na steblách obilia ani akýchkoľvek ďalších jedincov čeľade lipnicovité (Poaceae), ani akýchkoľvek iných rastlín, NIKDY pred poľahnutím, ohnutím stebiel k zemi, ale až po ňom. Dôjde k nemu (predĺženiu a ohnutiu kolienok) predovšetkým v dôsledku geotropismu, až v čase, keď sa poľahnutá rastlina snaží znovu vzpriamiť (robí tak práve prostredníctvom kolienok - nodes - ktorých funkciou je okrem iného aj dorovnávanie odchýlok od zvislého smeru rastu - negatívny geotropismus). Podobne sa správajú aj rastliny bez kolienok a zvýšeným rastom aj množstvom buniek v určitej časti stonky alebo kmeňa dosiahnú trvalej zmeny smeru rastu.

Jedným zo základných nedostatkov prakticky všetkých doterajších prieskumov Crop Circles je totiž skutočnosť, že si ich prieskumníci veľmi rýchlo a mnohokrát aj veľmi okázalo prizvali na pomoc takmer všetky na svete existujúce ufológy, záhadológy, hvezdáre, ezoterikov, prútikáre, okultistov, numerológov, veštcov, psychotronikov, kartárov, vedmy, čarodejnice i najrôznejších ďalších odborníkov podobného zamerania. Na jeden až dva odbory ľudskej činnosti, vedy a poznania, pravdepodobne predovšetkým v opojeniu a omámeniu záhadnosťou a nadprirodzenosťou pozorovaného javu, sa im ale podarilo takmer zabudnúť. Zabudli si k riešeniu celého zložitého problému prizvať odborníkov z odboru, ktorí by k celej problematike mohli iste "priložiť polienko". Zabudli totiž na jednu oblasť ľudskej činnosti, ktorá, hoci sa to nezdá, k problematike obrazcov obilia môže priniesť zďaleka najviac vysvetlení, na rozdiel od všetkých vymenovaných. Zabudli totiž na ... botaniku a poľnohospodárstvo. Toto pojednanie sa preto prostredníctvom novej, pomerne komplexnej interpetácie celého javu pokúša túto pomerne zarážajúcu a smutnú skutočnosť aspoň trochu napraviť.

5. Príčinou vzniku poškodenia, a z neho plynúceho následného oslabenia, bola elektrická energia (priechod elektrického prúdu rastlinami), a ten kto ju dodal, bol výboj blesku - Lightning Stroke, predovšetkým jeho najpodstatnejšia časť, tzv Return Stroke. Podrobnejší popis princípov a energie výboja blesku by značne presahoval predpokladaný rámec tohto príspevku a prípadných záujemcov je potrebné odkázať na odbornú literatúru.

Výboj blesku je príčinou poškodenia obilnín i mnohých iných poľných plodín a ich následného oslabenia a poľahnutia, ohnutia stebiel k zemi, rovnako ako tráv na pastvinách aj všetkých ďalších trávnych, travopoľných a obdobných porastov aj mimo poľa. Prevažná väčšina takého poľahnutia, sa odohrá ako poľahnutie nepravidelné - v angličtine Randomly Downed Formation, RDF. Jedná sa o niekoľko miliónov kilometrov štvorcových poškodených a poľahnutých rastlín ročne na celej zemeguli. Pre porovnanie - plocha poľahnutého obilia, spôsobená takzvanými "circle-makers", robí niekoľko sto metrov štvorcových ročne, čo je rádovo približne jedna desaťimilióntina plochy, vzniknutej prírodnými procesmi, bez zásahu týchto napodobovateľov. Je to asi taký pomer, ako keby na desať miliónov ľudí pripadal jeden circle-maker (v skutočnosti ich je na svete ešte podstatne menej). Desať miliónov ľudí má česká republika, ako by sa ľuďom žilo, keby na celých desať miliónov pripadal jeden jediný blb! Ako je vidieť, ľudstvo má proti prírode ešte stále čo doháňať.

6. Počas výboja blesku do poľa sa v mnohých prípadoch nezanedbateľná časť elektrickej energie ešte pred úplným zvedením do podzemia okamžite rozšíri na veľmi krátku dobu do okolia, vďaka často vlhkému, a teda podstatne vodivejšiemu povrchu zeme, predovšetkým v koľajniciach po traktore a v ich bezprostrednej blízkosti, a to až na vzdialenosť niekoľkých stoviek metrov aj ďalej, a odtiaľ až rovnomerne prechádza do zeme. Určitá malá časť energie výboja je týmto spôsobom prevedená aj do pomerne vzdialených rastlín alebo ich koreňového systému, vytvorí sa tak v nich zaznamenateľné množstvo škodlivých chemikálií, vďaka čomu časom môže dôjsť na všetkých týchto miestach k oslabeniu rastlín a následnému poľahnutiu väčšinou ale až dlho alebo dokonca veľmi dlho po búrke, kedy už si ju s pozorovanými následkami nikto nespája. Popisované rozšírenie energie blesku po povrche je natoľko rovnomerné, že už nepredstavuje väčšie nebezpečenstvo pre vyššie živočíchy, okrem miest veľmi blízko pri výboju, ktoré sú samozrejme veľmi nebezpečné vždy. Väčšinou dochádza k tomu, že najskôr poľahnú miesta najbližšie výboju, a postupne sa k nim pridávajú ďalšie, zasiahnuté menej, čo môže pokračovať až do zberu.

Na prvom obrázku je miesto, v ktorého blízkosti bol zaznamenaný 24. mája 2010 približne o 17:51 SELČ výboj blesku 22kA, a v neveľkej vzdialenosti od neho ešte 8 ďalších, v rozmedzí od 16 do 58 tisíc ampér, všetky v priebehu necelej minúty. Snímok bol zhotovený o tri dni neskôr, 27. mája, kedy ešte stále neboli pozorované na rastlinách žiadne známky tendencie k poľahnutiu. Krížik označuje miesto, z ktorého bol zhotovený druhý snímok. Ten bol zhotovený v deň, kedy sa poľahnutie objavilo prvýkrát - 3. júna, desať dní po výboji. Tretia snímka z rovnakej lokality bola urobená o dva mesiace neskôr, 1. augusta, tesne pred zberom, tentoraz skôr v blízkosti ďalšieho výboja z popisovanej série - 16 tisíc ampér. Niekoľko hodín po prvej návšteve miesta zásahu blesku, kedy boli zhotovené prvé zábery poľahnutia, bolo zistené poškodenie pamäťovej karty vo fotoaparáte a celkovo 21 snímok bolo neobnoviteľné vymazaných. Niekoľko hodín pred stratou dát (ešte večer toho istého dňa) snímky na karte preukázateľne boli, po ich strate (zistené nasledujúci deň ráno) už na kartu nebolo možné ukladať dáta v pôvodnom rozsahu, pamäťové bunky v ktorých sa nachádzala dáta stratených snímok boli nenávratne zničené (došlo k nenávratnému a preformátovaním neobnovitelnému zníženiu kapacity karty; poškodené miesta sa ale ďalej správala, ako by do nich bolo možné dáta ukladať, dala sa aj čítať, len už obsahovala raz navždy samé nuly; bolo len možné kartu preformátovať prostredníctvom UNIXu na zníženú kapacitu, čím došlo k vyradeniu poškodených sektorov a nebolo ich možné využívať). Pravdepodobne nie je vylúčené, že sa na popísanom efektu mohol podieľať zvyškový statický náboj, pretrvávajúci nehlboko v podzemiu na izolovaných miestach. Takúto domnienku by ale bolo potrebné objektívne preveriť meraním na mieste. Nepopierateľným faktom zostáva, že v priebehu skúmania obrazcov býva niekedy zvýšené množstvo elektrostatického náboja presne v mieste ich výskytu skutočne namerané, a ešte oveľa častejšie sa vydeseným prieskumníkom ich mikroelektronické prístroje (mobily, fotoaparáty, kamery) správajú presne tak, ako by tam zvýšené množstvo statickej elektriny bolo. Všetky tri vlastné fotografie.

7. poľahnutie vo forme pravidelných obrazcov, na rozdiel od bežného nepravidelného, vzniká len z veľmi ťažko určiteľných príčin. Nie je vylúčené ani to, že niektoré konkrétne príčiny môžu byť veľmi odlišné, miesto od miesta. Ako jedna z pomerne pravdepodobných možností sa javí tá, že veľmi podstatná časť výboja sa nešíri do okolia po povrchu zeme, ako tomu môže byť v prípadoch nepravidelného poľahnutia, ale pokračuje okamžite bez prerušenia kolmo dolu rovno pod zem, takže sa výboj nad zemou, v tesnej blízkosti povrchu i pod ním chová ako vodič, cez ktorý prechádza prúd, často aj niekoľko sto tisíc ampér. Chová sa ako elektrický vodič, pretínajúci povrch zeme, skrz ktorý nerušene prechádza prúd, ktorý sa od neho nešíri do okolia, kam sa šíria len javy indukčné a elektromagnetické. Obrazce v takýchto prípadoch môžu niekedy veľmi nápadne pripomínať obrazce vytvorené v kovových pilinách prostredníctvom magnetického poľa. Niektoré obrazce a ich približný princíp vzniku by tak dokonca bolo pravdepodobne možné nasimulovať v laboratóriu. V okolí takého vodiča, alebo niekoľkých vodičov, sa môžu vytvárať rôzne elektromagnetické aj interferenčné obrazce. Musia k tomu samozrejme mať podmienky - v mieste by sa preto mal nachádzať nejaký relatívne dobrý podzemný vodič prúdu. Vzhľadom k tomu, že v podzemiu industrializovaných krajín sa takéto vodiče pomerne hojne vyskytujú (najrôznejšie inžinierske siete; ak ich zrovna nejaké babky nevykopú zo zeme), je možné, že podobné štruktúry sa na vzniku niektorých obrazcov skutočne podieľajú. V niektorých prípadoch sa môže jednať o geologické zlomy, ktoré sa na miestach vzniku obrazcov vyskytujú tiež pomerne často. Podobne sa môžu správať aj pramene, určite hojne prítomné na mnohých lokalitách pradávneho osídlenia aj kdekoľvek inde.

Do úvahy prichádza aj tá možnosť, že sa nič podobné na niektorých miestach dopadu výboja blesku do poľa nenachádza, ale vrstva bezprostredne pod povrchom zeme sa počas dopadu výboje chová podobne, ako dielektrikum kondenzátora - ide o pomerne nevodivý subjekt, v porovnaní s inými vrstvami prakticky izolant, ktorý leží na vrstve oveľa vodivejšiej, čo by mohla byť predovšetkým vodonosná geologická vrstva (druhá, spodná elektróda kondenzátora; hornú elektródu tvorí vlhký povrch zeme). Počas dopadu výboja dôjde k prerazeniu tohto dielektrika, a teda ku zvedeniu prúdu pomerne rýchlo pod zem, bez ďalšieho šírenia po zemi, a výboj tak opäť pripomína len vodič prúdu, umiestnený kolmo nad zemou a vedúci skrz ňu pod povrch. V takom prípade môže byť dokonca značná časť rastlín v blízkosti zasiahnutá iba elektrickou indukciou (také rastliny možno vymedziť pomerne presným kruhom). Rastliny v bezprostrednej blízkosti výboja blesku tiež môžu byť zasiahnuté korónovým výbojom, ktorý sa vyskytuje v jeho tesnej blízkosti až do vzdialenosti niekoľkých metrov, v prípade extrémne silných výbojov až desiatok metrov, a vymedzuje ho opäť pomerne presný kruh. Koronový výboj tvorí v prípade blesku niečo ako slabší žiariaci obal výboja, a je možné ho zaregistrovať na niektorých fotografiách bleskov, je ale takmer vždy presvietený hlavným výbojom (Return Stroke), čo je skutočne gigantická záležitosť, mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Kolmým výbojom blesku smerujúcim do stredu zeme sa dá vysvetliť aj zdanlivo nepochopiteľná skutočnosť, že sa na niektorých šikmých návršiach vytvoria síce oválne (elipsoidné) obrazce, ktoré sa ale pri pohľade zhora počas leteckého snímkovania javia ako pomerne presné kruhy.

8. V predchádzajúcom bode definované štruktúry (napomáhajúce zvedeniu blesku pod zem bez jeho ďalšieho šírenia do okolia, niečo ako prírodné podzemné hromozvody) by sa mohli týkať aj niektorých archeologických pamiatok, z ktorých sa mnohé vyskytujú na miestach takzvaných Cropmarks, Soilmarks alebo Frostmarks. Ich podrobnejšia charakteristika by značne presiahla predpokladaný rozsah tohto príspevku, takže snáď inokedy alebo inde. Je možné, že podzemné útvary, ktoré občasné zjavovanie vymenovaných javov spôsobujú, sa skutočne niekedy môžu čiastočne na vzniku niektorých obrazcov podieľať (niektoré časti obrazcov mohli vzniknúť s ich prispením). Smutným sprievodným faktom výskumu javu Crop Circles sa javí skutočnosť, že na miestach, ktoré by sa týmto javom mala venovať najviac, predovšetkým najrôznejšie webové stránky ktoré sa venujú problematike Crop Circles, sa o týchto javoch nenachádza takmer ani sebamenšia zmienka.

Zdroj, dnes už nefunkčné - www.cropcirclesdatabase.org 

9. Zabodnutý kolík v centre obrazce.

Po objavení niektorých obrazcov prieskumníci často zistia, že v centre alebo jeho blízkosti sa nachádza niečo, čo je možné považovať za miesto, kde bol predtým zarazený kolík do zeme, od ktorého viedol povrázok, a tak ďalej. Bez zaváhania potom označí taký obrazec za falzifikát, vyrobený ľuďmi.

Nie je možné sa hnevať na nikoho, kto považuje circle-makers za jedince veľmi hlúpe (pozri D&D). Každý, kto na mieste niečo podobné objaví, by sa ale mal najskôr zamyslieť nad tým, ako je možné, že na mieste, na ktorom niekto tajne vyrábal kruhy, zarazil kolík, vyrobil kruh, a po vytiahnutí kolíka sa ani nenamáhal starostlivo zahladiť stopy. Otázka by preto mala znieť skôr takto:

"Ako to, že sa tu pokúšal tajne vytvoriť kruh niekto tak hlúpy, že do krajiny zarazil kolík, vytvoril kruh, kolík vytiahol a ani sa nenamáhal po ňom zahladiť stopy, aby sa tak mimovoľne neprezradil hneď prvému návštevníkovi?"

Bolo to tým, že ten, kto na mieste naozaj bol a obrazec vytvoril, rozhodne nebol hlúpy. Nikdy za sebou stopy nezahlazuje, nemá toho ani v najmenšom treba, naopak, necháva ich za sebou skutočne maximum, skoro ako by si prial byť čo najrýchlejšie odhalený a svojim prenasledovateľom chcel povedať niečo ako:

"Hihihi, aj v prípade, ak ma odhalíte, rovnako ma nikdy nechytíte."

Možnosť vzniku efektu "zabodnutého kolíka" prostredníctvom výboja blesku totiž preukázateľne existuje, v okamihu výboje jeho šírka kanálu nepresahuje 5 mm a prechádza skrz neho energia, na ktorú by elektrická lokomotíva prešla niekoľko tisíc kilometrov. Na príklade je možné vidieť, aké môžu byť mechanické účinky bleskového výboja. Výboj prechádzal po "underground pipe", ktorá môže byť v hĺbke okolo 1m aj viac. Ako potom môže vyzerať stopa po výboji blesku, ktorý pokračuje po dotyku s povrchom priamo kolmo dole pod zem? Čelo dopadajúceho Return Stroke - Hlavného výboja (mimochodom, pohybuje sa rýchlosťou jednej až dvoch tretín rýchlosti svetla) by bolo možné prirovnať veľkosťou najvyššie ku krabičke zápaliek, ktorá ale obsahuje energiu elektrické lokomotívy (a váži približne tiež toľko). Stačí sa pozrieť na akúkoľvek inú fotografiu, na ktorej sú zaznamenané mechanické následky dopadu výboja blesku - poškodené a zlámané stromy, vedenie vytrhané zo steny, prerazené strechy domov - a uvedomiť si, čo sa na mieste dialo, aké elektrotepelné a termomechanické deje sa tam odohrávali .

Ďalšie delenie na body by tento príspevok pravdepodobne skôr len zneprehľadnilo, pokračovať preto bude už len delením na odseky.

 

Odchýlky kompasa od bežného smeru?

Po prechode prúdu niekoľko sto tisíc ampér skrz akýkoľvek zmagnetizovateľný materiál zostáva tento materiál po dlhšiu dobu - týždne i dlhšie - znateľne zmagnetizovaný, zmagnetizuje sa všetko až niekoľko desiatok metrov ďaleko, magnetický impulz je nepredstaviteľne silný. Na každom poli sa nachádza určité množstvo železa (otery poľnohospodárskeho náčinia, odpadnuté súčiastky) ako kov aj vo forme hydratovaných oxidov. Zmagnetizovanie hromozvodu slúži ako pomerne presný ukazovateľ prúdu, ktorý cez neho prešiel počas výboja. Pod mnohými poľami obilia sa nachádza pomerne veľa kovových štruktúr, zhotovených z feromagnetických materiálov (vodovodné a iné potrubia). Niektoré zavlažovacie rúry, ústiace na povrch, môžu súčasne pôsobiť ako hromozvod a byť tak zasiahnuté aj zmagnetizované. Priemerný obsah železa v ornej pôde je okolo 30 g / kg. Tiež pozri LI (R) M, GOOGLE.

 

Nefunkčná mikroelektronika?

(Digitálne fotoaparáty, kamery, mobilné telefóny, nefungujúci pamäťové karty a iné).

Na mieste sa vyskytoval pred nejakým časom obrovký, absolútne nepredstaviteľný elektrostatický náboj. Nie len taký, akým učitelia vychyľujú v hodinách fyziky lístky elektroskopov (rádovo mikrojoule), ale megajouloch až gigajoulov aj viac, vďaka ktorým by elektrická lokomotíva mohla prejsť tisíce kilometrov. Malá časť z neho sa doteraz môže skrývať nehlboko v podzemí. Mimochodom, v návode každého mikroelektronického prístroja je napísané hrubými písmenami niečo ako: "May cause problems under static electricity". Ľudia, ktorí sa niekedy zdržiavali v blízkosti van der Graafovho generátora (státisíce až milióny voltov) pozorujú u takýchto prístrojov výpadky funkcie, vypínanie, reštartovanie. Počas návštevy akéhokoľvek obrazce v obilí sa jeho pozorovatelia vyskytujú na mieste, kde akoby pred nejakým časom pracovalo naraz niekoľko miliárd najväčších vdGg, aké kedy boli na svete zostrojené. K dosiahnutiu napätia a prúdov, aké sa vyskytujú vo výboji blesku, by nestačilo ani niekoľko miliónov temelínských elektrární naraz (generátor 200MW by dodával pri jednom milióne voltov 200 A, slovami dvesto ampér, čo je v porovnaní s niekoľkými miliardami voltov a dvesto tisíc ampér menej ako milióntina; dvesto tisíc ampér je prúd síce nie priemerného, ale pomerne bežne sa vyskytujúceho blesku, nehľadiac na to, že niekoľkokrát do roka bývajú namerané aj blesky, ktoré majú len "niečo pod" milión ampér).

Ako je možné, že niektoré obrazce sú tak nepredstaviteľne zložité, zdanlivo akýmikoľvek postupy nezhotovitelné? Na tom majú hlavný podiel dva fyzikálne javy: rezonancia a interferencia. Na mieste, kde prebieha výboj blesku, sa odohrávajú nepredstaviteľne silné fyzikálne pochody (a nepredstaviteľne prudké zmeny), mechanické aj elektrické. Pochody mimo akúkoľvek bežnú ľudskú predstavivosť. Sú tam potenciálové rozdiely miliónov i miliárd voltov, prebiehajú tam prúdy desiatok až stoviek tisíc ampér, nábehová hrana elektrického impulzu má strmosť stoviek tisíc ampér za jedinú (!!!) Milióntinu (!!!) Sekundy, čelo hlavného impulzu (Return Stroke) sa pohybuje rýchlosťou 1/3 -2/3c (100-200 tisíc kilometrov za sekundu). Bezprostredne po dopade bežného výboja vznikne presne v mieste jeho dopadu zaznamenateľné lokálne mikro-zematrasenie magnitúdy 3-4 (nespôsobuje žiadne škody, keby nebolo hromu, bolo by len ťažko zaznamenateľné zmyslami). Ešte pred dopadom výboja na zem sa začína vzduchom šíriť obrovská tlaková (rýchlosťou zvuku) a rázová (nadzvukové) vlna, a rýchlosťou svetla sa odtiaľ šíri nesmierne silný impulz elektromagnetického žiarenia prakticky všetkých vlnových dĺžok, aký nemá vo fyzikálnej praxi obdoby. Medzi všetkými týmito javmi sa v prípade výbojov dopadajúcich len niekoľko metrov až desiatok metrov od seba odohrávajú ťažko predstaviteľné rezonancie a interferencie. Iste nikdy nebudú existovať prieskumníci, ktorí by sa na takých miestach vyskytovali a niečo tam merali. Takí prieskumníci by mali veľmi malú trvanlivosť a museli by byť veľmi často doplnovaní. V niektorom predchádzajúcom odseku bolo znázornené, že za určitých okolností môžu niektoré obrazce pripomínať obrazce vytvárané v kovových pilinách počas prechodu prúdu vodičom. Už aj jeden jediný obyčajný kruh v obilí veľmi nápadne pripomína obrazec, aký vytvoria kovové piliny rozsypané na doske, cez ktorú kolmo vedie vodič, ktorým prechádza elektrický prúd (magnetické pole priamého vodiča). Tu je možná na mieste pripomenúť, že v okamihu výboja blesku vo vzdialenosti do niekoľkých stoviek metrov, sa aj tak nemagnetický materiál ako je steblo obilia, môže správať ako úplne normálny elektromagnet a vykazovať magnetické vlastnosti, prechádza ním totiž indukovaný elektrický prúd. Ten je oneskorený iba o rýchlosť svetla, čo je jedna milióntina sekundy pri vzdialenosti tristo metrov. To všetko vďaka indukcii elektromagnetickej, a ďalší prúd cez ne mohol prechádzať už niekoľko okamihov predtým, vďaka indukcii elektrostatickej.

Na záver bude pripojená malá predpoveď miest, pre anglicky hovoriacich jedincov takzvaný forecast, kedy a kde sa tento rok (2011) vyskytnú obrazce v obilí. Samozrejme sa bude jednať o predpoveď úplne všeobecnú, nijako presne konkretizovanú, ktorá ale mnohé napovie.

Kde?

Jedine tam, kde boli búrky, nikde inde. Presnejšie povedané tam, kde prebehol výboj blesku priamo do zeme, tj výboj mrak-zem. Stačí sa spýtať meteorológov, oni tie záznamy majú poschovávané mnoho rokov dozadu (Aldis, Celdn, Nordlis, Euclid a ďalšie). Mimochodom, ich záznamy sú veľmi presné, dobu kedy sa výboj odohral majú zaznamenanú s presnosťou väčšou ako je tisícina sekundy, a lokalizácia miesta je v niektorých prípadoch aj presnejší než desiatky metrov (niektoré blesky sú ale mnohonásobne vetvené, takže následky môžu byť pozorovateľné aj v pomerne veľkej vzdialenosti od nameraného - priemerného miesta dopadu). Meteorológovia sú ale ľudia od prirodzenosti skromní, a to že niečo také zvládajú, nevytrubují za každú cenu vždy a všade do sveta, na rozdiel od niektorých psychicky labilných jedincov.

Kedy?

Jedine po búrke, ale k tomu vo zďaleka najväčším množstve prípadov dokonca až veľmi dlho po búrke (bežne okolo 10 dní, ale aj viac ako dva mesiace). Spoločným znakom takmer všetkého poľahnutého obilia, či už v pravidelných obrazcoch, alebo úplne nepravidelných štruktúrach, je skutočnosť, že prvotnou príčinou poľahnutia je síce výboj blesku, ten ale po kontakte so zemou veľmi často neputuje priamo kolmo do podzemia, ale predtým sa najskôr po poli "rozprskne" alebo "prebehne", najčastejšie v koľajniciach po traktore a v ich blízkosti, a až odtiaľ s malým oneskorením putuje definitívne do podzemia (pričom sa ešte stretne s koreňovými systémami rastlín). Samotný fyzikálny princíp zvýšenej elektrickej vodivosti vlhkého povrchu zeme, a ešte vyššia vodivosti rozjazdených koľají po traktora, kde sa vlhkosť drží najviac, v porovnaní s vrstvami bezprostredne pod nimi, obsahujúcimi podstatne menej vlhkosti a vďaka tomu takmer nevodivými, mu k tomu totiž ani veľa iných príležitostí nedáva. Zdanlivo pritom nenapáchá takmer žiadne škody, okrem toho, že sa v rastlinách vytvorí určité, "nadlimitné" dávky škodlivých chemikálií, a mikroskopické, vizuálne neregistrovateľné poškodenie tkanív, buniek a pletív. Takmer nikdy tiež poľahnutie nenastane bezprostredne po tomto výboji, v priebehu minút až hodín, ale odohráva sa až po niekoľkých dňoch, oveľa častejšie týždňoch, niekedy nestačí ani celý jeden mesiac, je potrebné počkať dva . Nie je vylúčené, že k veľkej väčšine prípadov poľahnutia, ohnutia stebiel obilia k zemi, ktoré nastali veľmi krátko po búrke, došlo predovšetkým vďaka tomu, že rastliny na to boli už pred niekoľkými týždňami "pripravené" úplne iným elektrickým výbojom, ktorý však už nikto nepamätá. Proces slabnutia a degradácie rastlinných tkanív po priechode elektrického prúdu je totiž veľmi pomalý, jedná sa o proces biologický, fyziologický, a trvá veľa hodín a dní, na rozdiel od procesov chemických a elektrochemických, ktoré sa odohrali po výboji v priebehu niekoľkých sekúnd až minút, a procesov fyzikálnych - vedenia elektriny a indukcie, ktoré sa všetky odohrali počas výboja, ktorý netrval dlhšie ako tisícinu sekundy, alebo v čase bezprostredne nasledujúcom, ktorý netrval o mnoho dlhšie. Proces indukcie prebieha rýchlosťou svetla, proces vedenia prúdu o niečo pomalšie. Pravdepodobnosť, že sa na poľahnutiu nejakým spôsobom podieľa elektrická energia výbojov, ktorá sa šíri v koľajniciach po traktore, podstatne zvyšuje aj preukázateľne pozorovateľná skutočnosť (stačí sa pozrieť na Google maps alebo akékoľvek letecké zábery kdekoľvek na svete, nasnímané v období rastu a dozrievania obilia), že poľahnuté obilie, skutočne v najväčšom množstve prípadov sleduje smer koľají po traktora, a najčastejšie vôbec sa vyskytuje v blízkosti koľají u kraja pole, ktoré majú vodivosť najvyššiu (sú viacnásobne prejeté a traktory sa v ich blízkosti otáčajú). Poľahnuté plochy obilia tiež len málokedy prekračujú hranice polí, ktoré sú od seba navzájom pomerne s istotou galvanicky oddelené (priekopy, medze, cesty, stromoradia).

Mimochodom, tento rok si jarné búrky v Británii dávajú pomerne načas (aspoň na miestach s najčastejším výskytom obrazcov), nie je tak vôbec vylúčené, že toľko obľúbené "žlté repkové obdobie" bude tento rok podstatne slabší, než tomu býva v iných rokoch.

To by bolo pre začiatok všetko, pokračovanie v niektorom nasledujúcom dieli. V ňom by mohol byť napríklad vysvetlený možný princíp vzniku najjednoduchšieho obrazce - kruhu, ale aj obrazcov zložitejších - dve sústavy sústredných kružníc, čiastočne sa prelínajúcich, a ich interferencie (obdoba kruhov na vode). Aj cez to, čo všetko už tu bolo vyložené, to nie je zďaleka všetko a zďaleka to najpodstatnejšie, okrem elektrického prúdu, ktorý je síce prapríčinou všetkého, ale pracuje v spojení s mnohými dejmi a javmi, ktorých princípy budú ešte len objasnené. Budú popísané najdôležitejšie fyzikálne, chemické a biologické procesy, ktoré sa na vzniku poľahnutia podieľajú, v akom poradí a časoch sa približne odohrávajú.

V príspevku, ktorý by mohol nasledovať po ňom, bude popísaný doteraz nikdy nepopísaný fenomén. Nikdy neobjavený a nepopísaný, pravidelný a pomerne typický obrazec v obilí (Česká republika). Nejedná sa o obyčajný kruh, veľmi podobné, tvarovo takmer zhodné obrazce boli objavené už aj v Nemecku, Taliansku a Británii, líšili sa len veľkosťou. To podporuje teóriu, že sa na ich vzniku môžu podieľať nejaké veľmi podobné fyzikálne princípy, a nielen tie. Neuverejnený obrazec bol zachytený iba úplne nevedomky prostredníctvom leteckého snímkovania, nikdy neprešetrený na mieste akýmikoľvek prieskumníkmi, objavený až niekoľko rokov po odfotografovaní, iba na snímke. Minul ho tak osud, ktorý približne od roku 2006 sprevádza z nejakého záhadného dôvodu takmer všetkých jeho predchodcov, súputníkov i nasledovníkov, ktoré sú takmer bez výnimky do jedného na stránkach www.cropcircles.cz označené ako "pravdepodobne falzifikát - probably hoax", alebo rovno radšej ako "falzifikát - hoax", najčastejšie asi vďaka "otvoru po zapichnutiu kolíka" v centre obrazca, a ďalej už im nikto nevenuje žiadnu pozornosť. Napriek tomu všetkému sa ale s pomerne veľkou pravdepodobnosťou môže jednať o obrazce, ktoré žiadni pomätení náměsíčníci, potácajúce sa nocou po poliach s doskami a povrázky, nezostrojili. Neveríte?

Po ňom by mohol nasledovať príspevok Čiary v obilí. Alebo naopak.

Jan Ledecký

 

 

V prípade záujma kontaktujte cropcirclesonline@gmail.com

 

 

     Späť na zoznam publikovaných textov  

 

Stránku pre vás pripravil, a všetky tu uvádzané údaje veľmi dôkladne teoreticky aj experimentálne preveril

 

Jan Ledecký

 

z