Vòng tròn cây trồng - Khoa học, công nghệ, nghiên cứu và giáo dục đấu tranh chống giả khoa học. http://www.cropcirclesonline.com RSS nguồn cấp dữ liệu của trang web đánh bại giả khoa học và mê tín dị đoan. vi Tin tức về vụ vòng tròn giải thích. Sóng điện từ sét, cộng hưởng và nhiễu của họ. http://www.cropcirclesonline.com/nature-science/crop-circles/vi Vòng tròn cây trồng giải thích, hoàn toàn và chỉ có khoa học và tự nhiên. Khoa học, công nghệ, nghiên cứu và chiến đấu chống lại giả khoa học và mê tín dị đoan. Đề cập và sử dụng nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên và chính xác - thực vật học, vật lý, hóa học, giải phẫu học thực vật và sinh lý học, bệnh học thực vật, các yếu tố stress phi sinh học, khảo cổ học (cũng trên không), khí tượng và nhiều người khác.